DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 129     <-- 129 -->        PDF

BTROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI


1. Potrošen materijal za redovitu djelatnost 90.000
2. Potrošena energija 25.000
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 68.000
´4. Usluge održavanja 400.000
5. Intelektualne i osobne usluge 70.000
6. Komunalne usluge 40.000
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 562.000
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 570.000
9. Ostali izdaci za zaposlene 15.000
IVTROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 44.500
11. Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima 15.000
12. Troškovi reprezentacije 185.000
13. Premije osiguranja 20.000
14. Bankovne usluge i troškovi ZAP-a 40.000
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanje i stručne ekskurzije 213.500
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila
17. Ostali nematerijalni troškovi
UKUPNO TROŠKOVI


Nakon kratke rasprave financijski plan HŠD-a s
ograncima i bez ogranaka jednoglasno je prihvaćen.


Određen je i blagajnički maksimum u iznosu od
2.000,00 kn. U dogovoru s odvjetnicima potrebno je riješiti
pitanje duga korisnika poslovnog prostora, koji ili
u cijelosti ili djelomično ne plaćaju korišćenje toga prostora,
a troškovi PDV padaju na teret HŠD-a i predstavljaju
trošak u poslovanju.


Ad 5) Glavni urednik Šumarskog lista izvijestio je
članove Upravnog i Nadzornog odbora o tiskanju
časopisa broj 9-10, tiskanog početkom studenoga, kojeg
su već svi dobili, a br. 11-12, kao i nekoliko prethodnih
godina izaći će iz tiska pred Božić, čime će i ove godine
biti uspješno završena ova zadaća.


Zapisnik sastavio
Hranislav Jakovac, dipl. ing.


55.000


155.000


2.568.000


Slijedio je kratki pregled članaka i napisa po strukturi,
sa zaključkom izvjestitelja kako s brojem znanstveno-
stručnih članaka možemo biti zadovoljni, ali ne
i sa strukkturom, jer iz nekih područja ima premalo članaka.
Detaljnije izvješće treba očekivati u redovitom
godišnjem izvješću o poslovanju HŠD-a.


Uz Akademiju šumarskih znanosti koja je nositelj zadatka
i HŠD pripomaže izradi Monografije o jeli. Glede
pretplate za Š.L. u 2001. godini, U.O. donosi odluku da
pretplata za Šumarski list ostaje nepromijenjena.


Ad. 6) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave,
pa su nazočni krenuli na društvenu večer u hotel
"Nehaj" (prikaz obilježavanja već navedenih obljetnica
u Š.L. 11-12/2000).


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.