DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ZAŠTO OBRAST KAO JEDINSTVENI POSVUDASNJE RASPROSTRANJENI
UREĐAJNI POKAZATELJ ODREĐUJEMO PRIMJENOM DVAJU
RAZLIČITIH TAKSACIJSKIH ELEMENATA


1.
Jedna između najtežih, a istodobno i najodgovornijih
zadaća uređivanja šuma pri sastavu osnova gospodarenja,
sastoji se u tome da u vremenskim razmacima,
u granicama stručnih propisa, posredstvom optimalnih
odrednica gospodarenja što točnije prognozira razvoj
svih jedinica prostorne razdiobe od šumskih sastojina
do cijele šume.


Svaka prognoza budućeg trenda razvoja bilo koje
jedinice prostorne razdiobe šume, svojevrsni je neodređeni
integral koji treba riješiti pomoću brojnih parametara
raznovrsne znanstvene određenosti, točnosti i upotrebljivosti.
Stoje više poznatih na osnovi izmjerenih
taksacijskih elemenata pridobivenih i brojčano izraženih
uređajnih parametara primijenjeno pri rješavanju
tih integrala, prognoze će - naravno uz pretpostavljene
normalne uvjete razvoja šumskih sastojina - biti realnije
i svrhovitije.


Usprkos brojnosti parametara potrebnih za uspješno
rješavanje ove i inih zadaća, uređivanje šuma donosi
više-manje zadovoljavajuće prognoze razvoja, i sukladno
tome pridobiva pridjevak "uređivanje šuma je
umijeće mogućeg".


U svrhu što uspješnijeg provođenja odrednica budućeg
gospodarenja kao rezultante prognostičkih parametara,
uređivanje šuma uvijek daje prednost parametrima
prognoze izvedenim iz taksacijskih elemenata koji se
mogu izravno izmjeriti i nakon jednostavne obrade izmjerenih
podataka, a dobiveni razultati, kao objektivni
uređajni pokazatelji trenda razvitka, svrhovito primijeniti.


Medu brojnim parametrima prognoze kao pokazateljima
trenda razvoja i prirodne obnove šumskih sastojina,
značajno mjesto zauzima i jedan od najstarijih temeljnih
uređajnih pokazatelja - obrast.


Na ovaj osvrt o obrastu kao univerzalnom i u šumarskoj
struci ustaljenom, posvudašnje rasprostranjenom
jedinstvenom uređajnom pokazatelju, potaknule
su nas promjene načina njegova određivanja u
pozitivnim stručnim propisima.


Ovim osvrtom hoćemo ukazati na upitnu svrhovitost
promjena.


U članku 10 "Pravilnika o načinu izrade " (Narodne
Novine br. 42/1985) - u daljnjem tekstu Pravilnik
1985, propisano je:


"Pod obrastom sastojine razumijeva se odnos stvarne
i normalne temeljnice za jednodobne i raznodobne sjemenjače,
a iskazuje se u stotinkama cijelog broja, i to:


1.
kod normalnog obrasta iznad 0,76;
2. kod obrasta ispod normale od 0,46 do 0,76;
3. kod degradiranog obrasta ispod 0,46.
Obrast u dvoslojnim (dvoetažnim) sastoji nama
utvrđuje se za svaki sloj posebno" (ostale stavke ne navodimo;
u novim Pravilnicima nisu mijenjane).
Prema stavku 1. članka 10, obrast se za šumske sastojine
visokog uzgojnog oblika, bez obzira na tip šume
vrstu drveća i način gospodarenja, određuje primjenom
jednog taksacijskog elementa - temeljnicom:
obrast = stvarna temeljnica (izmjerena) / normalna
temeljnica (tablice).
Nastavno je propisano iskazivanje obrasta u stotinkama
cijelog broja po ha ali samo za sjemenjače. Za
niske šume - panjače propis je izostao. Vjerojatno
zbog toga što još ni danas nemamo odgovarajućih tablica,
pa obrast za taj uzgojni oblik nije moguće objektivno
izračunati.
Pokušaji subjektivnog smanjivanja podataka iz tablica
za sjemenjače i primjena u panjačama nije primjerena
suvremenom šumarstvu, iako je u praksi uređivanja
privatnih šuma - panjača, lokalno prisutna.
Ova činjenica upućuje na potrebu izrade tablica za
panjače, koje su prema Šumskogospodarskoj osnovi
područja ( str. 180), 1996 god. zauzimale 504.901 hektar
ili oko % obrasle površine (252.137 ha - državne,


250.360 -
privatne i 2.404 ostale).
Nakon donošenja novog Zakona o šumama (Narodne
Novine br. 52/1990) trebalo je propise postojećeg
Pravilnika od 1985. god. uskladiti s novim temeljnim
načelima Zakona.
Poslije niza peripetija oko načina promjena postojećih
propisa Pravilnika i sastava stručnog tima, donesen
je novi Pravilnik o uređivanju šuma (Narodne Novine
br. 52/1994) - u daljnjem tekstu Pravilnik - 1994.
Člankom 13. Pravilnika od 1994. god. propisan je
sljedeći način određivanja obrasta:
"Obrast sastojine iskazuje se u stotinkama cijelog
broja kao količnik odnosa:
u jednodobnim sastojinama uporedbom stvarne s
normalnom temeljnicom;
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 84     <-- 84 -->        PDF

u raznodobnim sastojinama uporedbom stvarne drv


ne zalihe određene prema visinama dominantnih


stabala i normalne drvne zalihe.


Normalna temeljnica, odnosno drvna zaliha određuje
se primjenom prirasno-prihodnih tablica domaćih
autora ( u daljnjem tekstu: prirasno prihodne tablice).
Obrast se iskazuje kao:


1. normalni obrast, iznad 0,80;
2. ispod normalnog, od 0,50 do 0,80;
3. slab, od 0,31 do 0,50;
4. vrlo slab, ispod 0,31 "
Ubrzo se tijekom inkorporacije propisa ovog Pravilnika
u praktičnu primjenu pojavljuje novi "Pravilnik o
uređivanju šuma" (N.N. br. 11/1997) - u daljnjem tekstu
Pravilnik- 1997.


U tom su Pravilniku, ne samo kod obrasta koji ćemo
detaljnije komentirati, izvršene naoko kozmetičke a
stvarno bitne korekcije nekoliko ishitreno donijetih paradoksalnih
"novih značajnih promjena" iz Pravilnika
od 1994. god..


Korigirani propisi članka 13. Pravilnika od 1994. u
novom Pravilniku od 1997. (isti članak) glase:
"Obrast sastojine iskazuje se u stotinkama cijeloga
broja kao količnik odnosa:


u jednodobnim sastojinama usporedbom stvarne s


normalnom temeljnicom;


u raznodobnim sastojinama usporedbom stvarne


drvne zalihe i normalne drvne zalihe;


Normalna temeljnica odnosno drvna zaliha određu


je se primjenom prirasno-prihodnih tablica domaćih
autora (u daljnjem tekstu: prirasno-prihodne tablice).
Obrast se iskazuje kao:


1. normalni obrast, iznad 0,80;
2. manji od normalnog, od 0,50 do 0,80;
3. slab, do 0,50 "
3.
Po učestalosti donošenja i ishitreno izvršenim - da se
poslužimo citatom jednog od sastavljača - "novim značajnim
promjenama" stručnih propisa o uređivanju i
gospodarenju šumama, posljednja dva Pravilnika
( 1994, 1997) odudaraju od ustaljenih probitačnih postupaka
izmjena i dopuna istih u zemljama naprednog šumarstva
(Francuska, Njemačka). Hrvatsko šumarstvo
utemeljeno je na načelima škola ovih dviju zemalja, prilagođenih
našim uvjetima. Pridržavajući se poznatog
pravila uređivača: "sve stoje dobro, zadrži, upotrijebi i
samo u prijekoj nuždi mijenjaj," u tim se zemljama ne
izrađuju novi Pravilnici. Mijenjaju se samo neadekvatni
propisi pojedinih članaka ili stavaka. U razrješenju dileme
oko postupaka donošenja zadnja dva Pravilnika
( 1994, 1997), suglasni smo sa stajalištem g. T. Starčevića,
pom. direktora "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb, iznijetim
u ovom stručnom šumskom glasilu.


4.
Prirodni razvoj pojedinih vrsta drveća i šumskih
sastojina je za svaki entitet postojano i znanstvenim istraživanjima
utvrđeno prepoznatljivo obilježje. Zbog
toga, propise o uređivanju i gospodarenju šumama po
načelima oponašanja prirodnih zakonitosti razvoja, nije
probitačno učestalo mijenjati.


Temeljni uređajni i gospodarski pokazatelji inkorporirani
u načela oponašanja prirodnog razvoja, predstavljaju
za gospodarsku šumu cjelovite i uravnotežene
modele prognoze za donošenje valjanih odrednica gospodarenja.


Postojanost i uravnoteženost prognostičkih modela
je nužna zbog toga, što kratkoročnim odrednicama prilagođuju
gospodarenje stanju šume u vrijeme uređivanja,
a istovremeno ih kao segmente dugoročnih prognoza
usklađuju s dugoročnim, dapače trajnim procesima
prirodnog razvoja stabala i šumskih sastojina.


Svaka promjena bilo kojeg uređajnog parametra kao
sastavnice inkorporirane u postojeći uravnoteženi prognostički
model oponašanja prirodnog razvoja, mora
biti znanstveno dokazana, stručno opravdana i u primjeni
svrhovita. U protivnom, promjene stručnih propisa
ne postižu svrhu zbog kojih su donijete i ne pridonose
unapređenju uređivanja i gospodarenja šumama.


U ovom osvrtu iznosimo jedan takav primjer dvojbenih
promjena propisa i načina određivanja obrasta u
Pravilnicima od 1994. i 1997. god.


Osvrt nije posljedica konzervativizma autora ovog
napisa ili proturječja s prenošenjem novih suvremenih
znanstvenih spoznaja u praktično šumarstvo, već neslaganje
s dvojbenim propisanim načelom dualiteta određivanja
istog uređajnog pokazatelja - obrasta. Osvrt se
ne odnosi samo na obrast. Zbog cjelovitog poimanja
posljedica promjena, uz Pravilnicima taksativno navedene
obuhvaća i ostale postupke vezane uz propise
određivanja obrasta.


5.
Prva promjena propisa u Pravilniku od 1994. god. u
odnosu na prethodni od 1985. god., na koju se osvrćemo,
je računanje obrasta zamjenom temeljnice konkretnom
drvnom zalihom, određenom prema izmjerenim
visinama dominantnih stabala.


Visine dominantnih stabala su u normalama g. akademika
D. Klepca ("Novi sistem uređivanja prebornih šuma",
Zagreb 1961; reprint Zagreb 1997) osnovni taksacijski
elementi koje treba izmjeriti i na temelju Hdum konstruirati
odgovarajuće normale po korelacijama Susmela
(jela) i Coletta (bukva) ili izabrati gotove normale
iz navedenog djela. (Normale po tipovima šuma u ovom
dijelu izostavljamo. Zbog razlike u ustroju i nefleksibilnosti
u primjeni, ovaj postupak se ne odnosi na njih).


Ova "nova značajna promjena"određivanja obrasta
pri uređivanju šuma prebornog uzgojnog oblika je
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ubrzo korigirana. U Pravilniku od 1997. god. je "novum"
primjene visina dominantnih stabala izostao. I sami
sastavljači uvidjeli su nesmisao tako sročenog propisa.
Međutim, zamjena temeljnice drvnom zalihom kao
elementom obračuna obrasta je kao propis zadržana.


Druga promjena na koju se osvrćemo je izbor normalne
temeljnice odnosno drvne zalihe. U oba Pravilnika
(1994. i 1997) se za izbor normalne temeljnice ili
normalne drvne zalihe određuje primjena prirasno prihodnih
tablica domaćih autora. Iz propisa su izostavljene
tablice normala domaćih autora.


U Pravilnicima je prešutno propisano, a u "Priručniku
za uređivanje šuma", Zagreb, 1995. bjelodano potvrđeno
poistovjećivanje dviju, po sadržaju i uzgojnim
oblicima primjene očigledno različitih tablica.


Izostavljanje primjene normala iz propisa Pravilnika
sinkronizirana je s propisom Šumskogospodarske
osnove područja (Zagreb 1996) o smanjenju površina
šuma prebornog uzgojnog oblika u vremenu važenja
osnove od 1996. do 2005. god. od 454.000 ha na


200.000 ha i prevođenju u sastojinski uzgojni oblik
(1996. str. 174, 534 i 547).
Ova podudarnost ne iznenađuje. U oba slučaja odražava
stav istih predlagatelja promjena.
U Srednjoj Europi je trend promjena obrnut.
Svojevremeno mi je bio upućen poziv voditelja na
sastanak grupe IUFRO S 4.04. Kao glavni motto rasprave
navodi se problem destrukcije jednodobnih šumskih
sastojina izazvane narušavanjem ekosustava, zbog
sušenja pojedinih vrsta. Sudionici su zamoljeni da na
plenumu izlože sustave grupimičnog načina gospodarenja,
koji se primijenjuju u njihovim zemljama.


Veliki zagovornici sastojinskog gospodarenja
odlučili su promijeniti jedini po njima priznati uzgojni
oblik šume i prijeći na grupimično gospodarenje.


Dijelovi sastojina s oštećenim stablima i njihov površinski
raspored nalikuju grupimičnom načinu gospodarenja.


Štete izazvane sušenjem mogu se sanirati brzo i djelotvorno
istovjetnim načinom gospodarenjem - po načelima
oponašanja prirode - na koji je izazvano sušenje.


Zbog istovjetnih pojava sušenja u nas i mogućih postupaka
sanacije oštećenih sastojina, ovaj primjer zavređuje
pozornost.


Zbog pravilne primjene unificiranog propisa Pravilnika,
neophodno je istaknuti razlike između prirasno prihodnih
tablica i tablica normala, uvjetovanih razlikama
u konstituciji i prognostičkim modelima primjene
između jednodobnih i prebornih sastojina.


U prirasno - prihodnim tablicama, srednje vrijednosti
i zbirni podaci za temeljne taksacijske elemente
prikazani za jednodobne sastojine kao cjeline po dobnim
razredima, su funkcije starosti (na osnovi koje se
izabiru i primijenjuju - ovisno o vrsti drveća, bonitetu,
vrsti proreda ili tipu šume). S obzirom daje starost sas


tojina prebornog uzgojnog oblika zbog heterogenosti
dobne strukture stabala neodrediva, prirasno-prihodne
tablice su za ovaj uzgojni oblik neprimjenljivc. U obzir
dolaze samo tablice normala.


Tablice normala "Novog sistema" za raznodobne
sastojine visokih prebornih šuma, sadrže strukture temeljnih
taksacijskih elemenata kao funkcije prsnih promjera,
po debljinskim stupnjevima, vrstama drveća i
zbirno po bonitetima. Izabiru se na osnovu izmjerene
srednje visine dominantnih stabala (Hdom) kao indikatora
potencijala staništa (boniteta) ili konstruiraju po korelacijama
spomenutih autora na temelju Hllom. (Neprilagođenost
u primjeni izazvat će francuski debljinski
stupnjevi koji nisu za ovu svrhu preračunati na propisane
njemačke - članak 11, stavak 2).


Osim navedenih, moguća je primjena normala po
tipovima šuma prebornog uzgojnog oblika. Po bazi
podataka ove su normale znanstveno utemeljene, no
zbog načina ustroja previsoke, iako su pri konstrukciji
kao temeljni ulazni podaci korišteni parametri normala
"Novog sistema" D. Klepca. I sami autori zaključuju:
"Sadašnji obujam proizvodnje u svim istraživanim
šumskim zajednicama je manji od normalnog." (Radovi
br. 26., str. 89). To ne znači da iste treba eliminirati iz
upotrebe, već je u primjeni normala po tipovima šuma,
do izrade novih za praktičnu primjenu prihvatljivo ustrojenih
rekonstruiranih normala na bazi postojećih podataka
i znanstvenih spoznaja, potreban oprez.


Promjena graničnih vrijednosti kategorizacije obrasta
iz Pravilnika od 1985. u Pravilniku od 1994. i potom
korekcija istih u Pravilniku od 1997., ukazuje na nedostatak
znanstvene određenosti u domeni obrasta u
našim uvjetima.


Primjerice, eliminacija kategorije obrasta: vrlo
slab, ispod 0,31, dovodi provoditelja radova u nedoumicu
o postojanju kritičnog obrasta (u Pravilniku od
1985. neprimjereno nazvanog degradirani obrast),
iako je kao pokazatelj lošeg stanja sastojina jedan od
ključnih parametara za donošenje pravilnih odrednica
gospodarenja.


Različite granične vrijednosti kategorizacije ovog
obrasta za pojedine vrste drveća ne mogu biti glede
značenja razlogom eliminacije iz propisa.


Statične granične vrijednosti Pravilnikom određenih
kategorija obrasta su prema Assmannovoj teoriji relativnih
odnosa obrasta i prirasta promjenljive. Rezultati
Assmanna odraz su spoznaje da je "normalni obrast"
veličina ovisna o vrsti drveća, cilju gospodarenja,
intenzitetu proreda ili prebornih sječa, starosti sastojine
i nagibu terena.


Iz istih razloga D. Klepac ukazuje na njemačko iskustvo
određivanja obrasta primjenom redukcijskog
čimbenika po vrstama drveća, za redukciju normalnog
obrasta prema konkretnom stanju sastojina (1963., str.
109-112).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Zbog toga je prije razvrstavanja sastojina u propisane
kategorije i donošenja odrednica gospodarenja,
neophodna visokostručna prosudba rezultata o izračunatom
obrastu.


Nedorečenost znanstvenih spoznaja o kategorizaciji
obrasta treba znanstvenim istraživanjem otkloniti
i ustrojiti naš sustav kategorizacije.


6.
Obrast je brojčani uređajni pokazatelj određen kvocijentom
stvarne i normalne veličine istog taksacijskog
elementa.
Izmjereni taksacijski elemenat je pokazatelj stanja
sastojina, a njegova normalna vrijednost je znanstveno
utvrđena i tabelirana te zajedno s ostalim normalnim taksacijskim
elementima tvori optimalni model sastojinc.
Po veličini razlike između stvarnog i normalnog
stanja sastojinc prosuđujemo popunjenost sastojinskog
prostora uzraslim stablima iznad taksacijske granice
(> 10 em p.p.).
Obrast određen kvocijentom stvarnog i normalnog
broja stabala, stvarne i normalne temeljnice ili stvarne i
normalne drvne zalihe je ovisno o svrsi daljnje primjene
jednako upotrebljiv. Međutim, zbog znakovitih razlika
u varijabilnosti, jednostavnosti izmjere i točnosti
rezultata navedenih osnovnih elemenata obračuna, izbor
najpovoljnijeg taksacijskog elementa za računanje
obrasta u široj praksi pretpostavlja sjedne strane
elemenat s najmanje mogućih izmjera i računskih
operacija obračuna, a s druge strane raspon upotrebljivosti
i značaj u primjeni izračunatog obrasta.
Razlike u izmjerama i ostalim postupcima u pridobivanju
objektivnih rezultata o obrastu odgovorit će na
pitanje opravdanosti alternacije u primjeni različito determiniranih
obrasta kao komplementarnih uređajnih
pokazatelja prognostičkih modela u široj praksi.
U iznalaženju najpovoljnije alternacije obrasta poslužit
ćemo se komparativnom analizom temeljnih obilježja
triju mogućih taksacijskih elemenata za njegovo
računanje.
Rezultati analize će glede razlike u racionalnosti
izmjere i točnosti određivanja pojedinog elementa za
obračun, i njegovog značaja kao sastavnice prognostičkog
modela, izdvojiti najpovoljniji.
Ovo ističemo zbog toga, što kompleksnost i raznovrsnost
potrebitih podataka za sastav osnova gospodarenja
zahtijeva kod svih uređajnih radova, uključivo i
obrast, racionalne postupke izmjere, obrade, izbora (tabeliranih)
normalnih vrijednosti te jednostavnost i svrhovitost
u primjeni.


7.
Propisom dvojakog određivanja istog uređajnog pokazatelja,
temeljnicom u jednodobnim a drvnom zalihom
u prebornim sastojinama, dosadašnji racionalni


postupci određivanja obrasta primjenom temeljnice od
najstarijih "Uredbi", "Naredbi", "Instrukcija" itd. do
zaključno s Pravilnikom od 1985., su u Pravilnicima od
1994. i 1997. god. djelomično promijenjeni, po načelu


"od jednostavnijeg ka složenijem".


Temeljnica kao najjednostavniji no višeznačni indikator
brojnih manifestacija procesa razvoja i prirodne
obnove šumskih sastojina prebornog uzgojnog
oblika, zamijenjena je drvnom zalihom, složenijim temeljnim
taksacijskim elementom za računanje obrasta i
pokazateljem drugih obilježja sastojina prebornog uzgojnog
oblika. U daljnjem tekstu osvrćemo se detaljno
na preborne sastojine, a samo u nužnoj usporedbi na jednodobne,
gdje propis nije promijenjen.


Temeljnica i drvna zaliha šume prebornog uzgojnog
oblika su komplementarni uređajni pokazatelji različitih
obilježja šume.


Temeljnica je pokazatelj reproduktivnih uvjeta
prirodne obnove, a drvna zaliha kvantitativni pokazatelj
reproduktivnih mogućnosti prirasnog potencijala.
Istovremeno je i supstrat reprodukcije prirasta.


U opisu stanja sastojina i prognostičkom modelu
gospodarenja ova dva taksacijska elementa se međusobno
dopunjuju (poput kuteva u pravokutnom trokutu).


Supstitucija obrasta određenog pomoću temeljnica
okrnjit će postojanost prognostičkog modela. Na mjestu
eliminiranog obrasta kao pokazatelja potencijalnih
uvjeta prirodne obnove bez alternative, ostat će "siva
zona". Obrast određen iz odnosa drvnih zaliha ne može
svrhovito nadomjestiti obrast određen iz temeljnica.


Navedena obilježja istaknuta su zbog sljedećih višeznačnih
razlika između predloženih taksacijskih elemenata
za računanje obrasta i njegovog značaja u primjeni.


8.
Jedan od tri moguća taksacijska elementa za
računanje obrasta je broj stabala po jedinici površine.
U Pravilnicima od 1994. i 1997. nije obuhvaćen propisom,
jer se ne primjenjuje u široj praksi. Nije stekao
"građansko pravo" zbog toga što je broj stabala veoma
varijabilni taksacijski elemenat, pa se izračunati
obrasti nisu mogli odgovarajuće primijenjivati. Stoga
je za osvrt dovoljna samo kratka retrospekcija.
U primjeni je zadržana debljinska struktura broja
stabala kao temeljno razlikovno obilježje uzgojnih oblika
šuma, a broj stabala kao elemenat za računanje
obrasta zamijenjen stabilnijim taksacijskim elementom


- temeljnicom, zbirom kružnih ploha debala u prsnoj
visini stabala.
Taj je postupak posvuda rasprostranjen, u praksi
usvojen i u primjeni zadržan sve do naših dana, budući
da se ovako određen obrast pokazao kao svrhovit uređajni
pokazatelj, posebice u šumama prebornog uzgojnog
oblika.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 87     <-- 87 -->        PDF

9.
Temeljnica je prvi od dva propisana taksacijska elementa
za računanje obrasta. To je jednostavna, a istovremeno
relativno točna računska veličina. Pouzdano se
određuje na temelju samo jednog dostupnog i izravno
mjerljivog taksacijskog elementa - prsnog promjera.


Računa se kao površina kruga ili očita kao kružna
ploha (zajedno ili više stabala istog prsnog promjera) iz
samo jedne tablice, tzv. tablice temeljnica u m2, s prsnim
promjerom kao ulazom za korištenje.


Tablica temeljnica je primjenljiva za sve uzgojne
oblike šuma, tipove šuma, bonitete, starosti sastojina,
vrste drveća i ostala razlikovna obilježja šuma
općepoznata koje je usvojila šumarska praksa.


(Izostavljamo mjerenja promjera nepravilnih poprečnih
presjeka debala kao i mjerenja opsega u svrhu
određivanja temeljnice za računanje obrasta, jer se ne
primijenjuju u široj praksi).


Vrlo značajno obilježje temeljnice, koje jamči sigurnost
i točnost u određivanju obrasta, je znanstveno utvrđena
pogreška određivanja temeljnice. Uzevši u obzir
sve moguće pogreške pri određivanju temeljnice, M.
Prodan je utvrdio, da kod izmjere po debljinskim stupnjevima
od 5 cm (koji se primijenjuju u našoj praksi),
ukupna relativna pogreška iznosi ± 0,5 - 1,0 %. U nepovoljnim
uvjetima može se udvostručiti do ± 2,0 %.
(Holzmesslehre, 1965., str. 171-2).


10.
Drugi, propisom određen taksacijski element za računanje
obrasta je drvna zaliha.


No, prije komparativne analize dužni smo, zbog
proizvoljne alternacije, odnosno dvojne i često pogrešne
upotrebe strukovnog nazivlja za volumen drvne
tvari (arhaičnog naziva drvna gromada), ukazati na
bitnu razliku između atributivnih obilježja: drvna
masa - drvna zaliha.


Drvna masa je atributivno obilježje za konačni
rezultat mjerenja i obračuna volumena drvne tvari


jednog stabla, grupe stabala, skupine stabala ili nižih
tzv. tehničkih jedinica prostorne razdiobe šuma (odsjek,
odjel), izražena u m\


Drvna zaliha je atributivno obilježje za zbroj volumena
drvne tvari, odnosno drvnih masa po ustrojenim
višim jedinicama prostorne razdiobe šuma (Gospodarske
jedinice, Uprave šuma, Šumskogospodarsko
područje) ili viših jedinica dogovorno oblikovanih od
nižih po stručnim načelima istovjetnih karakteristika
(dobni razred, uređajni razred, tip šume, uzgojni oblik
šume). Ove jedinice zovemo računske jedinice.


Drvna zaliha je prema tomu zbroj (već izračunatih)
drvnih masa, po računskim jedinicama, ustrojenih
ili oblikovanih kako i samo ime kaže -u
svrhu bio-ekonomskih kalkulacija.


Na temelju rezultata kalkulacija dobivenih pomoću
utvrđenih razlika konkretne i normalne uravnoteženosti
sastojinskih odnosa s naglaskom na odnosu drvna zaliha
- prirast - etat, u prognostičkim modelima se propisuju
optimalne odrednice gospodarenja sa ciljem ostvarenja
višenamjenske progresivne potrajnosti prihoda
i zadovoljavajuće prirodne obnove, uz istovremeno
podizanje produktivnog potencijala staništa i očuvanja
stabilnosti ekosustava.


Izbor atributivnog obilježja za volumen drvne
tvari ne može biti rezultat subjektivne proizvoljne prosudbe.
Stručno je jasno određena distinkcija.


Nažalost, navedena distinkcija je u Pravilnicima
1994. i 1997. god. izostala.


11.
Glede prikazane razlike strukovnog nazivlja za volumen
drvne tvari, naziv drvna zaliha kao neprimjeren
pri obračunu obrasta, treba zamijeniti izrazom drvna
masa.


Volumen drvne tvari ili drvna masa je složeniji
taksacijski element od temeljnice. Za njeno određivanje
treba izmjeriti i izračunati nekoliko međusobno različitih
osnovnih taksacijskih elemenata. To očigledno
pokazuje i najjednostavniji postupak određivanja drvne
mase stabala ili šumske sastojine primjenom formula:


v = g x h xf(v = g x hß;V= GxHxF(V= G x HF)


(drvna masa = temeljnica x visina x oblični broj ili
temeljnica x oblikovisina).


Temeljnica je - kao što vidimo -jedan od tri potrebna
člana formula, koji pri računanju drvnih masa različitim
ponderom utječu na točnost rezultata. Prsni promjeri
su dostupni, mjere se izravno i koriste za računanje
kružnih ploha (temeljnica) s pogreškom od ±1-2 %,
kako je netom navedeno.


Visine stabala se zbog izravne nedostupnosti vrhova
određuju daljinskim mjerenjem. Na točnost rezultata
utječe srednja pogreška mjernog instrumenta, uvjeti
mjerenja samih visina kao i optičko određivanje udaljenosti
stajališta motritelja od stabla. Pogreška izmjerene
visine razmjerna je s pogreškom rastojanja.


Ovdje moramo - u svezi s visinama - ukazati na razliku
između "PP — tablica" i "Normala", kao još jednu
potvrdu o nužnosti distinkcije između ovih dviju vrsta
tablica (čl. 17).


U PP - tablicama, visina je indikator boniteta kao
funkcija starosti. U normalama visina je indikator boniteta
kao funkcije prsnog promjera. Visina je funkcija
prsnog promjera, dok je veza sa starošću nužna posljedica
konstrukcije i upotrebe tablica zbog ulaznog
parametra, pa to treba imati na umu u primjeni. Ovoj
spoznaji pridodajemo još jednu razliku. Visinska krivulja
kao grafička slika pojave je u prebornim sastojinama
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 88     <-- 88 -->        PDF

manje-više stabilnog položaja, uz neznatne razlike oblika
u odnosu na teoretski. Visinske krivulje jcdnodobnih
sastojina su stabilnog oblika, ali mijenjaju položaj
grafičke slike pojave usporedo s povećanjem vrijednosti
apscisa i ordinata (starosti i visina).


Ideja o ustroju standardnih visinskih krivulja je prihvatljiva
ako će pridonijeti racionalizaciji uređajnih radova
i jamčiti povećanje točnosti krajnjih rezultata.


Treći član formula, oblični broj, je računska veličina
određena omjerom volumena debla i volumena valjka
iste površine baze i iste visine. Pomoću (različitim
postupcima) izrađenih tablica obličnih brojeva, konstruirane
su tablice volumena drvne tvari, tzv. tablice
drvnih masa (drvnogromadne tablice) ili tarife (uređajne
tablice).


Ne ulazeći u teoriju konstrukcije tablica (tarifa) i
analitičkih postupaka računanja drvnih masa, neophodno
je istaknuti uvijek prisutnu mogućnost pogreške izmjerenih
"ulaznih" podataka za izbor ili obračun lokalnih
tarifa i upitnu točnost izračunatih drvnih masa po
izabranim tarifama.


Zbog neizbježno moguće veće ili manje razlike između
tabličnih ili algoritmom određenih i stvarnih drvnih
masa, za ovaj je postupak uvriježen stručni naziv


procjena drvne mase na panju.


Ni analitički obračun drvne mase na panju nije dovoljno
jamstvo za sanaciju pogreške prouzročene izabranom
tarifom, zbog nepodudaranja položaja i oblika za
konstruiranu tarifu analitički određene i mjerenjem pridobivene
visinske krivulje, što rezultira razlikom položaja,
oblika i nagiba teoretske i konstruirane linije.


Ova pojava je između ostalog i posljedica povećanja
broja tarifa za pojedine vrste drveća. Donedavno je taksator
mogao, na primjer za jelu, izabrati jednu od devet
tarifa (za devet boniteta), određenih s devet visinskih
pojascva (visinskih koridora). Sada, za izbor ili izračun
lokalnih tarifa, za isti raspon podataka o izmjerenim
visinama, taksatoru je propisan izbor jedne od 24 tarife,
određene s 24 visinska koridora. Osjetno sužene širine
koridora su - obzirom na pogreške izmjerenih
"ulaznih" podataka i navedene razlike položaja, oblika
i nagiba tarifnih linija - limitirajući čimbenik točnosti
izbora i obračuna drvnih masa.


U praktičnom radu se - prema Zakonu o gomilanju
pogrešaka - od 232 konstruirane i praktičarima ponuđene
tarife, može u odnosu na jednu tablicu temeljnica,
očekivati i do deset puta veća srednja pogreška izračunane
drvne mase od srednje pogreške temeljnice.


Obzirom na navedene spoznaje, prednost temeljnice
kao uređajnog pokazatelja za računanje obrasta
je u odnosu na drvnu masu neupitna.


Upitno je međutim, možemo li uzgojni oblik šume
usvojiti kao svrhovito ključno razlikovno obilje


žje odnosno kriterij za određivanje obrasta temeljnicom
ili drvnom masom?


12.
Temeljnica je u Pravilniku od 1997. god. zamijenjena
drvnom masom upravo u uzgojnom obliku sastojina,
gdje je pri obračunu obrasta ne može svrhovito nadomjestiti
bilo koji drugi taksacijski elemenat, ne samo
zbog racionalnosti i točnosti određivanja već i objektivnosti
ocjene uvjeta prirodne obnove. Radovi Assmanna,
Susmcla, Coletta, Klepca, Cestara i dr. to nepobitno
potvrđuju.


Ovaj jednostavan a probitačan uređajni pokazatelj
ponukao je naše stare taksatore da u svrhu unapređenja
uređivanja sastojina prebornog uzgojnog oblika konstruiraju
"normale" zasnovane na temeljnicama, uz različite
uvjete normaliteta (A.Tichy, L. Hufnagl, Tvrdony,
Kern, Jovanovac).


Osnovne postavke prvih "normala" su jednake temeljnice
po debljinskim razredima i bonitetima, a po


veličini se temeljnica od 50 - 53 mVha smatra normalnom,
bez obzira na njenu strukturu.


Tijekom vremena i sami autori priznaju nerealnost
osnovnih postavki "normala". Kada se uvidjelo, da
zbog prejake zastrtosti krošanja slojevi nerazgradenog
četinka sprječavaju pojavu, a preveliki obrast opstanak
biljaka prirodne obnove, osnovne postavke o normalnim
temeljnicama su postupno mijenjane i do danas
svedene na prihvatljive optimalne veličine.


Iako neuspješni, pokušaji definiranja normaliteta
prebornih sastojina temeljnicom ukazuju na stremljenja
tadašnjih stručnjaka, koji uočavaju značaj obrasta i
optimalizacijom najjednostavnijeg uređajnog pokazatelja
hoće unaprijediti uređivanje i gospodarenje toga
uzgojnoga oblika šumskih sastojina.


Zbog nedorečenih znanstvenih spoznaja, a posebice
nepoznavanja optimalnog obrasta kao uvjeta uspješne
prirodne obnove šumskih sastojina prebornog uzgojnog
oblika, taj se problem tridesetih godina prošlog stoljeća
nastojao riješiti golom sječom u "krugovima", kao
inačicom obnove jednodobnih sastojina i sadnjom biljaka
smreke.


Ovaj način obnove je zbog prejakog narušavanja
prirodne uravnoteženosti ekosustava napušten. Isti postupci
obnove su, pretpostavljamo, iz istih razloga ponovno
primijenjeni šezdesetih godina s jačim intenzitetom
osnivanja i većim površinama "krugova".


Postupnom primjenom "normala" D.Klepca (Novi
sistem uređivanja prebornih šuma, 1961), u praksi je


ovaj neprimjeren način obnove zamijenjen prirodnom
obnovom.


O "krugovima" kao neprihvatljivom načinu umjetne
obnove izneseno je dovoljno kritičkih primjedbi pa
je daljnji komentar nepotreban.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 89     <-- 89 -->        PDF

13.
Od ostalih komparativnih prednosti i nedostataka
između temeljnice i drvne mase kao elemenata za računanje
obrasta i značaja njegove uloge kao uređajnog
pokazatelja pri ocjeni uvjeta prirodne obnove, navodimo
nekoliko znanstvenih spoznaja i stručnih postupaka
upitne objektivnosti u primjeni, kada obrast u prebornim
sastojinama određujemo po drvnoj masi.
U znanstvenoj i stručnoj literaturi svi su autori jednoglasni
u ocjeni temeljnice kao najstabilnijem taksacijskom
elementu. Prema ovom kriteriju, temeljnica
nije samo stabilniji nego i sigurniji i realniji taksacijski
elemenat za računanje obrasta i praćenje njegovih promjena
od drvne mase.
Progresivno rastući broj sastojina tzv. "nepravilnih"
ili "prijelaznih struktura broja stabala" koje se
nalaze između dviju bitno različitih normalnih distribucija:
Gaussove i Liocourtove, razlikuju se ne samo po
konstituciji, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja i
vrstama drveća, nego i po stručnim postupcima prirodne
obnove. U primjeni propisa članka 13. Pravilnika od
1997. god., dilema oko objektivnosti izbora temeljnice
ili drvne mase kao mogućih taksacijskih elemenata za
računanje obrasta je neizbježna, a pri uređivanju ovih
sastojina točnost postupka određivanja obrasta upitna.
Kod sastojinskog gospodarenja, cijele sastojine se
kao sastavni dijelovi gospodarske jedinice određenim
vrstama sječa i uzgojnih radova pripreme za prirodnu
obnovu neposredno prije naplođenja na točno ograničenim
pomladnim površinama. U pravilu to su sastojine
najstarijeg dobnog razreda u kojima je postignut
cilj gospodarenja. U tom uzgojnom obliku, propisana
temeljnica kao elemenat za računanje obrasta (izuzev
donje etaže) nema isti ponder pri ocjeni uvjeta za prirodnu
obnovu kao kod prebornog gospodarenja, gdje je
slijed i način primjene stručnih postupaka različit od
prethodnog. Pomladna površina je cijela površina
gospodarske jedinice, a svi stručni radovi, uključivo i
radovi u vezi s prirodnom obnovom, sjedinjeni su u jednom
stručnom postupku - prebornoj sječi. Sječe se
obavljaju na cijeloj površini šume, ali se stabala u vezi s
prirodnom obnovom sijeku samo na onim dijelovima
površine, gdje se nakon ocjene brojnosti i stadija razvoja
biljaka u obliku manjih ili većih grupa donosi odluka


o uspješnosti prirodne podmlađenosti i potrebi sječnih
zahvata. Sječe se, prema tomu, obavljaju nakon uspješne
prirodne obnove.
Samo u izuzetnim slučajevima, na dijelovima površine
gdje zbog suvisle pokrovnosti krošanja nema prirodne
obnove, treba prebornim sječama inicirati pojavu, a
potom reguliranjem stupnja obrasta posrednim utjecajem
na zastrtost krošanja i naknadnim uzgojnim radovima
u grupama osigurati opstanak i daljnji razvoj biljaka
do taksacijske granice. Kad stabalca u obliku priliva pri


jeđu u mjereni dio sastojine, postupak obnove je završen
i u kontinuitetu se nastavlja preborno gospodarenje.


Propisom članka 13. Pravilnika od 1997. god., lišili
smo u tom uzgojnom obliku prevoditelje stručnih radova
objektivno najsigurnijeg pokazatelja promjena
uvjeta prirodne obnove - obrasta određenog temeljnicom.


U prethodnom članku napisanom za istu rubriku
"Izazovi i suprotstavljanja" ukazali smo na značaj
temeljnice kao posrednog redukcijskog čimbenika
obrasta u ulozi korektora indeksa krošanja, pri određivanju
pokrovnosti krošanja u vezi s objektivnošću
ocjene uvjeta prirodne obnove.


Kako u primjeni zamijeniti taj brojčano u mVha izražen
uređajni pokazatelj objektivnih uvjeta za
pojavu i opstanak biljaka prirodne obnove, kad je
obrast određen po drvnoj masi?


Koje rezultate o promjenama obrasta između dviju
inventura usvojiti kao vjerodostojnije, ako je u prvoj
inventuri obrast određen temeljnicom a u drugoj
drvnom masom, s obzirom da se ta dva obrasta i u istoj
inventuri ponekad značajno razlikuju?


Kako razriješiti istovjetan problem u prognostičkim
modelima razvoja sastojina, određenih računskom
revizijom?


Kako primjenom drvne mase zamijeniti praktički
prihvatljiv obrast određen jednostavnom izmjerom
temeljnice metodom Bitterlicha (relaskopom ili
štapićem)?


Prema članku 60., stavak 2. točka 2. Pravilnika od


1997. godine:
"Propisani etat obvezan je po površini, a dopuštena
su odstupanja po drvnoj masi u odsjeku:


1. u jednodobnim sastojinama:
2. u raznodobnim sastojinama 20 posto:"
Ovo tolerantno odstupanje negativno će utjecati na
veličinu, a posebice na vrijeme ostvarenja propisanog
optimalnog obrasta u svakom konkretnom slučaju, ako
je određen po drvnoj masi. U sastojinama gdje je tijekom
gospodarenja ostvaren ovaj propis, smatramo drvnu masu
neprimjerenim elementom za računanje obrasta.
U svezi izbora i primjene tarifa, u članku 16. Pravilnika
od 1997. god. izostao je propis o načinu upotrebe
sadržajno različitih dvoulaznih tablica. Za pojedine
vrste drveća postoje tablice koje iskazuju drvnu
masu do 3 cm i do 7 cm debljine. (Poznate su i tablice
za drvnu masu granjevine, no nemamo tablica za
ukupnu biomasu).


Kako nema upute ili propisa kojim bi tijekom provedbe
odrednica osnove gospodarenja bila zajamčena jednoobraznost
primjene, neophodno je propisom obvezati
prevoditelje radova, da u osnovi gospodarenja uz