DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Na temelju svoje dugogodišnje šumarske prakse u
našoj zemlji i u svijetu, te nakon svjetskih i svojih znanstvenih
saznanja o šumarstvu, slobodan sam s ovoga
svečanoga skupa - u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku - uputiti šumarskoj i cijeloj hrvatskoj
javnosti ovu poruku:


1.
Šuma je obnovljivi prirodni resurs koji se može
sam obnoviti ako se njime pravilno gospodari na
temelju šumskogospodarske osnove po načelima
šumarske znanosti. Međunarodna unija šumarskih
instituta (IUFRO) usvojila je načelo samoobnovljivosti
šuma kao devizu na međunarodnom kongresu
1976. godine u Oslu (Norveška).
2.
Gospodarenje šumama počiva na načelu potrajnost
i potrajnosti proklamiranom Zakonom o šumama
još 1852. godine. Danas je ono evoluiralo u
načelo višenamjenske progresivne potrajnosti.


Sastoji se u tome da se ne samo očuvaju i održe šumski
ekosustavi, nego da se oni prošire, ozdrave,
poboljšaju u pogledu njihove produktivnosti,
zaštitne, ekološke, hidrološke i socijalne uloge.
Time ne samo da će biti zadovoljeno načelo održivoga
razvoja nego i više od toga.


3.
Šume imaju istodobno različite uporabe i različite
koristi. Svaka šuma istovremeno ima gospodarsko,
ekološko, hidrološko i socijalno značenje. To
je bio slogan na Svjetskom šumarskom kongresu u
Seattlu u SAD-u 1960. godine.
4.
Različite vrste drveća s različitim oblicima šumskoga
gospodarenja osiguravaju stabilnost šumskog
ekosustava. To je načelo raznolikosti, između ostaloga,
preporučila UN-ova Međunarodna konferencija
o zaštiti okoliša 1992. godine u Rio de Janeiro-u.
5.
Bez čiste vode, bez zdrave hrane, bez čistoga zraka,
bez plodnih oranica i bez zdravih šuma život bi bio
vrlo težak. U tome nam mogu pomoći poljoprivreda
i šumarstvo.
6.
Honeste vivere neminem laedere, suum cuique
tribuere - Pošteno živjeti, nikoga ne ozlijediti i svakome
svoje dati.
Današnji dan Osječkoga Sveučilišta, 26. svibnja
2000., svečani je dan za Vaše Sveučilište, za grad Osijek,
za cijelu Slavoniju i Srijem, pa i za cijelu Hrvatsku,


jer slavimo 25. godišnjicu uspješnoga rada u obrazovanju
mladih ljudi.


Posebno čestitam Vama, poštovana gospodo rektorice
Kralik, jer ste sa svojim suradnicima postigli veliki
uspjeh. Uz obnovu i razvoj Sveučilišta povećanje i broj
studenata kojih danas na Vašem Sveučilištu ima više od


9.000. Time omogućujete obrazovanje mladom naraštaju,
što je hvalevrijedno, jer samo u Vaše dvije županije
(Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj) živi
danas preko pola milijuna ljudi.
Svoje čestitke i dobre želje upućujem svim profesorima,
nastavnicima, asistentima, laborantima, tehničarima
i svim djelatnicima i studentima Sveučilišta u
Osijeku.


Na kraju, poštovana gospodo rektorice, molim Vas
primite moju novu knjigu Najveća cjelovita šuma
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva, ovogodišnje izdanje
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb
- Vinkovci, 2000.), kao znak mojega poštovanja i
pažnje prema Vama.


Prof. dr. sc. Mladenu Figuric u DODIJELJEN POČASNI DOKTORAT {Dr. Honoris causa)
TEHNIČKOG UNIVERZITETA U ZVOLENU, R. SLOVAČKA


Na kraju milenija, ulaskom u novo tisućljeće, ponos
je biti šumarski znanstvenik iz Hrvatske, te biti nazočan
svečanoj dodjeli počasnog doktorata. Štovanim čitateljima
Šumarskog lista s radošću objavljujemo daje dr.
se. Mladenu Figuricu, sveučilišnom profesoru Organizacije
rada u drvnoj industriji, Pripreme rada, Ekonomike,
Ekonomike šumarstva i Ekonomike šumskoprivrednih
organizacija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, dodijeljeno znanstveno priznanje počasnog
doktora znanosti doctor honoris causa na Tehničkom
Univerzitetu u Zvolenu.


Rektor Tehničkog Univeverziteta u Zvolenu (Slovačka)
prof. RNDR Milan Marčok, Dr. Sc. na ceremonijalnoj
svečanoj sjednici Znanstvenog savjeta Univerziteta
i Znanstvenog savjeta Drvarskog fakulteta, a uz na


zočnost svih rektora slovačkih univerziteta i hrvatskog
veleposlanika u Slovačkoj dr. se. Gjure Deželića, te
prodekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nikole Lukića, dodijelio je 8. rujna
prof. dr. sc. Mladenu Figuricu, redovitom profesoru Šumarskog
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu naziv doctor
honoris causa. Tom prigodom prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen
Figurić održao je prigodno predavanje u svečanoj
dvorani, pred velikim brojem slovačkih i međunarodnih
znanstvenika i gostiju.


Počasni doktorat znanosti dodijeljen je prof. dr. sc.
Mladenu Figuricu zbog niza visoko vrijednih objavljenih
znanstvenih radova u međunarodnim publikacijama
na području ekonomike gospodarenja, posebice u
drvnoj industriji. Također je naglašeno da se počasni
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 74     <-- 74 -->        PDF

doktorat dodjeljuje i zbog njegova doprinosa razvoju
znanosti u Europi i Slovačkoj, te mogućnosti primjene
rezultata u praksi. Uz to naglašen je i njegov doprinos
na promicanju pedagoške suradnje između profesora i
studenta zagrebačkog Šumarskog fakulteta i Drvarskog
fakulteta u Zvolenu.


Istaknut je njegov doprinos u osnivanju INTERNATIONAL
ASSOCIATION TEHNOLOGY MANAGEMENT
- WOOD, čiji je jedan od osnivača i prvi predsjednik.


Posebno je naznaka dana i na suradnju Zavoda za
organizaciju proizvodnje Šumarskog fakulteta u Zagrebu
i Katedre za podnikoveho hospodarstvo Drevarske
fakulte Tehnickeje Univerzity u Zvolenu.


Prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen Figurić rođen je 25.
travnja 1943. u Zagrebu. Maturirao je na zagrebačkoj


V. gimnaziji 1962. godine. Diplomirao je na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. godine na
Drvnotehnološkom odjelu. Nakon toga zapošljava se u
DIP-u "Zagorje" - Krapina, gdje radi prvo na poslovima
tehnologa u pilanskoji finalnoj proizvodnji, a kasnije
upravitelja tvornice stolica. 1971. prelazi na Institut
za drvo - Zagreb, u odjel za tehnološku organizaciju,
gdje radi na znanstveno-istraživačkim i razvojnim projektima
za potrebe prerade drva, proizvodnje namještaja
te proizvodnje celuloze i papira. Uže područje rada u
Institutu za drvo mu je studij i mjerenje rada, projektiranje
makro i mikro organizacije poduzeća te upravljanje
proizvodnjom i poslovanjem. U tom vremenu najznačajniji
utjecaj na formiranje njegovih stavova imao
je dr. se. Zvonimir Ettinger, koji gaje uveo u znanstveno-
istraživački rad. 1972/73. upisuje poslijediplomski
studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz
područja: organizacija rada u drvnoj industriji. Mentor
i voditelj u znanstvenom radu mu je prof. dr. sc. Roko
Benić, koji je ostavio velik trag na njegov daljnji
znanstveno-istraživački rad te filozofiju pristupa organizaciji
proizvodnih sustava u drvnoj industriji. 1975.
godine magistrira, a 1978. godine doktorira na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja Organizacija
proizvodnje. 1978. godine, prelazi na rad na
Šumarski fakultet, kao asistent, gdje počinje oblikovati
današnju Katedru za organizaciju proizvodnje u drvnoj
industriji. 1978. godine postaje docent, 1982. izvanredni
profesor, a 1987. izabran je za redovitog profesora.
Od 1983. do 1988. obnaša funkciju predstojnika Zavoda
za istraživanja u drvnoj industriji, 1990-1992. i
1994-1996. prodekan je Drvnotehnološkog odjela, od
1991. do danas predstojnik je Zavoda za organizaciju
proizvodnje u drvnoj industriji. Dužnost dekana Šumarskog
fakulteta obnaša 1992-1994., a ponovno je
izabran za dekana za škol. godinu 1996/97-1997/98.


U nastavnom radu poznat je kao vrstan predavač i
pedagog. Predaje na dodiplomskom i poslijediplomskom
studiju na Šumarskom fakultetu na oba odjela
(Šumarskom i Drvnotehnološkom), te povremeno na
poslijediplomskom studiju na Biotehničkoj fakulteti u
Ljubljani i Ekonomskom fakultetu u Splitu. Svoje
ogromno znanje i iskustvo nesebično prenosi svojim
studentima i suradnicima ne samo u R Hrvatskoj.


Objavio je preko 130 znanstvenih radova, preko
100 stručnih radova, šest knjiga samostalno, sedam sa
suradnicima te niz skripata. Uz to napisao je velik broj
domaćih i međunarodnih recenzija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Posebno ima suradnju sa fakultetima u Zvolcnu
(Slovačka), Sopronu (Mađarska), Skoplju (Makedonija),
Ljubljana (Slovenija), Poznanu (Poljska), Sofiji
(Bugarska) i Bologni (Italija). Bio je na studijskim boravcima
u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Slovačkoj,
Francuskoj, Italiji i SAD.


Održao je niz predavanja na domaćim i međunarodnim
simpozijima te raznim savjetovanjima i seminarima.
Uz to obnaša sljedeće značajnije funkcije:


Clan je Vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske
Akademije znanosti i umjetnosti i pročelnik je sekcije
za uporabu šuma, redoviti je član Hrvatske tehničke
Akademije i podpređsjednik i redoviti član Akademije
šumarskih znanosti.


Podpređsjednik je Hrvatskog šumarskog društva, a
također je bio podpređsjednik a sada je član Matičnog
povjerenstva za biotehničke znanosti. Uz to bio je i podpređsjednik
Znanstvenog područnog Vijeća za biotehničke
znanosti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije.


Odlukom Predsjednika R. Hrvatske 27. svibnja
1997., odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom
Blaža Lorkovića za zasluge u razvoju gospodarstva.


Svoj višegodišnji znanstveno-istraživački rad u području
organizacije i ekonomike u preradbi drva kroz
koordinaciju ili sudjelovanje u istraživačkim projektima,
koji su se odnosili na probleme prepoznavanja,
strukturiranja, funkcioniranja, organizacije, ekonomike i
razvoja proizvodnih sustava u preradi drva i proizvodnji
namještaja, prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen Figurić usmjerio
je svoj rad na četiri osnovna područja istraživanja:


1.
Vođenje režima proizvodnje i poslovanja, u prvom
redu kroz nastojanja pronalaženja objektivnih čimbenika
koji utječu na kvantifikaciju rješenja prilikom
oblikovanja i vođenja proizvodnih sustava u
preradi drva i proizvodnji namještaja. Kao plod rezultata
istraživanja nastalo je niz originalnih znanstvenih
metoda koje imaju aplikaciju u zemlji i inozemstvu.
2.
Ekonomika obnovljivih prirodnih resursa, kroz istraživanje
nove filozofije ekonomike prirodnih resursa.
U tom području posebice je istraživao područje
ekonomike šumaskih resursa, gdje je izradio nekoliko
zapaženih studija o obnovljivom razvoju.
3.
Studij, mjerenje i vođenje rada, ponajprije kroz proučavanje
standardnih vremena rada, utvrđivanje
normalnih učinaka u preradi drva i proizvodnji namještaja
i utvrđivanje koeficijenata složenosti radova
karakterističnih u preradi drva i proizvodnji namještaja.
Na osnovi dugogodišnjih rezultata istraživanja
izradio je specifičnu znanstvenu originalnu
metodu mjerenja rada. Metoda pod nazivom "MIFF"
(zajedno s Mikulić, J.) ušla je u sve suvremene
ekonomske udžbenike koji proučavaju ovo područje
rada.
4.
Upravljanje troškovima, kroz izradu dinamičkog
sustava ekonomskih pokazatelja kao osnove za racionalizaciju
proizvodnje i poslovanja.
Uz to je izradio velik broj aplikativnih rješenja kroz
projektanski rad u preradi drva i proizvodnji namještaja
te manje u šumarstvu, tako da ne postoji značajnije poduzeće
u R. Hrvatskoj u kojemu nije radio na području
organizacije, ekonomike ili upravljanja proizvodnim
sustavima. Također je sudjelovao samostalno ili kao suradnik
u nizu međunarodnih projekata i studija.


Kao posebno područje rada treba istaći rezultate koje
je postigao u nastavnom radu. Na postdiplomskom
studiju predavao je na tri fakulteta u zemlji i dva u inozemstvu.
Odgojio je šest doktora znanosti, od toga tri
docenta, preko dvadeset kandidata vodio je kao mentor
na poslijediplomskim studijama u Zagrebu, Ljubljani i
Splitu. Mentor je preko stotinu diplomiranih inženjera
šumarstva i drvne tehnologije. Uz to je osnovao i Zavod
za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji, te je odgojio
šest asistenata u istome Zavodu.


Član je ili je bio član uredništva časopisa: Šumarski
list, Drvna industrija i kvaliteta i Acta Facultatis Xylologiae.


Statistički gledano, prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen Figurić
dvanaesti je počasni doktor znanosti na Univerzitetu
u Zvolenu, a prvi iz područja ekonomike gospodarenja.
Ujedno je drugi Hrvat koji je dobio to visoko priznanje u
Slovačkoj (prvi je bio prof. dr. sc. dr. h. c. Branimir
Prpić). Uz to on je peti doktor honorus causa u povijesti
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (akademik


M. Vidaković u Šopronju - Mađarska, prof. dr. se. dr. h.
c. B. Prpić u Zvolenu - Slovačka, akademik D. Klepac u
Osijeku - Hrvatska i prof dr. sc. dr. h. c. S. Matić u Brnu
- Češka). Potrebno je istaći da je prvi doctor honorus
causa u povijesti na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ova počast koju je dobio prof dr. se. dr. h. c. Mladen
Figurić počast je i R. Hrvatskoj, Sveučilištu u Zagrebu i
Šumarskom fakultetu u Zagrebu, kao i cijeloj struci.


Slavljenik je u svojoj zahvali istaknuo, da je ovaj
njegov uspjeh zasluga i dugogodišnje suradnje hrvatskih
i slovačkih šumara, prvo kroz školovanje u Banskoj
Šćavnici - Slovačka, a zatim kroz izuzetno bogatu
suradnju Katedara za uzgajanje šuma, Katedara za
zaštitu šuma, Katedara za uređivanje i Katedara za
organizaciju i proizvodnju u drvnoj industriji s Univerzitetom
u Zvolenu.


Na kraju još jednom čestitamo prof. dr. se. dr. h. c.
Mladenu Figuricu na zasluženom priznanju, uz želju da
nastavi s uspješnim radom, koji će ga bez sumnje svrstati
među najznačajnije drvnotehnološke stručnjake odnjegovane
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća.


Izv. prof dr. se. Nikola Lukić