DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1 2, CXXV (2001), 19-26
UDK 630* 188 (001)


NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U
BUKOVO-JELOVIM ŠUMAMA {Abieti-Fagetum s. L.) U HRVATSKOJ


NUMERICAL ANALYSIS OF PHYTOSOCIOLOGICAL RELEVES IN
BEECH-FIR FORESTS {Abieti-Fagetum s. L.) IN CROATIA


Josip FRANJIĆ1, Željko ŠKVORC, Andraž ČARNI2


SAŽETAK: Bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum s. L.) prostiru se u dinar


skome području (Lika i Gorski kotar) i u panonskome području (planine sav


sko-dravskoga međuriječja) Hrvatske. Za bukovo-jelove šume u dinarskome


području u uporabi je naziv Omphalodo-Fagetum Mar in ček et al. 1992,


dokje pitanje panonskih bukovo-jelovih šuma taksonomski ostalo neriješeno.
Koristeći sve dosad objavljene jitocenološke radove o bukovo-jelovim šumama
u Hrvatskoj, napravljena je numerička analiza fitocenoloških snimaka.
Analizirano je ukupno 216 snimaka iz 11 izvora, od čega je 78 snimaka iz dinarskoga
i 138 snimaka iz panonskoga područja. Prosječan broj vrsta po
snimci je 36 (41 u dinarskom i 34 u panonskom području). Na tim snimkama
provedene su dvije metode multivarijatne statističke analize -klasterska analiza
i multidimenzionalno skaliranje. Rezultati obiju metoda se podudaraju, a
radi bolje preglednosti za interpretaciju izabrani su rezultati multidimenziona/
noga skaliranja. Tom su analizom snimke podijeljene u četiri jasno uočljive
skupine. Prvu skupinu čine snimke iz dinarskoga područja, koje su prilično
homogene, drugu skupinu čine snimke iz panonskoga područja, koje su također
jasno odvojene, ali manje homogene. Treću i četvrtu skupinu predstavljaju
snimke koje su načinjene na degradiranim staništima panonskih bukovo-jelovih
šuma. Jednu od njih čine snimke gdje je dominantna vrsta breza, uz manje
učešće bukve i jele (niži stupanj sukcesije), dok drugu skupinu čine snimke
gdje su dominantne vrste bukva i jela (viši stupanj sukcesije). Obije te skupine
dobro se razlikuju međusobno, kao i od tipičnih panonskih i dinarskih bukovojelovih
šuma. Rezultati dosadašnjih istraživanja gotovo se u potpunosti podudaraju
s rezultatima numeričke analize fitocenoloških snimaka, a razlika je u
načinu prikazivanja rezultata, pri čemu je numerička analiza daleko prihvatljivija
i lakša za interpretaciju.


Ključne r ij e č i : Abieti-Fagetum, bukovo-jelove šume, numerička analiza,
Hrvatska


UVOD Introduction


Bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum s. L.) prostinonskome
(planine savsko-dravskoga međuriječja) di


ru se u dinarskome dijelu (Lika i Gorski kotar) i u pa-jelu Hrvatske. Dinarske bukovo-jelove šume zauzimaju
znatno veće površine (oko 130.000 ha) od panonskih
(oko 15.000 ha). Te dvije skupine bukovo-jelovih šuma


Zavod za šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarski fakultet razvijaju se na različitim staništima nastalim djelova


Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, njem različitih klimatskih čimbenika, zbog čega su


Hrvatska


florni sastav i vegetacijska struktura sastojina različiti


Biološki institut, Znanstvcnoraziskovalni center SAZU, Gospos


(Vukelić &Baričević 1996).


ka 13, SLO-1000 Ljubljana, Slovenija
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

J. Kranjić. Ž. Škvorc, A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ). 19-26
Fitocenološkim istraživanjima bukovo-jelovih šuma
u Hrvatskoj bavilo seje dosta istraživača. Većina se
istraživača bavila fitocenološkim istraživanjima bukovo-
jelovih šuma u dinarskome području (usp. Horvat
1938; Bertović et al. 1966; Trinajstić 1970,
1972, 1995;Rauš 1984; Vukelić 1985, 1992;Rauš
et al. 1996), a u panonskome seje području tim šumama
bavio manji broj istraživača (usp. Pelcer 1979;
Medvedović 1992; Vukelić & Španjol 1992).


Budući da su se bukovo-jelove šume u dinarskome
području istraživale više i da ih je istraživao veći broj
istraživača, one su u taksonomskome pogledu sređenije
od bukovo-jelovih šuma iz panonskoga dijela Hrvatske.
Tako je za dinarske bukovo-jelove šume nevažeće


MATERIJAL I METODE


Iz svih dosad objavljenih fitocenoloških radova o
bukovo-jelovim šumama Hrvatske, napravljena je numerička
analiza fitocenoloških snimaka. Analizirano je
ukupno 216 snimaka iz 11 izvora (Horvat 1938;


ime "Abieti-Fagetum dinaricum" (Tregubov 1957)
zamijenjeno važećim Omphalodo-Fagetum Marinč
e k et al. 1992, koje se danas nalazi u uporabi. Pitanje
panonskih bukovo-jelovih šuma taksonomski je ostalo
neriješeno i za njih se i dalje upotrebljava nevažeće ime
Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969 (usp. Rauš
1987; Vukelić &Rauš 1998), iako ima i drukčijih
mišljenja o statusu tih šuma (usp. Trinajstić 1986).


U ovome se radu neće ići na rješavanje taksonomskoga
statusa bukovo-jelovih šuma {Abieti-Fagetum s.
1.), već će se dosadašnja istraživanja pokušati objediniti
i nastojati potaknuti istraživače na intenzivnija istraživanja
tih šuma, primjenom modernih, numeričkih metoda
analize fitocenoloških snimaka.


- Material and Methods
Bertović et al. 1966; Trinajstić 1970, 1972,
1995; Rauš 1984; Medvedović 1992; Vukelić
1985, 1992; Vukelić &Španjol 1992;Rauš etal.
1996), od čega je 78 snimaka iz dinarskoga i 138 sni-


Slika 1. Raspored lokaliteta analiziranih fitocenoloških snimaka
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 23     <-- 23 -->        PDF

J. Franjić, / . Skvorc, A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOSKIH SNIMAKA U BUKOVO-JKLOVIM ŠUM. Šumarski list hr. I 2, CXXV (2001 ), 19-26
maka iz panonskoga područja (usp. si. 1). Prosječan
broj vrsta po snimci je 36 (u dinarskom području je 41,
a u panonskom 34).


Sve fitocenološke snimke rađene su po standardnoj
metodi Braun-Blanquet-a. Pritom se u tablice unose
kombinirana procjena abundancije i pokrovnosti i
procjena socijalnosti za svaku vrstu. S obzirom daje socijalnost
za pojedinu vrstu više-manje stalna, a i neprikladna
za numeričku analizu, korištena je samo kombinirana
procjena abundancije i pokrovnosti. Svi podaci
unošeni su u jednu zajedničku tablicu u programskome
paketu "TURBO (VEG)" (Hennekens 1996). Pritom
je Braun-Blanquet-ova kombinirana skala za procjenu
abundancije i pokrovnosti transformirana u van
der M a a r e 1 -ovu ordinalnu skalu (usp. van der Maarel
1979). Tijekom izrade skupne tablice osobita pozornost
posvećena je imenovanju biljnih vrsta, s obzirom da su
snimke rađene u velikome razmaku (1938-1996. godine)
i od različitih autora, pa su često iste vrste imenovane
različitim imenima. Tako je dobivena matrica koja je
bila ulaz za multivarijatnu analizu, gdje svaka vrsta
predstavlja jednu varijablu, a svaka fitocenološka snimka
jedan objekt. Matrica se sastoji od 216 stupaca (objekata)
i 314 redova (varijabli).


Na svim navedenim snimkama provedene su dvije
metode numeričke analize - klasterska analiza i multidimenzionalno
skaliranje. Numerička analiza provedena
je s programskim paketom SYN-TAX 5.02 koji se koristi
za multivarijatne analize u taksonomiji i sinekologiji.


Klasterska analiza


Klasterska analiza je skupina multivarijatnih tehnika,
čiji je primarni cilj klasificiranje ili klasteriranje
opažaja (objekata) u skupine ili klastere (S h arm a
1996). Svaki objekt karakteriziranje određenim brojem
varijabli, tj. svojstava koji opisuju taj objekt. Geometrijski,
u dvodimenzionalnome prostoru koncept klaster
analize vrlo je jednostavan: svaki objekt je moguće prikazati
kao točku. Općenito svaki objekt je moguće
prikazati kao točku u n dimenzionalnome prostoru,
gdje je n broj varijabli (ili svojstava) koje opisuju taj
objekt (Pećina 1998). Klasteriranje se temelji na
određivanju udaljenosti (tj. mjera sličnosti) među točkama
(objektima) u tom n dimenzionalnome prostoru,
za što se koriste različite metode. U osnovi se koriste
dvije skupine metoda:


1.
Nehijerarhijske klaster metode - gdje broj klastera
i neke njihove osobine moraju biti poznate a priori.
2.
Hijerarhijske klaster metode - gdje se klasteri
formiraju po hijerarhiji, tako daje u svakoj sljedećoj
razini broj klastera manji za jedan.
Klaster analiza nije tehnika statističkoga zaključivanja
u smislu pretpostavki odnosa uzorak - populaci-


Za numeričku analizu fitocenoloških snimaka koristi
se multivarijatna analiza - grana statistike koja se
bavi analizom višestrukih izmjera većeg broja varijabli
najednom ili više uzoraka. U ovome radu korištene su
dvije metode multivarijatne statističke analize:


1.
Klasterska analiza (Cluster analysis) i
2.
Multidimenzionalno skaliranje (Multidimensional
scaling).
Većina multivarijatnih analiza započinje računanjem
nekih od mjera udaljenosti, sličnosti, različitosti
ili korelacije za parove objekata ili varijabli. Osnovni je
postupak specificirati varijable, koje se zatim objedinjuju
u zajedničko mjerilo multivarijatne udaljenosti za
svaki par objekata, i konačno rezultiraju simetričnom
matricom udaljenosti koja u dijagonali ima sve vrijednosti
nula.


Uobičajeno je da mjere udaljenosti dijelimo u tri kategorije:
mjere za binarne podatke, mjere za kvantitativne
podatke i mjere za kvalitativne podatke (usp.
Digby &Kempton 1987;Podani 1994).


Veliki je broj različitih algoritama za izračunavanje
multivarijatne udaljenosti koji se koriste u ekološkim i
taksonomskim istraživanjima: Mahalanobis-ova
uopćena udaljenost (Mahalanobis generalized distance),
van der Maarel -ov indeks (Similarity ratio), Canberra
metrika, Manhattan metrika, Ruzicka indeks,
koeficijent divergencije, srednja različitost (Percentage
difference) i mnogi drugi.


-
(Cluster analysis)
ja, već objektivna metoda za klasificiranje (Pećina
1998), tj. ona nam brzo i pregledno pokazuje strukturu
naših podataka, njihovu eventualnu povezanost u skupine
i odnose među tim skupinama. Zbog velikog broja
metoda klaster analiza je možda više nego ijedna druga
multivarijatna analiza pod subjektivnim utjecajem izbora
samoga analitičara. Stoga je poželjno uvijek koristiti
više različitih metoda, pa ako klasifikacija rađena po
različitim algoritmima daje sličan raspored klastera,
možemo prilično sigurno zaključiti da naši podaci imaju
tendenciju udruživanja u skupine (Podani 1994).


Za procjenu kvalitete provedene klaster ili ordinacijske
analize, odnosno izbor najpogodnije metode za
interpretaciju, najčešće se računa kofenetski korelacijski
koeficijent. No uspješnost provedene analize, tj. koliko
su rezultati analize realni, može najbolje procijeniti
sam analitičar-stručnjak na konkretnom području koji
dobro poznaje objekte istraživanja i njihovu povezanost.
Klasterska analiza mu je jednostavan i brz alat koji
će omogućiti lakšu i objektivniju interpretaciju.


U ovome radu za statističku analizu korištene su
četiri metode klasterske analize -- Single linkage,
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I. Franjić, Z. Skvore, A. Čarni: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1 -2, CXXV (2001), 19-26
Complete linkage, UPGMA (Unweight pair-group me- mjera sličnosti korištenje Similarity ratio (van der
thod using arithmetic averages) i WPGMA (Weighted M a a r e 1 ov indeks),
pair-group method using arithmetic averages). Kao


Multidimenzionalno skaliranje


Općenito je svrha svih ordinacijskih (skalarnih) metoda
reduciranje dimenzija: Originalne n varijable zamjenjuje
se "umjetnim" varijablama u težnji da postignemo
učinkovitiji prikaz rezultata u nekoliko dimenzija
(varijabli) (Podani 1994). Postoji velik broj tih
metoda, a najčešće su - Principal component analysis
(PCA), Correspondence analysis, Canonical corelation
analysis (CCA), Multidimensional scaling (MDS).


Multidimenzionalno skaliranje je skupina metoda
za procjenu koordinata objekata u prostoru koji je definiran
novim "apstraktnim" varijablama, a one se računaju
iz podataka o udaljenosti između parova objekata.
Vrlo često se za ovu metodu koristi i naziv Principal


- (Multidimensional scaling)
coordinate analysis (PCoA). Ulazni podaci u analizu su
različite matrice udaljenosti, a rezultat je "slika" odnosa
između njih. Ona može biti u jednoj dimenziji, u dvije
dimenzije (ako objekti leže na plohi), u tri dimenzije
(ako su objekti točke u prostoru) ili u većem broju dimenzija
(kada više nije moguć neposredan grafički prikaz).
Multidimenzionalno skaliranje je metoda koja pomaže
analitičaru u određivanju relativnoga odnosa između
objekata u prostoru. Ona nije uvriježena kao
egzaktna statistička metoda i više se upotrebljava kao
oblik pregrupiranja objekata na način koji može najbolje
aproksimirati opažene udaljenosti (Pećina 1998).


REZULTATI, RASPRAVA I ZAKLJUČAK - Results, discussion and conclusion


Numerička analiza u fitocenološkim istraživanjima
danas predstavlja trend u svijetu, a objavljivanje radova
u stranim fitocenološkim časopisima bez numeričke
analize gotovo daje nemoguće. Uvođenje numeričke
analize fitocenoloških snimaka u naša istraživanja je
neophodno, jer se broj snimaka za pojedine asocijacije,
iako dosta sporo, stalno povećava. Analiza tako velikog
broja snimaka klasičnim putem, slaganjem fitocenoloških
tablica, vrlo je nepregledna i teška za interpretaciju.


U zadnje se vrijeme fitocenolozima često prigovara
zbog zanemarivanja niza ekoloških parametara u svojim
istraživanjima tj. zbog neobjektivnosti u istraživa


njima. Zbog toga se danas sve češće u svijetu upotrebljavaju
statističke metode, npr. Correspondence analysis,
koje osim flornoga sastava uzimaju u obzir i neke
ekološke parametre (temperaturu, tlo, vlagu, nadmorsku
visinu, ekspoziciju, inklinaciju i dr.; usp. Digby
&Kempton 1987).


Danas u Hrvatskoj ne postoji niti jedan legalan statistički
paket za numeričku analizu fitocenoloških snimaka,
te je i objavljivanje radova s takvom analizom u
časopisima nemoguće. Tijekom 2000. godine u nekoliko
navrata boravili smo u Ljubljani na Biološkom institutu
Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, gdje


Panonske bukovo-jelove šume (Ivledvedović 1992)


Dinarske bukovo-jelove šume (H or vat 1938; Bertović et al. 1966; Trinaj stić 1970, 1972, 1995;
Rauš 1984;Vukelić 1985, 1992; Rauš et al. 1996)
Viši stupanj sukcesije bukovo-jelovrh šuma (Vukelić & Španjol 1990)


Niži stupanj sukcesije bukovo-jelovih šuma (Vukelić & Španjol 1990)


Slika 2. Dendrogram dobiven WPGMA metodom
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

J. Franjić, Z. Skvorc, A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVOJELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001), 19-26
smo se upoznali s radom na navedenoj analizi. Kako između
nas i Biološkoga instituta u Ljubljani postoji višegodišnja
suradnja, tako smo za ovu prigodu napravili
jednu kompilaciju svih dosadašnjih fitocenoloških istraživanja
bukovo-jelovih šuma u Hrvatskoj, koju smo
prezentirali nedavno na 7. Hrvatskom biološkom kongresu
(usp. Škvor c et al. 2000). Taj rad ima za cilj potaknuti
naše istraživače na intenzivnija timska (multidisciplinarna)
istraživanja, a zadatak je da se objektivnijim
pristupom fitocenološkim istraživanjima stvori jasnija
slika vegetacije Hrvatske.


Koristeći sve dosad objavljene fitocenološke radove


o bukovo-jelovim šumama Hrvatske, s potpunim prikazom
fitocenoloških snimaka, napravljena je numerička
analiza fitocenoloških snimaka. Analizirano je ukupno
216 snimaka iz 11 izvora (Horvat 1938; Bertović
et al. 1966; Trinajstić 1970, 1972, 1995; Rauš
1984; Medvedović 1992; Vukelić 1985, 1992;
Vukelić & Španjol 1992; Rauš et al. 1996), od
čega je 78 snimaka iz dinarskoga i 138 snimaka iz panonskoga
područja. Prosječan broj vrsta po snimci je 36
(u dinarskom području je 41, a u panonskom 34).


Sve fitocenološke snimke rađene su po standardnoj
metodi Braun-Blanquet-a. Pri tome se u tablice
unose kombinirana procjena abundancije i pokrovnosti
te procjena socijalnosti za svaku vrstu. S obzirom daje
socijalnost za pojedinu vrstu više-manje stalna, a i neprikladna
za numeričku analizu, korištena je samo
kombinirana procjena abundancije i pokrovnosti. Svi
podaci unošeni su u jednu zajedničku tablicu u programskome
paketu "TURBO (VEG)" (Henneken s
1996). Pri tome je Braun-Blanquet-ova kombinirana
skala za procjenu abundancije i pokrovnosti transformirana
u van der M a a r e 1 -ovu ordinalnu skalu (van
der M aar el 1979). Na svim navedenim snimkama
provedene su dvije metode numeričke analize - klasterska
analiza i multidimenzionalno skaliranje (usp. si. 2 i
3). Numerička analiza provedena je s programskim pa-


I Panonske bukovo-jelove šume (Med vedo vic 1992)
I Dinarske bukovo-jelove šume (Horvat 1938; Bertović etal. 1966; Trinaj stić 1970, 1972, 1995;
Rauš 1984; Vukelić 1985, 1992;Rauš etal. 1996)
w\ Viši stupanj sukcesije bukovo-jelovih šuma (Vukelić & Španjol 1990)
Niži stupanj sukcesije bukovo-jelovih šuma (Vukelić & Spanj o 1 1990)
Slika 3. Prikaz multidimenzionalnoga skaliranjafitocenoloških snimaka
bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum s. L.) u Hrvatskoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.1. Franjić. Ž. Skvorc. A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ), 19-26


ketom SYN-TAX 5.02 koji se koristi za multivarijatne
analize u taksonomiji i sinekologiji.


Rezultati četiriju metoda klasterske analize gotovo
se u potpunosti podudaraju, te je za ovu prigodu korištena
samo WPGMA metoda (si. 2). Također se i rezultati
klasterske analize i multidimenzionalnoga skaliranja
podudaraju (usp. si. 2 i 3), a radi bolje preglednosti
za interpretaciju izabrani su rezultati multidimenzionalnoga
skaliranja (usp. si. 3). Tom su analizom snimke
podijeljene u četiri jasno uočljive skupine-prvu skupinu
čine snimke iz dinarskoga područja, koje su prilično
homogene, drugu skupinu čine snimke iz panonskoga
područja, koje su također jasno odvojene od dinarskih,


ali manje homogene. Treću i četvrtu skupinu predstavljaju
snimke koje su načinjene na degradiranim staništima
panonskih bukovo-jelovih šuma. Jednu od njih čine
snimke gdje je dominantna vrsta breza uz manje učešće
bukve i jele (niži stupanj sukcesije), dok drugu skupinu
čine snimke gdje su dominantne vrste bukva i jela (viši
stupanj sukcesije). Obje te skupine dobro se razlikuju
međusobno, kao i od tipičnih panonskih i dinarskih bukovo-
jelovih šuma. Rezultati dosadašnjih istraživanja u
potpunosti se podudaraju s rezultatima numeričke analize
fitocenoloških snimaka, a razlika je u načinu prikazivanja
rezultata, pri čemu je numerička analiza daleko
prihvatljivija i lakša za interpretaciju.


ZAHVALA - Acknowledgements


Tijekom 2000. godine, u nekoliko navrata, boravili
smo u Ljubljani na Biološkom institutu Slovenske akademije
znanosti i umjetnosti, gdje smo se upoznali s radom
Instituta, a posebice s radom na numeričkoj analizi
fitocenoloških snimaka. Kako između nas i Biološkoga
instituta u Ljubljani postoji višegodišnja suradnja, tako
smo za ovu prigodu napravili jednu kompilaciju svih
dosadašnjih fitocenoloških istraživanja bukovo-jelovih
šuma u Hrvatskoj, u koju je uključen i njihov djelatnik
Dr. Andraž Čarni. Ovom se prigodom zahvaljujemo


LITERATURA


Biološkome institutu u Ljubljani što nam je omogućen
rad na numeričkoj analizi fitocenoloških snimaka korištenjem
statističkih paketa TURBO (VEG) i SYN-TAX,
bez kojih bi ovaj rad bilo nemoguće publicirati. Također
se zahvaljujemo bivšemu dekanu Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. se. Josi Vukeliću i Javnome
poduzeću "Hrvatske šume" iz Zagreba, koji su svojom
financijskom potporom omogućili naše uključivanje
u svjetske trendove fitocenoloških istraživanja.


- References
1. Bertović, S., D. Cestar, Z., Pelcer, 1966: Prilog
poznavanju proizvodnih mogućnosti šume
bukve s jelom (Fagetum croaticum abietetosum
Horv.) na Ličkoj Plješivici. Radovi Šum. Inst.
Jastreb. 5 (2): 1-62.
2. Digby, P. G. N., R. A. Kempton, 1987: Multivariate
Analysis of Ecological Communities.
Chapman And Hall Ltd.
3. Hennekens, S. M., 1996: TURBO (VEG), Software
package for input, processing, and presentation
of phytosociological data, User´s guide.
1BN-DLO University of Lancaster.
4. Horvat, I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glas. šum. Pokuse 6: 127-279.
5. Marinček, L., L. Mucina, M. Zupančič, L.
Poldini, I. Dakskobler, M. Accetto,
1992: Nomenklatorische Revision Der Illyrischen
Buchenwälder (Verband Aremonio-Fagiori).
Studia Geobotanica 12: 121-135.
6.
Medvedović , J., 1992: Sinekologija zajednice
obične jele (Abies alba Mill.) u sjevernoj Hrvatskoj
i floristički pararametri važni za gospodarenje
bukovo-jelovim šumama. Dr. disertacija Šumarski
fakultetet Zagreb.
7. Pećina, M., 1998: Multivarijatna analiza i primjena
u oplemenjivanju bilja. Dr. disertacija - Agronomski
fakultet Zagreb.


8. Pelcer, Z., 1979: Šumske zajednice. Radovi šum.
Inst. Jastreb. 39: 24-42.
9. Podani, J., 1993: SYN-TAX. Version 5.0. User´s
guide. Scientia, Budapest.
10. Podani , J., 1994: Multivariate data analysis in
Ecology and Systematics. SPB Academic Publishing
bv. Den Haag.
11. Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj
granici Balkanskog poluotoka. Šum. list
108 (5-6): 225-238.
12. Rauš,Đ., 1984: Šumska fitocenologija. Sveučilišna
naklada Liber. Zagreb.
13. Rauš, Đ., Ž. Španjol, D. Baričević, 1996:
Ekološko - biološka istraživanja i sukcesija na
trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj.
Glas. Šum. Pokuse 33: 1-52.
14. S h arma, S., 1996: Applied Multivariate Techniques.
John Wiley & Sons, Inc.
15. Škvorc,Ž.,J. Franj ić, A. Garni,2000: Numerička
analiza fitocenoloških snimaka u šumama
bukve i jele (Abieti-Fagetum s. L.) u Hrvatskoj.
Zbornik sažetaka priopćenja sedmog hrvatskog
biološkog kongresa, 273-275. Hvar.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 27     <-- 27 -->        PDF

J. Franjić. 7. Skvorc, A. Carni: NUMHRIĆKA ANALIZA FITOCKNOI.OŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUM. Šumarski listbr. 1 2.CXXV (2001 ), 19-26
16. Trinajstić , L, 1970: Prilog poznavanju šumske jednica Nacionalnog parka "Risnjak". Glas.
vegetacije prašumskog rezervata "Corkova Uvašum.
Pokuse 23: 95-140.
la" u Hrvatskoj. Akad. Nauka i Umjet. Bosn. 22 Vukelić , J., 1992: A Supplement to the Research
Herceg. 15(4): 125-130. on Fir Forests in North Velebit. U: Prpić, B., Se17.
Trinajstić , I., 1972: O rezultatima komparativletković,
Z. (ur.): 6. IUFRO Tannensymposium
nih istraživanja florističkog sastava prašumskih i 133-142. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagospodarskih
sastojina zajednice Fagetum Cro-grebu.
aticum Abietetosum Ht. u Hrvatskoj. Šum. list 96 23 Vukelić, J., Z. Španjol, 1990: Fitocenološki
(9-10): 334-347. karakter čistih sastojina obične breze Betula
18. Trinaj stić, I., 1986: Šuma jele i bekice (Luzulo-Pendula Roth.) u području panonskih šuma bukAbietetum
Oberd. 1957). U: Jovanović, B, R. ve i jele (Fagetum Croaticum Boréale AbieteJovanović,
M. Zupančić: Prirodna potencijalna tosum Horv.) na Papuku. Šum. list 114(9-10):
vegetacija Jugoslavije (komentar karte M 357-368.
1:1.000.000). Naučno veće Vegetacijske karte 24. Vukelić, J.,D. Baričević, 1996: Fitocenološ-
Jugoslavije. ka usporedba dinarskih i panonskih bukovo-jelo19.
Trinajstić , I., 1995: Urwald, Naturwald, Wirtvih
šuma (Abieti-Fagetum s. L.) u Hrvatskoj U:
schaftswald Ein Vergleich Der Floristischen Matić, S., Gračan, J. (ur.): Skrb za hrvatske šume
Struktur. Sauteria 6: 109-132. od 1846. do 1996. Unapređenje proizvodnje bio20.
Van der M aarel, E., 1979: Transformation of mase šumskih ekosustava, 1: 87-96. Hrvatsko
cover-abundance values in phytosociology and šumarsko društvo. Zagreb.
its effects on community similarity. Vegetatio 39 25. Vukelić , J., Đ. Rauš , 1998: Šumarska fitoceno(
2): 97-114. logija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski
21.
Vukelić, J., 1985: Doprinos fotointerpretacijske fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
analize vegetacijskom istraživanju šumskih za-
SUMMARY: Today, the numerical analysis in phytosociological research
presents a trend in the world, and any publishing of works in foreign phytosociological
publications without the numerical analysis practically is impossible.
The introduction of phytosociological records into our researches is indispensable,
because the number of records for individual associations shows a
slow yet permanent increase. The analysis of such a large number of records
by classical method (i.e. by making of phytosociological tables) is very difficult
and not-easy-to consult.


Lately, the phytosociologists are aften criticized for neglecting many ecological
parameters in their research, namely for the lack of objectivity in their
work. For this reason, nowadays, in the world the statistical methods (such as
Correspondence Analysis) are used more and more often, which in addition to
the floral composition take into consideration certain ecological parameters,
too (temperature, soil, moisture, altitude, exposition, inclination, and the like,
comp. Digby &Kempton 1987).


Today, in Croatia, there is not a single statistical package for the numerical
analysis of phytosociological records, so publishing of works containing such
analysis in publications is impossible. In 2000, we stayed several times in
Ljubljana in the Institute for Biology at the Slovenian Academy of Arts and
Science, where we got acquainted with the work on the said analysis. As there
is a co-operation of many years between ourselves and the Institute for
Biology in Ljubljana, for this occasion we have prepared a compilation of all
earlier phytosociological researches of the beech-fir forests in Croatia. The
objective of this work is to encourage our research workers for more intensive
(multidisciplinary) researches, with the task to form by means of a more objective
approach to phytosociological researches a clearer pictur of the vegetation
of Croatia.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 28     <-- 28 -->        PDF

,1. Franjić, Ž. Škvorc, A. Čami: NUMKK1ČKA ANALIZA FITOCKNOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JKI.OVIM ŠUM.


From all so far unpublished phytosociological works dealing with the
beech-fir forests of Croatia (Abieti-Fagetum s. L.), the numerical analysis of
phytosociological records has been made. A total of 216 records from 11 sources
has been analyzed (H or vat 1938; Bertović et al. 1966; Tr i n aj s t i ć
1970, 1972, 1995; Rauš 1984; Medvedović 1992; Vukelić 1985,1992;
Vuk el i ć & Sp a nj oil 992; Rauš et al. 1996), out of which 78 records from
the Dinaric region and 138 records from the Pannonian one (cf. Fig. 1). The
average number of species per record is 36 (in the Dinaric region 41 and in the
Pannonian one 34).


All phytosociological records have been made using the standard Braun-
Blanquet s method. In that, the combined abundance and coverage estimate
and the sociality estimate for each species are entered in the tables. The sociality
for individual species being more or less permanent, but also unsuitable
for the numerical analysis, the combined abundance and coverage estimate
only has been used. All data have been entered in one common table in the programme
package "TURBO (VEG)" (Hennekens 1996). In that, theBraun-
Blanquet s combined scale for abundace and coverage estimation has been
transformed into the vand der Maarel´s ordinal scale (van der M a are I
1979). To all said records, two numerical analysis methods have been applied


- the cluster analysis and the multidimensional scaling (cf. Fig. 2 and 3). The
numerical analysis has been applied by means of the programme package
SYN-TAX 5.02 which is used for multivariant analyses in taxonomy and sine-
col ogy.
The results of both these methods coincide, but for easier reference the results
of multidimensional scaling have bee chosen for interpretation purposes
(cf. Fig. 3). In this analysis, the records have been divided into four clearly distinctive
groups. The first group consists of the records from the Dinaric region,
which are rather homogenous, the second group comprises the records from
the Pannonian region, which are also clearly distinctive but less homogenous,
while the third and the fourth groups are represented by the records made on
the degradated habitats of Pannonian beech-fir forests. One of these two
groups comprises the records in which predominant species is the birch with a
small participation of the bbch and the fir (a lower succession level), while the
other group comprises the records where the beech and fir species are predominant
(a higer succession level). Both these groups are well discriminated
both between themselves and from the typical Pannonian and Dinaric beech-


fir forest. The results of the earlier researches coincide fully whit those ot he
phytosociological record numerical analysis, and the difference is in the pre


sentationand easie
of results with the numericalr for interpretation.
analysis being much more acceptable
KeyCroatia
words: Abieti-Fagetum, beech-fir forests, numerical analysis,


Šumarski listbr. 1 2. CXXV (2001). 19-26