DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 109     <-- 109 -->        PDF

utjecaja šumskih požara na promjene strukture sastojina,
s naglaskom na promjene oštećenosti krošanja te
mogućnosti njihove obnove. Istraživanja su provedena
na području Uprave šuma Buzet, na trajnim pokusnim
plohama u panjačama hrasta medunca i cera. Rad predstavlja
značajan prilog rješavanju problematike obnove
niskih šuma hrasta medunca i cera nakon požara.


J. Nodilo: Požari otvorenog prostora otoka i
priobalja - slučajnost ili logičan slijed događanja?
J. Nodilo ističe problem zapuštenih poljoprivrednih
površina kao mjesta najčešćeg izbijanja i najbržeg širenja
požara na otvorenom prostoru. U svom referatu J.
Nodilo rekao je da se šumarska struka zapostavlja, često
i marginalizira kod preventivnih mjera zaštite šuma
od požara. Posebice je to izraženo kod gašenja požara
gdje u stožerima za rukovođenje gašenja požara uopće
nema inženjera šumarstva, već se njegova uloga svodi
na poslove procjene šteta.
D. Baričević, Ž. Španjol, L. Guić: Sanacija
opožarenih površina u sastojinama crnog bora
(Pinus nigra Arn.) na Vidovoj gori - otok Brač
Referat je izložio D. Baričević. On je u referatu
iznio probleme, metode i rezultate sanacije opožarenih
površina u sastojinama autoktonog dalmatinskog crnog
bora na Vidovoj gori, koji predstavlja značajan prilog
rješavanju problematike obnove sastojina dalmatinskog
crnog bora na kršu nakon požara.


D. Pičman iT. Pentek: Šumske protupožarne
ceste u zaštiti šuma od požara na području krša
Referat je izložio D. Pičman. On je istakao da su požari
najveći destabilizatori šumskih ekosustava na kršu.
Šumske protupožarne ceste, kao tehničke preventivne
mjere, zauzimaju značajano mjesto u borbi protiv šumskih
požara. Tehnologija izvedbe, postojeća otvorenost
šumskim protupožarnim cestama, kao i planirana otvorenost
šuma na kršu, također je tema ovoga referata.


D. Pičman navodi suvremene računalne metode koje
se mogu upotrijebiti za planiranje učinkovite mreže
šumskih protupožarnih cesta na digitaliziranoj podlozi,
te određivanja dostupnih i nedostupnih površina pri
eventualnoj vatrogasnoj intervenciji. U ovisnosti o terenskim
čimbenicima i raspoloživim sredstvima za gašenje
požara utvrđena je potreba gustoća cesta po jedinici
površine.
Ž. Španjol i D. Baričević: Zaštita prirode i
okoliša na kršu Republike Hrvatske


Referat je održao Ž. Španjol. On je istakao da krš
predstavlja najznačajnije prirodno obilježje hrvatskog
prostora i okoliša. To je i razlog stoje prema Zakonu o
zaštiti prirode u svim kategorijama zaštićeno 180 objekata,
što čini gotovo 60 % cjelokupne zaštićene površine
Hrvatske. Na kršu su svih 8 nacionalnih parkova, te
8 od 10 parkova prirode. Sagledavajući cjelokupne prirodne
značajke krša (krajobrazne, hidrološke, geomor


fološke, vegetacijske, florističke, turističke), zajedno s
povijesno-urbanističko-kulturološkim vrijednostima,
područje krša predstavlja, rekao je Ž. Španjol, ne samo
iznimnu nacionalnu vrijednost, već i europsku i svjetsku
vrijednost. Ovo područje R. Hrvatske traži uspostavu
cjelovite zaštite prirodnih vrijednosti, koju treba
provoditi kroz sustavni znanstveno-istraživački rad,
odgovarajuće vrednovanje prirode, zaštićenost pojedinih
dijelova prirode, i provođenje odgovarajućih dokumenata
prostornog uređenja i unapređenja pravne osnovice
zaštite.


M. Harapin i B. Hrašovec: Najznačajnija
štetna entomofauna šuma jadranskog područja
Hrvatske
Referat je izložio M. Harapin. On je u referatu dao
pregled najznačajnije štetne entomofaune šuma obalnog
dijela i otoka Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije. Posebnu
je pozornost posvetio defolijatorima četinjača i
listača. Defolijatori na četinjačama su: korov četinjača,
borov prelac, obična borova osa pilarica i borov savijač.
Defolijator na listačama su: gubar, hrastov savijač, jasenova
grbica, veliki i mali mrazovac, brijestova zlatica,
hrastov prstenar, čempresov krasnik i ose šiškarice.


M. Harapin je za navedene štetne vrste prikazao njihovu
rasprostranjenost, učestalost pojave, intenzitet
oštećenja i ekonomsko značenje. Za važnije vrste, kao
što su: borov četnjak, gubar, hrastov savijač i drugi M.
Harapin je dao pregled njihova parazitskog kompleksa
glede njegove važnosti prenamnoženja navedenih i drugih
vrsta štetne entomofaune. Ta se pojava dovodi u vezu
s drugim čimbenicima kao što su: klimatske promjene,
zagađenje okoliša i negativni antropogeni utjecaji.
M. Glavaš: Rasprostranjenost, biologija i štetnost
gljive Mycosphaerella dearnesü Barr
Glavašev referat odnosi se na gljivu Mycosphaerella
dearnesü Barr, uzročniku smeđe pjegavosti i osipanja
borovih iglica. U nas je prvi put utvrđena 1975. godine
na iglicama alepskog bora u Crvenoj luci, a zatim
je pronađena i u okolici Biograda, Dubrovnika, Zadra i
1998. godine na Rabu.


Prema istraživanjima M. Glavaša gljiva uzrokuje
masovno otpadanje iglica, tako da na granama ostaju
samo jednogodišnje iglice. Zato su u bolesnih stabala
krošnje vrlo rijetke, pogotovo donji dijelovi. Uslijed toga
smanjenje prirast, stablo fiziološki slabi, podložno
je napadu sekundarnih štetnika, a u krajnjem slučaju
može i uginuti. Gljiva je posebno štetna za mlade borove
koji rastu u gustom sklopu i u nepovoljnim uvjetima.


D.Diminić : Pojava i štetnost fitopatogenih gljiva
na crnom boru priobalja Hrvatske


U referatu koji nije izložen na ovom znanstvenom
skupu, danje prikaz najučestalijih fitopatogenih gljiva
na iglicama, izbojcima i granama stabala crnog bora u
priobalnom području Dalmacije.