DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Istražuju se štete na starim traktorskim vlakama
uslijed privlačenja obloga drva traktorima LKT 80. Istraživanja
su provedena na NPŠO Zalesina Šumarskog
Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u odjelu 5 g. j . Belevine.
Poligon istraživanja predstavljali su krajnji dijelovi
dvije traktorske vlake (svaki duljine 96 m), koji su se
spajali s pomoćnim stovarištem. Vlake su snimljene
teodolitom radi ucrtavanja situacije u šumskogospodarske
karte te niveliram kako bi se dobio uzdužni profil
svake od njih. Poprečni profili snimani su na međusobnom
razmaku od 4,00 m, a lomne točke terena su za
svaki poprečni profil određene na svakih 20 cm razmaka.
Središnje točke poprečnih profila (u osi traktorske
vlake) fiksirane su na terenu, a visina letve prenesena je
na najbliža nedoznačena stabla. Istovjetna mjerenja
obavljena su i po završetku privlačenja svog obloga drva.
Na temelju terenskih snimki nacrtani su, primjenom
osobnog računala i programskog paketa AutoCad, svi
poprečni profili prije i posije obavljenoga posla, te izračunata
razlika u površini (pozitivna ili negativna). Iz razlike
površina i međusobnog razmaka poprečnih profila
izračunate su količine odnesenoga ili donesenoga
materijala.


Pri privlačenju drva praćeni su sortimenti te mjeren
srednji promjer i duljina, a bilježenje i broj prelazaka
traktorskom vlakom. Gotovo je svo drvo prošlo čitavim
poligonom istraživanja, tako da nisu praćena mjesta
ulaza pojedinog tovara na traktorsku vlaku. Privlačenje
se obavljalo nizbrdo, a primijenjena je sortimentna me


toda izrade obloga drva (kod panja). Svi čimbenici koji
imaju utjecaj na intenzitet oštećivanja vlake (terenski,
sastojinski i klimatski), bili su za obje vlake približno
jednaki (osim količine privučenoga drva i broja prelaska
skidera).


Različita su oštećenja nastala na pojedinim poprečnim
profilima, što dovodimo u vezu s različitim stanjem
vlake u nultom stanju, odnosno s položajem određenog
poprečnog profila (veći ili manji uzdužni nagib,
ravni pravac ili krivina). Ukupno je s vlake br. I odneseno
14,920 m3 materijala (0,155 mVm dužnom vlake), a
doneseno 21,604 m´ materijala (0,225 mVm dužnom
vlake) što prosječno na 25 mjerenih profila iznosi 0,126
m2 odnesenoga i 0,184 m2 donesenoga materijala po
jednom poprečnom profilu. Kod vlake br. II odneseno
je 22,902 m3 (0,239 mVm dužnom vlake), a doneseno
9,036 m1 materijala (0,094 mVm dužnom vlake), odnosno
po jednom poprečnom profilu bilo je 0,229 m2 odnesenoga
i 0,090 m2 donesenoga materijala.


Istovjetna istraživanja trebalo bi provesti na tek izgrađenoj
traktorskoj vlaci, gdje bi se jedno dulje razdoblje,
u određenim vremenskim razmacima, kontinuirano
pratilo njeno stanje i stupanj oštećenosti (erozije),
čime bi se dobili vjerodostojniji podaci. Tada bi se mogao
utvrditi upliv pojedinih utjecajnih čimbenika na intenzitet
šteta koje nastaju na traktorskim vlakama.


Mr. sc. Željko Zečić, dipl. ing. šum.


5. SASTANAK ZA KULTURE U KRATKIM OPHODNJAMA ZA BIOENERGIJU
(IEA BIOENERGY/TASK XVII SHORT ROTATION CROPS FOR BIOENERGY)
održanje u Noordwijcku, Nizozemska od 11. do 14. prosinca 2000. god.


Sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju
održanje u Noordvvijcku, Nizozemska, u organizaciji
Instituta za šumarstvo i šumske proizvode
(SBH) iz VVageningena, a domaćin je bio dr. LeenKui per.
Nazočno je bilo ukupno tridesetak predstavnika iz
Švedske, Danske, V. Britanije, Nizozemske, Belgije,
SAD-a, Australije i Hrvatske (nacionalni koordinator
za Task 17 doc. dr. sc. D. Kajba).


U seminarskom dijelu sastanka izlagači su izvijestili


o uspješnim demonstracijskim projektima korišćenja
biomase, utjecaju tržišta na osiguranje sirovine i viziju
njezine uporabe u budućnosti. Hrvatska je izložila svoj
program korištenja energije biomase i otpada (BIOEN),
kao i rezultate dosadašnjih istraživanja uzgoja
mekih listača u kratkim ophodnjama.
U Nizozemskoj je korišćenje biomase realizirano s
ukupno 518 MVV električne i 8665 M W toplinske energije,
koji zajedno substituiraju 38,3 PJ fosilnih goriva,


uz izbjegavanje godišnje emisije CG\ u količini od
2450 kton. Ako opciju ovako dobivene "zelene" električne
energije svedemo na potrebe od 1000 kućanstava,
što odgovara potrošnji od 3 milijuna kWh godišnje,
onda ona može biti zamijenjena s dvije vjetrenjače od
750 kW, ili sa 40 000 m2 solarnih ćelija ili sa postrojenjem
na biomasu od 0,5 MVV, za koju je potrebno 190
ha bioenergetskih plantaža, koje pak osiguravaju 21001
suhe tvari biomase godišnje. Energetska politika Nizozemske
usmjerena je na korišćenje 10 % njezine ukupne
energije od obnovljivih izvora u 2020. godini, od
čega bi bioenergija sudjelovala sa 4,4 %.


U terenskom dijelu obišli smo elektranu u mjestu
Cuijk, snage 28 MVVe, koja koristi tehnologiju izgaranja
biomase u cirkulirajućem fluidiziranom sloju. Njezina
godišnja potreba iznosi 250 000 t drvnog otpada i šumske
biomase, koja se dovozi s udaljenosti i od 100 km,
kao i plovnim riječnim putem iz Njemačke. Cijena bio
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 115     <-- 115 -->        PDF

mase dogovara se s opskrbljivačima svakih šest mjeseci,
ovisno o udjelu vlage i kvalitete, dok se količina
pepela nakon izgaranja kreće oko 3,2 %. Elektrana je
potpuno automatizirana (sa 20 000 mjernih točaka) i daljinski
upravljana iz 100 km udaljenog Eindhovena sa
svega nekoliko zaposlenih. Cijena jednog KWh tako
dobivene električne energije od 18 nizozemskih centi,
subvencionirana je dijelom od "zelene takse" naplaćene
od korišćenja fosilnih goriva, kako bi bila konkurentna
na tržištu. Cijena se inače kreće od 11 do 16 ct/KWh, u
stoje uključen energetski porez i nadoplata za proizvodnju
"zelene" energije i stimuliranje njezinog tržišta. U
financijskom i poreznom sustavu investicije u obnovljive
izvore energije imaju dio povrata ulaganja i poticaja
putem energetskog poreza (fosilna goriva), a kreću se
od 3,54 do 8,20 nizozemskih centa po kWh.


Budući da se cijena jednog ha poljoprivrednog zemljišta
u Nizozemskoj kreće i do 40 000 US$, kulture vrba
u kratkim ophodnjama osnivanju se na površinama
ispod dalekovoda u zaštićenim područjima. U posljednje
dvije godine osnovano je 200 ha kultura vrba za
bioenergiju, a kao najproduktivniji se iskazao klon
´Tora´švedske selekcije (SI. 1).


Slika 1. Klonski test vrba u kratkim ophodnjama za bioenergiju
(lokalitet Flakkcc)


Posjetili smo i kogeneracijsko postrojenje (za toplinsku
i električnu energiju koje također koristi
100 % učešće biomase) u Lelystadu, snage od 1,5 MWe
i 6,5 MWth (SI. 2).


Predstavnica Velike Britanije dr. B. Hilton
(ARBRE Energy) upoznala nas je s prvim komercijalnim
postrojenjem za proizvodnju el. energije takvog
tipa u Europi, a postavljenog u Eggboroughu (sjeverni
Yorkshire). Osiguravat će el. energiju za 33 500 stanovnika,
koristeći drvenu sječku iz kratkih ophodnji
vrba i drvnih ostataka. Do sada je osnovano 1100 ha
kultura vrba za bioenergiju, dok se još 900 ha mora osigurati.
Sadnjom 15 000 reznica po ha ostvaruje se od 11
do 12 t suhe tvari po ha, uz korištenje otpadnog gnojiva


Slika 2. Kogeneracijsko postrojenje za toplinsku i električnu energiju
na biomasu u Lelystadu


s farmi za prihranjivanje. Cijena jedne tone suhe tvari
biomase vrbe kreće se od 18 do 20 engleskih funti, a seljačkom
je gospodarstvu isplativo imati 10 ha kultura
objedinjeno u blizini elektrane, kako bi se smanjili
transportni troškovi (prijevoz se sada kreće u relacijama
od 40 do 70 km). Ciljevi Velike Britanije su osigurali
5 % el. energije iz obnovljivih izvora do 2003. godine,
te 10 % do 2010. godine.


SAD su danas najveći potrošač, ali i proizvođač
energije. Njihova godišnja potrošnja iznosi 100 EJ, od
čega je samo 3 % osigurano bioenergentima. Nedavno
je predsjednik Clinton donio Izvršnu naredbu "Razvoj i
promoviranje bioprodukata i bioenergije", čiji cilj je
utrostručiti proizvodnju bioenergije do 2010. godine, s
predviđenim budžetom od 2,1 milijarde dolara. Dr. T.
Volk s državnog Sveučilišta New York, izvijestio je o
osnivanju Salix Conzorcija za razvoj proizvodnje biomase
vrba u sjevernoistočnom i srednjezapadnom dijelu
SAD-a. Sadašnje količine biomase vrbe koriste se
u količinama do 10 % njihovim suizgaranjem u obližnjim
termoelektranama. Osnovani su i novi toplinski
sustavi na biomasu, kao npr. jedan u zapadnom dijelu
New Yorka snage od 400 MVV, dok se sadašnja ukupna
površina od 18 000 ha kultura vrba, u ovom dijelu
SAD-a, povećava godišnje za 220 ha.


U južnom i zapadnom dijelu Australije od drvenastih
se vrsta za proizvodnju biomase koriste Eucalyptus
vrste, čije lišće služi za dobivanje vrijednog komercijalnog
ulja-cineola, dok se ostatak posječene mase ovih
panjača koristi za dobivanje drvenog i aktivnog ugljena
(karbona). Ovo sušno područje ima problem zaslanjivanja
tla s mora, te bi se sadašnja zaslanjana površina
od 9 % mogla povećati na 32 % (ukupno 18 milijuna ha
poljoprivrednog zemljišta). Iz tog se razloga, kao i
zbog poboljšanja vodnog statusa, primjenjuje sadnja u
50 metarskim prugama Eucalyptus vrstama, koje bi u
dvogodišnjim ophodnjama osiguravale generiranu energiju
od 2,3 MVVh električne energije i 8,6 MVVh u