DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Istražuju se štete na starim traktorskim vlakama
uslijed privlačenja obloga drva traktorima LKT 80. Istraživanja
su provedena na NPŠO Zalesina Šumarskog
Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u odjelu 5 g. j . Belevine.
Poligon istraživanja predstavljali su krajnji dijelovi
dvije traktorske vlake (svaki duljine 96 m), koji su se
spajali s pomoćnim stovarištem. Vlake su snimljene
teodolitom radi ucrtavanja situacije u šumskogospodarske
karte te niveliram kako bi se dobio uzdužni profil
svake od njih. Poprečni profili snimani su na međusobnom
razmaku od 4,00 m, a lomne točke terena su za
svaki poprečni profil određene na svakih 20 cm razmaka.
Središnje točke poprečnih profila (u osi traktorske
vlake) fiksirane su na terenu, a visina letve prenesena je
na najbliža nedoznačena stabla. Istovjetna mjerenja
obavljena su i po završetku privlačenja svog obloga drva.
Na temelju terenskih snimki nacrtani su, primjenom
osobnog računala i programskog paketa AutoCad, svi
poprečni profili prije i posije obavljenoga posla, te izračunata
razlika u površini (pozitivna ili negativna). Iz razlike
površina i međusobnog razmaka poprečnih profila
izračunate su količine odnesenoga ili donesenoga
materijala.


Pri privlačenju drva praćeni su sortimenti te mjeren
srednji promjer i duljina, a bilježenje i broj prelazaka
traktorskom vlakom. Gotovo je svo drvo prošlo čitavim
poligonom istraživanja, tako da nisu praćena mjesta
ulaza pojedinog tovara na traktorsku vlaku. Privlačenje
se obavljalo nizbrdo, a primijenjena je sortimentna me


toda izrade obloga drva (kod panja). Svi čimbenici koji
imaju utjecaj na intenzitet oštećivanja vlake (terenski,
sastojinski i klimatski), bili su za obje vlake približno
jednaki (osim količine privučenoga drva i broja prelaska
skidera).


Različita su oštećenja nastala na pojedinim poprečnim
profilima, što dovodimo u vezu s različitim stanjem
vlake u nultom stanju, odnosno s položajem određenog
poprečnog profila (veći ili manji uzdužni nagib,
ravni pravac ili krivina). Ukupno je s vlake br. I odneseno
14,920 m3 materijala (0,155 mVm dužnom vlake), a
doneseno 21,604 m´ materijala (0,225 mVm dužnom
vlake) što prosječno na 25 mjerenih profila iznosi 0,126
m2 odnesenoga i 0,184 m2 donesenoga materijala po
jednom poprečnom profilu. Kod vlake br. II odneseno
je 22,902 m3 (0,239 mVm dužnom vlake), a doneseno
9,036 m1 materijala (0,094 mVm dužnom vlake), odnosno
po jednom poprečnom profilu bilo je 0,229 m2 odnesenoga
i 0,090 m2 donesenoga materijala.


Istovjetna istraživanja trebalo bi provesti na tek izgrađenoj
traktorskoj vlaci, gdje bi se jedno dulje razdoblje,
u određenim vremenskim razmacima, kontinuirano
pratilo njeno stanje i stupanj oštećenosti (erozije),
čime bi se dobili vjerodostojniji podaci. Tada bi se mogao
utvrditi upliv pojedinih utjecajnih čimbenika na intenzitet
šteta koje nastaju na traktorskim vlakama.


Mr. sc. Željko Zečić, dipl. ing. šum.


5. SASTANAK ZA KULTURE U KRATKIM OPHODNJAMA ZA BIOENERGIJU
(IEA BIOENERGY/TASK XVII SHORT ROTATION CROPS FOR BIOENERGY)
održanje u Noordwijcku, Nizozemska od 11. do 14. prosinca 2000. god.


Sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju
održanje u Noordvvijcku, Nizozemska, u organizaciji
Instituta za šumarstvo i šumske proizvode
(SBH) iz VVageningena, a domaćin je bio dr. LeenKui per.
Nazočno je bilo ukupno tridesetak predstavnika iz
Švedske, Danske, V. Britanije, Nizozemske, Belgije,
SAD-a, Australije i Hrvatske (nacionalni koordinator
za Task 17 doc. dr. sc. D. Kajba).


U seminarskom dijelu sastanka izlagači su izvijestili


o uspješnim demonstracijskim projektima korišćenja
biomase, utjecaju tržišta na osiguranje sirovine i viziju
njezine uporabe u budućnosti. Hrvatska je izložila svoj
program korištenja energije biomase i otpada (BIOEN),
kao i rezultate dosadašnjih istraživanja uzgoja
mekih listača u kratkim ophodnjama.
U Nizozemskoj je korišćenje biomase realizirano s
ukupno 518 MVV električne i 8665 M W toplinske energije,
koji zajedno substituiraju 38,3 PJ fosilnih goriva,


uz izbjegavanje godišnje emisije CG\ u količini od
2450 kton. Ako opciju ovako dobivene "zelene" električne
energije svedemo na potrebe od 1000 kućanstava,
što odgovara potrošnji od 3 milijuna kWh godišnje,
onda ona može biti zamijenjena s dvije vjetrenjače od
750 kW, ili sa 40 000 m2 solarnih ćelija ili sa postrojenjem
na biomasu od 0,5 MVV, za koju je potrebno 190
ha bioenergetskih plantaža, koje pak osiguravaju 21001
suhe tvari biomase godišnje. Energetska politika Nizozemske
usmjerena je na korišćenje 10 % njezine ukupne
energije od obnovljivih izvora u 2020. godini, od
čega bi bioenergija sudjelovala sa 4,4 %.


U terenskom dijelu obišli smo elektranu u mjestu
Cuijk, snage 28 MVVe, koja koristi tehnologiju izgaranja
biomase u cirkulirajućem fluidiziranom sloju. Njezina
godišnja potreba iznosi 250 000 t drvnog otpada i šumske
biomase, koja se dovozi s udaljenosti i od 100 km,
kao i plovnim riječnim putem iz Njemačke. Cijena bio