DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXIV (2000). 549-560
UDK 630* 431 + 432.1


VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU
REPUBLIKE HRVATSKE U 1999. GODINI


WEATHER CONDITIONS AND FOREST FIRES IN THE COASTAL AREA
OF THE REPUBLIC OF CROATIA DURING 1999.


Marko VUČETIĆ i Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: U radnje dana analiza vremenskih uvjeta tijekom razdoblja lipanj-
rujan 1999. godine, značajnih za povećanje/smanjenje potencijalne opasnosti
od izbijanja i širenja šumskih požara. Pokazuje se da su češći frontalni
sustavi ili visinske ciklone prekidali sušna razdoblja, ne dozvolivši formiranje
lanca bezoborinskih dana duljeg od 32 dana, koliko je zabilježeno na Lastovu.
U radu se po prvi puta prikazuju vrijednosti sezonske procjene žestine požara
SSR (Seasonal Severity Rating) za dio Hrvatske, kao sezonskog pokazatelja
potencijalne žestine šumskog požara i broj dana s velikom i vrlo velikom klasom
opasnosti od šumskog požara. Ijedan i drugi prikaz je u skladu s vremenskim
uvjetima tijekom razdoblja lipanj-rujan 1999.


Autori predviđaju nastavak istraživanja na problematici preventivne zaštite
mediteranskih šuma od požara i konačno klima-požarno kartiranje mediteranskog
i submediteranskog područja Hrvatske.


K Ij učne r ij e č i : Sezonska procjena žestine požara, šumski požar, meteorološki
indeks požara.


1. UVOD
Šumski požari, koji su osobito u priobalju i otočnom Prilog poznavanju požarne problematike su radovi i
području često katastrofalni te osim šuma uništavaju i spoznaje pojedinih ili skupine autora, koji su 1983. do
poljoprivredne kulture, ugrožavaju naseljena mjesta i 1993. godine stručnoj i ostaloj javnosti pisali stručne
ljudske živote, izazivaju opravdanu zabrinutost našeg članke o vremenskim prilikama i šumskim požarima u
društva. Stoga je u požarnoj problematici potrebno suspriobalju,
uglavnom za proteklu požarnu sezonu. Anatavno
pratiti prirodne i ostale uvjete za što djelotvornije lizirane su vremenske prilike (prikaz sinoptičkih situapreventivne
i represivne mjere. cija, sušnih razdoblja, oborinskog režima, kao i analize


pojedinih meteoroloških elemenata) koje su utjecale na


Povijest naših priobalnih šuma zapravo je ciklus ra


pojavu šumskih požara. S obzirom da je utjecaj vre


zaranja i obnavljanja vatrom. Svako mjesto ima svoj po


menskih prilika na pojavu šumskih požara iskazan kla


žarni režim (ili strukturu požarne aktivnosti) s obilježji


sama meteorološkog indeksa požara (FWI), prikazane


ma poput požarnog intervala (godinama između požara


su i korelacije između klasa opasnosti i broja nastalih


najednom mjestu), prosječnog godišnjeg spaljenog po


požara, spaljene površine te prosjeka spaljene površine


dručja i žestine (inteziteta) požara. Požarni režim uklju


po jednom požaru za proteklo razdoblje prema eviden


čuje puno prirodnih i uzgojnih utjecaja. On se mijenja


ciji šumskih požara iz "Biltena o požarima" MUP-a


samo s važnim pomacima u klimi, požarnim politikama


Republike Hrvatske.


ili kada ljudi temeljito mijenjaju strukturu goriva.
Budući da su vremenske prilike i šumski požari
usko povezani, izostajanjem vremenskih analiza od


*
Marko Vučetić, dipl. ing., Državni hidrometeorološki zavod 1993. do 2000. onemogućena je usporedba između vreGrič
3, Zagreb
menskih prilika i pojave šumskih požara. Stoga je nova


Tomislav Dimitrov, dipl. ing., Vladimira Ruždjaka 9c, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Vučetic I I. Dimilrov: VRKMKNSKK PRII.IKM I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU RHPUBLIKE HRVATSKI-: Šumarski list br. 9 10, CXXIV (2000), 549-560
grupa autora odlučila nastaviti godišnje analize i pokreska
(SSR) vrijednost žestine (inteziteta) šumskih požanuti
nova istraživanja, kako bi upozorilajavnost i odgora
(D i m i t r o v, 1998). Od pokazatelja mogu se predlovorne
osobe na širinu požarnog problema. žiti: spaljeno područje, prosječna veličina požara, troškovi
upravljanja požarom i upravljanja šumom, količi


U našoj bi zemlji trebale početi rasprave o moguć


na drvnog gubitka i drugo. Ovo će uključivati i ocjenu


nosti uspostavljanja prototipnog procesa za praćenje


uspješnosti vatrogasnih postrojba u suzbijanju šumskih


kriterija i pokazatelja (C&I) za šumske požare na na


požara glede vremenskih prilika.


cionalnoj razini, što će s obzirom na učešće u procesu
globalizacije dovesti do međunarodnog uspostavljanja Nadalje, zaštita od požara trebala bi općenito pokuC&
l, i konačno sve to uključiti u C&I procese održivog šati uravnotežiti troškove suzbijanja s vrijednostima izšumarstva
diljem svijeta. Jedan od kriterija, na temelju loženim riziku, i postići da vatra ima prirodniju ulogu u
sustava požarnog vremena FWI koji je primijenjen u upravljanju krajolikom.
ovom raduje dnevna (DSR), mjesečna (MSR) i sezon


2. ŠUMSKI POŽARI U 1999. I USPOREDBA S 1998. GODINOM
Prema prikazu podataka o požarima MUP-a RH za 1998. godinom broj šumskih požara je manji za 325
1999. godinu (Vatrogasni vjesnik, 4/2000.) u prošloj požara, dok je spaljena površina manja za 13 777 ha.
1999. godini, u Hrvatskoj je evidentirano 386 šumskih Prosječna spaljena površina po 1 požaru smanjena je za
požara s 3 915 ha spaljene površine. U usporedbi s 14.8 ha (tablica 1).


Tablica 1.


GODINA Broj šumskih požara Spaljena površina u ha Prosječno spaljena površina po 1 požaru u ha
1998. 711 17691 24.9
1999. 386 3915 10.1


Ukupno spaljena površina na više vrijedne sastojine vrlo velike opasnosti od nastanka požara (tablica 2). Za
šuma crnogorice i bjelogorice otpada površina od 2 816 razliku od toga u 1998. godini za isto razdoblje zabiljeha
ili 43.4 %, a na manje vrijedne vrste raslinja (makija, ženo je 165 dana velike i 107 dana vrlo velike opasnosti
garig, šikara i šibljak) otpada 1 059 ha ili 17.0 %. Na osod
nastanka požara (Vučetić , 1998). Otuda proizlazi
talo šumsko zemljište otpada 39.6 %. da su 1998. godine vremenski uvjeti za lipanj, srpanj,


Tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1999. godikolovoz
i rujan bili povoljniji za pojavu šumskih požane
na području priobalja s otocima zabilježeno je ukupra,
nego za isto razdoblje u 1999. godini.
no 222 dana u klasi velike opasnosti i 38 dana u klasi


Tablica 2. Broj dana s klasom opasnosti od šumskog požar (VM - vrlo mala opasnost, M - mala opasnost,
U - umjerena opasnost, V - velika opsnost i VV - vrlo velika opasnost) za priobalje s otocima tijekom
razdoblja lipanj-rujan 1999. godine.


SJEVERNO SJEVERNA DALMATINSKO SREDNJA JUŽNA
MJESECI ISTRA HRVATSKO DALMACIJA ZALEĐE DALMACIJA DALMACIJA
1999. PRIMORJH
VM 4 5 -1 1 1
M 15 10 7 7 6 2
LIPANJ U 11 15 19 20 14 20
V --4 2 9 7
VV ------
VM ------
M 5 3 2 6 4 2
SRPANJ U 23 20 15 14 18 12
V 3 8 12 11 9 17
VV --2 ---
VM ------
M 1 2 2 3 3 2
KOLOVOZ U 7 4 2 9 5 -
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Vučetić I T. Dimilrov: VREMENSKE PRILIKE 1 ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE ... Šumarski list br. 9 10, CXXIV (2000). 549-560
V 21 24 16 11 21 17
vv 2 1 11 8 2 12
VM 4 6 4 5 3 -
M 4 8 3 6 10 7
RUJAN U 15 8 19 15 16 17
V 7 8 4 4 1 6
VV ------


3. VREMENSKE PRILIKE TIJEKOM 1999. GODINI
Prema analizi WMO-ovog centra za klimatska istrazu
najtoplijih godina, prva je 1998., a druga 1997. godiživanja
NOAA (National Oceanic and Atmospheric na. Šest najtoplijih godina u razdoblju 1880- 1999. paAdministration
- National Climatic Data Center) 1999. daju u dekadu 1990 - 1999. Štoviše, sve godine ove degodina
ocijenjena je kao peta najtoplija godina od 1880. kade spadaju u petnaest najtoplijih godina ovoga stoljegodine
od kada postoje instrumentalna mjerenja. U nića.
Općenito je procijenjeno daje 1999. godina nastavi-


Slika 1. Sinoptička karta od 23. 7. 1999. u 00 UTC (prizemlje)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Vučetić I T. Dimitrov: VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski liši br. 9-10, CXXIV (2000), 549-560
la trend globalnog zatopljenja posebice izraženog na
kraju ovoga stoljeća čime je i dobilo naziv "Globalno
zatopljenje krajem 20. stoljeća".


Ocjena 1999. g. na području Hrvatske, posebice za
obalni i otočni dio, ukazuje na ekstremno toplo ljeto i to
zapadno od linije Čabar, Bakar, Mali Lošinj, Zadar,
Hvar i Ston (Katušin iSrnec, 2000). Procjena, s obzirom
na količinu oborina je raznolika. Primjerice na
splitskom se području lipanj javlja kao ekstremno kišni
mjesec, ili kao mjesec s iznadprosječnim količinama
oborina (Hvar, Dubrovnik), ali i s ispodprosječnim količinama
na većem dijelu obale i otoka. Slična situacija
je i u srpnju, kolovozu, a najmanje izražena raznolikost
je u rujnu. Treba naglasiti da se uglavnom kišne epizode
kroz ove mjesece javljaju na pojedinim postajama u
srednjoj i južnoj Dalmaciji.


Prikazanoj klimatološkoj ocjeni 1999. godine, odnosno
razdoblja lipanj-rujan, odgovara i sinoptički prikaz
toga razdoblja. Naime, učestali prolazi oslabljenih


frontalnih sustava ili stvaranje plitkih ciklona iznad
Jadrana, mjestimično su uzrokovali pljuskove praćene
grmljavinom. Tipični primjer frontalnog poremećaja i
stvaranje plitke ciklone prikazano je na prizemnoj
sinoptičkoj karti od 00 UTC i na plohi AT 500 hPa od


23. 7. 1999. u 12 UTC (slike 1 i 2). Takvi poremećaji, na
većini meteoroloških postaja uzduž obale i na otocima,
prekidali su sušna i topla razdoblja te smanjivali opasnost
od izbijanja i širenja šumskih požara. Frontalni poremećaji
uzrokovali su naglo mijenjanje smjera i brzine
vjetra stoje u biti povećavalo opasnost od izbijanja i širenja
šumskih požara. Pri prolazu ovakvih poremećaja
povećava se također, opasnost i zbog mogućeg udara
groma. Međutim, povoljni vremenski uvjeti koji su
smanjivali opasnost od izbijanja i širenja šumskih požara
bili su izraženiji, te su broj požara kao i spaljena
površina bili manji nego prethodne godine.
Iz tablice 3. vidi se daje najdulje sušno razdoblje zabilježeno
na Lastovu u trajanju od 32 dana (od 27. 7. do


Slika 2. Sinoptička karta od 23. 7. 1999. u 12 UTC na plohi AT 500 hPa
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 63     <-- 63 -->        PDF

M. Vučelic I T. Dimitrov; VKKMHNSKK PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE ... Šumarski list br. 9 I». CXXIV (2000), 549-560
27. 8.), zatim u Pločama od 30 dana (od 24. 6. do 23. 7.). vo idealno raspoređeno na ova četiri mjeseca. ZanimljiJoš
se jedno značajno sušno razdoblje pojavljuje u Plovo
je da postaja Rab ima 240.1 mm oborine u istom razčama
i Hvaru u trajanju od 30 dana, ali izvan promatradoblju,
ali treba uvažiti daje 150.7 mm zabilježeno u
nog razdoblja lipanj-rujan (od 10. 3. do 8. 4. za obje porujnu.
Ukupno gledano analiza za sve 22 meteorološke
staje). Iz analiza vremenskih prilika i šumskih požara iz postaje uzduž obale i na otocima pokazuje dobar sklad s
ranijih godina zna se da se veliki pa i katastrofalni šumprikazanim
vrijednostina na slikama 1 i 2.
ski požari javljaju u godinama s 50 i više uzastopnih daOsim
količine oborine iz tablice 4. vidljiv je velik
na bez oborine ili u godinama kada se javljaju dva ili vibroj
dana s grmljavinom tijekom razdoblja lipanj-rujan
še sušnih razdoblja s 30 i više bezoborinskih dana (D i -uzduž cijele obale. Ovi podaci ukazuju na češću pojavu
mitrov iJurčec, 1986, 1989). vremenskih nepogoda, pljuskovitu narav oborine i sva


Iz tablice 4 vidiljivo je da Lastovo ima najmanju kokako
povećanu opasnost od udara groma, što u određeličinu
oborine za razdoblje lipanj-rujan od 134.9 mm. nim okolnostima može biti izvor šumskog požara.
Na postaji Hvar izmjereno je 226,4 mm oborine i goto-


Tablica 3. Prikaz sušnih razdoblja (broj uzastopnih dana, 10 i više s < 0.1 mm oborine) za 1999. godinu.


HVAR LASTOVO DUBROVNIK SPLIT MAKARSKA PLOČE
razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana
15.1.-27.1. 13 13.1.-27.1. 15 15.1.-27.1. 13 15.1.-27.1. 13 15.1.-27.1. 13 14.1.-27.1. 14
10.3.-8.4. 30 10.3.-8.4. 30 9.3.-22.3. 14 10.3.-22.3. 13 9.3.-22.3. 14 10.3.-22.3. 13
29.4.-8.5. 10 24.4.-4.5. 11 22.5.-16.6. 26 30.3.-8.4. 10 25.5.-7.6. 14
22.5,- 1.6. 11 24.6.-9.7. 16 24.5.-7.6. 15 24.5.-8.6. 16 24.6.-23.7. 30
24.6.-8.7. 14 24.6.-8.7. 14 11.7.-23.7. 13 11.7.-23.7. 13 27.7.- 13.8. 18
10.7.-23.7. 14 10.7.-23.7. 14 27.7.-12.8. 17 28.7.- 12.8. 16 31.7.- 12.8. 13 15.8.-29.8. 15
27.7.- 12.8. 17 27.7.-27.8. 32 14.8.-29.8. 16 15.8.-27.8. 13 14.8.-27.8. 14 7.9.-17.9. 11
15.8.-27.8. 13 6.9.- 17.9. 12 3.9.-19.9. 17 3.9.-17.9. 15 3.9.- 17.9. 15 8.10.-18.10. 11
8.10.- 18.10. 11 7.10.-18.10. 12 8.10.-18.10. 11 8.10.- 18.10. 11 8.10.- 18.10. 11 25.10.-5.11. 12
25.10.-5.11. 12 25.10.-6.11. 13 25.10.-7.- 11. 14 25.10.-5.il. 12 25.10.-5.11. 12 23.11.-6.-12. 20
24.11.-5.12. 12 24.11.-5.12. 12 24.11.-5.12. 12


ZADAR ŠIBENIK KNIN PULA RAB
razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana razdoblje dana
30.3.-8.4. 10 15.1.-26.1. 12 15.1.-25.1. 11 15.1.-7.2. 24 15.1.-26.1. 12
24.5.-7.6. 15 10.3.-22.3. 13 30.3.-8.4. 10 12.2.-22.2. 11 29.1.-7.2. 10
24.6.-8.7. 15 23.4.-4.5. 12 23.6.-8.7. 16 8.3.-22.3. 15 12.3.-22.3. 11
12.7.-24.7. 13 24.5.-7.6. 15 12.7.-22.7. 11 23.5.-7.6. 16 23.5.-8.6. 17
30.7.- 12.8. 14 11.7.-23.7. 13 30.7.- 12.8. 14 30.6.-10.7. 11 12.7.-22.7. 11
15.8.-27.8. 13 28.7.- 12.8. 16 15.8.-28.8. 14 12.7.-22.7. 11 27.7.- 10.8. 13
5.9.-18.9. 14 15.8.-27.8. 13 28.7.- 10.8. 12 18.8.-27.8. 10
8.10.- 18.10. 11 8.10.-18.10. 11 8.10.- 18.10. 11 7.10,- 18.10. 12 8.10.-18.10. 11
23.11.-2.12. 10 25.10.-5.11. 12 23.11.-4.12. 12 23.11.-4.12. 12


4. SEZONSKI POKAZATELJI
Najprikladniji pokazatelj sezonske potencijalne opaSSR
iznad 7 predstavljaju ekstremni potencijal ponašasnosti
od požara je tzv. sezonska procjena žestine (Seanja
požara, vrijednosti između 3 i 7 predstavljaju visoki
sonal Severity Rating, SSR). Procjena žestine šumskog do vrlo visoki potencijal, vrijednosti između 1 i 3 čine
požara dobiva se primjenom kanadske metode Meteoumjereni
potencijal, a vrijednosti manje od 1 jednake su
rološkog indeksa opasnosti od šumskog požara (Fire niskom požarnom potencijalu (Dimitrov, 1998).
Weather Index, Vuče tie, 2000), prema rezultatima


U ovome se radu veličina DSR po prvi puta određuWilliams-
a i Wan Wagnera (Dimitrov, 1998), a pre


je za neko područje u Hrvatskoj. Stoga izostaje uspoma
relaciji:


redba SSR-a sa srednjim višegodišnjim vrijednostima
ili nekom od ekstremnih sezona (najmanjim/najvećim


DSR = 0.0272 (FWI)177


vrijednostima SSR). Sveobuhvatna istraživanja iz ar


DSR je dnevna procjena žestine požara iz koje se onhivskih
podataka tek predstoje, kako bi se dobio klimatda
izračunava srednja mjesečna (MSR) ili srednja sezonski
prikaz požarnih područja mediteranskog i submediska
(SSR) procjena žestine požara. Općenito, vrijednosti teranskog dijela Hrvatske.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Vučetić I T. Dimitrov: VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE Šumarski list hr. 9-10, CXXIV (2000). 549-560
>6.00


4.01 - 6.00
3.01 -4.00
< 3.01
Slika 3. Procjena srednje sezonske ( VI - IX mjesec) žestine požara, SSR, za 1999. god.


Iz prikazane karte s vrijednostima SSR (slika 3.), vidi
se dobro slaganje s općim vremenskim uvjetima koji
su vladali nad ovim područjem tijekom razdoblja lipanjrujan
1999. godine. Treba uočiti da su na karti prikazana
dva potpuno strukturalno različita klima-požarna područja.
Južno područje, zahvaća južnu i srednju Dalmaciju
te veći dio dalmatinskog zaleđa, na kojem osnovnu
"podlogu" čine vrijednosti SSR veće od 6.00, a
uočava se "klin" s manjim vrijednostima koji ulazi u
ovo područje s juga koji je dakako, ovisan o količini
oborine tijekom razdoblja lipanj-rujan 1999. (tablica 4).


Sjeverno područje, koje zahvaća Istru i Hrvatsko
primorje, ima obrnutu situaciju. Vrijednosti SSR su
manje od 3.01 i postupno se povećavaju prema Rabu,
gdje su količine oborine bile manje u odnosu na okolno
područje u razdoblju lipanj-rujan 1999. (tablica 4).


Ovakva situacija, dva strukturalno različita klimapožarna
područja, odgovaraju spoznajama o tipovima
klime koji vladaju na tim područjima, ali za pretpostaviti
je daje atipično stvaranje "kišnog klina" u južnom
klima-požarnom području i da se ovakva situacija rijetko
uspostavlja.


Na slici 4 prikazan je ukupni broj dana s velikom i
vrlo velikom klasom opasnosti za razdoblje lipanj-rujan
1999. godine, a prikaz je uvelike u skladu s slikom


3. Ipak razlike koje su uočljive treba pripisati većem utjecaju
stanju vlažnosti goriva, BUI, koji u određenim
omjerima s FWI čini određenu klasu (Vučetić,
2000). Daljnja istraživanja bit će usmjerena na otkrivanje
najboljeg mogućeg prikaza "požarne klime", interpretacije
i iskorištenja u preventivne svrhe zaštite
mediteranskih šuma od požara.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Vučetić I T. Dimitrov: VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE ... Šumarski list br. 9-10, CXXIV (2000), 549-560
<40
41 -60
>60


Slika 4. Ukupni broj dana s velikom i vrlo velikom klasom opasnosti od šumskih požara za razdoblje od VI do IX mjeseca 1999. god.


TABLICA4. Prikaz meteoroloških elemenata za 1999. godinu za postaje Pula, Rab, Zadar, Split-Marjan, Hvar i
Dubrovnik.


t sr.
taps. max.
taps. min.
RR
RH
RH u 14h
RH aps. m.
RH < 30 %
t >30°C


max


t >20"C


Lmm *"u ^


grmljavina
nadnevak
jaki vjetar
olujni vjetar
max. Vx
nadnevak


= Srednja mjesečna temperatura zraka [ °C ]
= Najviša mjesečna temperatura zraka [ °C J
= Najniža mjesečna temperatura zraka [ °C J
= Mjesečna količina oborine [ mm ]
= Srednja mjesečna relativna vlaga zraka [ % ]
= Srednja mjesečna relativna vlaga zraka u 141´ [ % ]
= Najniža mjesečna relativna vlaga zraka [ % ]
= Broj dana s najnižom dnevnom relativnom vlagom zraka manjom od 30 %
= Broj dana s najvišom dnevnom temperaturom zraka većom od 30 °C
= Broj dana s najnižom dnevnom temperaturom zraka većom od 20 °C
= Broj dana s grmljavinom i pripadajućim nadnevkom u mjesecu


= Broj dana s jakim vjetrom [ > 6 Bf ]
= Broj dana s olujnim vjetrom l > 8 Bf ]
= Najveća mjesečna jačina vjetra f Bf ] s pripadajućim smjerom i nadnevkom
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Vučetić I T. Dimitrov: VREMENSKI´: PRILIKE I ŠUMSKI l´O/.ARI U I´RIOHAI.JU Rl l´UHI IKh HRVATSKI- ... Šumarski list br. 9 11). (.´XXIV {21)00), 549-560


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 67     <-- 67 -->        PDF

M. Vučclic 1 T. Dimilrov: VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE ... Šumarski list br. 9 10. C.XXIV (2000), 549-560


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Vučelić I T. Dimitiov: VREMENSKE PRILIKI I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKU ... Šumarski list hr. 9 H), CXXIV (2000). 549-560


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Vučetić 1 T. Dimitrov: VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI U PRIOBALJU REPUBLIKE HRVATSKE ... Šumarski listbr.9-10, CXXIV (2000). 549-560
Jedan od uzroka nastanka požara i izgled opožarene
površine.
Slika 1. i 2. Hvar, Brusje 1998. godine
Slika 3. i 4. Hvar, kod Sv. Nikole 1997. godine
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Vučclic I T. Dimitrov: VRhVIHNSKI: PRILIKK I ŠUMSKI PO/ARI U PRIOBALJU REPUBLIKU HRVATSKI Šumarski list br. 9 10, t´XXI V (2000). .M9-5M)
5. ZAKLJUČAK
Godina 1999. je prema analizi WMO-ovog centra za
klimatska istraživanja NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration - National Climatic Data
Center) ocijenjena kao peta najtoplija godina od kada
postoje instrumentalna mjerenja.


Područje Hrvatske zapadno od linije Čabar, Bakar,
Mali Lošinj, Zadar, Hvar i Ston, tijekom ljeta 1999. godine
ocijenjeno je kao ekstremno toplo. Količina oborine
u lipnju 1999. bila je iznadprosječna, a na nekim područjima
bio je čak i ekstremno kišni mjesec. Slična situacija
bila je u razdoblju srpanj-rujan. Ovakva klimatska
odstupanja u ljeti 1999. rezultat su makrovremenske
situacije nad Europom.


Učestali prolazi oslabljenih frontalnih sustava ili
stvaranje tzv. plitkih ciklona iznad Jadrana, mjestimično
su uzrokovali pljuskove praćene grmljavinom.
Takvi poremećaji prekidali su sušna i topla razdoblja te
smanjivali opasnost od izbijanja i širenja šumskih požara.
Najdulje sušno razdoblje zabilježeno je na Lastovu
u trajanju od 32 dana, a iz analiza vremenskih prilika
i šumskih požara iz ranijih godina zna se da se veliki i
katastrofalni šumski požari javljaju u godinama s 50 i
više uzastopnih dana bez oborine ili u godinama kada
se javljaju dva ili više sušnih razdoblja s 30 i više bezoborinskih
dana.


Prikaz analize sezonske ocjene potencijalne žestine
šumskog požara na priobalju i otocima pokazala je dva
potpuno strukturalno različita klima-požarna područja.
Južno područje (srednju i južnu i dalmatinsko zalede) s
atipičnim "kišnim klinom" uz pretpostavku da se ovakva
situacija rijetko uspostavlja. Za razliku od toga sjeverno
područje, koje zahvaća Istru i Hrvatsko primorje
ima obrnutu situaciju.


Prikaz ukupnog broja dana s velikom i vrlo velikom
klasom opasnosti dobro se poklapa sa analizom sezonske
procjene žestine požara, SSR, a razlike koje su uočljive
treba pripisati većem utjecaju stanju vlažnosti
ukupnog goriva, BUT, koji u određenim razmjeru s meteorološkim
indeksom opasnosti od šumskog požara,
FWI određuje klasu opasnosti.


Dakle, povoljni vremenski uvjeti tijekom ljeta 1999,
ponajprije česte oborine, dovele su do smanjenja potencijalne
opasnosti od izbijanja i širenja šumskih požara,
stoje konačno i rezultiralo manjim brojem požara i manjom
spaljenom površinom.


Daljnja istraživanja povezanosti klime i požarne
ugroženosti mediteranskog i submediteranskog područja
Hrvatske mogla bi pridonijeti razvoju strategije i
utjecati na politiku upravljanja i gospodarenja šumskim
požarima u našoj zemlji.


LITERATURA


Dimitrov, T. i Jurčec, V. 1986: Izvanredne meteorološke
prilike i šumski požari na Jadranu u
1985. godini, Šumarski list, CX (1986), Hrvatsko
šumarsko društvo, Zagreb, 453-465.


Dimitrov, T. i Jurčec, V. 1989: Šumski požari i
vremenske prilike na Jadranu u 1988. godini, Šumarski
list, 11-12 / 1989, Hrvatsko šumarsko
društvo, Zagreb, 617-629.


Dimitrov , T 1998: Gorenje globalne biomase, Šumarski
list, 9-10, Hrvatsko šumarsko društvo,
Zagreb, 443-455


Katušin,Z. i Srnec, L. 2000: Praćenje i ocjena klime
u 1999. godini, Prikazi br.9, Državni hidromcteorološki
zavod, Zagreb, 42.


Vu č e t i ć, M. 1998: Vremenske prilike i opasnost od
šumskih požara tijekom razdoblja lipanj-kolovoz
1998., Vatrogasni vjesnik, 9/1998, Hrvatska
vatrogasna zajednica, Zagreb, 23-25.


Vučetić , M. 2000: Meteorološki indeks opasnosti od
šumskih požara, Vatrogasni vjesnik, 3/2000, Hrvatska
vatrogasna zajednica, Zagreb, 38-40.


SUMMARY: In this paper analysis of the weather conditions during the period
June to September 1999 is presented which were essential for rising or diminishing
potential danger of developing and spreading forest fires. It was shown that the
more frequent frontal systems or upper lows were discontinuing dry periods not allowing
to form a sequence of days without percipitation longer than 32 days what
was recorded on Lastovo island. In the paper the SSR (Seasonal Severity Rating)
values are presented for a part of Croatia as a sesonal indicator of the potential
wildfire danger class. Both presentations are in concordance with the weather conditions
during the period June to September 1999.


Authors are expecting continuing reserch on problems of preventive protection
against fire of Mediterranean forests and finally fire climate mapping the Mediterranean
and Submediterranean region of Croatia.


Key words : Seasonal Severity Rating, forest fire, Fire Weather Index.