DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ma) i okretanje prirodnim (obnovljivim) energentima,
autor povezuje problem neiskorištene biomase alepskog
bora s problemom nestašice energije u Dalmaciji.


Da bi se što točnije ocijenile proizvodne mogućnosti
sastojina alepskog bora kao izvora biomase, potrebno
je poznavati strukturu biomase stabla alepskog bora.
Ovaj rad je jedan korak u tom smjeru.


U uvodnom dijelu rada prikazan je alepski bor kao
vrsta, njegove morfološke i ekološke značajke s naglaskom
na njegovu ulogu pionirske vrste, te je prikazano
područje u kojem je istraživanje obavljeno. Ukratko je
prikazana tehnologija uporabe šumske biomase u proizvodnji
energije te svjetska i domaća iskustva na tom
području. Nadalje se iznose podaci dobiveni detaljnom
obradom modelnih stabala različitih starosti i prsnih
promjera oborenih na tri pokusne plohe postavljene u


g.j. "Nin-Kožino", odjel 80b, lc i 54a. Ukupna masa
nadzemnog dijela stabla alepskog bora raščlanjena je
na mase debla, grana 3 do 7 cm promjera, grana do 3 cm
promjera, iglica i češera. Posebno je promotren odnos
masa u krošnji i masa u deblu.
Kao zaključak, nameće se mišljenje kako bi se najveća
korist od biomase alepskoga bora, koja trenutno


propada u sastojinama, mogla ostvariti njenom uporabom
za proizvodnju toplinske i električne energije u
kogeneracijskim postrojenjima. Osnivanjem kultura
alepskoga bora na nepošumljenim područjima povećale
bi se šumske površine u Hrvatskoj. Pravilnim gospodarenjem
sastojinama alepskoga bora, velike se količine
biomase mogu ostvariti u proredama. Aktiviranjem
pilana na tom području prerađivali bi se sortimenti koji
dolaze iz starijih sastojina. Drvni otpad iz tih pilana također
predstavlja biomasu iskoristivu za proizvodnju
energije.


Važno je naglasiti potrebu za daljnim istraživanjima
ovoga tipa, kojima bi se što točnije utvrdile količine
raspoložive biomase alepskoga bora na području njegove
rasprostranjenosti, te potrebe i mogućnosti njenog
korištenja u postrojenjima za proizvodnju energije.
Proširenje istraživanja podrazumijeva i obradu čimbenika
ekonomske isplativosti ovakvoga projekta, te rješavanje
nekih problema kod pridobivanja i transporta
biomase u skladu s razvojem vrhunskih tehnologija.


Mr. sc. Željko Zečić


PARK PRIRODE HRVATSKO ZAGORJE"- da ili ne?


1.
U prijedlogu prostornoga plana Krapinsko-zagorske
županije, predlažu se Macelj i Strahinjščica za
zaštitu u kategoriji Parka prirode (te spominje Ravna
Gora na području Varaždinske županije i Uprave
šuma Koprivnica).
Prijedlog zaštite obuhvaća gospodarsku jedinicu
"Macelj" koja pokriva 3077,64 ha državnih šuma s
drvnom zalihom 792647 m3 i etatom 15567 m\ U
prijedlog je uključena i glavnina gospodarske jedinice
"Strahinščica-Trnovec" koja pokriva površinu
963,10 ha, drvnu zalihu 176087 m\ etat 3487 m\ S
ovim gospodarskim jedinicama neposredno upravlja
šumarija Krapina, Uprava šuma Zagreb, JP "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb pod ingerencijom Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva. Granice predloženog
parka prirode nisu usaglašavane s Poduzećem
za šume. Zacrtano je pretežno državno šumsko zemljište,
na kojemu je i do sada postojalo gospodarenje
u skladu sa zakonom i šumarskom praksom. Zaštitom
je predviđen šumski masiv Macelja, koji predstavlja
normalne gospodarske šume i lovište. To je
pogranično područje pod posebnim režimom upravljanja,
tako da ga ne smatramo prikladnim za odmor,
rekreaciju i razvijanje drugih sadržaja parka prirode.
Osim toga, to je izrazito depopulacijsko područje s
trendom iseljavanja i emigracije stanovništva.


U području je evidentan nedostatak nekih segmenata
infrastrukture kao uvjeta za postizanje razvoja, a
prema Strategij i ´ "park prirode se osniva da bi se zaštitilo
određeno prirodno područje od izrazitije gospodarske
eksploatacije ili izgrađivanja koji su na
prostoru već prisutni". Golubovečki kamenolomi i
kamenolom Očura ostavljeni su izvan granica prijedloga
zaštite.


2.
U našem prilogu prostornom planu Krapinsko-zagorske
županije (ur. br. 9-404/2-2000 od 3. 4. 2000.) dali
smo pregled od JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb zaštićenih
površina osnovama gospodarenja. Taj pregled
može predstavljati osnovicu za zakonsku zaštitu
glede šuma i šumskog zemljišta, a iznosi 7,12 % zaštitnih
šuma i šuma s posebnom namjenom u državnim
šumama. Ako uzmemo u obzir da se Parkom
prirode Medvednica također gospodari kao šumom s
posebnom namjenom, području Krapinsko-zagorske
županije to bi donijelo postotak od preko 21,86 %
zaštićene državne šume, što je daleko iznad predviđenih
15 % zaštićene prirode po Programu prostornog
uređenja Republike Hrvatske. S obzirom da
županija ima svega 8 % državnih šuma u odnosu na
Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 82     <-- 82 -->        PDF

27 % privatnih od 35 % šuma na svom području
(77 % privatnih naprama 23 % državnih šuma),
proizlazi da su državne šume dovoljno zaštićene,
ali ih nema dovoljno. U županijskom prostornom
planu se na žalost ne predviđa pošumljavanje novih
površina, niti okrupnjavanje šumskih područja na
najugroženijim dijelovima, a to su rubna i gradska
područja, industrijske zone, uz ceste, vodotoke, velike
infrastrukturne objekte, golf igrališta, odlagališta
komunalnog otpada i slično. Ne predviđa se ni
otkup niti subvencioniranje šumskog gospodarenja,
iako šuma na lokalnoj razini, ima vrlo veliku i značajnu
ulogu, posebice glede više puta isticane velike
naseljenosti područja županije. Mislimo da je svrsishodnije
primjenjivati Zakon o šumama i ostale
zakonske, pravne i druge mehanizme, za zaštitu cjelokupnog
prostora (šume, voda, zraka, morske obale),
nego formalno povećavati postotak zaštite, ne
vodeći računa o njegovoj provedivosti i rješavanju
stvarnih problema te podizanju kvalitete zaštite već
i u svjetski priznatim parkovima.


3.
U našem prilogu zalažemo se za čovjeku primjerenije
mjerilo zaštite šuma; podizanje i uređenje parkšuma
oko zagorskih dvoraca i kurija, zdravstvenih
ustanova, gradova, uz termalne vode-toplice i druge
posebnosti kojima Hrvatsko zagorje obiluje te proglašavanje
zaštitnih šuma na strmim i nepristupačnim
terenima, kao i područjima gdje šuma ima ponajprije
zaštitnu ulogu u spriječavanju erozija, poplava
i dr. U odnosu na ukupnu površinu državnih
šuma dali smo pregled 597,35 ha (6 %) zaštitnih šuma
i 111,72 ha (1,12 %) šuma s posebnom namjenom,
koji bi se stupnjevi zaštite trebali po potrebi
proširiti i na površine privatnih šuma. Sto se tiče prijedloga
prostornog plana da se zaštite pretežito šumska
područja kategorijom parka prirode, smatramo
da Zakon o šumama dovoljno taksativno štiti šumu.
Tek bi uz uvođenje nadzora nad privatnim šumama i
obvezu sufinanciranja šumskogospodarskih osnova
od lokalne samouprave te stimulacije vlasnicima i
posjednicima šume i šumskog zemljišta, parkova,
park-šuma i slično, mogli stvoriti pretpostavke za
njihovu stvarnu valorizaciju kao obnovljivih i poželjnih
resursa u prostoru. Ono što nedostaje u provedbi
Zakona o šumama su sredstva za izradu programa
gospodarenja, uz osiguran nadzor nad provođenjem
i subvencioniranje, a sve to se može provesti
kroz postojeću strukturu "Hrvatskih šuma" uz dodatno
zapošljavanje.
4.
Predlažemo da se uvedu poticajne mjere zaštite i
očuvanja šuma. Pri tomu nije toliko važno formalno
zaštititi preostale šumske komplekse Macelja i Strahinjščice,
koji su ionako neotvoreni i teško dostupni.
Ekološki ugrožena područja nalaze se eventual-
no na vršnim dijelovima i u podnožju planina, ali još
više su ugrožene preostale rascjepkane privatne šume
u središnjem dijelu županije, koje imaju tradicijsku,
kulturnu, estetsku, ekološku, rekreacijsku, edukativnu
i druge vrijednosti, ali nemaju stvarnu zaštitu
niti su odgovarajuće valorizirane.


5.
Predlažemo da se najprije uredi stanje i odnosi u postojećim
parkovima prirode i nacionalnim parkovima,
od kojih su neki zaštićeni kao svjetska baština, a
stanje u njima nije na razini statusa i postavki zaštite
okoliša. S obzirom da znatan dio zaštićenih dijelova
prirode pokrivaju šume, potrebno je usklađivanje
zakona (Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode)
i odgovarajućih podzakonskih akata.
6.
Nedostatkom jasnih kriterija smanjuje se nadzor
nad ukupnim bogatstvom Republike Hrvatske, kao i
nad pojedinim lokalnim specifičnostima. U slučaju
šumarstva to znači izuzimanje velikih šumskih površina
iz šumskog gospodarenja pod ingerencijom
stručne šumarske organizacije i prepuštanje odluke
pojedincima u upravnim vijećima i javnim ustanovama.
Ostaju manje, rascjepkane šume koje nemaju
dovoljno potencijala biti uporišta u prostoru niti ishodišta
stručne organizacije. Predloženim formiranjem
parka prirode "Hrvatsko zagorje" zaključuje
se zatečeno (dobro) stanje u državnim šumama, a ne
ide se na unapređenje gospodarenja, pronalaženje
novih podučja interesa i sadržaja u prostoru ili rješavanje
problema.
Smatramo da u odabiru ove lokacije za reprezentant
parka prirode "Hrvatsko zagorje" nisu primijenjeni jedinstveni
kriteriji zaštite prostora i okoliša. Najmanje
što je potrebno učiniti u slučaju eventualnog parka prirode
"Hrvatsko zagorje" je stavljanje u ravnopravnu
poziciju čitavog područja, te odlučiti o najsvrsishodnijem
rješenju.


Tatjana Đuričić-Kuric, dipl. ing. šum.