DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 71     <-- 71 -->        PDF

PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA


HRVATSKO ŠUMARSTVO PRED NOVIM TISUĆLJEĆEM
Nastupno predavanje akademika Dušana Klepca u povodu dodjele
počasnoga doktorata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku


Poštovana gospođo rektorice!
Poštovane kolegice i kolege!
Poštovane gospode i gospodo!


S velikim ponosom i posebnim zadovoljstvom prihvaćam
danas (26. svibnja 2000.) veliku čast počasnoga
doktorata znanosti koju mi dodjeljuje Sveučilište J.


J. Strossmayera u Osijeku.
Svoju zahvalnost želim izraziti Vama, poštovana
gospodo rektorice, sveučilišnom Senatu, Povjerenstvu
za dodjelu počasnoga doktorata znanosti u sastavu:
prof. dr. sc. Marijan Seruga, prof. dr. sc. Slavko Matić,
prof. dr. sc. Csaba Matyas, prof. dr. se. Tomislav Bačić i
prof. dr. sc. Draženka Jurković, potom fakultetima koji
su poduprli moju kandidaturu, te akademiku Milanu
Mogušu, inicijatoru postupka za dodjelu počasnoga
doktorata Sveučilišta u Osijeku.
Čast počasnoga doktorata doživljavam kao veliko
priznanje za svoj znanstveni rad. Istovremeno osjećam
veliku obvezu prema Vašem Sveučilištu pa, eto, danas
po drugi put obećavam da ću se boriti za znanstvenu istinu.
Prvi sam put to obećanje dao 24. ožujka 1951. pred
rektorom Zagrebačkoga Sveučilišta prof. dr. Antunom
Barccm, a danas 26. svibnja 2000. činim to pred Vama,
poštovana rektorice prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik.


Nastojat ću usmjeriti svoj znanstveni i stručni rad na
prirodne resurse Republike Hrvatske, koja na sreću njima
obiluje. To su šume i šumska zemljišta u površini od


24.856 km2 i poljodjelska zemljišta u površini od
27.530 km2, što znači da na šume i šumska zemljišta otpada
oko 44 %, a na poljodjelsko zemljište oko 50 % teritorija
Republike Hrvatske od 56.538 km2.
Površina šuma i šumskoga zemljišta ovako je raspoređena:
šumom obrasle površine 2,078.289 ha
neobraslo šumsko zemljište 345.952 ha
neplodno šumsko zemljište 61.370 ha
Ukupno 2,485.611 ha


Država posjeduje 81 %, a privatnici 19 % šuma i
šumskoga zemljišta. S obzirom na šumskouzgojni
oblik, šume u Hrvatskoj iz sjemena dolaze u iznosu od
64 %, a na šume iz panja otpada 32 %. Ostalo su degradacijski
oblici šuma: makije, garizi, šikare itd.


Šume iz sjemena većim su dijelom jednodobne (takozvane
visoke regularne šume) u iznosu od 74 %. Na
raznodobne (takozvane preborne šume) otpada 26 %.


U Republici Hrvatskoj ima oko 250 autoktonih
šumskih vrsta drveća; šezdesetak ih čine bogatstvo naših
šuma.


Glede vrsta drveća, šume u Hrvatskoj su listopadne
(84 %) i crnogorične (16 %). Najzastupljenije vrste
drveća su: bukva (35 %), hrastovi (27 %), obični grab
(8 %), obični jasen (3 %), ostale tvrde listače (7 %),
meke listače (4 %), jela i smreka ( 13 %), borovi (2 %) i
ostala crnogorica ( 1 %).


Osnovno obilježje šuma u Republici Hrvatskoj leži
u tome da su one prirodne, uz izuzetak kultura i plantaža
bjelogorice i crnogorice čija površina iznosi oko 1 %
svih površina obraslih šumom.


Unatoč činjenici što se naše šume sastoje od autoktonih
vrsta drveća, trpe i propadaju zbog onečišćenja
zraka, vode i tla. Procjenjuje se daje oštećenje stabala u
šumi veliko: bjelogorica ima oko 21 %, a crnogorica
čak 38 % značajno oštećenih stabala.


Sve su šume u Republici Hrvatskoj podijeljene na
gospodarske jedinice. Ima ih 941. Za svaku gospodarsku
jedinicu postoji posebna šumskogospodarska osnova,
koja je izrađena na temelju načela potrajnosti, uvažavajući
šumu kao obnovljiv prirodni izvor, s time da se
obnova šuma ubrza, nadopuni i poboljša gdje je to potrebno.


Gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj može
se otprilike ovako obilježiti:


oplodne i preborne sječe u šumama iz sjemena (sje


menjače) s njegom šuma, čišćenjem i proredama na


površini od oko 1 milijun ha visokih šuma;


pretvorba degradiranih šuma u visoke i srednje šu


me na oko 900.000 ha;


pošumljavanje neobrasloga šumskoga zemljišta,


koje je produktivno, na površini od 345.952 ha (go


dišnje oko 10.000 ha).


U nekim područjima Republike Hrvatske gospodarenje
je intenzivnije, a u drugima manje intenzivno, što
ovisi o brojnim čimbenicima, ali najviše o gustoći šumskih
putova i općem razvoju regije.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 72     <-- 72 -->        PDF

U nekim šumama ima čak preko 20 km prometnica
na 1.000 ha šume (npr. Gorski kotar), a u drugima samo
nekoliko km na 1.000 ha. Prosjek za Republiku Hrvatsku
je oko 7 km prometnica na 1.000 ha šume.


Drvna zaliha na panju u šumama Republike Hrvatske
iznosi 324,257.000 m3. Sastav drvne zalihe: 84 %
listopadnih i 16 % crnogoričnih vrsta drveća.


Sveukupni godišnji volumni prirast procjenjuje se
na 9,643.117 m\


Izračunani godišnji etat (tj. drvni volumen koji se u
šumama može trajno uživati) iznosi 5,354.017 m3. To je
bruto etat. Na pilansku oblovinu i ostalo industrijsko
drvo otpada oko 46 %, na ogrjevno drvo oko 37 % i na
otpad oko 17 %.


Najvrednije su šume hrasta lužnjaka {Querem robur
L.). Njihova površina u Hrvatskoj iznosi 201.739 ha s
drvnom zalihom od 41,500.000 m3 na panju. Najveći
dio tih šuma nalazi se u Slavoniji i Srijemu, u današnjim
županijama Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj.
A samo pedesetak km daleko od Osijeka prostire
se najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Europi,
zvana od davnina Spačva. Njezina je površina 400 km2
(ili 40.000 ha), dakle Spačva ima istu površinu kao i naš
najveći otok Krk.


Prema tomu nije čudno što su šume hrasta lužnjaka
odavno zaokupile pozornost naših šumara, pisaca,
umjetnika i mnogih znanstvenika, i daje na tom području
šumarstvo organizirano već preko 125 godina, s poznatim
imenima Slavonaca kao što su bili Antun Tomić,
Mijo Čordašić, Josip Kozarac i moj poštovani profesor
dendrometrije Antun Levaković, znanstvenik svjetskoga
glasa.


Spomenuh pritom samo najveća imena. A velik je
niz zaslužnika i učitelja, koji su ustrajno i marljivo istraživali,
usavršavali teoriju i razvijali praksu. Pridružuje
im se cijela legija vrijednih šumara koji su odnjegovali
slavonske hrastike i sačuvali ih dolazećim naraštajima.
Na tako časnu i bogatu baštinu bilo je zadovoljstvo
nastavljati i suočavati se s već polučenim uspjesima
i rezultatima, nadograđivati djelo velikana u
tako svijetloj i uspješnoj tradiciji, crpsti spoznaje iz obilja
proučenoga i spoznatoga, učiti iz vrijedne literature.
Imao sam sreću stoje Hrvatska akademija od osnutka
uz mudroslovlje, filologiju, pravoslovlje i umjetnost
imala i Odjel za prirodoslovlje, koji je pod svoje okrilje
stavio i šumarsku znanost, gdje sam mogao nesmetano
djelovati i posvetiti se istraživanju svega što me u šumarstvu
privlačilo i što sam u njemu volio. Tako se Hrvatska
akademija na najbolji način odužila svojemu
utemeljitelju biskupu Strossmayeru, koji je velebno
Akademijino zdanje, izgrađeno u stilu florentinske renesanse,
podignuo baš novcem dobivenim od slavonskih
hrastika. U same je dakle temelje i hrvatske znano


sti i njezinih hramova ugrađena slavonska hrastovina i
trajna je, neraskidiva veza najviše hrvatske institucije
Hrvatske akademije sa Strossmayerovom zavičajnom
Slavonijom i njezinim središnjim, a biskupovim rodnim
gradom Osijekom. Sve su to zagonetni i duboki
razlozi što smo danas ovdje i što govorimo o tome.


Hrast je lužnjak među mojim ljubavima i interesima
bio pri samome vrhu. Jezgrovito sam u uvodu monografiji
Hrast lužnjak u Hrvatskoj (Vinkovci - Zagreb,
1996.) zapisao: "U Hrvatskoj su šume najvredniji obnovljivi
prirodni resurs. One zauzimaju dva milijuna
hektara ili 35 % Hrvatske. Jedna desetina šuma otpada
na hrast lužnjak. To je naša najvrednija vrsta drveća,
koja raste diljem Hrvatske, a optimum joj je u istočnom
dijelu naše zemlje (...), u Slavoniji i Srijemu."


Danas doduše više nemamo prošlostoljetne hrastove
prašume, nema ni orijaških stabala kojima su se divili
na svjetskim izložbama od Pariza do Budimpešte, i
od Trsta do Beča, ali smo zato naslijedili njegovane i
stručno uređene i očuvane hrastove šume, kojima se
primjereno gospodari i koje su naša najveća prirodna
glavnica koju treba dalje promišljeno i na znanstvenim
istinama umnožavati i obogaćivati. Ta glavnica utječe
više nego što mislimo i više nego što smo spremni priznati
na naš svakidašnji život i rad, jer šume čuvaju naše
klimatske i atmosferske prilike, pročišćuju zrak koji
udišemo, štite nas od vjetrova i nevremena, brane od
poplava, pružaju siguran zaklon od neprijatelja u ratovima.
Čuvajući danas i njegujući šume svjesni smo njihove
slojevite i višeznačno korisne uloge u našemu životu,
štoviše, brinući o šumama, brinemo o samoj supstanciji
vlastita opstanka.


Današnja je svečanost slavonskoga Osječkoga Sveučilišta
već sada upisana u bogatu šumarsku tradiciju
na ovim prostorima, u knjigu povijesnicu ove bogate
hrvatske regije, kao još jedan dokaz da ovdje prepoznajete
pitanja koja postavlja nadolazeće doba i nalazite
odgovore u skladu s bogatstvima prirode i njezinim zakonima.
S ponosom sam danas isticao svoje prethodnike,
znajući da šumarska znanost na našem Šumarskome
fakultetu u Zagrebu odgaja vrijedne nasljednike da
šumarstvo imamo na kome s pouzdanjem ostaviti.


Na žalost, šumarstvo je u Republici Hrvatskoj suočeno
s različitim problemima. Na prvom je mjestu propadanje
i sušenje šuma. Šumari ulažu velike napore
da to spriječe i da saniraju poremećene ekosustave.


Općenita pojava nelikvidnosti u gospodarenju negativno
se odražava, jer šumari ne mogu u cijelosti i na
vrijeme ostvariti planove razvoja, pogotovu u pogledu
njege šuma, jednostavne i proširene reprodukcije. No,
najviše pogađa naše šumare činjenica što su danas neke
šume u Hrvatskoj izuzete iz šumarske ingerencije. Ta
spomenuta tri problema zaslužuju veliku pozornost i
ozbiljan znanstveni i stručni pristup u rješavanju.