DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 80     <-- 80 -->        PDF

DOBITNICI REKTOROVE NAGRADE


STUDENTI ŠUMARSKOG FAKULTETA ZAGREB


Povodom Dana državnosti, 30. 5. 2000., u prostorijama
Rektorata zagrebačkoga Sveučilišta podijeljeno je
prestižno priznanje zagrebačkoga sveučilišta - Rektorova
nagrada. Nagrada je dodijeljena za najbolje studentske
radove, odnosno umjetnička ostvarenja u 33 1.
akademskoj godini 1999/2000. Ove je godine podijeljeno
100 nagrada te tri posebne nagrade za timske radove
studenata koji su postigli uspjeh na inozemnim
natjecanjima i smotrama. Diplome i skromnu novčanu
potporu uručio je rektor zagrebačkoga Sveučilišta,
prof. dr. sc. Branko Jer en. U svom je govoru istaknuo
kako je ove godine na natječaj stigao velik broj iznimno
kvalitetnih radova, pa su se povjerenstva za ocjenu radova
susrela s poteškoćama pri rangiranju i nagrađivanju
pristiglih radova. Svrstavši ovogodišnje dobitnike u
elitu zagrebačkoga sveučilišta, poželio im je uspjeh u
nastavku studija te u kasnijem znanstvenom djelovanju,
naglasivši važnost ove nagrade i kao moguću prednost
pri zapošljavanju. Dotaknuvši se fenomena globalizacije
i budućeg ulaska R. Hrvatske u europske i
svjetske integracije, istaknuo je kako je nagrada rektora
zagrebačkoga Sveučilišta priznata u Europi i u Svijetu.


U skupini biotehničkih fakulteta je i Šumarski fakultet,
čija su dva studenta, Marko Š p r i š i ć i Stjepan
Dekanić , svojim radovima izborili mjesto među 100
nagrađenih studenata. Dodjeli nagrada bio je nazočan i
prof. dr. se. Nikola Lukić , prodekan Šumarskoga fakulteta.
Oba nagrađena rada svrstana su u kategoriju
znanstvenih radova s aktuelnim i atraktivnim temama,
te ocijenjeni kao iznimno kvalitetni.


Marko S p r i š i ć, student 4. godine Šumarskog fakulteta
Zagreb, Šumarskoga odsjeka, nagrađuje osvojio
radom pod naslovom: "Pomlađivanje sastojina poljskog
jasena (Fraxinus angustifolia Wahl)". Rad je izrađen
pod mentorstvom prof. dr. sc. Slavka Matic a i mr.
se. Igora A n i ć a na Zavodu za uzgajanje šuma. Rad sadrži
13 grafikona, 9 tablica, 2 karte te 22 naslova upotrijebljene
literature.


Sastojine poljskoga jasena s biološkog, ekološkog i
gospodarskog gledišta pripadaju među najznačajnije u
Hrvatskoj. Rasprostranjene su na oko 27 600 ha u poplavnim
područjima Posavine, Podravine, pokupske i
bjelovarske zavale s oko 6,3 milijuna m! drvne zalihe i
godišnjim prirastom od oko 220 000 m´. Temeljni način
pomlađivanja regularnih sastojina poljskoga jasena je
prirodno pomlađivanje pod zastorom krošanja starih
stabala. Zbog specifičnih stanišnih prilika, a i zbog novih
utjecaja kao što su bujno širenje čevitnjače (Amorpha
fruticosa L.) koja zakorovljuje stanište, te nepovoljnih
promjena vodnoga režima zbog hidrotehničkih
zahvata, otežano je pomlađivanje sastojina poljskog ja


sena. Imajući to na umu, autor je kao temeljni cilj istraživanja
usporedio dvije najčešće metode pomlađivanja
sastojina poljskog jasena (oplodna i čista sječa), te utvrđivanje
optimalnog načina obnove. U radu su prikazane
ekološko-biološke značajke vrste, sinekološke značajke
sastojine te temeljne značajke staništa (mikroreljefa,
hidropedološke značajke, vodnoga režima). Terenski
dio istraživanja obavljen je u g.j. "Josip Kozarac" šumarije
Lipovljani, odsjek 18b. Za pokus je odabrana
sastojina koja je u fazi pomlađivanja i to čistim sječama
u obliku pruga širine 40 m. Pokusne plohe postavljene
su pod neposječenom prugom i na pruzi na kojoj je matična
sastojina posječena čistom sječom. Rezultati pokusa
nedvojbeno pokazuju kako se poljski jasen bolje
pomlađuje pod zastorom krošanja matične sastojine,
gdje je mladi naraštaj brojniji i vitalniji, bez obzira da li
je nastao prirodnim pomlađivanjem ili je dobiven nekom
od metoda prirodnog pomlađivanja. Najbolje rezultate
od primijenjenih metoda pomlađivanja pod zastorom
krošanja pokazuje metoda umjetnog pomlađivanja
sadnjom sadnica.


Stjepan D e k a n i ć, apsolvent Šumarskog fakulteta
Zagreb, Šumarskoga smjera, nagrađuje osvojio radom
pod naslovom: "Biomasa alepskoga bora (Pimis halepensis
Mili.) kao dodatni izvor energije u priobalnom
području Hrvatske". Rad je izrađen pod mentorstvom
prof. dr. sc. Ante P. B. K rp an a na Zavodu za iskorištavanje
šuma. Rad je opsega 32 stranice, a sadrži 6 tablica
podataka i rezultata, 35 slika (1 kartu, 16 fotografija, 18
grafikona) te 53 naslova upotrebljene literature.


U Hrvatskoj sastojine alepskog bora (Pimis halepensis
Mili.) zauzimaju 40 000 ha površine, čija ukupna
drvna zaliha iznosi 3 853 000 m3 ili oko 1,3 % ukupne
drvne zalihe R. H. Mogući godišnji sječivi etat ovih
sastojina je oko 120 000 m3. Šumarska se struka s jadranskoga
dijela Republike Hrvatske, na čijem se području
nalaze sastojine, susreće s problemom prodaje
drva alepskog bora koje pilanari, i lokalno stanovništvo
izbjegavaju zbog sadržaja smole u drvu. Još nedavno se
alepski bor izvozio u Italiju, a veće količine prerađivala
je i tvornica celuloze u Maglaju. Međutim, tvornica u
Maglaju je zatvorena, a promjene na europskom tržištu
celuloznog drva prekinule su izvoz u Italiju. Zbog ovih
razloga, mogući godišnji sječivi etat se ne realizira, ili
se realizira u vrlo malom dijelu.


U isto vrijeme kada se javlja problem plasmana drva
alepskog bora na tržište, dolazi i do krize energije koja je
u Dalmaciji izbila istodobno s početkom Domovinskog
rata. Sagledavajući globalne trendove u proizvodnji
energije, čija je glavna smjernica napuštanje konvencionalnih
izvora energije (donedavno smatranih neiscrpni