DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ZNANSTVENI STRUČNI SKUPOVI


UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NA KRŠU


Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Hr


vatske akademije znanosti i umjetnosti, organiziralo je


znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod


gornjim naslovom.


Skup je održan 29. i 30. ožujka 2000. godine u pala


či Milesi HAZU u Splitu na Trgu braće Radića 7. Su


dionici skupa dobili su knjigu sa sažecima svih referata


na hrvatskom i engleskom jeziku, koji su tiskani prema


propozicijama HAZU.


Skup je otvorio prof. dr. sc. Petar Males, predsjednik
Odbora za pripremu skupa. U ime Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti skup je pozdravio akademik
Milan Macelj ski, predsjednik Znanstvenog vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo, a rektor Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Ivo B a b i ć je to učinio u ime Sveučilišta.


Rad skupa započeo je zajedničkim plenarnim izlaganjima,
a nakon toga je šumarski dio skupa održan odvojeno.
Problematika koja se odnosi na šumarstvo
obrađena je u 31 referatu i na tri postera.


U dvorani 2 prije samog izlaganja šumarskih referata
prezentirani su posteri:


K. Poštenj ak, S. Poštenj ak*, M. Gradečki :
Značaj kozarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i
šumarstvu imotske krajine


Autori su na svom pošteni dali prikaz poljoprivredne
proizvodnje i stočnog fonda imotskog područja
1953. i 1997. godine. Procjenjuju ekonomske i ekološke
vrijednosti oštećenja koja nastaju ispašom i brstom
koza u niskim šumama i šikarama, te vrijednosti stočne
proizvodnje koza.


M.Gradečki,K. Poštenjak na posteru pod naslovom
"Obnova i podizanje šuma na kršu s posebnim
osvrtom na crniku i medunac", upućuju na činjenicu
da priznate sjemenske sastojine crnike i medunca
ne mogu udovoljiti složenoj problematici alimentiranja
sjemenom godišnjih potreba, jednostavne i
obvezne biološke reprodukcije šuma na kršu.


Na posteru N. Potočić, I. Seletković: Rezultati
petogodišnjeg praćenja stanja ishrane, osutosti
krošanja i debljinskog prirasta hrasta medunca
(Quercuspubescens Willd.) na trajnoj pokusnoj plohi
"Lovrečica", autori u sklopu međunarodnog kooperativnog
programa za procjenu i motrenje utjecaja onečišćenja
zraka na šume (ICP Forests) u Republici Hrvatskoj,
daju prikaz procjene osutosti krošanja i folijarne
analize po godinama uzorkovanja i stupnjevima
oštećenja, godišnjeg debljinskog prirasta hrasta me


dunca, te rezultate analize tla na početku i na kraju petogodišnjeg
razdoblja na plohi Lovrečica.
Nakon toga, rad znanstvenog skupa je počeo izlaganjem
referata kako slijedi:


N. Pernar, D. Bakšić : Organska tvar tla šumskih
ekosustava na kršu
Referat je izložio N. Pernar, te ukazao na količinu,
kvalitetu i razlike organske tvari tla nekih šumskih ekosustava
na kršu. Kod prirodnih šumskih ekosustava količina
i kvaliteta organske tvari odražavaju, u prvom redu,
opće bioklimatske značajke te fiziografske značajke
tla. Kod poljodjelskih ekosustava i šumskih kultura
značajke organske tvari najviše odražavaju vrstu i razinu
antropogenog utjecaja.


B. Vrbek u referatu pod naslovom "Utjecaj posolice
na šumska tla i vegetaciju otoka Korčule", koji je
iznio M. Benko, ukazuje na problematiku utjecaja šumske
kulture na tlo i zasoljavanje putem zračne depozicije.
Istraživanja su provedena na pokusnim plohama
u predjelu Šaknja rata i Pupnata na otoku Korčuli. Prikazana
je uloga šume u filtraciji i primanju glavnog udara
depozicije koja se taloži na krošnje, a zatim ispire u
tlo i dalje transportira kroz tlo. Ovisno o pufernoj sposobnosti
tla mogu nastati manja ili veća oštećenja na vegetaciji,
a to se zatim očitava i na prirastu drvne mase.
Referat G. M i č e t i ć : Bujice i erozija na području
sjevernojadranskog krša daje osnovne podatke o bujicama
i eroziji na sjevernojadranskom krškom području,
kao što su površine slivova, njihova bujičnost, produkcija
i pronos nanosa. Obraduje utjecaj vegetacijskog
pokrova na eroziju i bujice, ukazuje na problem
erozije vjetrom, kao i pojave ekstremne erozije nakon
požara.


V. To p i ć u referatu pod naslovom "Utjecaj kultura
crnog bora (Pinus nigra Arn.) na zaštitu tla od
erozije", prikazuje rezultate istraživanja utjecaja kultura
crnog bora na zaštitu tla od erozije. Istraživanja su
provedena na pokusnim plohama u mladim i starim sastojinama
crnog bora, nagiba 16 i 32°. U razdoblju od
1993. do 1998. godine na istraživanim površinama
utvrđeni su koeficijenti površinskog otjecanja oborinskih
voda i sadržaja mulja u protjecajnim vodama, odnosno
gubici tla pod borovom kulturom.
M Grubešić i K. Krapinec u referatu "Sukcesija
vegetacije na kršu i njen utjecajna lovno gospodarenje"
ističu da su u proteklih 50 godina nastale zna