DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 97     <-- 97 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


HRVATSKI ŠUMARSKI ZIVOTOPISNI LEKSIKON


Sveobuhvatno vrelo podataka o hrvatskim šumarima i šumarstvu
UVOD


Objavljivanjem Hrvatskoga šumarskoga životopisnoga
leksikona (dalje; Leksikon) zaokružuju se
cjelovita sociološka istraživanja u šumarstvu, koja je
kroz desetak proteklih godina provodio prof. dr. sc.
Josip Bisku p na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu uz potporu J.P. "Hrvatske šume".


U Leksikonu su objavljeni životopisi šumarskih
stručnjaka koji su se školovali u Hrvatskoj ili su djelovali
u hrvatskom šumarstvu, te znanstvenika i stručnjaka
drugih struka. Obuhvaćeno je razdoblje od tridesetih
godina XIX. stoljeća ( R. Visiani, J. Ressel, F.
Šporer, A. Tomić, D. Kos ...) do godine zaključivanja
pojedine knjige Leksikona (1995. do 1999.).


Plan da se životopisi objave u 5 knjiga ostvarenje u
razdoblju od 1996. do 2000. god., odnosno objavljivanjem
jedne knjige godišnje. Kako osim prikaza prve
knjige (O. P i skori ć, Šum. list 1996., str. 529-531) i
druge knjige (V. Vondra , Šum. list 1997., str. 550551)
u Šum. listu nisu objavljivani prikazi ostalih knjiga,
smatramo da je prigodom objavljivanja pete i posljednje
knjige Leksikona (svibanj 2000.) potrebno u
Šum. listu dati cjeloviti prikaz Leksikona.


Ukupno je objavljeno preko 3700 životopisa1, koji
većinom sadrže osobne podatke, podatke o školovanju
i kretanju u službi, dostignuća, priznanja, ostale aktiv


nosti, popis radova i literature. Najzastupljeniji su
životopisi šumara koji su se školovali na Gospodarskošumarskom
učilištu u Križevcima (GŠU), apsolvenata
Šumarske akademije (ŠA) u Zagrebu, dipl. ing. šumarstva
koji su studirali na Gospodarsko-šumarskom odnosno
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu (PŠF) i
Šumarskom fakultetu u Zagrebu
(ŠF) i njihovih učitelja i profesora.
Objavljeni su i životopisi dipl. ing.
šum. koji su studirali na području
bivše Jugoslavije (Beograd, Ljubljana,
Sarajevo, Skopje), a radili
su u Hrvatskoj, i onih koji su samo
magistrirali i doktorirali na PŠF i
ŠF u Zagrebu. Za povijest šumarstva
Hrvatske značajni su i životopisi
šumara koji su se školovali
na šumarskim učilištima (školama,
zavodima) u Europi pretežito tijekom
XIX. i početkom XX. stoljeća
(Mariabrunn, Beč, B. Štiavnica ...),
a objavljeni su i životopisi 50-tak
šumara za koje nismo pronašli podatke
o školovanju, ali su zaslužili
svoje mjesto u Leksikonu (D.
Kos, I. Zezulka ...). Leksikon
je obogaćen i objavljivanjem ži


votopisa znanstvenika i stručnjaka drugih struka, koji
nisu radili u hrvatskom šumarstvu, ali su utjecali na
razvoj šumarstva u Hrvatskoj (I.Horvat,F. Kušan,


J. Schlosser, B. Šulek, Lj. Vukotinović ...),
kao i zaslužnih za osnutak i rad Hrvatskoga šumarskog
društva (1846)2, GŠU u Križevcima (1860) i ŠA u
Zagrebu (1898).
Idejni začetnik, glavni urednik i nakladnik (Tutiz
leksika, Zagreb) je prof. dr. sc. Josip Biskup, a urednici
prof. dr. sc. Josip Biskup , prof. dr. sc. Stjepan
Bertović, dr. sc. Alojz Čampa, dipl. ing. šum.
Alojzije Frković i dipl. ing. šum. Mladen S ko ko,
koji su, između ostalih bili i suradnici. Leksikon je B5
formata na finom papiru, tvrdo uvezan s koricama u


1 U Leksikonu je uvršteno 3887 imena, od kojih oko 160 dva puta
(tehnički razlozi, osobe ženskog spola, opširniji životopisi u
Dodatku, S. Ruff obrađen i pod I. Abonyi i dr.).
2 U daljnjem tekstu: Šum. društvo (kao stručno i staleško društvo
hrvatskih šumara od osnutka 1846. tijekom postojanja djelovalo je
pod različitim imenima).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 98     <-- 98 -->        PDF

zlatotisku. Prva knjiga (A - F) objavljena je u Zagrebu
1996. a ima 10 uvodnih stranica (proslov, izvori podataka,
kratice) i 356 stranica teksta (s 216 osobnih fotografija);
druga knjiga (G-K), Zgb, 1997., str. I-XVI,
1-464 (295 fot); treća knjiga (L-P), Zgb. 1998., str. IXVI,
1 -384 (202 fot.); četvrta knjiga (P-Š), Zgb. 1999.,
str I-XVI, 1-448 (251 fot.); peta knjiga (Š-Ž, Dodatak
A-Z), Zgb. 2000., str. I-XVI, 1-382 (228 fot.). Ukupan


broj stranica iznosi LXXIV + 2034 s 1192 crno-bijele
osobne fotografije s uvodno objavljenih 5 fotografija u
boji članova uredništva i 5 fotografija znanstveno-nastavnih
objekata.


Podatke, dobivene osobnim pretraživanjem, prikazat
ćemo u nekoliko zasebnih cjelina s osobitim naglaskom
na povjesne sadržaje.


GOSPODARSKO-ŠUMARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA (1860-1898)


Šumarska nastava u Hrvatskoj započela je 1860. na
tada osnovanom GŠU u Križevcima, čime su postavljeni
temelji obrazovanja šum. stručnjaka u Hrvatskoj na
hrvatskom jeziku, s ciljem da se smanji priljev stranih
šumara u već tada dobro organizirano šumarstvo u Hrvatskoj,
lako organizirano kao srednja škola učilište je
svojim kvalitetnim nastavnim programom i osobljem
nadilazilo rang srednje škole, što su svojom djelatnošću
u praksi dokazali šum. stručnjaci školovani na Šumarskom
odjelu učilišta. Njihov je doprinos razvoju hrvatskoga
šumarstva bio značajan. Do 1899., kada je i posljednja
generacija šumara završila školovanje, ukupno
je apsolviralo šumarstvo oko 450 učenika´. U Leksikonu
je objavljen životopis njih 156, te životopis apsolventa
gospodarske (N. Vežić) i ratarske struke (A.
Crepić) . Objavljenje i 31 životopis učitelja i profesora
ostalih struka, dok su šumarski profesori obuhvaćeni
u prikazu pojedinih šum. učilišta-fakulteta na kojim su
završili šumarstvo (vid. Mariabrunn, Beč).


Prema objavljenih 158 životopisa križevačkih učenika
149 ih je bilo iz Hrvatske (tada upravno-politički
razjedinjene, uključivo sa Srijemom), zatim 3 iz Mađarske,
3 iz Srbije te po 1 iz Slovenije (P. B e 1 i a ), Češke
(B. Haj ek) i Poljske (Lj. Bros ig).


Prema podacima o službi oko polovica, odnosno
njih 75, veći dio radnog vijeka proveo je u službi kod
krajiških imovnih općina (osnovanih 70-ih godina


XIX. st. po ukinuću Vojne Krajine), kod kojih je potreba
za šumarskim osobljem tada bila velika. Pretežito
kod Brodske imovne općine bilo ih je 13, Petrovaradinske
12, Otočke 10, Križevačke 8, Ogulinske 7, Đurđevačke
6, 1 i II Banske 8, Gradiške 3, Slunjske 1, te kod
više imov. općina 7. Duže vrijeme na poslovima kotarskoga
šumara radilo je 25, a u vlastelinskoj službi 14
šumara (Đakovo 4, Zagreb, nadbiskupija - Kaptol 3,
Valpovo-D. Miholjac 2, Thurn-Taxis 2, te po 1 kod vlastelinstva
Kutjevo, Virovitica i Vukovar). U Hrvatskoj
MJ literaturi nalazimo ove podatke: 442 (Borošić: Šcmatizam i status
..., Zagreb, 1933, sir. 15-20; Šum. list 1955, str. 547 i 1986, str.
136; Šumarska nastava u Hrvatskoj I 860-1960, Zgb. 1963., str. 4754);
398 (Šum. enciklopedija, svezak 2, 1983, str. 101; Glas. za
šum. pokuse br. 26, 1990, str. 161); 447 (Šume u Hrvatskoj, Zgb.
1992., str. 257); 445 (Sveuč. šum. nastava u Hrvatskoj 1898-1998,
knjiga l.Zgb, 1998, str. 156)itd.


su radila još 32 šumara križevačke škole: na raznim poslovima
12, kod županijske upravne službe 8, kao taksatori
3, kao općinski šumari 2, a pojedinačno ih nalazimo
kod Šum. ravnateljstva u Zagrebu, Nadšumarskog
ureda u Vinkovcima, Banske uprave Zagreb i Zemaljske
vlade (Šum. odsjek, računarski ured), dok je V. Kiseljak
bio učitelj šumarstva, aJ. Prugovcčki učitelj
gospodarstva na GŠU u Križevcima. Manji dio radnog
vijeka provelo je u hrvatskom šumarstvu 7 šumara
(4 su pretežito radili u Srbiji, od kojih 2 u Ministarstvu
šuma i rudnika, a 3 u BiH, od kojih 1 na poslovima ribarstva).
Za 5 šumara nema podataka o službi, već nekoliko
informacija o njima.


Po položaju u činovničkoj ljestvici bilo je 40 šumara,
13 nadšumara, po 8 šumarnika i nadšumarnika, dok
ih je na položaju savjetnika bilo 21, višeg savjetnika 32,
nadinženjera 3 i inspektora-nadzornika 14, što također
govori o njihovoj stručnosti.


Spomenimo nekoliko poznatih i manje poznatih
imena: P. B e 1 i a, zaslužan za pošumljavanje otoka Raba;
Lj. Bros ig, rodom Poljak, 54 godine u službi Vlastelinstva
Thurn-Taxis, član Šum. društva od 1876 do
1940 (!), jedan od trojice sinova Poljaka A. Brosiga,
školovanih u Križevcima; I. Čipiko , šumar-književnik,
zaljubljenik u šumu i prirodu; M. Drnić , završio i
tečaj ribarstva, radio na poslovima ribarstva u Hrvatskoj
i BiH, suradnik Šum. lista i Lovačko-ribarskog
vjesnika (LRV), objavio "Ribogojstvo"; S. Frkić, 42
godine u službi Slunjske imov. općine, zaslužan za održavanje
i napredak općine; B. Hajek , šum. procjenitelj,
konstruktor zaokružbenc "Hajekove" promjerke,
suradnik Šum. lista (dendrometrija, uređivanje šuma);
V Kiseljak , učitelj šumarstva u Križevcima, autor
prvog hrvatskog udžbenika o zaštiti šuma - "Nauk o
čuvanju šumah" (1883); Đ. Koča , taksator, biolog i
zaslužan entomolog, suradnik Šum. lista; Vladoje Kö rösken
y i, tajnik Šum. društva (1876), urednik prvog
broja Šum. lista (1877), autor "Obćeg šumarstva"
(1873), prvog djela na hrvatskom jeziku koje obuhvaća
sve grane šumarstva; J. Majnarić , zaslužni šumar,
Gorskog kotara: uređivanje prebornih šuma zemljišnih
zajednica metodom normala, revizija segregacije, eksproprijacija
vlastelinskih šuma; J. Prugovečki , učitelj
gospodarstva u Križevcima, kasnije oslijepio i stra
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 99     <-- 99 -->        PDF

dao kao žrtva zločina; V. Rački , prvi pobornik znanstvenog
šumarenja, obnovitelj Šum. društva (1876),
urednik Šum. lista, Lugarskog vjesnika i Hrv. šum.-lovačkog
kalendara, autor knjiga "O sječenju i gojenju
šuma" ( 1870) i "Lučba u šumarstvu" ( 1872) te stručnih
rasprava; E. Slapničar , taksator Križevačke imovne
općine (43 šumskogospodarske osnove); N. Vežić ,
završio gospodarski smjer, zaslužan za pošumljavanje
krša drniškog kraja, pučki pisac, propagator obnove
šuma na kršu.


Djelovanjem u Šum. društvu isticali su se M. Pro k
i ć, D. Trötzer (više od 50 godina!), G. Vac i dr. U
Šum. listu i LRV surađivali su, između ostalih, J. Auc ,


V. Dojković i G. Vac, od suradnika Šum. lista spomenimo
P. Barišića,V. Benaka,D.Nanicinijai
M. Prokića,aod šumara-lovaca K. Zaj ca i J. Bo li
e 1 a (istraživao postojanje risa u Hrvatskoj).
ŠUMARSKA AKADEMIJA


Kao rezultat nastojanja Šum. društva o ostvarivanju
visokoškolske šum. nastave u Hrvatskoj i potreba za
obrazovanjem šum. stručnjaka na sveučilištu (Zakon iz
1894. o uređenju šum.-tehničke službe) otvorena je
1898. Šum. akademija prislonjena uz Mudroslovni fakultet
Sveuč. u Zagrebu. U početku studij je trajao 3, a
od 1907/08. šk. god. 4 godine.


U Leksikonu je objavljeno ukupno 166 životopisa i
to svih 165 studenata koji su apsolvirali u razdoblju od
1901. do 1919., kao i životopis M.Montecuccolija,
koji je također pohađao ŠA u Zagrebu (Šum. list 1924.,
str. 319), iako ga drugi izvori podataka ne spominju.


Najviše studenata, njih 138, bilo je iz Hrvatske (tada
Dalmacija, Hrvatska i Slavonija sa Srijemom), zatim
13 iz Bugarske, 5 iz Srbije, 5 iz BiH, 2 iz Poljske (J.
Pruskovski,F. U b i s ) i 1 iz Češke (A. Jošovec)
dok za dvojicu to nismo mogli utvrditi. (A. Bogiče vić,
M.Montccuccolli).


Prema podacima o službi 114 šum. inženjera´´, nakon
položenih ispita, radilo je u hrvatskom šumarstvu.
Oni su veći dio radnog vijeka radili: kod upravnih službi
27 (kotar, županija, banska uprava); kod Šum. ravnateljstva,
odnosno direkcije šuma 19; pri Krajiškim
imovnim općinama 26; u raznim službamal5; kao
upravitelji šumarija 10; u ministarstvu šumarstva 5;
kao taksatori kod imov. općina i državnih šuma 4; kao
profesori šumarstva na ŠA i PŠF u Zagrebu 3 (A. Leva ković,
Đ. Nenadić,A. Petračić); kao profesori na
PŠF u Zagrebu 2 ( V. Š k o r i ć, A. Ugrenović ml.), zatim
u vlastelinskoj službi 2(S. Philipović, F. Puches)


4 Spomenica Prirodoslovno-matem. fakulteta (1874-1974), Zgb.


1974, str. 47.
5 Monografija Geodetske tehničke škole, Zgb., 1995., str. 91-95
´´O podjeli prava na upotrebu naslova "inženjer" apsolventima ŠA u
Zagrebu vidi Šum. list 1922. str. 35. 183-185,261-262,761.


Iz životopisa učitelja i profesora Križevačkog učilišta
spomenut ćemo nekoliko podataka. Predavanja, koja su
započela 1860. na GŠU u sklopu predmeta "Nauk o tlu i
podneblju", odnosno "Klimatologija i meteorologija"


(D. H lava,... I. Potočnj ak) bila su prva iz meteorologije
u Hrvatskoj4, a udžbenik I. Potočn j aka "Nauka
o podneblju i zračnih pojavah" (1878) među prvima iz
tog područja. Među prvim udžbenicima na hrvatskom
jeziku su i "Geodezija" (1874) Vjekoslava Köröskenyija,
prvog profesora geodezije u Hrvatskoj´ te "Zemljoznanstvo
obzirom na šumarstvo i gospodarstvo" ( 1877)
Mije K i spat i ća. Prof. dr. M. Urbani surađivao je u
Šum. listu, a A. Vichodi 1, dr. h. c, autor prvih udžbenika
s područja ekonomike poljoprivrednog gospodarstva,
inače protivnik prenošenja šum. nastave iz Križevaca
u Zagreb, bio je odbornik Šum. društva.
U ZAGREBU (1898-1919.)


te A. Kauder s kod Inspektorata za pošumljavanje


krša u Senju.


Izvan Hrvatske radila su 34 šum. inž. i to pretežito na
području Jugoslavije u upravnoj službi 5, u Vojvodini
10, u Srbiji 7 (npr. Ž. IVI i 1 e t i ć prof na ŠF u Beogradu),
zatim u Bugarskoj 77, BiH 4, te Poljskoj 1 (F. U b i s ).


Nakon dužeg službovanja u Hrvatskoj, nakon II
svjetskog rata emigrirali su u Argentinu 1. Frkovi ć i


J. Petrak , koji je sudjelovao u osnivanju prvog ŠF u
Argentini, na kome je predavao uređivanje šuma.
Za 18 šum. inž. nema podataka o kretanju u službi.


Većina šumara školovanih na ŠA u Zagrebu napredovala
je u službi do visokih položaja, tako je, prema
podacima u Leksikonu, bilo viših šum. savjetnika 50,
šum. savjetnika 40, nadzornika-inspektora 20 itd.
Mnogi su se iskazali u praksi i postigli zapažene uspjehe
u pošumljavanju krša, uzgajanju i uređivanju šuma,
izgradnji šum. komunikacija i objekata, ali i na znanstvenom,
obrazovnom i književnom području. Dobro
su poznata imena prvih doktora šum. znanosti A. Pe tračića,
Đ. Nenadića, A. Ugrenovića ml., te
prvog Hrvata doktora bečke "Bodenkulture" A. Leva ko
vica , svjetski poznatih šum. znanstvenika. M. Crnadak,
M. Markić i P. Manojlović poznati su
uredivači šuma; dr. h. c. A. Kauders zaslužan je za
pošumljavanje krša; Đ. Kneževi ć bio je tehnički
urednik Šum. lista; D. Gjuki ć uređivač šuma i
pobornik zaštite prirode; A. Perušić , šumar i
pravnik, stručni pisac iz šumarstva i pčelarstva, prof


´Šestorica bugarskih šumara bili su članovi Šum. društva i nakon
povratka u Bugarsku. G. Petroff bio je načelnik Odjela za šumarstvo
u Sofiji, urednik Gorskog pregleda i suradnik Šum. lista i LRV
(Zgb); H. Popov bio je oblasni šum. inspektor, a V. Stojanov prof,
na ŠF u Sofiji i urednik časopisa Lesovodska misi. Tada je suradnja
hrvatskih i bugarskih šumara bila dobra.


589
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 100     <-- 100 -->        PDF

pčelarstva na PSF; A. Pre mužić poznati projektant i
izvadač šum. cesta i planinarsko-turističkih staza na
Velebitu ("Premužićeva staza"), poznavalac krša i
uvjeta života na tom području, zaslužan za razvoj turizma
i planinarstva u Hrvatskoj, predavač tehničkog crtanja
na PŠF; F. Pu eh es, osnivač Udruženja šum.
akademičara 1903; Petar-Pecija Petrović , učenik u
Križevcima i apsolvent SA, bio je šumar-književnik itd.


Doprinos razvitku lovstva dali su I. Čeović , J.
Grü n wal d ml. i Z. Turkalj. Čeović je bio osnivač i
tajnik Saveza lovačkih društava za Hrvatsku i
Slavoniju, stručnjak za lovstvo i lovnu privredu, pisac
stručnih knjiga iz područja lovstva, predavač lovstva na
PSF; J. Grünwald ml. također je predavao lovstvo na
PŠF dok je Z. Turkalj, zaljubljenik u rodni Ogulinski
kraj, bio vrstan i plodan suradnik LRV i Šum. lista, autor
knjiga o divljači na visokom kršu, poznavatelj velikog
tetrijeba posebno iz kapelskih stojbina.


Objavljeno je i 30 životopisa profesora ŠA koji nisu
imali šumarsko obrazovanje. Predmete temeljnih znanosti
predavali su redoviti profesori Mudroslovnog fakulteta.
Oni su dali značajan doprinos nastavi na ŠA.
Matematiku su predavali O. Kučera, M. Ki selj ak i


V. Varićak, botaniku A. Forenbacher i A. Heinz,
kemiju S. Bošnjaković i M. Metelka, geologiju
F. Š an dor (predavao i tloznanstvo) i D. Gorjanović
, meteorologiju i klimatologiju A. Moho POLJOPRIVREDNO-
SUMARSKI FAKULT


GŠU u Križevcima i ŠA u Zagrebu značajne su etape
u razvoju šum. nastave, ali i tehničkog obrazovanja
u Hrvatskoj. Profesori ŠA F. Kesterčanek i I. Partaš zaslužni
su stoje ŠA ostvarila svoju samostalnost pri Mudroslovnom
fakultetu u Zagrebu. Do potpune samostalnosti
šum. nastave, zaslugom profesora ŠA dr. A. Petračića
i dr. Đ. Nenadića, dolazi 1919. osnivanjem Gospodarsko-
šumarskog (kasnije Poljoprivredno-šumarskog)
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvi profesori na
šumarskom odjelu, kao nastavku ŠA, bili su A. Petračić
i Đ. Nenadić.


U Leksikonu je objavljeno 1126 životopisa studenata
koji su od 1919. diplomirali na Šumarskom odjelu,
odnosno od 1950-1960. na šumsko-uzgojnom i šumsko-
gospodarskom odsjeku*, te 52 životopisa studenata
koji su od 1950-1960. diplomirali na šum.-industrijskom
i drvno-industrijskom odsjeku.


Iz Hrvatske je bilo 705 dipl. ing. šum. (od toga 27
drv. ind. smjera), iz Slovenije 156 (15 drv. ind.), BiH
132 (6 drv. ind.), Vojvodine~45 (1), Crne Gore 28 (1),
Rusije 26, Srbije 11 ( 1 ), Bugarske 9, Makedonije 6,
Austrije 5, Rumunjske 3, po 2 iz Kosova, Ukrajine,


8Šumarski odjel razdvojio se 1947. u dva odsjeka: šum.-uzgojni i
šum.-industrijski. Druga bifurkacija obavljena je 1951. U razdoblju
od 1920-1958/59. registrirano je 1255 apsolvenata šumarstva (bez
drvno-ind. odsjeka), dok podatke o broju studenata koji su diplomirali
nismo pronašli (Vidi bilješku 10).


rovičić,pravo M. Straznicky iJ.Vrbanić, šum.
zoologiju i entomologiju M.Hirtz,A. Korlević i A.
Langhofer, opće gospodarstvo O. Frangeš, zakone
A. Gogi i a, melioracije tla A. Lenarčić itd.
Tehničke predmete predavali su V Hlavink a (geodeziju,
gradnju cesta i željeznica), P. H or vat (geodeziju,
graditeljstvo, komunikacije), V. Setinsk i (teh. i
grad. mehanika), J.Stanisavljević (graditeljstvo) i
dr. Spomenimo i doktora bioloških znanosti E. Rös slera
koji je predavao ribogojstvo i lovstvo. Bio je
prvi upravitelj Hrvatske ornitološke centrale, urednik
LRV (1910-1928.) i suradnik tog časopisa s preko 90
priloga iz lovstva i ribarstva.


Kasnije su na PŠF u Zagrebu predavali: J. Belobrk,


A. Goglia, M. Hirtz, P. Horvat, M. Kiseljak, A. Langhofer,
E. Rössler, V. Setinski, M. Straznicky i F. Šandor.
Utemeljitelji šum. nastave na ŠA F. Kesterčanek i I. Partaš
iskazani su kod prikaza šumara školovanih u Beču.
Zaslugom prof. V. Hlavinke na ŠA osnovan je
1908. dvogodišnji Geodetski tečaj, a predavali su i profesori
SA(0. Kučera, M. Kiseljak, D. Segen, V Hlavinka,
P Horvat, V Filkuka, O. Frangeš, A. Lenarčić, A.
Petračić, A. Levaković i dr.). Tečaj je 1918/19. postao
sastavni dio tada osnovane Tehničke visoke škole u Zagrebu,
na koju prelazi i dio profesora i nastavnika ŠA i
Geodetskog tečaja. Iz ovih podataka vidimo da je ŠA
utjecala na razvoj tehničkih struka u Hrvatskoj.


SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (1919-1960.)


Poljske, Italije i SAD, te po 1 iz Češke, Belgije (drv.
ind.), Albanije i Japana. Za 38 dipl. ing. podaci o mjestu
ili državi rođenja su nepotpuni ili ih nema.


Prema podacima o službi u Hrvatskoj radilo je 616
dipl. ing. (od toga u drv. ind. 54, izvan struke 23), u Sloveniji
139 (od toga drv. ind. 19), BiH 80 (drv. ind. 2),
Srbiji 11 (drv. ind. 2), Makedoniji 10, Vojvodini 8, Crnoj
Gori 4, Kanadi 4, Argentini 4, Francuskoj 2 (drv.
ind.), SAD 2 (drv. ind. 1, izvan struke 1 ), te po 1 u Bugarskoj,
SSSR-Li, Italiji (drv. ind.), Mađarskoj i Njemačkoj.
Za 293 dipl. ing. nema podataka o službi (šumarstvo
275, drv. ind. 18).


U ovom dijelu prikaza Leksikona, koji se odnosi na
studente šumarstva koji su diplomirali na PŠF u Zagrebu,
zbog opsežnosti podataka, nije moguće dati detaljniji
pregled njihovog djelovanja u hrvatskom šumarstvu
(šum. operativa, znanstveno-nastavni i znanstveno-istraživački
rad i dr.) kao i o njihovom djelovanju u međunarodnim
organizacijama te inozemnim fakultetima,
institutima i dr." Spomenimo da su 42 dipl. ing. šum. (od
toga 8 drv. ind. smjera) bili kasnije profesori na PŠF i
ŠF u Zagrebu, dok ih se 48 duže ili kraće vrijeme bavilo


" Djelatnost šum. stručnjaka koji su diplomirali na PŠF i ŠF u
Zagrebu, kao i njihovih profesora šumarske i ostalih struka nismo
detaljnije obradili. Prenošenjem podataka iz Leksikona na CD
(kompakt disk) omogućit će se pretraživanje sadržaja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 101     <-- 101 -->        PDF

znanstvenoistraživačkim radom u Institutu za šum. istraživanja,
kasnije Šum. institutu Jastrebarsko. Njihovi
su životopisi također objavljeni u Leksikonu.


Iz životopisa ove generacije šum. stručnjaka saznajemo
da su se lovstvom bavili: D. Andrašić, Z. Car, R.
Chylak, P. Dragišić, V. Jurdana, L. Lovrić, Ž. Marman
st., J. Pordan, D. Srdić, S. Srnič, J. Trohar i dr.


Umjetnošću su se bavili: N. Cvejić (operni pjevač),


D. Kabalin i M. Matijašević (književnici), D. Kiš (slikar
akvarelist), K. Posavec (likovna umjetnost), V. Mutak
(glazbenik i glazbeni urednik) i A. Weiler (akademski
slikar).
Od šumarskih stručnjaka koji su radili u Sloveniji
treba spomenuti profesore šumarstva na fakultetu u
Ljubljani: M. Čokla, R. Erkera, A. Kriveca, D. Mlinšeka,
I. Možinu (osnivač drvarskog smjera, kasnije Drvarski
odsjek na BTF), F. Sevnika (zaslužan za ustroj
Šum. odjela na Agronomskom fakultetu u Ljubljani,
kasnije u sklopu BTF) i F. Sgerma (bavio se i poviješću
pilanarstvau Sloveniji). D. Mlinšek bio je predsjednik i
dugogodišnji suradnik u YUFRO, a F. Sevnik povijesničar
šumarstva i pokretač "Gozdarskog vestnika". Za
razvoj šumarstva u Sloveniji posebno je zaslužan V.
Klanjšček, dok je A. Žumer cijenjen kao šumarski i drvno-
industrijski stručnjak itd.


Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu djelovali su B.
Begović (iskorištavanje šuma), D. Đapić (ekonomika i
organizacija), M. Potkonjak (pilanska prerada drva), P.
Fukarek (dendrologija, fitcenologija), K. Pintarić (uz


goj šuma), M. Jovančević (oplemenjivanje šum. drveća)
i V. Matić (uređivanje šuma), na ŠF u Beogradu M.
Knežević (predmeti drv.-ind. struke) i D. Oreščanin (trgovina
drvetom i ekonomika drv. ind.).


Nekoliko šum. stručnjaka radilo je i u izvaneuropskim
zemljama u šumarstvu, drv. industriji i dr. U šumarstvu
Argentine djelovali su I. Asančaić i M. Hranilović
na inventarizaciji i uređivanju šuma, S. Hranilović na
pošumljavanju, uzgajanju i zaštiti šuma, a L. Poduje kao
profesor na raznim fakultetima, zaslužan za osnivanje
prvog ŠF u Argentini (sa J. Balenom i J. Petrakom), radio
i u Chileu kao profesor ured. i zaštite šuma na ŠF. U
Kanadi su radili F. Gimbrazevsky (tvornica celuloze,
minist, šum.), B. Kloštranec (uređivanje šuma, iskorištavanje
šuma, građev. poslovi), M. Zajc (pakiranje,
predavač na školama i fakultetu) i L. Zsuffa (profesor na
ŠF Toronto, predsjednik Teh. komisije za genetiku; ekspert
FAO). Od iseljenika u SAD nalazimo podatke za
Lj. Vidasa, koji je bio predstavnik Exportdrva, i K. Mirtha,
publiciste i nakladnika, doživotnog počasnog predsjednika
Hrvatske Akademije Amerike, autora radova o


I. Meštroviću. R. Cividini radio je u Italiji u Institutu za
drvo u Firenci i Trentu, te kao sveučilišni profesor, a V.
Glavač kao sveučilišni profesor u Njemačkoj. I. Abonyi
(diplomirao pod imenom S. Ruff) nakon II. svjetskog
rata radi u Mađarskoj pretežito kao voditelj šum. grupa
pri Ministarstvu poljoprivrede (sa šumarstvom), vrstan i
zaslužan šum. djelatnik, surađivao sa hrvatskim šumarima
(B. Kraljić, O. Piškorić, V. Ivančević).
ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (1960-1995.)


Pod pritiskom razvoja znanosti i struke iz PŠF u Zagrebu
izdvajaju se 1960. godine Šumarski fakultet i Poljoprivredni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osamostaljeni
ŠF dijeli se i dalje razvija u dva samostalna odsjeka:
Šumsko-gospodarski i Drvno-industrijski, danas
Šumarski i Drvnotehnološki odsjek.


U Leksikonu je objavljeno 1695 životopisa studenata
koji su diplomirali na ŠF od 1960. do 1995. godine
(izuzetno i kasnije). Na Šum. odsjeku diplomiralo ih je
16621", ana Drvnotehnološkom odsjeku 33.


Iz Hrvatske je bilo 1437dipl. ing. (od toga drvnotehnološke
struke 26), iz BiH 127 (drvnoteh. 3), Slovenije
28 (drvnoteh. 3), Vojvodine 16, Srbije 12 (drvnoteh. 1),
Makedonije 7, Crne Gore 5, Kosova 4, Njemačke 7, te
po 1 iz Francuske, Etiopije i Ugande, dok za 49 nema
podataka ili su nepotpuni.


Na ŠF u Zagrebu u odnosu na PŠF studiralo je osjetno
manje studenata iz Slovenije, Vojvodine i Crne
Gore te europskih zemalja, posebno iz Rusije i Bugarske,
odakle ih je na PŠF bilo 35, a na ŠF ih nema.


"U razdoblju od 1960. do 1995. registrirano je na Šum. odsjeku
1860 apsolvenata. Podatke o broju diplomiranih ing. šumarstva do
1995. nismo pronašli u dostupnoj literaturi. U Šumarskom listu
1986. str. 102-103 daje se grafički prikaz i ukupni broj dipl. ing.
šum. i drvne tehnologije (3051) koji su studirali od 1919-1985.


U Hrvatskoj je radilo 1100 dipl. ing., od toga na području
šumarstva 1028, drvne industrije 35, a izvan struke
37, u Sloveniji 22 (šum. 19, Dl 3), BiH 6 (šum.), Srbiji
2 (šum.), Kanadi 6 (šum. 3, Dl 1, izvan struke 2), Njemačkoj
2 (šum.l, izvan struke 1), Austriji 1 (izvan struke),
Italiji 1 (izvan struke) i Ugandi 1 (šum.). Za 552 dipl.
ing. šum. i 2 dipl. ing. drvne tehnologije nema podataka.


Slika: Nakon izlaska iz tiska 5. knjige Leksikona, direktor "Hrvatskih
šuma" dipl. ing. Ž. Lcdinski primio je urednike prof. dr. se. J.
Biskupa, dipl. ing. M. Skoku i dipl. ing. A. Frkovića (nije na sliei).


Snimio: A. Frković
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Detaljniji prikaz djelovanja nismo učinili iz već navedenih
razloga. Donosimo samo nekoliko podataka. U
Leksikonu je objavljen 21 životopis dipl. ing. šum. i 3
životopisa dipl. ing. drvne tehnologije koji su radili ili
rade kao profesori na ŠF i 45 dipl. ing. šum. znanstveno-
istraživačkih djelatnika u Šum. institutu Jastrebarsko.
Lovstvom su se bavili ili se bave A. Frković, M.
Grubešić, B. Ivičck, D. Kapec, J. Knepr, T. Kovačević,


J. Malnar ml., B. Novaković, Ž. Štahan i dr., a ribarstvom
I. Stević. Od šumara-književnika spomenimo M.
Krmpotića i A. Vrgoča. Novinarstvom se bavi I. Tomić,
a likovnom umjetnošću C. Štamfelj.
ŠUMARSKI FAKULTETI U


Poljoprivredno-šumarski fakultet osnovan je u Beogradu
1920., Skopju 1947., Sarajevu 1948., a Šumarski
odjel na Agronomskom fakultetu u Ljubljani 1949. Kasnije
dolazi do osamostaljenja šumarskih fakulteta, a u
Ljubljani Šum. odsjek djeluje u sklopu Biotehničkog fakulteta.


U Leksikonu je objavljeno 128 životopisa šumara
koji su radili u Hrvatskoj, a diplomirali su šumarstvo u
Beogradu (76), Sarajevu (47), Skopju (3) i Ljubljani
(2). Prema mjestu rođenja iz Hrvatske ih je bilo 77, BiH
19, Vojvodine 18, Slovenije 4, Srbije 3, te po 1 iz Makedonije,
Kosova, Crne Gore, Poljske (E. Demokidov),
Rusije (B. Giperborejski), Austrije (V Pavlica) i Italije


(D. Jedlowski).
Veći dio radnog vijeka u hrvatskom šumarstvu provelo
je 110 dipl. ing. šum. (od toga 4 u drvnoj industriji),
dok ih je kraće vrijeme radilo 18 (oni su pretežito radili
u BiH, Srbiji, Sloveniji, Vojvodini i Makedoniji).


EUROPSKE ŠU>


Obrazovanje šumara do pred kraj XVIII. stoljeća bilo
je empiričko i odvijalo se uz rad starijih šumara. U


XVIII. stoljeću osnivaju se najprije privatne škole u
Češkoj, Austriji, Njemačkoj i Francuskoj.
Njemački šumarnici osnovali su prve šumarske škole
u Europi (Wurtemberg 1807., Tharandt 1816.). Slijedi
osnovanje ostalih poznatih europskih škola: Mariabrunn
(1813.), Stockholm ( 1828.), Nancy ( 1824.), Banska
Štiavnica ( 1846.), Križevci ( 1860.), Beč ( 1872.). U
tom su razdoblju utemeljene i moravsko-šleske šum.
škole Eulenburg i Aussee (Usov), te češka šum. škola
Weisswasser (Bijela voda)." Škola u Mariabrunnu kod
Beča djelovala je od 1866. kao ŠA a 1875. studij šumarstva
uključen je u Visoku školu za kulturu tla u Beču.
Akademija u B. Štiavnici (Slovačka, tada Ugarska) od
1904. djeluje kao Visoka šum. i rudarska škola.


1 Podaci o osnivanju i radu tadašnjih šum. škola (učilišta, zavoda,
akademija) mogu se naći u Šumarskom listu: 1878., str. 236; 1881.,
str. 212;´ 1882., str. 53; 1884.. str. 46; 1885., str. 68-71, 284; 1897..
str. 540-549; 1904., str. 700-702; 1900.. str. 331-345: 1919., str. 377
itd.


Doprinos kanadskom šumarstvu dali su S. Horvat (iskorištavanje
šuma, hortikultura), Z. Majcen (magistrirao
i doktorirao u Kanadi, radi u Upravi za šum. istraživanja,
pridruženi je profesor ŠF terenske nastave uzgoja prebornih
šuma), A. Stipaničić (Uprava za šum. istraživanja


- genetsko oplemenjivanje ariša i obične smreke), M.
Trnski (vlasnik tvornice za proizvodnju montažnih kuća)
dok za A. Stembergera i J. VVeissa nema podataka. U
Njemačkoj je V Löchert rukovoditelj Odjela za njegu i
održavanje javnog zelenila grada Niirnberga.
BIVŠIM JUGOSLAVIJAMA
Od pojedinaca iz područja lovstva spomenimo N.
Fiedlera, kinologa, organizatora lovačkih izložbi u
Gorskom kotaru i ilustratora; M. Forgića, koji se uspješno
bavio uzgojem jelena lopatara; M. Kljajića, stručnog
suradnika i savjetnika Hrvatskog lovačkog saveza
(HLS), suradnika Lovačkog vjesnika i M. Mužinića, direktora
LŠG Košutnjak, tajnika Lovačkog saveza Hrvatske;
Đ. Nikolandića, eksperta CIC-a za krupnu divljač
i lovačke trofeje; F. Šulentića, suradnika Lovačkog
vjesnika, pripovjedača i pisca, koji u autobiografskom
djelu "Na šumarskim i lovačkim stazama" donosi bogatstvo
informacija posebno o lovcima, lovovima i lovstvu
u Baranji prije i nakon II. svjetskog rata; D. Raguža,
prof, lovstva na ŠF u Zagrebu, člana Stručnog savjeta
HLS i Lj. Ćelapa zaslužnog za razvoj lovstva i lovnog
turizma na otoku Lošinju.
Vrijedno je zabilježiti i ime D. Šuše koji je svoje slobodno
vrijeme posvetio kazališnoj djelatnosti i KUD-u
"Šumari" u Vinkovcima, a bio je i vrsni zagonetač.


IARSKE ŠKOLE


U Mariabrunnu, Beču i B. Štiavnici školovali su se i
šumari iz Hrvatske koji imaju važnu, intelektualnu, stručnu
i domoljubnu ulogu u javnom životu tadašnje Hrvatske.
Svoja znanja i iskustva primijenjuju na razvoj
šumarske struke u svojoj domovini.


Godine 1843. A. Tomić piše prvu stručnu šum. raspravu
na hrvatskom jeziku. Zaslugom D. Kosa, F. Šporera,
A. Tomića i dr. 1846. osniva se Šumarsko društvo
(kao Šum. odsjek Hrvatsko-slavonskog gospodarskog
društva), 1860. započinje radom prva šumarska škola
pri GŠU u Križevcima, a 1877. izlazi prvi broj znanstveno-
stručnog glasila "Šumarski list".


U Leksikonu je objavljeno 125 životopisa šumara
školovanih u Europi, koji su radili u Hrvatskoj.


Mariabrunn. Objavljeni su životopisi 20 šumara. Iz
Hrvatske ih je bilo 14, Austrije 2, Češke 2, te po 1 iz Vojvodine
i Rumunjske. Pretežito su bili šumari Vojne Krajine
(F. Čordašić, M. Durst,, J. Ettinger, Lj. Mingazzi, A.
Soretić, F. Šporcr, A. Šranković, A. Tomić, M. Vrbanić,


M. Zanner), a manje ih je radilo kod šum. ureda (Otočac,


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Fužine, Gospić ...), kod vlastelinstava, na pošumljavanju
krša i uređivanju bujica.


Nakon ukinuća Vojne krajine radili su kao šum. izvjestitelji
Zemaljske vlade, zemaljski šum. nadzornici i županijski
nadzornici, zatim kod zemalj. financijskog ravnateljstva,
katastarskog šum. nadzorništva, šum. ravnateljstva,
krajiške šum. uprave državnih šuma, te kod
krajiških imovnih općina.


Radom u Šumarskom društvu istakli su se M. Durst,


V. Maliin, A. Soretić, F. Šporer, A. Tomić. M. Vrbanić,
F. Zikmundovsky, a kao suradnici Šumarskog lista A.
Danhelovsky, J. Ettinger, A. Tomić, F. Zikmundovsky i
M. Vrbanić.
O djelovanju pojedinih šumara potrebno je dati nekoliko
odabranih podataka. F. Čordašić je bio profesor
šumarstva na GŠU u Križevcima, prvi šum. izvjestitelj
Zemaljske vlade, autor udžbenika "Nauka o sadenju i
gajenju šuma" (1881.); M. Durst zaslužan je za osnivanje
Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa u
Senju (1878.); J. Ettinger izučavao je dendrofloru Hrvatske,
prvi je hrvatski zoolog; F. Kadić, taksator slavonskih
šuma Vojne krajine, utemeljitelj pošumljavanja
krša u Hrvatskom primorju; Ivan Kolar bio je prvi
šum. nadsavjetnik; J. Ressel, šum. nadzornik, mornarički
šum. intendant, izumitelj (brodski vijak), djelovao
je u Istri (Motovun), objavio "Plan ponovnog pošumljavanja
općinskog zemljišta u Istri" (1842.) i "Povijest
mornaričkih šuma" (1855.); F. Šporer, utemeljitelj
znanstvenog šumarstva, utjecao je na razvoj šumarstva,
zagovarao osnivanje šum. zavoda, autor prvog šumarskog
djela u kome obrađuje cjelokupno šumarstvo
(1841-1843), osnivač Šumarskog društva (1846.), pokretač
godišnjaka "Trudovi" preteče Šumarskog lista;


A. Tomić, osnivač racionalne metode uređivanja šuma;
M. Vrbanić, zemaljski šum. nadzornik, istaknuti šumarski
stručnjak u drugoj polovici XIX. stoljeća, urednik
Šumarskog lista, redaktor Nacrta zakona o šumama; J.
Wessely, istaknuti austrijski šum. stručnjak, osnivač
Šum. učilišta Aussee, ravnatelj ŠA u Mariabrunnu, autor
djela "Kras hrvatske krajine i kako da se spasi ..."
(1876.); S. Würth bio je poznavatelj mediteranske flore,
lovac, a F. Zikmundovsky, kr. odsječni savjetnik i
zem. šum. izvjestitelj, bio je reformator hrvatskog šumarstva
i autor više zakona iz područja šumarstva
(1894, 1895).
Visoka škola za kulturu tla, Beč. U Leksikonu je
objavljen 51 životopis. Iz Hrvatske je bilo 28 apsolvenata,
iz Srbije 5, iz Slovenije 4, Češke 3, Crne Gore 2, te
po 1 iz Vojvodine, BiH, Austrije, dok za šestoricu nema
podataka. Studij šumarstva na bečkoj "Bodenkulturi"
prvi iz Hrvatske završili su R. Fischbach i M. Maslek
(1876), F. Ž. Kesterčanek (1877), M. Drenovac (1878),


J. Kozarac (1879), M. Puk (1880), I. Partaš (1883) itd.
H. Sacher uz to završio je i kulturnu tehniku, a B.
Kosović i ispit iz bujičarstva. Bečki apsolventi djelovali
su u šumarstvu Hrvatske do sredine XX. stoljeća u
razdoblju promjena državnih uređenja (od Austrougarske
do socijalističke Jugoslavije) što je utjecalo i
na organizaciju šumarstva. U uvjetima nepovoljnim za
Hrvatsku značajno su unaprijedili hrvatsko šumarstvo.


Pretežito su radili kod krajiških imovnih općina (O.
Agić, M. Maslek, J. Metlaš, V Muk, P. Prpić st., R. Rukavina,
A. Tropper, J. Viđale i dr.) te Direkcija šuma u
Vinkovcima, Zagrebu i na Sušaku. Neki su radili kod
Šum. ravnateljstva Zagreb, Nadšumarskog ureda u Vinkovcima
i Šumarskog ureda u Otočcu, odnosno od
1907. na Sušaku, osnovanih prigodom reorganizacije
uprave državnih šuma 1885. (nakon I. svjetskog rata
postaju direkcije šuma u istim sjedištima). Desetak šumara
djelovalo je pri Šumarskom odsjeku Zemaljske
vlade u Zagrebu (osnovanom 1894.) kao zem. šum.
nadzornici, povjerenici ili izvjestitelji (A. Borošić, M.
Bona-Bunić, Đ. Cesarić, R. Fischbach, A. Jovanovac,


S. Petrović, M. Puk), računarski savjetnici (L. Šipek),
zatim ih nalazimo na dužnosti kotarskih šumara, kotarskih
i oblasnih šum. referenata, županijskih šum. nadzornika
i izvjestitelja, te kod Odsjeka za šumarstvo kr.
banske uprave u Zagrebu. Nekoliko ih je bilo u službi
pri Šumarskom odsjeku beogradskog Ministarstva šuma
u Zagrebu (D. Matizović, S. Petrović i dr.), zatim
kod vlastelinstava (F. Goger, J. Hefner, R. Rukavina, H.
Sacher, V Siruček, J. Vraničar). Na položaju ministarskog
savjetnika pri Direkciji šuma Zagreb nalazimo J.
Metlaša, S. Petrovića i D. Polačeka.
Dio svog radnog vijeka uređivanjem bujica bavili su
se L. Haueise, A. Jovanovac, R. Kolibaš, S. Petrović, K.
Rubbia, A. Štrancar; pošumljavanjem krša A. Jovanovac,
J. Pucić, K. Rubbia; uređivanjem šuma O. Agić,


M. Bona-Bunić, A. Jovanovac, A. Kern, D. Matizović,
P. Prpić st. te izgradnjom šum. cesta D. Polaček. Doprinos
razvoju lovstva dali su F. Kesterčanek, I. Partaš, J.
Schreiber, V Siruček, A. Tropper i dr. Od šumara-umjetnika
spomenimo V. Anderlea, koji je u Beču završio i
Akademiju likovnih umjetnosti i bio ilustrator putopisnih
djela D. Hirca.
Iz životopisa pojedinaca prenosimo nekoliko odabranih
podataka. A. Borošić, šum. povjerenik, autor je
Naputka za sastav gospodarskih osnova i programa za
šume pod osobitim javnim nadzorom (1903.); V Cmelik
zaslužan je za unapređenje šumarstva i očuvanje šuma
u Hrvatskoj; V. Hlavnika bio je profesor geodezije i
drugih tehničkih predmeta na ŠA i Geodetskom tečaju i
autor skripata; J. Kozarac zaslužan je za uzgajanje slavonskih
šuma, bio je stručni pisac, istaknuti književnik
hrvatskog realizma (Mrtvi kapitali, Među svjetlom i
tminom, antologijska pripovijest Slavonska šuma i dr.);


F. Ž. Kesterčanek, velikan hrvatskog šumarstva, profesor
šumarstva na GŠU u Križevcima i ŠA u Zagrebu,
tajnik, odbornik i potpredsjednik Šumarskog društva,
urednik i suradnik Šumarskog lista, osnivač i tajnik Hr


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 104     <-- 104 -->        PDF

vatskog društva za gajenje lova i ribarstva, osnivač
urednik i suradnik LRV, znanstveni i stručni pisac u
području šumarstva i lovstva, autor prvih udžbenika i
knjiga Dendrometrije (1881.) i Lovstva (1896.); B.
Kosović, zaslužan je za pošumljavanje ličkih vriština,
istraživač povijesne dokumentacije o hrvatskom šumarstvu,
suradnik Šumarskog lista (Prvi šum. stručni
opis i nacrt šuma na Velebitu i V. Kapeli, Red i instrukcija
...) i urednik, odbornik i predsjednik Šumarskog
društva; 1. Partaš, profesor u Križevcima i ŠA u Zagrebu,
zaslužan za unapređenje nastave (uređivanje
šuma, dendrometrija, računanje vrijednosti šuma),
tajnik Šumarskog društva, suradnik i urednik Šumarskog
lista, lovac i lovni stručnjak, suradnik LRV; S.
Petrović, prof, uređivanja bujica na ŠA; R. Sarnavka,
šum. inspektor, suradnik Šumarskog lista i autor većine
priloga u Šumarskom priručniku II (1946.). Osim spomenutih
u Šumarskom društvu bili su aktivni i A.
Borošić, V. Čmelik, R. Fischbach, P. Prpić st., J. Vraničar
i dr., a suradnjom u Šumarskom listu isticali su se


O. Agić, A. Borošić, Đ. Cesarić, V. Čmelik, A. Kern, J.
Kozarac, M. Puk, A. Ružić, J. Metlaš i P. Prpić st., od
kojih su A. Kern, J. Kozarac i P. Prpić st. bili i urednici.
Banska Štiavnica. Na ŠA, odnosno Visokoj šumarskoj
i rudarskoj školi u B. Štiavnici ukupno su studij šumarstva
završila 33 studenta, kojih su životopisi objavljeni
u Leksikonu. Iz Hrvatske ih je bilo 7 (J. Balen, .1.
Borošić, I. Lončar, B. Maier, M. Marinović, V. Nagy i


S. Šolc), iz Mađarske 3 (A. Karolyi, V Tölg, M. Tordony),
Slovačke 2 (S. Bevelakva, I. Krajnjak), Vojvodine i
Srijema po 1 (M. Finke, J. Havas), dok za 19 šum. ing.
nema podataka. Većina je studij završila na kraju XIX
st. i početkom XX. st. i djelovala istovremeno s apsolventima
bečke Bodenkulture.
Pretežito su službovali na području Šum. ravnateljstva
Zagreb, Šum. ureda na Sušaku i Otočcu, te kod
Nadšum. ureda u Vinkovcima. Također su bili u službi
kod Direkcije šuma u Zagrebu, Vinkovcima i na Sušaku,
odnosno državnih šumarija. Nekoliko ih je određeno
vrijeme službovalo i kod Nadzorništva za pošumljavanje
primorskog krasa u Senju (J. Balen, O. Nyitray, S.
Šolc), Odsjeka za šumarstvo Banske uprave u Zagrebu


(A. Koprić ml.), Direkcije šuma Otočke imovne općine
(M. Ljuština), vlastelinstva D. Miholjac (B. Maier), Državnog
dobra Belje (K. Šaler, lovstvo). Za vrijeme
NDH u Ministarstvu šumarstva radili su J. Balen i S.
Šolc, kod Ravnateljstva šuma u Zagrebu S. Bevelakva,
a nakon II svjetskog rata I. Lončara nalazimo u Odsjeku
za uređivanje šuma pri Minist, šumarstva i Institutu za
šum. istraživanja u Zagrebu.
O pojedincima nekoliko podataka: J. Balen, izvanredni
šum. stručnjak, prvi doktorant na PŠF u Zagrebu
(1923), bio je prof, šumarstva na PŠF u Beogradu i Zagrebu,
emigrirao u Argentinu (osnivač i prof. ŠF), radio


u Chileu na SF, rehabilitiran 1995, stručni pisac, odbornik
i predsjednik Šum. društva; J. Borošić, diplomirao u
Zagrebu (?), upravni službenik u Hrvatskoj i pri Ministarstvu
šuma i rudnika u Beogradu, organizator šum.
službe, uredio "Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva
šuma i rudnika" (1933), koji je značajan izvor
podataka za Leksikon (apsolventi GŠU, ŠA, PŠF Zagreb
i Beograd, Beč, B. Štiavnica i dr.; osobni i službeni podaci
o šumarima djelatnim 1933. u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji);
J. Havas, ministarski savjetnik, kao predstojnik
Šum. ravnateljstva u Zagrebu zaslužan za uspješno
gospodarenje šumama i izgradnju zgrade ravnateljstva u
Zagrebu; I. Lončar stručnjak za uzgajanje i uređivanje
šuma, lovstvo i pčelarstvo, suradnik Šum. lista, LRV,
Šum. novina i dr,; M. Marinović, dr. se. sveuč. profesor
(ŠF Bgd, Ekonom, fak. Zgb), bavio se šumarskom, drvnoindustrijskom
i drvnotrgovinskom politikom, šumskoprivrednom
i lovnoprivrednom statistikom i propagandom
šumarstva, autor je oko 360 znanstvenih i
stručnih radova (Privredni značaj lova u Jugoslaviji 1930,
Šum.-privredna geografija - 1934), lovni stručnjak
i lovac, urednik i suradnik Šum. lista, suradnik LRV; M.
Tordony, jedan od starih taksatora, uređivao perborne
šume u Gorskom kotaru primjenom normale (Fužine,
Mrkopalj, Ravna Gora,...), suradnik Šum. lista.


Doprinesli su napretku Šum. društva: J. Balen, J.
Havas, I. Lončar, M. Marinović i dr. Između suradnika
Šum. lista vrijedno je zabilježiti A. Karolyia koji je prvi
obradio Pančićevu omoriku sa šum.-gospodarskog stanovišta
(1921) i objavio raspravu o mogućnosti primjene
biometrike u šumarstvu (dendrometriji) uz ocjenu
urednika M. Marinovića da se radi o (tada) novim i originalnim
idejama ( 1922).


Weisswasser, Aussee, Eiilenburg. Objavljeno je 13
životopisa šumara školovanih na tim šumarskim školama,
od kojih su 12 bili iz Češke, a E. Malbohan iz Šleske.
U Hrvatskoj su djelovali u drugoj polovici XIX st.,
dijelom i početkom XX st. Šum školu u Weisswasseru
završili su D. Hlava (prof, šumarstva na GŠU u Križevcima
od 1861-1891, aktivan u Šum. društvu, suradnik
Šum. lista, vještak kod segregacija, procjenitelj i sastavljač
šum. gospodarskih osnova); J. Pfister (civilni
šum. inženjer, službovao na Vlastelinstvu Thurn-Taxis
i dr., izumitelj, uredio jubilarnu izložbu 1891); A. Ružička
(ministarski savjetnik, djelovao kod Šum. ureda
Ogulin i Šum. ravn. Zagreb); J. Sacher (vlastelinski šumarnik,
utjecao na razvoj šumarstva i lovstva, suradnik
LRV i bečkih časopisa), H. Straszak (uređivao krajiške
državne šume, šef taksatorskog ureda pri Nadšumarskom
uredu Vinkovci), P. Wittmann (lovni stručnjak i pisac,
dugogodišnji šumar Vlastelinstva Opeka - Zelendvor,
zaslužan za uređenje uzornih lovišta na vlastelinstvu,
posebno uzgoja fazana, autor monografije "Der
Edelfasan ..." - 1891., suradnik LRV i stranih časopisa,
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 105     <-- 105 -->        PDF

odlikovan Zlatnim križem za zasluge u razvoju lovstva
u Hrvatskoj i tadašnjoj monarhiji). Na učilištu Aussee
šumarstvo su završili: J. Anderka (šumar Vojne krajine,
zatim u državnoj šum. upravi); E. Malbohan (taksator
Vojne krajine, upravitelj Nadzorništva za pošumljavanje
krasa u Senju, predstojnik Šum. ureda Otočac); G.
Pausa (upravitelj Gospod, ureda II banske imov. općine,
plodni suradnik Šum. lista iz raznih područja, aktivan
u Šum. društvu) i I. Salzer (ministarski savjetnik,
šumar Vojne krajine, graditeljski mjernik i taksator u
Fužinama, kao šum. savjetnik u Trstu dao upute za pošumljavanje
primorskog krša riječke županije). U Hrvatskoj
su radila i trojica šumara školovanih u Eulenburgu:
A. Renner (dugogodišnji šumar II banske imovne
općine, taksator i upravitelj Gospodar, ureda, zaslužan
za unapređenje šumarstva i lovstva); A. Rosmanith
(upravitelj Nadzorništva za pošumljenje primorskog
krasa u Senju, zaslužan za pošumljavanje tog područja,
djelo: Opis pošumljavanja hrvatsko-mađarskog krša) i


F. Rossipal (taksator i upravitelj šuma Zagrebačke nadbiskupije,
vještak kod segregacije šuma).
Ostale škole u Europi. Od apsolvenata ŠA u Tharandtu
Leksikon sadrži životopise H. Grunda iz Austrije
(šumar Vojne krajine, zatim u državnoj službi, lov


ni stručnjak) i M. Radoševića iz Hrvatske (sastavio prvu
šumskogosp. osnovu za šume Brodske imovne općine,
zaslužan za gospodarski razvoj Kutjevačkog vlastelinstva,
ali i rodnog goranskog kraja, plodan suradnik
Šum. lista, aktivan u Šum. društvu). Visoku šum. školu
u Nancy-u završili su T. Đurđić (o uzrocima sušenja
hrastovih sastojina na vinkovačkom području pisao u
Šum. listu 1932) i V. Tregubov iz Rusije (pionir i nositelj
suvremenih fitocenoloških i tipoloških istraživanja
i kartiranja). U Sopronu (Mađarska) apsolvirao je šumarstvo
vojvođanski Slovak L. Kohut (taksator Brod.
imov. općine i na Sušaku, zatim djeluje u Senju na pošumljavanju
krša), a ŠF u Brnu (Češka) završio je D.
Bura iz Hrvatske (Šumar, škola Split, Jugoslav, savjetodavni
centar za poljopr. i šumarstvo - Služba šum. proizvodnje,
stručni pisac, urednik edicije "Krš Jugoslavije"
i dr.). Na Sveuč. u Padovi doktorirao je 1922 botaniku
Šibenčan R. Visiani (sveuč. prof, botanike i direktor
Botaničkog vrta u Padovi, istraživao dalmatinsku floru,
životno mu je djelo "Flora Dalmatica", hortikulturni
stručnjak i dr., počasni član JAZU), a šumarstvo na Politehnici
u Pragu slušao je Ceh F. Tvrznik (taksator I
banske pukovnije u Glini, sastavljao šumskogosp. osnove,
zatim kod Šum. ravnateljstva u Zagrebu).


PODACI O ŠKOLOVANJU NEDOSTUPNI


U Leksikonu je objavljeno 49 životopisa šumara za
koje podaci o školovanju u šumarskoj struci nisu iskazani
ili su ti podaci nepotpuni.


a) Veći broj životopisa (40) odnosi se na šumare koji
su djelovali u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. i početkom
XX. stoljeća, a kraće informacije o njima objavljene
su većinom u Šumarskom listu (nekrolozi, osobne
vijesti, članovi Šumarskog društva i dr.). Iz Češke ih je
bilo 8, iz Hrvatske 4 te po 1 iz Mađarske (A. Urban),
Poljske (A. Brosig) i Slovenije (A. Čufar) dok za ostale
tih podataka nema. Za F. Biskupa i I. Troppcra postoji
podatak da su ispit za šum.-tehničko osoblje položili u
Moravskoj.


Pretežito su radili na području Šum. ravnateljstva
Zagreb, Nadšumarskog ureda Vinkovci (kasnije direkcije
šuma), Šumarskog ureda u Otočcu, kod krajiških
imovnih općina, te kod vlastelinstava Čabar, D. Miholjac,
Thurn-Taxis, Valpovo, Virovitica i dr. Npr. nadšumar
A. Urban službovao je kod vlastelinstava u Slavoniji
58 godina, od toga 47 kod Valpovačkog vlastelinstva
baruna Prandaua. Za neke nalazimo samo podatak
da su djelovali kao šumari, nadšumari, šumarnici i županijski
šum. nadzornici. U Istri su radili: A. Bogner


kao šum. intendant i upravitelj šum. rezervata austrijske
mornarice, A. Čufar kao upravitelj Dobra Brijuni i


A. Rossipal na pošumljavanju krša. Uređivanjem šuma
bavili su se G. Pichler, E. Rossipal i I. Zezulka, a lovstvom
S. Matolnik. Suradnici Šumarskog lista bili su V
Müller, A. Ugrenović st., Ivan Zezulka i dr. Doprinos
djelovanju Šumarskog društva dali su F. Biskup, A.
Brosig, G. Pichler, E. Rossipal, A. Ugrenović st., I. Zezulka
i dr. Za osnivača Šumarskog društva Dragutina
Kosa nema podataka o stručnom školovanju, ali se zna
da nije polazio Šum. zavod u Mariabrunnu (O. Piškorić,
Šumarski list 1997., str. 35). Radio je u vlastelinskoj i
državnoj šumarskoj službi. Uz F. Šporera i A. Tomića
osnivač je (1846) i aktivni član Šumarskog društva.
Kao stručni pisac u raspravi Das Forstwesen in Kroatien
(1847) opisuje slabosti u hrvatskom šumarstvu, ističe
potrebu zapošljavanja domaćih sinova u šum. službi
i ustrojstva hrvatskog šumarskog zavoda (škole).
b) Manji dio životopisa odnosi se na dipl. ing. šum.
koji su radili (P Rupert, M. Šojat) ili danas rade u hrvatskom
šumarstvu, ali nema podataka o tome gdje su diplomirali
šumarstvo.


OSTALI ŽIVOTOPISI


a) Profesori i suradnici drugih struka djelatni na votopisa znanstvenika i stručnjaka koji nisu šumarske
PSF i ŠF u Zagrebu. U Leksikonu je objavljeno 90 žistruke,
a sudjelovali su u obrazovanju šumarskih stru
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 106     <-- 106 -->        PDF

čnjaka na PŠF i ŠF u Zagrebu ili su djelovali kao dekani
i stručni suradnici. U suradnji sa šumarskim profesorima
svojim djelovanjem utjecali su na razvoj šumarske
nastave, znanosti i struke u Hrvatskoj. Njihova djelatnost
zbog velikog broja podataka ne može se detaljnije
prikazati. Ovdje donosimo samo pregled profesora po
predmetima (osim već spomenutih kod ŠA u Zagrebu).


Botanika: I. Pevalek (dekan), N. Plavšić-Gojković,


I. Trinajstić i V. Vouk; kemija: M Biffl, M. Hus, M.
Kaić, M Mohaček, V. Njegovan, I. Opačić, B. Rogina
(dekan); matematika: S. Bohničck, R. Cesarec, V. Hitrec,
M. Kuglcr, K. Šegotić, R. Vernić i V. Vrkljan; petrografija
i geologija: P. Raffaeli, F. Šuklje, M. Tajdcr i
V. Zebec; deskriptivna geometrija: J. Božičević; meteorologija
s klimatologijom: A. Gilić, B. Makjanić, B.
Maksić, I. Penzar i S. Škreb; pravo: P. Rastovčan, D.
Sremac (tajnik), F. Žilić; pedologija: M. Gračanin (dekan),
V. Neugebauer, A. Seiwerth i A. Škorić; šum. zoologija
i entomologija: B. Hergula, Z. Lorković i Ž. Kovačević
(dekan); šum. fitopatologija: J. Kišpatić; statistika:
R. Signjar; teorijska mehanika: M. Prejac i S.
Flögl; tehnička mehanika: J. Vesely, S. Flögl; osnove
socijalne filozofije: A. Bazala; strojarstvo: M. Biljan, V.
Čehovin, R. Fantoni (dekan), Đ. Hamm i D. Horvat;
šum. komunikacije: S. Flögl (dekan); šum. građevinarstvo:
Z. Crnokrak, J. Holjac, P. Jušić; uređivanje bujica
i vodogradnje: J. Petras, V. Verner; lovstvo: M. Zoričić;
mehanika: Z. Kostrcnčić, N. Vranković; šum. i lovni
zakoni: .1. Stefanović; ribarstvo: J. Plančić; encikl. gospodarstva:
A. Ogrizek (dekan); zaštita na radu: D. Domainko;
nacionalna ekonomija i financije: M. Ivšić; oblikovanje
prirodnih i parkovnih rekreacijskih objekata:
M. Obad-Šćitaroci; sociologija; J. Biskup i A. Šajković.
Osim već spomenutih profesora koji su obnašali i dužnost
dekana, dekani su bili i I. Rittig, N. Serman, A.
Tavčar i S. Ulmansky, dok je stručni suradnik S. Babić.
b) Djelatnici ostalih struka u šumarstvu Hrvatske.
U Leksikonu su objavljeni životopisi 6 djelatnika
drugih struka koji su radili ili rade u hrvatskom šumarstvu:
M. Januš kao geodetkinja u UŠ Osijek; B. Ranogajec,
prof, psihologije, stručnije suradnik za kadrove;


J. Bogdanović, dipl. oec, magistrirao na SF u Zagrebu
- znanstveno područje šumarstvo, radio u Belišću i
Bilju; Z. Fučkar, magistrirao na SF u Zagrebu iz organizacije
rada u drv. industriji, radio u Institutu za drvo Zagreb;
O. Rohr, dr. veterine, znanstveni suradnik iz područja
lovstva u Institutu za šum. i lovna istraživanja u
Zagrebu, savjetnik HLS, specijalist lovne veterine,
obradio problem bonitiranja lovišta (sa D. Srdić i Z.
Car), kinološki sudac, ocjenjivač lovačkih trofeja, suradnik
Lovačkog vjesnika i raznih edicija iz područja lovstva
i lovne kinologije i Z. Gračanin, dr. agronomije,
pedolog i geoekolog, radio u Institutu za eksperimentalno
šumarstvo JAZU i Institutu za šum. i lovna istraživanja
Zagreb; zatim znanstveni suradnik i sveučilišni
profesor u Njemačkoj (Giessen).


c) Znanstvenici i stručnjaci drugih područja. U
Leksikonu je objavljeno 25 životopisa botaničara, geofizičara,
kartografa i dr. koji su djelovali u XIX. i XX.
stoljeću, ne izravno u šumarstvu Hrvatske, ali je njihov
utjecaj na razvoj šum. znanosti i struke bio značajan.
Najzastupljeniji su botaničari: I. Horvat, sveuč. prof.
(floristička istraživanja i proučavanja vegetacije, pionir
fitocenologije, autor "Nauke o biljnim zajednicama"
1949., vegetacijska kartiranja, osnivač NP Risnjak); S.
Horvatić, sveučilišni profesor, akademik (floristička i
fitocenološka istraživanja vegetacije, opisi i kartiranje
biljnih zajednica hrvatskog krša); F. Kušan, sveuč. prof,
(različita botanička područja, lihenologija, zaštita prirode,
osnivač planinskih botaničkih vrtova Medvednica,
Modrić - dolac, te Bot. vrta ljekovitog bilja u Zagrebu);
J. Pančić, akademik, liječnik, prirodoslovac (otkrio
i opisao oko 100 svojta od kojih i balkansku endemičnu
svojtu Picea omorika); M. Wraber, sveuč. prof,
(slovenski biolog-geobotanik, botaničar i fitocenolog,
surađivao sa hrvatskim šumarskim stručnjacima na vegetacijskom
kartiranju); R. Domac, sveuč. prof, (floristika
i fitocenologija, istraživao šume dalmatinskog crnog
bora na Biokovu, Braču i Hvaru, autor priručnika
za određivanje bilja); T. Brzac, veterinar i botaničar
(veget. istraživanja i kartiranja Gorskog kotara i Hrvatskog
primorja). Istraživanjem biljnog pokrivača Hrvatske
bavili su se i liječnik J. Schlosser i pravnik, akademik,
prirodoslovac, književnik i preporoditelj Lj. Vukotinović,
koji su autori priznatih botaničkih djela Syllabus
Florae Croaticae, Flora Croatica i Bilinar. Akademik
B. Sulek, polihistor i preporoditelj, autor je djela
"Korist i gojenje šumah" (1886.) i "Jugoslav, imenika
bilja" (1879).


Djelovanje geofizičara, sveuč. profesora .1. Goldberga
i B. Kirigina i fizičara F. Margetića, kao i njihova suradnja
sa šum. stručnjacima višestruko su važni za šumarsku,
ali i druge gospodarske struke. Biolog B. Klapka
- Bertović, suradnica prof. dr. F. Kušana, sudjelovala
je u mnogim terenskim istraživanjima i laboratorijskim
poslovima kao vrsni florist, a A. Ž. Lovrić, dr. bioloških
znanosti, znanstvenik instituta "R. Bošković" Zagreb,
doprinesao je hrvatskom šumarstvu opsežnim djelovanjem
(hrv. endemi, halofiti, flora jadranskih otoka,
ekologija primorskog krša, florno-fitocenološki pregledi,
suradnja u šum. edicijama, poredbena analiza narodnih
dijalektalnih naziva za floru i faunu i dr.).


U Leksikonu su objavljeni i životopisi banskog savjetnika
I. Mallina, zaslužnog osnivača ŠA u Zagrebu,
zaslužnog kartografa Z. Petelina, novinara i publicista


M. Neffa (suradnika Leksikona), književnika i lektora
M. Taritaša i fotografa A. Sorića. Doprinos napretku
Šumarskog društva dali su durštveni predsjednici M.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Bombelies (predsjednik od 1896-1912), grof M. Pejačević
(1913-1918), M. Turković (1919-1924) i J. Lenarčić
( 1926-1928) pa zaslužuju mjesto u Leksikonu.


d) Magistri i doktori znanosti. U Leksikonu je objavljeno
i 36 životopisa stručnjaka koji su magistrirali


(24) i doktorirali ( 12) na ŠF u Zagrebu, ali nisu studirali
na tom fakultetu niti su (uz iznimke) radili u hrvatskom
PRIKUPLJANJE PODAT;


Pri radu na Leksikonu korišteni su dostupni izvori
podataka koji su navedeni u svakoj od pet knjiga. Međutim
do nekih se šumara i podataka o njima došlo
upornim traganjem uz pomoć obitelji, kolega šumara,
telefonskog imenika, ali i slučajno. Donosimo ilustrativno
samo nekoliko primjera. Podatke o pok. Lj. Stjepanoviću
dobili smo od supruge gđe Marije Stjepanović
iz Dubrovnika (rod. 1902!) jedine žive od sedmoro
djece F. Ž. Kesterčaneka, a Monografija Dubrovnika
primljena od obitelji Stjepanović uputila nas je na autora
monografije prof. A. Travirku iz Zadra, koji nam je
za Vinka Travirku (djelovao početkom XX. stoljeća)
poslao podatke i do sada neobjavljenu fotografiju12.


Od kolega šumara saznali smo da Z. Novak živi u
Karlovcu, F. Toš u Samoboru, Z. Gudek u Sisku, M. Šipuš
u Kanadi itd. Zahvaljujući kolegi dipl. ing. šum. B.
Ivančanu iz Koprivnice u Domu umirovljenika Centar u
Zagrebu pronašli smo još uvijek dobrog zdravlja kolegu
Ivana Šavora (rod. 1901 !) koji je prije više od 60 godina
radio na pošumljavanju Đurđevačkih pijesaka. Kraj
imena Kester Ota u Borošićevom "Šematizmu i statusu
..." (1933) rukom dopisan podatak "dr. prof. vet. fak."
uputio nas je na Veterinarski fakultet u Zagrebu, gdje
smo saznali da je O. Kester uz šumarstvo diplomirao
agronomiju, te diplomirao i doktorirao veterinu.


O leksikonu i pojedinim knjigama objavljeno je više
prikaza u novinama i časopisu "Hrvatske šume" (J. Biskup,
A. Campa, Z. Lončarić), "Lovačkom vjesniku" (A.
Frković), "Mehanizaciji šumarstva" (V Vondra), "Gozd
vestniku" (A. Campa) i dr. uglavnom o sadržaju i značaju
Leksikona, ne samo za hrvatsko šumarstvo, koji su
bili poticaj uredništvu i suradnicima da, unatoč svim poteškoćama,
posebno financijskim, ustraju u radu.


Za rad na Leksikonu bio je posebno značajan dobronamjerni
kritički prikaz prve knjige (A-F) dipl. ing. O.
Piškorića u Šum. listu 1996, str. 529-531. U prvom redu
to se odnosilo na izostavljanje životopisa većeg broja
šumara Križevčana, koji su u svoje vrijeme bili nositelji
hrv. šumarstva, mnogobrojni suradnici Šum. lista i zaslužnici
za djelovanje Šum. društva. Ostale primjedbe
odnosile su se na nedovoljnu uporabu postojećih izvora


: Fotografija A. Čufara (Zuffar) pronađena je u hrv. magazinu za
turizam i rekreaciju VISTA, br. l,Zgb. 1996.


šumarstvu. Između ostalih magistrirali su zaslužni šum.
stručnjaci Z. Otrin i F. Pečnik iz Slovenije i R. Rizovski
iz Makedonije. Od doktora šum. znanosti spomenimo


A. Čampu, Z. Kosira, J. Kovača i I. VVinklera iz Slovenije,
V. Guzinu i I. Kopčića iz BiH, I. Jodala, A. Urbanovskog
i S. Vasiljevića iz Srbije te I. Mihajlova koji je
radio u Bugarskoj i Makedoniji.
A, PRIKAZI, PROPUSTI


informacija posebno Borošićevog "Šcmatizma i statusa
..." iz 1933, te Šum. lista, koji je, osim biografija (nekrologa,
godišnjica, portreta) duže vrijeme (do 1945) donosio
i podatke o kretanju u državnoj službi, iskaze članova
Šum. društva, te nekoliko stotina kraćih bilježaka i
biografija koje je trebalo tražiti izlistavanjem cijelih godišta".
Upozoreno je i na izostavljanje životopisa zaslužnih
šum. stručnjaka (S. Bađun, V Čmelik) uz napomenu
da navedene propuste treba ispraviti već u drugoj
knjizi "jer Leksikon ima znanstveno značenje posebno
po tome stoje polazni dokument na osnovi kojeg
će se kasnije razmatrati i prošlost hrvatskog šumarstva".
Navedene primjedbe su prihvaćene, uvrštavani su u
Leksikon apsolventi GŠU u Križevcima, za koje je pronađen
bar poneki podatak, životopisi izostavljenih šum.
stručnjaka objavljeni su u dodatku 5. knjizi, a korišteno
je i sve više izvora podataka. Upotreba podataka o kretanju
u službi, objavljenih u Šum. listu od 1877-1945,
ponajviše iz financijskih razloga, obavljena je volonterski
samo za područje L-P (M. Skoko). Naime, prema
procjeni, ukupno bi se trebalo pretraživati oko 10.000
informacija često vrlo nepregledno objavljivanih.


Tijekom rada na Leksikonu objavljivanje sve potpuniji
popis literature uz pojedine životopise, što Leksikonu
daje dodatnu vrijednost. Pogreške su neizostavni
dio svakog posla, pa ih nije pošteđen ni ovaj
Leksikon, što se pretežito odnosi na prvu knjigu. Kako
se zbog male tiraže Leksikona planira prenošenje
sadržaja svih pet knjiga na jedan CD (kompakt disk), u
tijeku je korektura, znanstvena obrada i dopune, čime
će utvrđene pogreške biti uklonjene. Spomenimo daje i
u korištenoj literaturi uočen niz manjih i većih pogrešaka,
što je zahtijevalo dodatno pretraživanje izvorne
dokumentacije (uvid u izvorne zapisnike o djelovanju
Šum. društva, starija godišta Šum. lista i dr.), pa su u
Leksikonu objavljeni točni podaci. Uporabom zemljopisnih
atlasa i dr. obavljena je i korektura pogrešno
navedenih naseljenih mjesta i gradova, kao i utvrđena
pobliža lokacija pojedinih mjesta. Uredništvo posjeduje
pregled gotovo svih uočenih pogrešaka.


nNpr. bilješka o P. Agjiću u ŠL 1982., str. 405 i M. Drniću u ŠL
1941., str. 394.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 108     <-- 108 -->        PDF

VRIJEDNOST I ZNAČAJ LEKSIKONA


Shvaćajući značaj Leksikona, najveću potporu za
njegov tisak dale su "Hrvatske šume" p.o. Zagreb kupnjom
dijela naklade i drugim oblicima pomoći. Pojedinci,
posebno mlada generacija šum. stručnjaka, nisu u
potpunosti prepoznali i prihvatili pravu vrijednost svog
Leksikona kao sveobuhvatnog vrela podataka o hrvatskim
šumarima i šumarstvu, posebno o stotinama manje
poznatih šumara kojima hrv. šumarstvo duguje zahvalnost
za dio svog razvoja.


Posebna je vrijednost Leksikona što po prvi puta
objedinjuje biografsku i bibliografsku gradu najednom
mjestu, pa će se tako sačuvati od zaborava djela i osobitosti
živih i pokojnih šum. stručnjaka koji su djelovali
ili djeluju u hrv. šumarstvu.


Leksikon donosi životopisne podatke, prikazuje
razvoj šum. struke, nastave, znanosti i književnosti, donosi
povijesna i politička zbivanja i druge elemente, te
predstavlja vrijedno izvorište podataka za razdoblje od
proteklih 170. godina.


U proslovu 3. knjige Leksikona akademik D. Klepac
napisao je "Hrvatski šumarski životopisni leksikon
je od neprocjenjive vrijednosti za šumarsku struku uopće.
Mislim da ima malo zemalja u svijetu koje imaju takvu
knjigu s kompletnim podacima o šum. stručnjacima",
dok je prof. dr. sc. V. Vondra u "Mehanizaciji šumarstva"
(br. 1-2, 1999) između ostalog napisao: "Hrvatski
šumarski životopisni leksikon je znanstveno ute


meljen priručnik i važno djelo za popularizaciju i promicanje
šumarske znanosti i struke. On zaslužuje osobito
mjesto, jer spajanjem ljudi i djela u određenom
vremenu pridonosi potpunijem upoznavanju šumarstva
kao jednog od prvih, najstarijih i najuglednijih područja
u hrvatskoj duhovnoj, okolišnoj i materijalnoj baštini,
kulturološki pothvat na očuvanju mnogih nacionalnih
vrijednosti i njihova prenošenja u budućnost".


Planirani dodatak na kraju izdanja s ispravkama i
kazalom imena s podacima o razdoblju i području djelovanja
uz svako ime, koji bi sadržajno obogatio Leksikon,
nije bilo moguće objaviti iz tehničkih i financijskih
razloga.


Ovaj prikaz prelazi granice uobičajenog predstavljanja
stručnih edicija na stranicama Šum. lista. Trebalo
bi ga prihvatiti kao opširniji pregled, posebno povijesnih
sadržaja, u obradi jednog od urednika Leksikona,
bez upotrebe računala.


Konačnu stručnu ocjenu HSŽ Leksikona prepuštamo
u prvom redu šum. stručnjacima u nadi da će i stroži
kritičari (ako ih bude) moći prepoznati njegovu vrijednost
za strukovnu i društvenu sredinu ne samo u Hrvatskoj
nego i širem geografskom prostoru.


Mladen Skoko,´dipl. ing. šum.


USUSRET OBILJEŽAVANJU ZNAČAJNIH ŠUMARSKIH OBLJETNICA


235. godina šumarije Krasno i
110. godina od rođenja prof. dr. Josipa Balena (1890-2000)
Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana M c s i ć a, u organizaciji
Hrvatskoga šumarskog društva ogranka Senj, JP "Hrvatske šume", Uprave šuma Senj i Hrvatskoga
šumarskog društva Zagreb - središnjica, obilježit će se 235. obljetnica šumarije Krasno, najstarije šumarije
u našoj zemlji i 110. obljetnica rođenja prof. dr. Josipa Balena, jednog od najistaknutijih šumarskih znanstvenika
i stručnjaka. Tim povodom održat će se u Krasnu 24. studenog jednodnevno savjetovanje uz nazočnost
mnogobrojnih predstavnika šumarske struke i ostalih uzvanika. Bit će podneseno nekoliko referata
autora prof. dr. sc. Slavka Matica, prof. dr. sc. Milana Glavaša, prof. dr. sc. Jose Vuk cl i ća i dr. sc.
Vice Ivančevića , otkrivena spomen ploča, dok će u kulturnom programu sudjelovati više književnika, a
među njima i naš poznati pjesnik šumar Milan Krmpotić, dipl. ing. šum.


Osnutkom šumarije Krasno postavljeni su temelji hrvatskoga šumarstva, dok lik i djelo prof. dr. Josipa
Balena još do danas nije dovoljno vrednovano. Zbog toga treba ispraviti taj propust. Sadašnje generacije
šumara s pravom se ponose postignutim rezultatima šumarske struke i istaknutih pojedinaca. To je istodobno
i poticaj sadašnjoj generaciji šumara za bolji i kvalitetniji rad od svojih prethodnika.


Dr. sc. V. Ivančević