DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 126     <-- 126 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK 8. SJEDNICE UPRAVNOGA ODBORA HŠD-a
održane 23. studenoga 2000. godine u Upravi šuma Senj


Nazočni: Branko Belčić, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing., dr. se. Joso Gračan,
Ilija Gregorović, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing.,
Herbert Krauthacker, dipl. ing., dr. se. Vice Ivančević,
prof. dr. sc. Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. ing.
Dujo Pavelić, dipl. ing., mr. se. Ivan Pentek, prof. dr. sc.
Branimir Papić, Mario Stipetić, dipl. ing., dr. se. Vlado
Topic, Berislav Vinaj, dipl. ing., Željko Perković, dipl.
ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Vlatka Antonie,
Đurđica Belie, prof. Tanja Devčić i predsjednica Hrv.
sind, šumarstva Gordana Colnar.


Odsutni, ispričani: mr. se. Vladimir Bogati, prof. dr.
se. Mladen Figurić, Ivica Fliszar, dipl. ing., mr. se. Željko
Marman, Milan Presečan, dipl. ing., Luka Radošević,
dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić, Slavko Šarčević,
dipl. ing. i Valerija Vukelić, dipl. ing. te Zvonko
Rožić, dipl. ing. i Tomislav Starčević, dipl. ing., koji su
bili na stručnom kolegiju "Hrvatskih šuma" istodobno
održanom u Gradskoj vjećnici u Senju.


Ova sjednica U.O. Hrvatskoga šumarskog društva,
kao i Stručni kolegij "Hrvatskih šuma", održane su u
popodnevnim satima 23. studenoga 2000. god., kao
prethodnice i potpora obilježavanju 235. obljetnice šumarije
Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. sc. Josipa
Balena.


Nakon stoje prdsjednik HŠD-a prof. Matić pozdravio
sve nazočne, prihvaćenje ovaj
Dnevni red


1.
Prihvaćanje Zapisnika 7. sjednice U.O. i 104. redovite
skupštine HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju do 30.
rujna 2000. godine te pripreme za sastavljanje izvješća
o radu i poslovanju HŠD-a u 2000. godini.
4.
Prijedlog programa rada i financijskog poslovanja
za 2001. godinu.
5.
Šumarski list i ostale publikacije.
6.
Razno.
Ad. 1.) Zapisnik 7. sjednice U.O. i 104. redovite
skupštine HŠD-a prihvaćenje bez primjedbi.


Ad. 2)


a) Tajnik HŠD-a Hranislav Jakovac izvješćuje i podsjeća
članove U.O. da je predsjedniku HŠD-a, prof.
Maticu, u lipnju dodijeljeno znanstveno priznanje doktora
poljoprivredno-šumarskih znanosti honoris causa,
na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom sveučili


štu u Brnu (Češka). O tome, kao i o priznanjima ostalim
šumarskim stručnjacima pisano je u Š.L. 7-8/2000., ali
je ovo bila prigoda da predsjedniku HŠD-a i osobno
čestitaju nazočni, na čemu se prof. Matić zahvalio.


b) Nakon 104. redovite skupštine HŠD-a imenovan
je odbor za rekonstruiranje "Hrvatskih šuma" u kojem
ima članova HŠD-a, ali zvaničnog predstavnika HŠD-a
nema. Iz ogranka s terena i iz središnjice čuje se pitanje:
zašto su iz svih drugih struktura pa i iz Hrvatskog sindikata
šumarstva uključeni predstavnici, a samo iz strukovne
udruge koja je na Skupštini osigurala tribinu za
početak rasprave o restruktuiranju, zvaničnog predstavnika
nema. Članovi UO izražavaju nezadovoljstvo
ovakvim načinom formiranja povjerenstava, zaključujući
kako se dosadašnja praksa nije promijenila.


c) U izradi je Strategija razvoja RH "Hrvatska u 21.
stoljeću". Kao prilog izradi Strategije, na zahtjev Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, HŠD je uputilo i
svoje prijedloge.


d) U okviru priprema za restruktuiranje "Hrvatskih
šuma", Ministarsstvo je organiziralo nekoliko predavanja,
gdje su predstavnici Austrijskih državnih šuma (direktor
ing. Ramsauer i ing. Sutter) predstavili svoj model
(i onaj rađen za državne šume Branderburga) te
predstavnici Finske, koji su predstavili svoj model.
Očekuje se, kako će nakon ovakvih predstavljanja Ministarstvo
raspisati natječaj za najprihvatljivija rješenja.


e) U Muzeju za umjetnost i obrt u organizaciji Vjesnika,
HAZU i Muzeja, 17. 11. 2000. god. otvorena je
izložba o Arboretumu Trsteno pod motom "Obnovimo
arboretum zajedno". HŠD je primilo poziv na otvaranje
izložbe i dat će podršku ovoj hvale vrijednoj akciji.


f) Rješenjem objavljenim u NN br. 98/2000. od 3. listopada
kolegica Nives Farkaš-Topolnik, dipl. ing.
šum., imenovana je ravanteljicom Parka prirode Medvednica,
što svi šumari pozdravljaju. Ovo imenovanje
nakon stoje i mr. se. Marija Nodilo imanovana v.d. ravnateljicom
NP Mljet, pokazuje da zaštita prirode i okoliša
ipak kreće boljim smjerom.


g) U.O. HŠD-a udovoljava molbi PD "Šumar" ogranak
Zagreb, da četvrtkom za sastanke i predavanja koristi
prostorije HŠD-a prema dogovoru s Tajništvom.


h) Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja


7. prosinca 2000. god. organizira cjelodnevne radionice
iz tri tematska područja:
1.
zaštita prirode (biološka raznolikost upravljanje
održivim resursima, inspekcija zaštite prirode)


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 127     <-- 127 -->        PDF

2.
zaštita voda i mora
3.
zbrinjavanje otpada (način odlaganja i dr.).
Tajnik HŠD-a prijavio jesudjelovanje na temi
pod 1.
i) U Hrvatskom novinarskom društvu u organizaciji
Zbora novinara za okoliš, održan je Okrugli stol na temu
suradnje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog
uređenja s okruženjem, posebice s medijima. Glavno je
pitanje bilo, da lije odnosno Ministarstvo za čiju je uspostavu
najviše lobirano baš u HND na Okruglom stolu
također u organizaciji Zbora novinara za okoliš, ispunilo
očekivanja. Uz sudjelovanje zamjenika i jednog od
pomoćnika ministra (prof. Glavač), predstavnika odnosnih
nevladinih udruga i medija zaključak je negativan.
Unatoč malim pomacima i dalje stoji prigovor na nedovoljnu
stručnost suradnika u Ministarstvu i naglašen
elitistički pristup. Ako već nema tamo dovoljno znanja,
normalno bi bilo potražiti ga izvan kuće i konzultirati
se, a ne pripremati zakone i druge akte, koji su onda
zbog nedostataka vremena za raspravu i volje, za popravak
donose na brzinu ili još gore po hitnom postupku.
U raspravi na UO HŠD-a podržano je mišljenje
Zbora novinara za okoliš HŠD-a glede teme okruglog
stola, a navedeni su primjeri s terena gdje na zaštiti prirode
rade neadekvatni stručnjaci (PP Žumberak - prostorne
planove u tom ruralnom prostoru rade arhitekti, a
u PP Učka glavni su zaštitari političari). Ponavlja se mišljenje
kako struka ponajviše i svojom krivnjom gubi
prostor u djelatnostima koje joj pripadaju.


j) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na upit
Vlade RH uputilo je svoj odgovor glede zahtjeva za prijenos
imovine bivših zemljišnih zamjenica na području
Gorskoga kotara na Primorsku-goransku županiju. Ako
bi-saželi ovaj odgovor, on bi se sastojao, prvo od pitanja
stvarnog vlasništva i prvotne namjene za koju bi to koristile
zemljišne i slične zajednice te krajiške imovne
općine, a zatim upozorenja kako članak 15. Zakona o
lokalnoj upravi i samoupravi upućuje na zaključak da
županije nisu gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku
djelatnost. Osim toga, bilo bi upitno korištenje
užitničkih prava zbog usitnjenog posjeda, remećenja
integralnog gospodarenja šumama, obnove i zaštite
šuma, posebice danas kada su ugrožene sa svih strana.
Postoji opasnost njihovog devastiranja i smanjenja itekako
važne općekorisne funkcije, ugrožavanja potrajnosti
prihoda i ekološke stabilnosti prirodnih šumskih
ekosustava.


Iz rasprave je bilo razvidno kako sličnih pitanja ima
i u Istri, gdje se govori o tri vrste imovine - oktanske
imovine, komunela i crkve.


Svakako ova pitanja traže trezven pristup, kojemu
medvjedu uslugu čine raznorazna predizborna politička
obećanja i podilaženje biračima.


k) Hrvatski inženjerski savez (HIS) će na sjednici
UO 27. studenoga, a zatim na Skupštini 11. prosinca


2000. pored tekućih pitanja raspravljati i o problemu
glede izdavanja časopisa, koje izdaju članice HIS-a.
Naime u situaciji kada je gospodarstvo u krizi, posebice
industrijske grane proizvodnje, dolazi u pitanje daljnje
tiskanje nekih dugovjekih časopisa, jer i Ministarstvo
znanosti svake godine smanjuje pomoć za tiskanje časopisa.
Delegati skupštine HIS-a mišljenja su kako o tome
problemu treba hitno razgovarati s ministrom znanosti.


e) Ing. Matošević izvijestio je članove U.O. o saznanjima
glede miniranosti Muškog bunara i Prašnika
"specijalnih rezervata šumske vegetacije". To je područje
djelomično minirano i nije sigurno njime se kretati.
U pripremi su akcije razminiravanja, no sve ovisi o nedostatku
stručnih ljudi i sredstava, ali i o nedostatku podataka
o minskim poljima.


Ad. 3.) Iz obavijesti koje je pod 2. dao tajnik HŠD-a


H. Jakovac, vidljiva je i aktivnost HŠD-a od posljednje
do današnje sjednice U. O. Što se pak tiče financijskog
poslovanja za 9 mjeseci ove godine i HŠD-a s ograncima
i same središnjice bez ogranaka, ono je pozitivno. U
odnosu na plan, prihodi i troškovi ostvareni su sa 89 %,
odnosno 88 %, no kada pridodamo očekivani prihod u
rujnu a pristigao u listopadu, plan bi bio gotovo u potpunosti
ostvaren, što znači još pozitivnije poslovanje.
Indeksi planiranih i ostvarenih glavnih troškova kreću
se oko 100, dok su ostali prilično ispod. U zapisniku ne
prikazujemo uobičajeni tabelarne prikaze prihoda i troškova
kao što to činimo kod godišnjeg izvješća, no članovi
U.O. imali su ih u materijalima i nakon rasprave
izvješća su jednoglasno prihvaćena. Upravni odbor donio
je i odluku o isplati Božićnice zaposlenicima HŠD-a
u visini 700,00 kn netto, koliko je nakon isplate Uskrsnice
preostalo do zakonom određenih neoporezivih
1.000,00 kn godišnje. Vrijednost boda, počevši od 1.
prosinca 2000., određenje u iznosu od 18 kn bruto. Glede
poslova za pripremu izvješća o godišnjem poslovanju,
U.O. je izabrao Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja
u sastavu, mr. se. Mladen Stojković, predsjednik
te Đurđica Belić i Ana Žnidarec, članice.
Ad4)


a) Raspravljen je prijedlog Programa rada za 2001.
godinu. Ukazano je na činjenicu da je već i zbog restruktuiranja
"Hrvatskih šuma" neminovna izmjena i
Zakona o šumama. Neki posebno naglašavaju napad na
čl. 70 ZOŠ-a, što bi bilo pogubno za šumarstvo, ali tada
bi država morala dobro razmisliti o održavanju i zaštiti
nekih šuma, odnosno o poslovima i područjima koja se
financiraju iz tih sredstava. U šumarstvu svakako treba
poticati širenje djalatnosti i korišćenja ostalih šumskih
proizvoda, što je i predložena tema rasprave Općekorisne
funkcije šuma i njihovo vrednovanje. Nakon rasprave
po prijedlogu, prihvaćen je jednoglasno Program
rada za 2001. godinu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 129     <-- 129 -->        PDF

BTROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI


1. Potrošen materijal za redovitu djelatnost 90.000
2. Potrošena energija 25.000
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 68.000
´4. Usluge održavanja 400.000
5. Intelektualne i osobne usluge 70.000
6. Komunalne usluge 40.000
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 562.000
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 570.000
9. Ostali izdaci za zaposlene 15.000
IVTROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 44.500
11. Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima 15.000
12. Troškovi reprezentacije 185.000
13. Premije osiguranja 20.000
14. Bankovne usluge i troškovi ZAP-a 40.000
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanje i stručne ekskurzije 213.500
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila
17. Ostali nematerijalni troškovi
UKUPNO TROŠKOVI


Nakon kratke rasprave financijski plan HŠD-a s
ograncima i bez ogranaka jednoglasno je prihvaćen.


Određen je i blagajnički maksimum u iznosu od
2.000,00 kn. U dogovoru s odvjetnicima potrebno je riješiti
pitanje duga korisnika poslovnog prostora, koji ili
u cijelosti ili djelomično ne plaćaju korišćenje toga prostora,
a troškovi PDV padaju na teret HŠD-a i predstavljaju
trošak u poslovanju.


Ad 5) Glavni urednik Šumarskog lista izvijestio je
članove Upravnog i Nadzornog odbora o tiskanju
časopisa broj 9-10, tiskanog početkom studenoga, kojeg
su već svi dobili, a br. 11-12, kao i nekoliko prethodnih
godina izaći će iz tiska pred Božić, čime će i ove godine
biti uspješno završena ova zadaća.


Zapisnik sastavio
Hranislav Jakovac, dipl. ing.


55.000


155.000


2.568.000


Slijedio je kratki pregled članaka i napisa po strukturi,
sa zaključkom izvjestitelja kako s brojem znanstveno-
stručnih članaka možemo biti zadovoljni, ali ne
i sa strukkturom, jer iz nekih područja ima premalo članaka.
Detaljnije izvješće treba očekivati u redovitom
godišnjem izvješću o poslovanju HŠD-a.


Uz Akademiju šumarskih znanosti koja je nositelj zadatka
i HŠD pripomaže izradi Monografije o jeli. Glede
pretplate za Š.L. u 2001. godini, U.O. donosi odluku da
pretplata za Šumarski list ostaje nepromijenjena.


Ad. 6) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave,
pa su nazočni krenuli na društvenu večer u hotel
"Nehaj" (prikaz obilježavanja već navedenih obljetnica
u Š.L. 11-12/2000).


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Program rada za 2001. godinu


1. Kao i prošlih godina, potrebno je organizirati savjetovanja
na teme aktualnih problema hrvatskoga
šumarstva, a od toga jedno u okviru 105. redovite
skupštine HŠD-a. Predložene su teme:
-
Zakon o šumama (koji se navodno radi, a što je
u vezi sa restrukturiranjem "Hrvatskih šuma")
-
Gospodarenje šumama na kršu
-
Općekorisne funkcije šuma i njihovo vrednovanje
- povezano za započetom raspravom glede
zapošljavanja šumarskih djelatnika i razvoja
vanjske usluge te poduzetništva u šumarstvu
-
Šuma - voda - zaštita okoliša
-
Primarna prerada drva - dio šumarstva?
-
Trajna aktivnost u procesu restruktuiranja "Hrvatskih
šuma" (očekujemo da će biti potrebno
još raspravljati na temu 104. skupštine HŠD-a
Preustroj "Hrvatskih šuma" tijekom izrade, a i
nakon sačinjenog prijedloga "preustroja" koji
je u izradi).
-
Učinkovitija suradnja Ministarstva polj. i šumarstva
s "Hrvatskim šumama" glede brže promjene
zakona i podzakonskih akata.
-
Štete od divljači
-
Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim
ekosustavima
-
Potrebno je i potražiti odgovore na pitanja što
je provedeno od zaključaka prethodno raspravljenih
tema.
Raspravljali smo na temu vodne naknade, te odnosa
s tada DUZ PO a danas Ministarstvom zaštite
okoliša i prostornog uređenja. Da li je problem
vodne naknade podignut na višu razinu, i
da li su ili će biti razlozi naznačeni u raspravi
korišteni kao podloga našem Ministarstvu kako
bi se izborilo za promjenu statusa šumarstva
glede vodne naknade. Što je s prijedlozima za
prijenos "imovine" bivših zemljišnih zajednica
i imovnih općina na županije? Što se pak tiče
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja,
da li se dolaskom nove vlasti i ustroja Ministarstva
obistinjuju najavljena obećanja i očekivanja
glede korektne i učinkovite suradnje?


2.
Organizirati obilježavanje 20. lipnja Dana hrvatskoga
šumarstva na razini središnjice i ogranaka, a
u okviru toga i natjecanje šumarskih radnika na lokalnoj
i državnoj razini, gdje će u konačnici biti
izabrana i hrvatska ekipa za svjetsko natjecanje
2002. godine.
3.
Poduprijeti i financijski osigurati sudjelovanje članova
HŠD-a na ALPE-ADRIA, 9. zimsko-športskom
susretu šumara u Koruškoj i 33. Europskom
šumarsko-nordijskom skijaškom natjecanju, Estonija,
Oepää, 11-18. veljače 2001. god.
4.
Nastaviti i proširiti domaću interdisciplinarnu suradnju,
i međunarodnu šumarsku (pa i interdisciplinarnu)
suradnju.
5.
Posebno više raditi na stručnom i moralnom liku
članstva.
6.
Više i agresivnije raditi na svim područjima promidžbe
šumarstva, pazeći pritom da bude najprije
"prihvatljivo čisto ispred naših vrata".
7.
Nastaviti s redovitim tiskanjem znanstveno-stručnog
i staleškog glasila Šumarski list, raditi na pretisku
monografije Silvae nostrae Croatiae, na publikacijama
sa savjetovanja, oživiti rad na izradi
Šumarskog priručnika i si.
8.
Uz redovito održavanje nastaviti uređenje Hrvatskoga
šumarskog doma - nakon dovršenja hidroizolacije
dijela podrumskog prostora (istočni dio)
u tzv. "Šumarskom klubu" prići uređenju podova
(nabavka kamenih i keramičkih pločica - prema
odabiru i ponudi 93.967,85 + PDV 20.672,93=
114.640,78 kn plus ugradnja) i još potrebne stolarije
(5 vrata oko 52.000,00 kn), ličenju zidova i
dovršenju ugradnje pripremljene elektro opreme,
te početi prikupljati financijska sredstva za obnovu
fasade, daljnju hidroizolaciju i izmjenu prozora
zapadnog dijela podrumskog prostora.
b) Financijski plan s ograncima za 2001. godinu.


SADRŽAJ
A PRIHODI


1. Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa
2. Prihodi od dotacija
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
5. Prihodi od članarina i naknada
UKUPNO PRIHODI


Planirano


470.000


70.000


1.350.000


50.000


628.000


2.568.000
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 130     <-- 130 -->        PDF

IN MEMORIAM


PROF. DR. SC. BRANKO MIHAĆ (1911 - 2000)


Početkom studenog 2000. godine,
redove šumarskih znanstvenika


profesora Šumarskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, napustio je
prof. Branko M i h a ć, redovni profesor
u mirovini.


Daleke 1911. godine rođenje u
Sarajevu, gdje je proveo cijeli životni
i radni vijek. Osnovno školovanje
i gimnaziju završio je u Sarajevu.
Poslije mature upisao je studij
šumarstva na Šumarskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, koji je završio
1936. g.


U šumarskoj operativi Bosne i
Hercegovine uglavnom je radio na
poslovima visokogradnje u oblasti
drvne industrije. K.ao istaknuti stručnjak
izabran je za docenta na Šumarskom
odsjeku Poljoprivrednošumarskog
fakulteta u Sarajevu
1950. g., za predmet Šumska transportna
sredstva. Upisuje Tehnički
fakultet u Zagrebu, studij građevine,
na kojem je 1951. g. diplomirao
odsjek - konstrukcijski smjer.


Titulu doktora šumarskih znanosti
stekao je na Šumarskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu 1963.
g., obranivši disertaciju pod naslovom
"Upotrebljivost kratkih pilanskih
sortimenata za izradu lepljenih
nosača uz primjenu domaćih
ljepila".


Tijekom 26 godina nastavnoznanstvenog
rada, biranje u zvanja
izvanrednog te redovitog profesora
na istom predmetu. Bio je i šef Katedre
za šumske gradnje, Katedre za


iskorišćivanje šuma te šef Zavoda
za iskorišćivanje šuma.


Brojne su generacije studenata
šumarstva, koje su od prof. Mihaća
upile temeljna saznanja iz područja
transporta drveta te projektiranja,
gradnje i održavanja šumskih prometnica.


Istodobno je bio i dugogodišnji
suradnik PP "Šumaprojekt" Sarajevo.
Rijetki su projekti ovog poznatog
projektantskog biroa koji su
realizirani, a da u njima nije sudjelovao
prof Mihać. Bio je i stalni suradnik
Jugoslavenskog poljoprivredno-
šumarskog centra u Beogradu.


Suvremenik je eminentnih profesora,
Klemenčiča i Flögl-a, čije je
naučno i stručno dijelo nastavio za


jedno s profesorima Simonovićem i
Lovrićem.


Prof. Mihać, autor je brojnih dijela
iz oblasti šumskih komunikacija
i transporta drveta. Njegovo odlično
poznavanje svjetskih jezika
omogućilo mu je aktivno sudjelovanje
na brojnim međunarodnim
skupovima. Preveo je značajna dijela
iz iste oblasti s njemačkog, engleskog
te švedskog jezika.


Za cijelokupni naučni i stručni
opus te nastavni rad dobio je brojna
domaća i strana priznanja.


Rezimirajući njegovo dijelo, s
ponosom možemo reći da smo u
svojoj sredini imali profesora, čiji
je veliki doprinos u osnivanju i razvoju
šumarskog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu.


Njegovim odlaskom, otišao je
još jedan iz generacije prvih profesora
Šumarskog fakulteta u Sarajevu
i starih sarajevskih intelektualaca.
Nama, njegovim suradnicima i
štovateljima, brojnim šumarskim
stručnjacima Bosne i Hercegovine i
šire, ostaje zadovoljstvo da ga se
sjećamo kao nadasve dobrog i plemenitog
čovjeka, uvijek spremnog
za pomoć i suradnju, jednom rječju
istinskog čovjeka i džentlmena.


Za sve učinjeno trajno
smo mu zahvalni.


Dr. sc. Vladimir Eškerica