DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ZNANSTVENI STRUČNI SKUPOVI


UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NA KRŠU


Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Hr


vatske akademije znanosti i umjetnosti, organiziralo je


znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod


gornjim naslovom.


Skup je održan 29. i 30. ožujka 2000. godine u pala


či Milesi HAZU u Splitu na Trgu braće Radića 7. Su


dionici skupa dobili su knjigu sa sažecima svih referata


na hrvatskom i engleskom jeziku, koji su tiskani prema


propozicijama HAZU.


Skup je otvorio prof. dr. sc. Petar Males, predsjednik
Odbora za pripremu skupa. U ime Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti skup je pozdravio akademik
Milan Macelj ski, predsjednik Znanstvenog vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo, a rektor Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Ivo B a b i ć je to učinio u ime Sveučilišta.


Rad skupa započeo je zajedničkim plenarnim izlaganjima,
a nakon toga je šumarski dio skupa održan odvojeno.
Problematika koja se odnosi na šumarstvo
obrađena je u 31 referatu i na tri postera.


U dvorani 2 prije samog izlaganja šumarskih referata
prezentirani su posteri:


K. Poštenj ak, S. Poštenj ak*, M. Gradečki :
Značaj kozarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i
šumarstvu imotske krajine


Autori su na svom pošteni dali prikaz poljoprivredne
proizvodnje i stočnog fonda imotskog područja
1953. i 1997. godine. Procjenjuju ekonomske i ekološke
vrijednosti oštećenja koja nastaju ispašom i brstom
koza u niskim šumama i šikarama, te vrijednosti stočne
proizvodnje koza.


M.Gradečki,K. Poštenjak na posteru pod naslovom
"Obnova i podizanje šuma na kršu s posebnim
osvrtom na crniku i medunac", upućuju na činjenicu
da priznate sjemenske sastojine crnike i medunca
ne mogu udovoljiti složenoj problematici alimentiranja
sjemenom godišnjih potreba, jednostavne i
obvezne biološke reprodukcije šuma na kršu.


Na posteru N. Potočić, I. Seletković: Rezultati
petogodišnjeg praćenja stanja ishrane, osutosti
krošanja i debljinskog prirasta hrasta medunca
(Quercuspubescens Willd.) na trajnoj pokusnoj plohi
"Lovrečica", autori u sklopu međunarodnog kooperativnog
programa za procjenu i motrenje utjecaja onečišćenja
zraka na šume (ICP Forests) u Republici Hrvatskoj,
daju prikaz procjene osutosti krošanja i folijarne
analize po godinama uzorkovanja i stupnjevima
oštećenja, godišnjeg debljinskog prirasta hrasta me


dunca, te rezultate analize tla na početku i na kraju petogodišnjeg
razdoblja na plohi Lovrečica.
Nakon toga, rad znanstvenog skupa je počeo izlaganjem
referata kako slijedi:


N. Pernar, D. Bakšić : Organska tvar tla šumskih
ekosustava na kršu
Referat je izložio N. Pernar, te ukazao na količinu,
kvalitetu i razlike organske tvari tla nekih šumskih ekosustava
na kršu. Kod prirodnih šumskih ekosustava količina
i kvaliteta organske tvari odražavaju, u prvom redu,
opće bioklimatske značajke te fiziografske značajke
tla. Kod poljodjelskih ekosustava i šumskih kultura
značajke organske tvari najviše odražavaju vrstu i razinu
antropogenog utjecaja.


B. Vrbek u referatu pod naslovom "Utjecaj posolice
na šumska tla i vegetaciju otoka Korčule", koji je
iznio M. Benko, ukazuje na problematiku utjecaja šumske
kulture na tlo i zasoljavanje putem zračne depozicije.
Istraživanja su provedena na pokusnim plohama
u predjelu Šaknja rata i Pupnata na otoku Korčuli. Prikazana
je uloga šume u filtraciji i primanju glavnog udara
depozicije koja se taloži na krošnje, a zatim ispire u
tlo i dalje transportira kroz tlo. Ovisno o pufernoj sposobnosti
tla mogu nastati manja ili veća oštećenja na vegetaciji,
a to se zatim očitava i na prirastu drvne mase.
Referat G. M i č e t i ć : Bujice i erozija na području
sjevernojadranskog krša daje osnovne podatke o bujicama
i eroziji na sjevernojadranskom krškom području,
kao što su površine slivova, njihova bujičnost, produkcija
i pronos nanosa. Obraduje utjecaj vegetacijskog
pokrova na eroziju i bujice, ukazuje na problem
erozije vjetrom, kao i pojave ekstremne erozije nakon
požara.


V. To p i ć u referatu pod naslovom "Utjecaj kultura
crnog bora (Pinus nigra Arn.) na zaštitu tla od
erozije", prikazuje rezultate istraživanja utjecaja kultura
crnog bora na zaštitu tla od erozije. Istraživanja su
provedena na pokusnim plohama u mladim i starim sastojinama
crnog bora, nagiba 16 i 32°. U razdoblju od
1993. do 1998. godine na istraživanim površinama
utvrđeni su koeficijenti površinskog otjecanja oborinskih
voda i sadržaja mulja u protjecajnim vodama, odnosno
gubici tla pod borovom kulturom.
M Grubešić i K. Krapinec u referatu "Sukcesija
vegetacije na kršu i njen utjecajna lovno gospodarenje"
ističu da su u proteklih 50 godina nastale zna
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 107     <-- 107 -->        PDF

čajne promjene u demografskoj strukturi, načinu života
i intenzitetu korištenja površina na kraškom dijelu Hrvatske,
stoje uzrokovalo i reakciju prirode na novonastalo
stanje. Ta reakcija prirode odražava se kroz sukcesiju
vegetacije. Promjene u sastavu vegetacije povlače
za sobom i promjene stanišnih uvjeta za divljač, te s
promjenom u staništima nastaju i promjene u sastavu
divljači. Istraživanja provedena na području Like, Dalmatinske
Zagore i dubrovačkog primorja pokazuju intenzitet
promjene u tim staništima. Racionalno korištenje
prostora u lovnom gospodarstvu pruža velike mogućnosti:
za lovni turizam, za zapošljavanje malobrojnog
pučanstva na tom prostoru, za proizvodnju zdraveprirodne
hrane i za komercijalno korištenje napuštenih
površina koje na drugi način ne ostvaruju prihod.


K. Krapinec, J. Vukelić, M. Grubešić: Prilog
poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea
latifolia L.) od strane divljih preživača na otoku
Rabu
Referat je iznio K. Krapinec. On je istakao daje u
sklopu znanstveno-istraživačkog rada u lovištu "Kalifront"
na otoku Rabu jedan od ciljeva istražiti šumu
hrasta crnike s gledišta prehrambenog potencijala za
divljač. Pregledom oštećenosti vrsta ove fitocenoze od
strane jelena axisa i muflona, ustanovljeno je kako je,
uz lempriku, širokolisna zelenika najjače oštećena biljna
vrsta. Budući da su istraživanja još u tijeku, namjerava
se utvrditi razlog veće preferabilnosti širokolisne zelenike
u odnosu na ostale vrste makije.


V. To p i ć : Utjecaj ispaše i brsta koza na devastaciju
šumske vegetacije i degradaciju tla na kršu
V. Topić je u svom referatu upoznao znanstveni
skup o istraživanjima koja se provode na trajnim pokusnim
plohama Stilja, u području šume hrasta medunca
i bijeloga graba, o štetnom utjecaju koza na šumsku
vegetaciju i tlo, kao i pozitivnom učinku vegetacije na
rast i razvoj koza. Dobiveni rezultati predstavljaju značajan
doprinos u rješavanju ove složene i aktualne problematike.
Na osnovi dosadašnjih znanstvenih spoznaja
može se zaključiti da su ekološke i ekonomske vrijednosti
gubitaka u drvnoj zalihi, lisnoj i travnoj masi
veće od vrijednosti prirasta koza i jaradi nastalih racionalnom
ispašom i brstom koza u šumama.
Z. Jenko: Uzgoj ovaca i koza u svrhu uništavanja
šumskog prizemnog raslinja slovenskog krša
U referatu autor je ukazao na problem zapuštenih
poljoprivrednih površina na krškom području Slovenije.
Zarasle površine opet su, uz pomoć države i angažiranosti
seljaka kultivirane i namijenjene ispaši sitne
stoke (ovaca i sanskih koza) i to ispaši pod nadzorom u
ograđenim pašnjacima. Na taj način izbjegnute su moguće
štete u kraškim šikarama koje bi imale za posljedicu
eroziju osjetljivog kraškog tla. Uzgoj ovaca i koza
na tim pašnjacima donosi prihode jer se njihovi proiz


vodi dobro prodaju na tržištu, a krško područje je ljepše
i potupožarno sigurnije.


S. Matić, I.Ani ć,M. Oršanić: Radovi na obnovi,
podizanju i njezi šuma na kršu u današnjim
ekološkim i gospodarskim prilikama
U svom referatu prof. dr. Slavko Matić je iznio problem
obnove, podizanja i njege šuma na kršu. Šumarstvo
na kršu, rekao je S. Matić, mora prepoznati realne
mogućnosti svakog staništa i sastojine, te na temelju
njih odrediti način i intenzitet uzgojnih postupaka. Nužno
je definirati one uzgojne postupke koji će pridonijeti
povećanju kvalitete staništa, sastojine i njihovih proizvoda.
Držeći se tih načela S. Matić je podrobnije obrazložio:
broj biljaka koji je nužan kod pošumljavanja
krša, učešće listopadnih vrsta drveća kod pošumljavanja,
ulogu postojeće, često devastirane šumske vegetacije,
u različitim degradacijskim stadijima, uzgojne zahvate
u šikarama i makijama glede njihovog intenziteta,
metodologije i dinamike izvođenja, uzgojne postupke u
panjačama i ophodnju panjača, uzgojne postupke njege
u kulturama i prirodnim sastojinama crnogorice, obnovu
kultura i prirodnih sastojina crnogorice, konverziju
panjača u viši uzgojni oblik, uzgojne postupke s ciljem
smanjenja štete od požara i biotskih čimbenika. Posebno
je naglašena potreba većeg broja biljaka po hektaru
prilikom pošumljavanja krša, kako bi procesi regresije
sastojine na pošumljenoj površini u što kraćem vremenu
prešli u progresiju. Sadnjom manjeg broja biljaka
od optimalnog, povećava se količina korova koji neposredno
konkurira u rastu posađenim sadnicama, oduzimajući
im hranu, vlagu i svjetlo, što se negativno odražava
na kvalitetu novopodignutih sastojina.


V. Ivančević : Rezultati pošumljavanja na dijelu
krša Hrvatskog primorja
U svom referatu V. Ivančević prikazao je rezultate
uspjeha kultura crnog bora na dijelu krša Hrvatskog
primorja, koje su osnovane i podignute tijekom senjske
krške šumarske ustanove (Kraljevskog nadzorništva -
Inspektorata). Kulture su u prvom redu imale zaštitnu i
pionirsku ulogu. Usporedbom između početnog i sadašnjeg
stanja obračunat je prosječni uspjeh pošumljavanja,
odnosno podizanja kultura po ha. Ti su podaci
vrlo vrijedni i dr. V. Ivančević smatra da bi i danas trebalo
voditi evidenciju o pošumljavanju prema uzoru na
nekadašnju senjsku kršku ustanovu.


D. Kajba i M. Vidaković : Uspijevanje rasa i
međurasnih hibrida crnog bora (Pinus nigra ) na flišu
Istre
Referat je izložio akademik Mirko Vidaković. On je
upoznao skup s pokusima rasa i međurasnih hibrida crnog
bora na području Istre, koji su osnovani 1982. godine.
Na osnovi podataka o visinama i promjerima biljaka
pojedinih rasa autori su utvrdili da postoji varijabilnost
između pojedinih provenijencija. U prvu skupinu spa
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 108     <-- 108 -->        PDF

daju provenijencije koje uspijevaju na flišu (ssp. austriaca
iz Italije, var. Ulyrica podrijetlom sa Tare u Crnoj
Gori, "Pyramidalis " iz Turske, "Brzac" iz Istre ijedna
provenijencija ssp. laricio iz Francuske), a u drugu i
treću skupinu spadaju provenijencije koje na flišu imaju
slabiji rast (ssp. fenzlii iz Turske, ssp. laricio (dvije
provinijencije iz Francuske), ssp. austriaca iz Knina i
Vrhovina, te ssp. pallasiana iz Berova i Maleševa u
Makedoniji). I kod međurasnih hibrida kod kojih su za
muškog roditelja korištena tri stabla korzičkog crnog
bora (Pinus nigra ssp. laricio), a za ženskog roditelja
stablo austrijskog crnog bora, pokazale su se razlike između
pojedinih kombinacija križanja. Na kraju svog izlaganja
akademik Mirko Vidaković je zaključio da su u
ovom stadiju razvoja biljaka bolje rezultate u produkciji
i preživljavanju imale rase crnog bora u odnosu na


međurasne hibride.


S. Matić, I. Anić, M. Oršanić: Uzgojne značajke
mladih sastojina alepskog bora (Pinus halepensis)
Referat je izložio I. Anić. U uvodu I. Anić je istakao
značaj alepskog bora kao pionirske vrste drveća, vrste
koja na mediteranskom krškom području tvori prirodne
šume i šumske kulture koje imaju sposobnost stvaranja
povoljnih uvjeta, u i na tlu, za povratak autoktone vegetacije
šume hrasta crnike. U sklopu opširnih istraživanja
šuma alepskog bora, koje provodi Zavod za uzgajanje
šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prikazani su i rezultati šumskouzgojnih istraživanja
u 5 godišnjem pomlatku alepskog bora na području
Skradina. Sastojina je nastala prirodnim pomlađivanjem
iz sjemena nakon požara 1992. godine. Ciljevi istraživanja
su: utvrditi strukturne značajke pomlatka
alepskog bora i optimalan intenzitet njege čišćenjem u
razvojnom stadiju pomlatka. Pokus je postavljen na 7
tretiranja, svako sa tri ponavljanja (2000, 5000, 7000,
10000, 15000, 20000 biljaka/ha i kontrola). Prvi rezultati
značajni su za šumarsku znanost i praksu.


A. Krpan, M. Šušnjar: Proizvodnost alepskog
bora (Pinus halepensis Mili.) u kulturama srednjodalmatinskog
područja
Referat je izložio M. Šušnjar koji je upoznao sudionike
skupa s istraživanjima proizvodnosti alepskog bora
u kulturama različite starosti na lokalitetima na području
Zadra. Dobiveni rezultati vrlo su interesantni i
značajni za šumarsku znanost i praksu.


A. Krpan, Ž. Zečić: Struktura biomase nadzemnog
dijela stabala alepskog bora (Pinus halepensis
Mili.)
Referat je izložio Ž. Zečić i upoznao sudionike
znanstvenog skupa s vrlo interesantnim istraživanjima
strukture biomase alepskog bora u kulturama zadarskog
područja, koja doprinose boljem poznavanju biomase
šumskih ekosustava na kršu.


M. Figurić, S. Posavec: Mogućnosti uporabe
alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) - tržišni i tehnološki
aspekti
Referat je održao S. Posavec. On je upoznao skup s
tehničkim svojstvima i anatomskom gradom alepskog
bora, te mogućnostima njegove uporabe u graditeljstvu,
brodogradnji, izradi stupova i paleta.


S. Posavec zalaže se za izradu programa proizvodnje
iz alepskog bora različitih stupnjeva finalizacije, te
projektiranje novih i modernizaciju postojećih proizvodno-
tehničkih kapaciteta u industrijskoj preradi drva
na mediteranskom području Hrvatske. Time bi se postavili
temelji nove razvojne politike u preradi drva na
području Mediterana u Republici Hrvatskoj i osnova za
malo poduzetništvo kako bi se zadržalo stanovništvo u
toj regiji.
V. Krej či, T. Du bra vac : Obnova panjača hrasta
crnike (Quercus ilex L.) oplodnom sječom
Referat je izložio V. Krejči. On je ukazao na problem
obnove crnikovih šuma prirodnim putem, prevođenjem
u viši sastojinski oblik, odnosno u stabilnu produktivnu
sjemenjaču. Na temelju istraživanja provedenih
na području Uprave šuma Buzet, Šumarije Pula, V.
Krejči ukazuje na veliki problem preživljavanja mladog
naraštaja crnike nastalog iz sjemena nakon oplodne
sječe. Iako je nakon sječe zadovoljavajući broj jedinki
crnikovog ponika po ha, visine do 30 cm, nadvladaju ga
i zaguše viši izbojci crnike iz panja, a u drugoj godini
samo 2 % crnikovih stabalaca iz sjemena uraste u visinski
razred izbojaka iz panja. Ako tome pridodamo i značajnu
nazočnost grmlja, potreba za intenzivnijom njegom
je neophodna ako želimo ostvariti zacrtan cilj sjemenjače
hrasta crnike, rekao je V. Krejči.


C. Krizmanić,M.Vukičević,D. Bošković:
Obnova i uzgoj šuma u kraškim predjelima Istre


Referat je izložio Č. Križmanić. On je posebni naglasak
dao na obnovu i uzgoj šuma u kraškim predjelima
južne, srednje i sjeverne Istre. Uzgoju mediteranskih
i kraških šuma, uz mogućnost njihove eksploatacije
u gospodarstvu, daje se velika pozornost na području
Istre.


A. Krpan iT. Porsinsky: Šumska mehanizacija
i tehnologije eksploatacije šuma na kršu
Referat je održao A. Krpan. On je prikazao postojeće
sustave šumarske mehanizacije i metode rada koje
su primjenjive na krškom obalnom području. Navodi
paletu standardnih tehnologija od ručno-strojnog rada
do visoke mehanizacije, kopnenih i zračnih sustava.
Posebnu pozornost A. Krpan usmjerava prema sustavima
usitnjavanja biomase kao potencijalnog izvora
energije za kućanstva ili manje toplinske jedinice.


T. Dubravac u referatu pod naslovom: Utjecaj
šumskih požara na izgled oštećenosti krošanja i mogućnost
njihove obnove, iznio je rezultate istraživanja


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 109     <-- 109 -->        PDF

utjecaja šumskih požara na promjene strukture sastojina,
s naglaskom na promjene oštećenosti krošanja te
mogućnosti njihove obnove. Istraživanja su provedena
na području Uprave šuma Buzet, na trajnim pokusnim
plohama u panjačama hrasta medunca i cera. Rad predstavlja
značajan prilog rješavanju problematike obnove
niskih šuma hrasta medunca i cera nakon požara.


J. Nodilo: Požari otvorenog prostora otoka i
priobalja - slučajnost ili logičan slijed događanja?
J. Nodilo ističe problem zapuštenih poljoprivrednih
površina kao mjesta najčešćeg izbijanja i najbržeg širenja
požara na otvorenom prostoru. U svom referatu J.
Nodilo rekao je da se šumarska struka zapostavlja, često
i marginalizira kod preventivnih mjera zaštite šuma
od požara. Posebice je to izraženo kod gašenja požara
gdje u stožerima za rukovođenje gašenja požara uopće
nema inženjera šumarstva, već se njegova uloga svodi
na poslove procjene šteta.
D. Baričević, Ž. Španjol, L. Guić: Sanacija
opožarenih površina u sastojinama crnog bora
(Pinus nigra Arn.) na Vidovoj gori - otok Brač
Referat je izložio D. Baričević. On je u referatu
iznio probleme, metode i rezultate sanacije opožarenih
površina u sastojinama autoktonog dalmatinskog crnog
bora na Vidovoj gori, koji predstavlja značajan prilog
rješavanju problematike obnove sastojina dalmatinskog
crnog bora na kršu nakon požara.


D. Pičman iT. Pentek: Šumske protupožarne
ceste u zaštiti šuma od požara na području krša
Referat je izložio D. Pičman. On je istakao da su požari
najveći destabilizatori šumskih ekosustava na kršu.
Šumske protupožarne ceste, kao tehničke preventivne
mjere, zauzimaju značajano mjesto u borbi protiv šumskih
požara. Tehnologija izvedbe, postojeća otvorenost
šumskim protupožarnim cestama, kao i planirana otvorenost
šuma na kršu, također je tema ovoga referata.


D. Pičman navodi suvremene računalne metode koje
se mogu upotrijebiti za planiranje učinkovite mreže
šumskih protupožarnih cesta na digitaliziranoj podlozi,
te određivanja dostupnih i nedostupnih površina pri
eventualnoj vatrogasnoj intervenciji. U ovisnosti o terenskim
čimbenicima i raspoloživim sredstvima za gašenje
požara utvrđena je potreba gustoća cesta po jedinici
površine.
Ž. Španjol i D. Baričević: Zaštita prirode i
okoliša na kršu Republike Hrvatske


Referat je održao Ž. Španjol. On je istakao da krš
predstavlja najznačajnije prirodno obilježje hrvatskog
prostora i okoliša. To je i razlog stoje prema Zakonu o
zaštiti prirode u svim kategorijama zaštićeno 180 objekata,
što čini gotovo 60 % cjelokupne zaštićene površine
Hrvatske. Na kršu su svih 8 nacionalnih parkova, te
8 od 10 parkova prirode. Sagledavajući cjelokupne prirodne
značajke krša (krajobrazne, hidrološke, geomor


fološke, vegetacijske, florističke, turističke), zajedno s
povijesno-urbanističko-kulturološkim vrijednostima,
područje krša predstavlja, rekao je Ž. Španjol, ne samo
iznimnu nacionalnu vrijednost, već i europsku i svjetsku
vrijednost. Ovo područje R. Hrvatske traži uspostavu
cjelovite zaštite prirodnih vrijednosti, koju treba
provoditi kroz sustavni znanstveno-istraživački rad,
odgovarajuće vrednovanje prirode, zaštićenost pojedinih
dijelova prirode, i provođenje odgovarajućih dokumenata
prostornog uređenja i unapređenja pravne osnovice
zaštite.


M. Harapin i B. Hrašovec: Najznačajnija
štetna entomofauna šuma jadranskog područja
Hrvatske
Referat je izložio M. Harapin. On je u referatu dao
pregled najznačajnije štetne entomofaune šuma obalnog
dijela i otoka Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije. Posebnu
je pozornost posvetio defolijatorima četinjača i
listača. Defolijatori na četinjačama su: korov četinjača,
borov prelac, obična borova osa pilarica i borov savijač.
Defolijator na listačama su: gubar, hrastov savijač, jasenova
grbica, veliki i mali mrazovac, brijestova zlatica,
hrastov prstenar, čempresov krasnik i ose šiškarice.


M. Harapin je za navedene štetne vrste prikazao njihovu
rasprostranjenost, učestalost pojave, intenzitet
oštećenja i ekonomsko značenje. Za važnije vrste, kao
što su: borov četnjak, gubar, hrastov savijač i drugi M.
Harapin je dao pregled njihova parazitskog kompleksa
glede njegove važnosti prenamnoženja navedenih i drugih
vrsta štetne entomofaune. Ta se pojava dovodi u vezu
s drugim čimbenicima kao što su: klimatske promjene,
zagađenje okoliša i negativni antropogeni utjecaji.
M. Glavaš: Rasprostranjenost, biologija i štetnost
gljive Mycosphaerella dearnesü Barr
Glavašev referat odnosi se na gljivu Mycosphaerella
dearnesü Barr, uzročniku smeđe pjegavosti i osipanja
borovih iglica. U nas je prvi put utvrđena 1975. godine
na iglicama alepskog bora u Crvenoj luci, a zatim
je pronađena i u okolici Biograda, Dubrovnika, Zadra i
1998. godine na Rabu.


Prema istraživanjima M. Glavaša gljiva uzrokuje
masovno otpadanje iglica, tako da na granama ostaju
samo jednogodišnje iglice. Zato su u bolesnih stabala
krošnje vrlo rijetke, pogotovo donji dijelovi. Uslijed toga
smanjenje prirast, stablo fiziološki slabi, podložno
je napadu sekundarnih štetnika, a u krajnjem slučaju
može i uginuti. Gljiva je posebno štetna za mlade borove
koji rastu u gustom sklopu i u nepovoljnim uvjetima.


D.Diminić : Pojava i štetnost fitopatogenih gljiva
na crnom boru priobalja Hrvatske


U referatu koji nije izložen na ovom znanstvenom
skupu, danje prikaz najučestalijih fitopatogenih gljiva
na iglicama, izbojcima i granama stabala crnog bora u
priobalnom području Dalmacije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Prema D. Diminiću, najučestalija je gljiva na obrađenim
uzorcima stabala crnog bora Sphaeropsis sapinea.
Javlja na oboljenim iglicama, izbojcima različite
dobi i granama, uzrokujući njihovo sušenje. Pretpostavlja
se da su pojedini abiotski i biotski čimbenici
(suša, siromašniji stanišni uvjeti, kukci), uzrokovali
stresno stanje borovih stabala i time stvorili povoljne
uvjete za razvoji širenje gljive.


B. Hrašovec: Potkornjaci i kukcari (Coleoptera:
Scolytidae, Anobiidae) hrvatskog priobalja i njihova
važnost u zaštiti šuma
B. Hrašovec u svom referatu daje prikaz potkornjaka
i kukcara na području hrvatske obale i otoka, i ukazuje
na njihovu važnost u zaštiti šuma. Od istraživanih
potkornjaka najčešće se kao izrazito štetne gljive javljaju
vrste iz rodova Blastophagus, Orthotomicus, Isp,
Phloeosinus, Hylesinus, Hylastes i Pityogenes, a od
kukcara vrste iz roda Ernobius. Najveći brojštetnih vrsta
utvrđenje na borovima, čempresima i šmriki, dok se
manji brojvrste razvija na autoktonim bjelogoričnim
vrstama. Osobitu važnost B. Hrašovec pridaje aspektu
zaštite ovih šuma od potkornjaka. Osim klasičnih kulturalnih,
fizikalnih i kemijskih metoda zaštite, autor ističe
i mogućnost neposredne primjene suvremene biotehničke
metode korištenjem agregacijskih feromona.
D. J ure i M. Jure : Bolesti i štetočinje crnoga bora
(Pinus nigra Arn.) na slovenskom kršu
Referat je izložio D. Jure. On daje prikaz najznačajnijih
bolesti i štetočina sastojina crnog bora na slovenskom
kršu, te šteta koje one izazivaju. Od štetnika najčešće
se javljaju: Diprionpini, Neodiprion sertifer, Blastophagus
minor, B. piniperda, Pityogenes spp., Ips
acuminatus, Isp sexdenatus i Thaumatopoea pityocampa.,
a od gljiva koje izazivaju sušenje borovih izbojaka
i grana, Sphaeropsis sapinea i Cenangium ferruginosum.
Prema autorima sušenje borovih izbojaka najrasprostranjenija
je bolest crnog bora na slovenskom kršu.


M. Jure : Vrste kukaca na požarištima crnog bora
(Pinus nigra Arn.) na slovenačkom kršu
M. Jure u svom referatu daje prikaz rasprostranjenosti
i brojnosti raznih vrsta kukaca na požarištima kulture
crnog bora na slovenskom kršu. Istraživanja su
provedena u kulturama koje su izgorjele u različitom
vremenu i s različitim intenzitetom. Na tim požarištima
pronađeni su potkornjaci tipični za oštećene i oslabljene
kulture crnog bora, kao što su Ips sexdentatus i druge
vrste. Prema M. Jurcu razlike u sastavu vrsta i broju jedinki
iste vrste na različitim požarištima ukazuju na
razliku u uvjetima mikrostaništa i na intenzitet izgorjelosti
pojedinih šumskih kompleksa.
Š. Meštrović i Z. Đurđević: Zaštita sadnica
kod pošumljavanja


Referat je izložio S. Meštrović. On je u referatu
obradio metodu zaštite sadnica prilikom pošumljavanja
krša koje je dvojako: zaštita plastičnom folijom i zaštita
plastičnim lijevkom. Plastičnom folijom prekriva se tlo
oko same sadnice i time sprječava isušivanje tla i rast
travne vegetacije uz samu sadnicu, a plastičnim lijevkom
štiti se biljka od udara vjetra i sunca te povećava
količina oborina uz samu sadnicu. Prema autorima, nakon
3-4 godine lijevak i folija se vade, a radi lakšeg vađenja
na lijevku je prorez po visini, a na foliji od centra
do ruba.


M. Nodilo u referatu: Zaštita prirode u službi
posjetitelja NP "Mljet", ističe ljepote Nacionalnog
parka Mljet u kojem se provodi sustavna zaštita prirode.
Radi što boljeg upoznavanja nacionalnog parka postavljene
su oznake i karte s opisom ekoloških staza, te
panoi koji educiraju posjetitelje o karakteristikama
šumskih zajednica, vegetacije, karakteristikama jezera,
zaštićenom morskom dijelu, arheološkim lokalitetima,
mogućnostima razgledavanja.
ZAKLJUČCI
sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu",
održanog 29. i 30. ožujka 2000. godine u Splitu u organizaciji Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i
šumarstvo, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Od ukupne površine R. Hrvatske (56.538 km2) na
mediteransko krško područje otpada 15.389 km2 ili
27,22 %. Degradiranost šumskih površina opća je
karakteristika mediteranskog krškog područja. Gotovo
60 % površina pokrivaju panjače, šikare, makije
i kamenjare-goleti, dok visoke šume zauzimaju
samo 3,7 %. Vrlo nepovoljna struktura šumskog
fonda rezultat je brojnih biotskih i abiotskih čimbenika.
Utjecaj čovjeka i njegovih navika devastacije i
propadanja šuma, nigdje nije tako jako izražena kao
na području Mediterana. To je ujedno i glavni razlog


stoje ono ostalo bez šume, a kao posljedica toga je
nestanak tla, loša poljoprivredna proizvodnja, ekstremni
klimatski uvjeti, jaki erozijski procesi i si.
Svi su ti čimbenici razlog, što je nekada u davnoj
prošlosti od kvalitetnih šuma visokog uzgojnog
oblika crnike i medunca danas ostao samo njihov
degradacijski stadij. Veliki zemljišni potencijal krša
koji sada leži neiskorišten, a na čijem je pretežitom
dijelu jedino moguća šumska proizvodnja, treba aktivirati
u interesu ekološkog i gospodarskog razvoja
regije i zemlje u cjelini. To je i veliki izazov za hr
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 111     <-- 111 -->        PDF

vatsku državu i njezino šumarstvo, a poslovi koje
treba obavljati trajat će izuzetno dugo.


2.
Šumski pokrov na mediteranskom krškom području
Hrvatske, iako gaje čovjek snažno devastira, čini i
dalje neprocijenjeno nacionalno bogatstvo ne samo
za ovu, nego i buduće generacije. Njegova vrijednost
temelji se na općekorisnim funkcijama i proizvodnji
drvne mase. S obzirom da potrošnja drveta u
svijetu neprekidno raste, te daje njegova proizvodnja
limitirana u prvom redu čimbenikom zemljišta,
onda mediteransko područje krša sa svojih 400.000
hektara neobraslih šumskih površina predstavlja
ogroman zemljišni potencijal za proizvodnju drvne
mase. Ostavljati to zemljište i dalje neiskorišteno bilo
bi ekonomski neopravdano i društveno neodgovorno.
3.
U svrhu očuvanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta
na kršu, kao temeljnog prirodnog bogatstva na
kojemu se odvija većina ekoloških i socio-ekonomskih
procesa, potrebno je posvetiti osobitu pozornost
radovima na zaštiti tla od erozije, uređenja bujica,
obrani od poplava i uređenju hidromelioracijskog
sustava. Nužno je osigurati biološke investicije,
jer bez biološke sanacije krajolika i slivnih područja
nema učinkovite zaštite. Intervencije u okoliš treba
izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri
poštuju prirodne osobitosti i zakonitosti.
4.
Šumarstvo na kršu pridonosi razvoju ovog područja,
a njegovo unapređenje moguće je jedino ako se podižu
nove i obnavljaju postojeće šume. Uz tehnologiju
podizanja vrlo je važan izbor vrsta i broj biljaka
pri pošumljavanju. Kod osnivanja šumskih kultura
na kršu nužno je posaditi onaj broj biljaka koji će u
što kraćem roku procese regresije preokrenuti u proces
progresije sastojine.
5.
Istraživanje genetske varijabilnosti i adaptabilnosti
vrsta šumskog drveća na kršu od velikog je značaja
za uzgajanje šuma i za poboljšanje stabilnosti prirodnih
i degradiranih šumskih populacija. S obzirom
da je genetska struktura pojedinih vrsta šumskog
drveća jako ugrožena i da postoji opasnost da
takve vrste izgube dobar dio svoje genetske varijabilnosti,
potrebno je sačuvati i zaštititi prirodne genetske
resurse, tim više što prema dosadašnjim
znanstvenim spoznajama bolje rezultate u produkciji
i preživljavanju postižu prirodne vrste u odnosu na
hibride.
6.
Zbog boljeg poznavanja biomase šumskih ekosustava
na kršu, početna istraživanja strukture biomase
alepskog bora, tehnologije eksploatacije i mogućnosti
njegove uporabe, svakako treba nastaviti.
7.
Na mediteranskom krškom području potrebno je organizirati
jedinstven sustav zaštite šuma protiv štetnika
i šumskih požara kao najvećeg destabilizatora
šumskih ekosustava na kršu, te nakon požara potpuno
sanirati, odnosno obnoviti izgorjele površine, pogotovo
sastojine alepskog i crnog bora.


8.
Zbog zaštite i racionalnog gospodarenja šumskim
fondom na kršu, posebna pozornost dana je istraživanju
utjecaja ispaše i brsta koza na devastaciju
šumske vegetacije i degradacije tla. Na osnovi dosadašnjih
znanstvenih spoznaja može se zaključiti da
su ekološke i ekonomske vrijednosti oštećenja u šumama
hrasta medunca i bijelog graba, koje nastaju
ispašom i brstom koza, znatno veće od vrijednosti
produkcije mesa i mlijeka koje iste daju. Međutim,
napuštene i zakorovljene poljoprivredne površine
na kršu postale su veliki problem i mjesta najčešćeg
izbijanja i najbržeg širenja požara. Stoga ih opet treba
uz pomoć države i vlasnika kultivirati i namijeniti
ispaši sitne stoke, i to ispaši pod nadzorom u ograđenim
pašnjacima. Na takav način izbjegle bi se
moguće štete u šumama i erozija osjetljivog krškog
tla, a okoliš i priroda krša postali bi ljepši, bogatiji i
protupožarno sigurniji.
9.
Lovno gospodarenje na krškom području pruža velike
mogućnosti za lovni turizam, za zapošljavanje
dijela pučanstva na tom prostoru, za proizvodnju
zdrave-prirodne hrane i za komercijalno korištenje
napuštenih površina, koje na drugi način ne ostvaruju
prihod. Naravno, uvijek vodeći računa da to gospodarenje
(korištenje) bude racionalno i da lovna
djelatnost ne postane opterećenje stabilnosti ekosustava,
koja je s lovnoekonomskog aspekta vrlo labilna
i lako izaziva konflikte šumarske i poljoprivredne
djelatnosti. Stoga sve navedene mogućnosti
treba koristiti u zajedničkom dogovoru s poljoprivredom
i šumarstvom, kako bi se što cjelovitije i
bolje koristili prirodni resursi.
10. Da bi šumarstvo na kršu moglo na racionalan i učinkovit
način podizati, zaštićivati i održavati postojeće
prirodne šume, poboljšavati njihov biodiverzitet,
potrajnost, stabilnost, produktivnost i sposobnost
kvalitetnog i optimalnog pomlađivanja, potrebno je
jačati stručnu službu i razvijati znanstveno-istraživački
rad, a to moraju potpomagati svi koji žive od
gospodarskih i općekorisnih blagodati koje šuma
pruža. Šumski ekosustavi, posebice na kršu, ne trpe
pogreške, jer svaka pogreška je katastrofalna za
okoliš i sve one koji se u njemu nalaze.
Prof. dr. sc. Slavko Matić
Dr. sc. Vlado Topic