DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXIV(2000), 495-502
IJDK 630* 226 + 232 (Qercus petraea Liebl.) 001


DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA NAKON
ČISTIH SJEČA PRILIKOM KONVERZIJE ŠUMA NISKOG
UZGOJNOG OBLIKA U JUŽNOJ SLOVAČKOJ


DEVELOPMENT DYNAMICS OF YOUNG STANDS OF SESSILE OAK
AFTER CLEAR CUTTING DURING THE CONVERSION OF
COPPICE FORESTS IN SOUTH SLOVAKIA


Karol GUBKA*


SAŽETAK: Sume niskoga uzgojnog oblika - panjače, zapremaju danas u
Slovačkoj 4,1 % šumske površine. Površina im se sustavno smanjuje konverzijom
u sjemenjače. U Šumskoj upravi Rimavska Sobota postavljenje pokus s
ciljem utvrđivanja uspjeha pošumljavanja s hrastom kitnjakom u sječini panjače
cera, običnoga graba i kitnjaka. Pokusne plohe osnovane su uz južni i
sjeverni rub sječine, a pošumljavanje s kitnjakom obavljeno je sadnjom dvogodišnjih
sadnica i sjetvom žira. Praćenje uspjeh pošumljavanja i mjerene su
visine biljaka. Pokus je trajao 7 godina.


Bolji uspjeh rasta sadnica zabilježen je sjetvom žira, a većo gubici su ustanovljeni
na južnim rubovima sječina. Autor je uz kitnjak istraživao cer i obični
grab prateći i njihovu dinamiku rasta tijekom pokusa zbog utvrđivanja sposobnosti
konkurencije kitnjaku. Mlade sastojine kitnjaka nastale sjetvom,
prestižu u četvrtoj godini visinskim prirastom sastojine nastale sadnjom, a u
petoj godini one su za 79, H cm od njih više.


Ključne r ij e č i : konverzija panjača, sjetva i sadnja kitnjaka, broj biljaka,
visina i visinski rast, utjecaj ruba sječine i ekspozicije na uspjeh pošumljavanja.


UVOD - Introduction


Cilj državne šumarske politike u Slovačkoj je očuFunkcija
šuma u Slovačkoj, ali i općenito, je maksivanje,
zaštita i unapređenje šuma, koje predstavljaju malna proizvodnja drvne mase uz ostvarenje ostalih
veliko prirodno, ali i nacionalno bogatstvo. općekorisnih funkcija. Iz toga proizlazi da šume imaju


nezamjenjivu proizvodnu, ekološku i okolišnu funkci


Površina od oko 1,92 milijuna hektara šume predstavlja
šumovitost od približno 41 %, od čega drvna ju, što obvezuje našu teoriju i praksu na iznalaženje me


masa sastojina iznosi više od 390 milijuna m3 (H 1 ad i k toda i radnih postupaka, koji će najbolje osigurati po1995).
šume su krajobrazna jezgra na većem dijelu Slotrajnost
gospodarenja (Gubka 1994, 1996).
vačke, a ujedno su i najkorisnija i relativno stabilna
komponenta životnog prostora.


PROBLEMATIKA Problem Matter


Jedna od mogućnosti kako povećati produkciju, ali i verzija) šuma niskog uzgojnog oblika (panjače) u visoostale
općekorisne funkcije šuma je prevođenje (kon-ki uzgojni oblik (sjemenjače).


Problematika panjača nije nova u našoj šumarskoj


praksi (Bezač in sky 1971,Zajac 1986, Korpe 1


1991, Gubk a 1993, 1996). Razlika u produkcijskim


mogućnostima sastojina različitog uzgojnog oblika


dala je u prošlosti poticaj za odvojenu evidenciju povr


* Doc. ing. Karol Gubka, CSc.
šina i produkcije visokih i niskih šuma.


Katedra za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet u Zvolenu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 6     <-- 6 -->        PDF

K. Gubka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTOJINA HRASTA KII´NJAKA NAKON ČISTIH SJEĆA Šumarski list br. 9 10, CXXIV (2000), 495-502
Tablica 1. Površina šuma niskog uzgojnog oblika u Slovačkoj (Gubka 1996)
Table 1 : The area of coppice forests in Slovakia (Gubka 1996)


Godina - Year 1920 1930 1940
ha 208 438 159 433 161 396
% 14.5 10.4 9.1


Iz tablice je uočljiv trend smanjenja površina niskih
šuma s odstupanjem za vrijeme II. svjetskog rata ( 1940
-1950 godina).


Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina, zbog
većih potreba za drvnom masom, govori se o "slaboproduktivnim
šumama". U ovu je kategoriju 1983. godine
bilo uvršteno 197 800 ha šuma, što predstavlja oko
10 % ukupne šumske površine Republike Slovačke.
Odlučujući moment u gospodarenju panjačama, kao i
šumama s nepovoljnim omjerom smjese, bio je, a bit će
i ubuduće, propis šumskog gospodarskog plana realiziran
bez obzira na vlasničke odnose. Cijeli postupak
smanjenja površina ovakvih šuma povezan je s problemom
financiranja, glede činjenice da troškovi za konverziju
i rekonstrukciju premašuju dobit od prodanog
drva (Gubka 1996).


Nedostatak niskih šuma je da daju Sortimente manjih
dimenzija i slabije kvalitete, pa su veliki problemi s
njihovom obradom.


Najveće učešće šuma niskog uzgojnog oblika je u
južnom dijelu Slovačke u relativno suhim predjelima do
500 tn.n.m., većinom na južnim ekspozicijama. Nalaze
se obično u 1.- 3. (4.) vegetacijskom stupnju. U klimatološkom
pogledu to su suh 1 ji i topliji predjeli Slovačke.


Učešće pojedinih vrsta drveća u niskim šumama je
različito. Najzastupljenije vrste su hrast (uglavnom kitnjak)
27 %, bagrem 16 %, hrast cer 15 %, obični grab


1950 1960 1970 1980 1990
196 481 187 347 137388 133461 79 324
11.1 10.5 8.0 7.4 4.1


14 % i obična bukva 6 %. Preostalih 22 % zastupljeno
je brezom, johom, trepetljikom, topolom (autoktone) i


vrbom.


Četinjače su najviše zastupljene s provenijencijski
neprikladnim borom (Gubk a 1996). Š a 1 y (1977) procjenjuje
da se oko 50 % ukupnih površina panjača Slovačke
nalazi na lesnim ilovačama i soliflukcijskim tlima
te na lesu. Matični substrat se jasno raščlanjuje na rastrošenu
stijenu podloge, tercijarne magmatite pa sve do
napuhanih pijesaka.


Konverzija i rekonstrukcija su uzgojni zahvati koji u
biti prate, glede ostalih funkcija šume, povećanje volumne
produkcije (Vyskot 1958, Mudrich 1960, Savin
1962, Bezacinsky 1971, Mayer 1977, Orlić 1981, Zajac
1986, Korpel 1991, Gubka 1985, 1993, 1994, 1996).


Vlastita tehnologija ovih zahvata je zaseban vremenski
i prostorni sklop tekućih uzgojnih radova, njege
i obnove.


Većina sastojina pogodnih za konverziju i rekonstrukciju
nalazi se na izvornom staništu hrasta kitnjaka.
Zbog toga je logično da se provedu takvi uzgojni radovi
koji će u sljedećoj generaciji osigurati dominaciju hrasta
kitnjaka (Quercus petraea (Mattusch), Lieb.).


Cilj rada je analiza razvoja mladih kitnjakovih sastojina,
nakon konverzije (cerove sastojine) u sedmogodišnjem
vremenskom ciklusu ( 1 .-7. godina), odvojenih
s obzirom na sadnju i sjetvu.


MATERIJAL I METODIKA - Material and Methods


Na šumarskom zavodu Rimavska Sobota (jug srednje
Slovačke, na granici s Mađarskom) u šumskoj upravi
Rimavska Sobota u predjelima č. 63,112, 128 b,
267,334 a, koji su u različitim stadijima razrade konverzije,
postavili smo seriju transekata.


Područje šumske uprave Rimavska Sobota rasprostire
se na dvije orografske cjeline:


Rcvucka visoravan ima karakter visoravni (maks.


visina je 468 m. m.)
Južnoslovačka kotlina ima brežuljkasti karakter
(maks. visina je 185 m. m.)


Prosječna godišnja temperatura je 7 °C, a prosječna
temperatura za vrijeme vegetacijskog razdoblja je 14 "C.
Prosječna godišnja količina oborina iznosi 800 - 900
mm, a tijekom vegetacije 400 - 500 mm.


Promatrane sastojine su niskog uzgojnog oblika, dobi
50 - 70 godina, prevladavajuća ekspozicija je istočna,
nagib 15 - 20 %, omjer smjese: hrast cer 75 - 100 %,
hrast kitnjak 15-0 %, obični grab 10 - 0 %. U sastojinama
je napravljena izravna konverzija (čista sječa sa širinom
sječina 25 - 40 m, te nakon toga sadnja sadnica
hrasta kitnjaka ili sjetva žira). Sječine se pružaju pretežno
u smjeru istok - zapad. Na pojedinim sječinama su
jedno do sedamgodišnji nasadi nastali sadnjom, odnosno
sjetvom.


Drvna zaliha preostalih sastojina je 112 - 158 mVha.
Prosječni predloženi sastav pomlatka je hrast kitnjak
50 - 60 %, hrast cer 20 - 10 %, obični grab 20 - 10 %,
obični bor ili ariš 10 - 20%.


Okomito na os (križno kroz sječinu) sječine bili su
postavljeni transekti, od čega ih je 11 bilo zasijano, a 10
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 7     <-- 7 -->        PDF

K. Gubka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA NAKON ČISTIH SJEČA .. Šumarski lislhr.9 10, CXXIV (2000), 495-502
zasađeno. Zbog nedostatka sadnog materijala, odnosno
žira u slučaju slabog uroda, nismo mogli analizirati
transekte s 3 i 4 godišnjim sadnicama.


Transekti su odabrani prema veličini površine 5 m x
širina sječine. Svaki transekt bio je podijeljen na plohe
5 x 5 m, koje su od ruba stare sastojine prema sredini
sječine bili označeni slovima A, B, C, D, E. Ekspozicija
ruba sastojine dana je simbolima S (Sud -jug), N (Nord


- sjever). EO je srednja ploha.
Mjerenja su ostvarena na svakoj plohi transekta. Na
hrastu kitnjaku smo bilježili


- primanje i preživljavanje,
- visinu s točnošću na 1 cm,
REZULTATI


Analiza primanja biljaka i preživljavanja ukazuje na
utjecaj udaljenosti od ruba sastojine, kao i na značajan
utjecaj starosti. Najveće razlike uočili smo u načinu
osnivanja nove generacije.


Bez obzira na starost, udaljenost od stare sastojine i
ekspoziciju, možemo zaključiti, da su se mlade sastojine
hrasta kitnjaka, osnovane sjetvom, bolje primile i
bolje preživljavaju od sađenih sastojina. U svim je slučajevima
razlika između prosječnih rezultata jamica za
sjetvu i jama za sadnju signifikantna.


U prosjeku se primilo i preživjelo 16-36 % sadnica
hrasta, odnosno u 52 - 84 % posijanih jamica ostao je
minimalno jedan hrast.


Utjecaj izloženosti (ekspozicije) ruba sastojine na
primanje i preživljavanje je očigledan, posebice na transektima
sa sjetvom. Sve plohe neposredno uz rub sastojine
na sjevernoj ekspoziciji (An) imaju veći postotak preživljavanja
od ploha uz rub sastojine na južnoj ekspoziciji
(As). U pojedinačnim slučajevima ova je razlika
statistički značajna sa 99 % vjerojatnošću (An++) (tab. 2).


Kod sadnje je primanje i preživljavanje na pojedinačnim
plohama u kontaktu s rubom sastojine relativno
slično, bez obzira na to da je jako nisko, a međusobne
razlike su statistički nesignifikantne.


Na brojnost hrasta (sjetvenih jamica i jama) ima
utjecaj i udaljenost od ruba sastojine. Iz mjerenja proizlazi
(tab. 2) daje primitak i preživljavanje hrasta bolje
na udaljenosti od 5 - 10 m (Bs), odnosno 10 - 15 m (Cs)
od ruba sastojine s južnom ekspozicijom, bez obzira je
li mlada hrastova sastojina osnovana sjetvom ili sadnjom.
Na plohama osnovanim sjetvom na južnoj ekspoziciji,
na udaljenosti 10 - 15 m od ruba sastojine, brojnost
je veća u odnosu na plohe As koje su u kontaktu s
rubom sastojine. Taj je utjecaj u većini slučajeva statistički
značajan (Cs) ili visoko značajan (Cs", Eo++).


Analiza brojnosti na plohama uz rub sastojine na sjevernoj
ekspoziciji pokazuje veću varijabilnost. Na uda


visinski prirast za pojedine godine s točnošću na
1 cm.
Na ostalim vrstama mjerili smo brojnost, visinu
(cm) i visinski prirast (cm).


Sadnja je ostvarena s dvogodišnjim sadnicama u
pripremljene jame. Sjetvaje obavljena u iskopane jamice,
pri čemu se u svaku stavljalo po 5 žireva.


Jedinke hrasta bile su zasađene, odnosno zasijane u
razmaku 1 x lm, tj. deset tisuća jama (sadnice), odnosno
jamica (žir) po hektaru.


Razlike promatranih obilježja bile su testirane analizom
varijance(Š mel k o 1974).


- Results
ljenosti 5 - 10 m od ruba sastojine na sjevernoj ekspoziciji
preživljava negdje više, a negdje manje jedinki nego
na plohi An (0 - 5 m). Na udaljenosti 10-15 (20) m je
64 - 100 % funkcionalnih jamica za sadnju. U okviru
ovih rezultata očito je (tab. 2) da razlike nisu bitne, a u
velikoj većini slučajeva su statistički nesignifikantne
(Bn_, Cn, Eo.). Iz dobivenih rezultata o brojnosti jedinki
hrasta kitnjaka kod umjetne obnove sjetvom ili sadnjom
možemo zaključiti da:


umjetna obnova hrasta kitnjaka sjetvom, u području


šumske uprave Rimavska Sobota, je bolja od umje


tne obnove sadnjom,


rub sastojine na južnoj ekspoziciji negativno utječe


na primanje i preživljavanje sljedeće generacije hra


sta kitnjaka,


najveći mortalitet jedinki hrasta kitnjaka na sijanim


plohama je neposredno uz rub sastojine na južnoj


ekspoziciji.


Mali broj jedinki hrasta uz rub sastojine na južnoj
ekspoziciji u dobi 5 - 6 godina (plohe As, Bs) ukazuje
na potrebu popunjavanja. Relativno velik broj jedinki
na 7-godišnjim transektima je posljedica pravovremenog
popunjavanja.


Na promatranim transektima, osim posađenog ili posijanog,
zabilježena je i pojava prirodne obnove kitnjaka.


Kad usporedimo realni broj kitnjaka na pojedinim
transektima, odnosno plohama, sa strukovnom normom
ON 482410 kao i s realnim brojem posađenih (posijanih)
sadnica na pojedinim transektima, možemo zaključiti da
je sadašnja brojnost vrlo diferencirana. U načelu na svim
transektima i plohama sa starošću (do 6 godina) brojnost
opada. Ova je pojava više-manje pravilo.


Velika rezerva jedinki od sjetve u prve tri godine
(prosječno 112 - 224 %) čini osnovni preduvjet za uzgoj
dovoljnog broja stabala kitnjaka do zrelog stadija. Razlika
u relativnoj brojnosti i bez testiranja govori u korist
sastojina nastalih sjetvom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 8     <-- 8 -->        PDF

K. (iuhka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTOJINA HRASTA K1TNJAKA NAKON ČISTIH SJEČA ... Šumarski list hr. 9 10, CXXIV (2000). 495-502


ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 9     <-- 9 -->        PDF

K. Ciubka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA NAKON ČISTIH SJEĆA . Šumarski list br. 9 10, CXXIV (2000), 495-502
Sveukupan pogled na brojnost hrasta kitnjaka iz
umjetne i prirodne obnove potvrđuje spoznaje analiza
umjetne obnove, gdje je zaključeno daje na plohama u
dodiru sa rubom sastojine na južnoj ekspoziciji (As),
manje primljenih i preživljelih sadnica nego na rubu
sastojine na sjevernoj ekspoziciji.


Ukupan broj mladih hrastova na pojedinim transektima
i plohama nije utjecan samo mikroklimatskim
uvjetima. On ovisi i o broju sjemena hrasta u pojedinim
sastojinama, njihovoj udaljenosti od konkretnog transekta,
uroda sjemena i količini zdravog žira, o pokrovnosti
i razvijenosti drugih vrsta, stanju tla, oštećivanju
divljači itd.


Obzirom na broj mladih hrastova na 1. - 7. godišnjim
transektima možemo zaključiti daje najslabije pomlađivanje
na rubu sastojine na južnoj ekspoziciji. Brojnost
raste do udaljenosti 10 - 15 m od ruba sastojine.


Osim hrasta kitnjaka u ovim zajednicama dolaze
hrast cer i obični grab. Njihova prirodna obnova je pravilna
i potrebna, jer oni, u prilikama Slovačke, čine vrlo
važnu dopunsku i uzgojnu komponentu hrastovih sastojina.
Njihov broj na pojedinim transektima i plohama
je značajno različit (tab. 4). Na ovom stavu se dijele svi
čimbenici spomenuti u prethodnom tekstu, pri čemu
značajan utjecaj na smanjenje brojnosti sa starošću ima
i svakogodišnje oslobađanje jadinki hrasta kitnjaka žetvom
oko sadnica.


Tablica 4. Prosječan broj jedinki hrasta cera i običnog graba na promatranim transektima na ŠU Rimavska Sobota.
Table 4: Average number of individual Turkey oaks and common hornbeams in the studied transects in the Forest


Office Rimavska Sobota.


Dob
Age


7


6


5


3


2


1


Vrsta
Species


cer
Turkey oak
grab
Common hornbeam
cer
Turkey oak
grab
Common hornbeam
cer
Turkey oak
grab
Common hornbeam
cer
Turkey oak
grab
Common hornbeam
cer
Turkey oak
grab
Common hornbeam
cer
Turkey oak
grab
Common hornbeam


Broj na plohama - Number of plants in plots Prosjek -Average


As Bs Cs Ds
16 13 14 10
14 14 2 17
13 30 27 7
2 11 -1
16 38 32 7
2 9 -1
2 10
4 11
2 11
5 22
9 28
11 51


Utjecaj ekspozicije, udaljenosti od ruba sastojine i
starosti na brojnost graba i cera teško je jednostavno
odrediti iako je i pri ovakvoj evidenciji jasno da u većini
slučajeva uz rub sastojine preživljava manje graba i
cera nego na udaljenosti 10 - 15 m.


Analiza prosječnih visina promatranih jedinki hrasta
kitnjaka na plohama u transektima ukazuje na utjecaj
ruba sastojine i na visinski prirast.


U međusobnom uspoređivanju apsolutnih vrijednosti
prosječnih visina uz rub sastojine utvrdili smo da su


Eo Dn Cn Bn An ukupno na 1 nr
total per 1 nr
11 9 14 15 11 12.5 0.50
7 10 18 13 9 11.6 0.46
4 10 2 4 12.1 0.48
----2.0 0.08
6 11 4 6 15.0 0.60
----1.5 0.06
2 --2.8 0.11


13 7 6 8.2 0.33


2 -2 3.4 0.14


34 13 9 16.6 0.66


7 -2 11.2 0.45


89 34 35 44.0 1.76


na južnoj ekspoziciji prosječne visine manje od visina
na sjevernoj ekspoziciji za sve promatrane starosti,
osim za 1. godinu.


Kod sadnje nisu toliko izražene razlike u rasponu
prosječnih visina na promatranim plohama kao kod sjetve
(tab. 5)


Međusobno uspoređivanje prosječnih visina nakon
2 godine jasno ukazuje na bolji visinski prirast hrasta
kitnjaka iz žira.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 10     <-- 10 -->        PDF

K. (Juhka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIM SASTOJINA HRASTA KITNJAKA NAKON ČISTIH SJEĆA Šumarski list br. 9-10, CXXIV (2000). 495-502
Tablica 5. Prosječne vrijednosti visina umjetno obnovljenog hrasta kitnjaka u ovisnosti o starosti, udaljenosti od ruba sastojine
i načinu pošumljavanja. (Oznake su kao i u tablici 2)


Table 5: Average values of heights of artificially regenerated sessile oak in dependence of age, distance from the stand edge
and afforestation method (labels identical to those in Table 2)


SJETVA - SOWING
Dob - Age Prosječne vrijednosti visina h (cm) - Average height values h (cm) h
As Bs Cs Ds Eo Dn Cn Bn An


7 104.3 151.1 131.9 127.7 148.6 174.9 166.1 146.0 141.4 143.6


6 81.6 162.7 193.3 188.6 -161.3 157.8 159.2 99.9 150.6
5 69.8 126.9 166.3 139.5 -146.0 133.7 138.6 91.1 126.5
3 28.2 43.1 --37.3 --43.8 36.1 38.5
2 15.1 18.8 --19.1 --24.5 16.7 18.8
1 6.9 8.9 --9.7 --10.3 6.2 8.4
SADNJA-PLANTING


7 65.3 84.8 100.3 93.4 96.4 106.2 96.5 87.7 74.3 89.4
6 49.2 59.8 66.6 68.5 -62.5 57.2 67.2 45.1 59.5
5 40.5 43.3 52.6 53.3 -48.6 43.2 55.0 38.7 46.9
2 34.5 38.0 --44.8 --37.6 29.4 36.9
1 28.3 31.1 --32.4 --28.2 26.5 29.3
Veće prosječne visine u prvim godinama na svim loške uvjete sredine. Mlade sastojine kitnjaka iz sjemeplohama
transekata sa sadnjom rezultat su visinske razna
već u četvrtoj godini prestižu u visinskom prirastu
vijenosti upotrebljcnog sadnog materijala. Zbog šoka sastojine osnovane sadnjom. Razlika prosječnih visina,
koji se javlja kod presađivanja, visinski prirast sadnica npr. u petoj godini od osnutka sastojina na promatranim
nije tako spontan kao kod biljčica iz sjemena. One se ne transektima je čak 79,8 cm u korist sastojina nastalih
moraju aklimatizirati na nove, u pravilu zahtjevnije ekosjetvom.
Nakon sedmog vegetacijskog razdoblja mlade


Tablica 6. Prosječne vrijednosti godišnjeg visinskog prirasta u zavisnosti o dobi, udaljenosti od ruba sastojine i načina
pošumljavanja, (oznake su kao u tab. 2)
Table 6: Average values of annual height increment in dependence of age, distanec from the stand edge and afforestation
method (labels identical to those in Table 2)


SJETVA - SOWING
Dob ih Prosječan godišnji prirast ih (cm)
Age godina Average annual increment ih (cm)
year
As Bs Cs Ds Eo Dn Cn Bn An Ih
7 4 13.6 20.7 23.7 20.9 27.7 31.2 27.5 22.3 20.0 23.1
3 13.1 21.5 15.3 18.9 26.2 22.3 19.1 19.3 15.1 18.9
2 29.0 30.2 26.2 24.3 26.4 27.2
1 17.7 14.6 15.8 18.3 15.7 16.4
6 2 13.4 38.2 43.5 43.9 41.9 36.7 40.6 25.1 35.4
1 9.4 18.3 21.4 24.3 20.3 20.3 15.3 7.5 17.1
5 2 9.2 16.1 23.4 22.4 19.9 17.2 23.2 14.1 18.2
1 8.0 38.2 43.5 40.9 41.9 36.0 40.6 25.1 34.3
3 1 13.7 24.8 18.6 19.8 19.8 18.2
2 1 8.5 9.9 9.2 14.0 10.1 10.4
1 1 6.9 8.9 9.7 10.3 6.2 8.4
SADNJA-PLANTING
7 4 14.4 18.8 15.6 24.5 26.2 17.9 17.5 15.3 18.8
3 10.2 14.8 18.8 14.4 18.8 16.6 15.2 13.0 15.2
2 18.4 22.9 17.4 19.6
1 9.9 14.9 13.1 12.6
6 2 12.0 27.3 22.1 26.0 16.3 12.8 20.4 12.3 18.7
1 7.6 14.4 13.6 12.0 11.5 10.0 11.4 6.0 10.8
5 2 12.0 8.5 12.6 12.0 9.6 8.2 12.4 5.0 10.0
1 13.0 22.0 15.4 26.0 12.0 12.8 25.0 12.3 17.3
2 1 6.7 7.2 13.0 9.9 3.2 8.0
1 1 3.9 4.5 4.9 4.0 3.6 4.2
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 11     <-- 11 -->        PDF

K. Gubka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTO.IINA HRASTA KITNJAKA NAKON ČISTIH SJEČA Šumarski list br. 9 10, CXX1V (2000), 495-502
kitnjakove sastojine iz sjemena toliko su visinski razvijene,
da su na prelazu u razvojni stadij mladika.
Brže odrastanje ima znatan biološki i ekološki
značaj.


Analiza vrijednosti prosječnog godišnjeg visinskog
prirasta hrasta kitnjaka na promatranim transektima
ukazuje na značajni utjecaj ekspozicije ruba sastojine,
udaljenosti od ruba sastojine i načina pošumljavanja.


Na plohama u neposrednoj blizini ruba sastojine, u
većini slučajeva, manje su vrijednosti godišnjeg visinskog
prirasta nagoli na udaljenijim plohama. Ova je spoznaja
utvrđena i kod sjetve i kod sadnje. Najveće vrijednosti
prosječnog godišnjeg visinskog prirasta bile su
utvrđene većinom na udaljenosti 10 - 20 m od ruba sastojine.
Razlike u prirastu na nekim su plohama i bez testiranja
bile vrlo očite.


Ekspozicija ruba sastojine utječe na diferencirani
prosječni godišnji visinski prirast. Jadinke uz rub sastojine
na južnoj ekspoziciji (ploha As) imaju u pravilu manji
visinski prirast od onih na sjevernoj ekspoziciji (An).


Već kod analiziranja visina mladih jedinki kitnjaka,
zaključeno je da u starosti od četiri godine sastojine iz
sjemena prestižu sađene sastojine. Ovo stanje je slika
dinamike razvoja visinskog prirasta. U velikoj većini
uspoređivanih vrijednosti prosječnog visinskog prirasta
utvrđeno je veće prirašćivanje kod sjetve negoli kod
sadnje (tab. 6).


Usporedo s razvojem mladih kitnjakovih sastojina
iz sjemena i sadnica potrebno je upoznati i međusobni
utjecaj ostalih vrsta na visinski prirast na promatranim
objektima.


Zastupljenost drugih drvenastih vrsta u hrastovim
sastojinama je nužna. Njihova velika brojnost, intenzivniji
visinski prirast u mladosti mogao bi ugroziti željeni
cilj.


Visina i visinski prirast pratećih vrsta (hrast cer, obični
grab) utjecane su pojedinih godina njegom u mladim
kitnjakovim sastojinama. Kao posljedica njege
(žetva oko biljčica) prosječna je visina spomenutih vrsta
značajno određena (diferencirana), (tab. 7).


Tablica 7. Prosječne vrijednosti visina hrasta kitnjaka, hrasta cera i običnog graba na transektima sa
sjetvom u pojedinim godinama.


Table 7: Average height values of sessile oak, Turkey oak and common hornbeam at transects with
sowing in certain years


Vrsta
Species
7


hrast cer 119.7
Turkey oak
obični grab 86.2


Common hornbeam
hrast kitnjak 143.6
Sessile oak


Prosječna visina h (cm) u dobi
Species Average height h (cm) at the age of
6
118.0
5
91.7
3
41.8
2
30.1
1
13.2
41.5 32.5 76.4 59.9 40.1
150.6 126.5 38.5 18.5 8.4


Tablica 8.
Vrijednosti prosječnog godišnjeg visinskog prirasta za hrast kitnjak, hrast cer i obični grab
na transektima sa sjetvom za pojedine godine starosti.


Table 8:
Values of average annual height increment for sessile oak, Turkey oak and common horn


beam at transects with sowing for certain ages


dob godina hrast kitnjak
age year sessile oak
7 4. 23.1
3. 18.9
2. 27.2
1. 16.4
6 2. 35.4
1. 17.1
5 2. 18.2
1. 34.3
3 1. 18.2
2 1. 10.4
1 1. 8.4


U prve tri godine obični je grab vitalniji od hrasta
kitnjaka. To potvrđuju i vrijednosti prosječnog godišnjeg
visinskog prirasta (tab. 8).


Obzirom da su mlade kitnjakove sastojine ugrožene,
ne samo konkurentnim drvenastim nego i zeljastim vrs


hrast cer ih (cm)
Turkey oak ih (cm)


23.0


25.2


20.9


15.2


24.8


16.7


15.9


26.1


12.0


17.3


13.1


obični grab
common hornbeam


30.1


26.7


25.6


18.5


27.4


8.5


6.5


11.7


16.5


19.2


24.1


tama, u uvjetima južne Slovačke (OLZ Rimavska Sobota),
nužno je već u drugoj, najkasnije trećoj godini,
započeti s njegom istih. To se očituje smanjenjem prosječnih
visina pratećih vrsta (tab. 7).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 12     <-- 12 -->        PDF

K. (iubka: DINAMIKA RAZVOJA MLADIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA NAKON ČISTIH SJEĆA . Šumarski liši br. 9 10. CXXIV (2000), 495-502
ZAKLJUČAK


Analiza biometrijskih obilježja (brojnost, visina,


prosječni visinski prirast) ukazuje na značajan utjecaj


ruba prevođenih (rekonstrukcija) sastojina pomladno


karaktera na razvoj sljedeće generacije.
Jedinke koje su u neposrednom kontaktu s rubom
prevođenih (rekonstrukcija, odnosno obnova) sastojina
se u slučaju lošijih mikroklimatskih uvjeta teže primaju,
preživljavaju i odrastaju od onih na udaljenijim dijelovima
čistih sječina. Time se potvrđuju spoznaje o različitoj
mikroklimi na čistim sječinama, na koje su upozorili
npr. Šaly (1977), Petrik (1989) i njenom utjecaju
na razvoj mladih sastojina. Uz rub sastojine na južnoj
ekspoziciji utvrđena je najniža vlažnost i najveća temperatura
tla. To je očigledno uzrokom najlošijeg razvoja
mladih kitnjakovih sastojina na rubu sastojine na južnoj
ekspoziciji.


LITERATURA
Bezačinsky,H., 1971: Sucasny stav prevodov vymladkovych
lesov na Slovensku, skusenosti s prevodmi,
perspektiva riešenia. Lesnicky časopis
VIII č. 3, s. 66- 175.
Gubka , K., 1985: Fytotechnika premien hrabovych
porastov v sit. Fageto - Quercetum. KDP Zvolen,
152 s.
Gubka,K. , 1993: Ujatie a preživanie duba pod vplyvom
porastu. Acta Facultatis Forestalis Zvolen,
XXXV, s. 131-141.
Gubka , K., 1994: Vyvoj naslednej generacie duba
zimneho po premenach borovice sosny. Acta Facultatis
Forestalis Zvolen, s. 105 - 116.
Gubka , K., 1996: Premeny porastov s nevhodnym
drevinovym zloženim. Vedecke Studie TU Zvolen,
2/1996/A, 42 s.
Hladik , M., 1995: Hospodarska uprava lesov UVVP
LVH SR Zvolen, 148s.
K o r p e 1, S., 1991: Pestovanie lesa, 465 s.
Mayer , H., 1977: Waldbau auf soziologisch-ökolo-


Ovu bi spoznaju šumarska praksa mogla iskoristiti
za smanjenje gubitaka kod pošumljavanja. Kod sađenja,
odnosno sjetve ne bi trebalo pošumljavati sve do ruba
sastojine već bi tu trebalo ostaviti 3 - 5 m široku prugu
koja se naknadno pošumi nakon nove sječe. Moguće je
ostaviti ovu prugu i nepošumljenu tako da kasnije može
služiti kao prosjeka, a kasnije kao izvozni put.


Svjesni smo da zaključci dobiveni iz informacija s
promatranih transekata ne moraju biti općenito sveopće
važeći. Na relativno malom uzorku smo ipak dobili
informacije koje pri dubljoj i kompleksnijoj analizi
mogu šumarskoj praksi pomoći da osiguraju kvalitetniju
umjetnu obnovu sljedeće generacije hrasta kitnjaka.


-
Conclusion
gischer Grundlage. Stuttgart - N. Y., 482
rvludrich,M., 1960: Die Umwandlung der Sigerländer.
Allg. Forstzeitschrift 15, č. 39
Orlić , S., 1974: O nekim pitanjima u vezi s proširenjem
četinjača u nas. Šumarski list, s. 5 - 6.
Petrik , M., 1989: Mikroklima pri prevode vymladkovych
lesov na Slovensku. Ved. a ped. aktuality
VŠLDZvolen,93s.
Savin , E. N., 1962: Rekonstrukcija malocennych
nasaždenij na juznych černozemach europejskej
časti., IAN, 164 s.
Saly, R., 1977: Vyskum podneho prostredia vymladkovych
lesov. Zaverečna sprava, 183 s.
S m e 1 k o, S., 1974: statističke metody v lesnictve. ES
VŠLD Zvolen, 474 s.
Vy s k o t, M., 1958: Pesteni dubu. SZN Praha, 284 s.
Zajac , H., 1986: Rekonštrukcia porastov s nevhodnym
tvarom a drevinovym zloženim. ZS VULH
Zvolen, 221 s.


SUMMARY: Coppice forests currently take up 4.1 % of the forested area in Slovakia. Their area
is systematically being decreased by conversion into seed forests. An experiment aimed at establishing
the success of afforestation with sessile oak in the felling site of Turkey oak, common hornbeam
and sessile oak was set up in the Forest Office Rimavska Sobota. Experimental plots were established
along the southern and northern edge of the feeling site, and afforestation with sessile oak
was done by planting 2-year-old seedlings and by sowing acorns. The success of afforestation was
monitored and the height of plants was measured. The experiment lasted for 7 years.


Better seedling growth was recorded with sowing acorns, and bigger losses occurred on the
southern edges of the felling sites. Apart from sessile oak the author also studied Turkey oak and
common hornbeam by monitoring their growth dynamics in the course of the experiment in order to
determine the strength of competition to sessile oak. By their fourth year young sessile oak stands
raised by sowing exceeded the stands raised by planting with height increment, and achieved 79.8
cm more than the latter in their fifth year.


Key words : coppice conversion, sowing and planting sessile oaks, number of plants, height
and height increment, the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation.