DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Pripajanjem Biroa Institutu za
gozdna in lesno gospodarstvo pri
Biotehničkom fakultetu u Ljubljani
1981. godine dr. se. Lojze Čampa,
uz ostale poslove, predstojnik je
Znanstveno-istraživačkog odsjeka
za uređivanje i prostorno planiranje.


Čitav svoj radni i životni vijek
intenzivno je surađivao sa znanstvenicima
Šumarskoga fakulteta u
Zagrebu i Šumarskoga instituta u
Jastrebarskom. Poslije završenih
brojnih znanstveno-istraživačkih i
stručnih radova, naročito opsežne
studije dugoročnog razvoja hrvatsko-
slovenskoga područja Žumberak
- Gorjanci, L. Čampa započeo
je rad na doktoratu na Šum. fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, gdje je
1991. godine i doktorirao kod prof,
dr. sc. Šime Meštrovića i stekao
zvanje doktora biotehničkih znanosti,
područje šumarstvo. Izradio je i
obranio doktorsku disertaciju "Vrednovanje
prirodnoga prostora na
osnovi različitih čimbenika".


U svrhu usavršavanja u znanstveno-
istraživačkom radu, bio je
na više stručnih putovanja u Sloveniji,
Hrvatskoj, Austriji, Švicarskoj,
Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj,
Češkoj i Slovačkoj. U radu se
služio osim hrvatskim i slovenskim
jezikom, još i njemačkim, engleskim
i poljskim.


Glavno područje njegovoga
znanstveno-istraživačkoga rada su
fitocenološko-ekološka proučavanja
(i kartiranja) šumske vegetacije
Slovenije, koja su okrunjena izradom
šumsko vegetacijske karte
Slovenije (1975). Proučavao je
proizvodnu sposobnost šumskih
staništa te stupanj iskorištenosti
stanišnih potencijala. Istraživao je i


odnos između šume i divljači, posebice
na područjima narušene ravnoteže.
Radio je na uvođenju šumarstva
u sustav društvenog i prostornog
planiranja. Istraživao je ulogu
šuma u razvoju sela.


Samostalno ili timski objavio je
više od 20 znanstvenih, 60 stručnih
radova i više od 200 priloga za "Hrvatski
šumarski životopisni leksikon"
te velik broj prikaza, recenzija
i popularnih članaka o šumarstvu i
srodnim područjima.


Po vlastitoj želji 1994. odlazi u
mirovinu, kako bi imao više mogućnosti
raditi na širim, interdisciplinarnim
znanstveno-istraživačkim
područjima u zemlji i inozemstvu.


Suosnivač je Instituta za praćenje
klimatskih promjena na području
Slovenije; radi na provođenju
Agende 21. Konvencije iz Rio de
Janeira i Montrealskog protokola;
inicijator je međunarodnog savjetovanja
o prirodnoj baštini i čuvanju
okoliša na području država Srednjeeuropske
pobude (SEP); radi sa


Prof. dr. se. ROKO BENIC (1911


više nevladinih organizacija (REC)
u svezi s očuvanjem okoliša u Sloveniji,
i predavač je za različita područja:
šumarstvo, poljoprivreda,
vodno gospodarstvo, energetika,
prometne infrastrukture, urbanizam,
elementarne nepogode i dr.


Inicijator je osnivanja nevladine
organizacije Pokret za očuvanje
šuma u Sloveniji. U radu toga Pokreta
je i sagorio. Zahvatila ga je
opaka bolest s kojom se borio pune
dvije godine, tražeći spas u radu,
smatrajući da bi mogao još mnogo
toga učiniti za šumarstvo uopće, a
za slovensko posebno. Umro je 18.
srpnja 2000. godine u Ljubljani, a
pokopan u obiteljskoj grobnici u
Kočevju.


Posljednjih pet godina bio je
marljiv i pouzdan suradnik i urednik
za Sloveniju "Hrvatskoga šumarskoga
životopisnog leksikona".
Obradio je ili redigirao više od 200
životopisa slovenskih šumara koji
su studirali u Hrvatskoj, magistrirali
ili doktorirali, odnosno bili zaposleni
u hrvatskom šumarstvu. Prije
nego je prvi put otišao u bolnicu,
sredio je sve rukopise za četvrtu
knjigu, misleći da se neće vratiti.
Ali nakon uspjele operacije uredio
je i priloge za posljednju petu knjigu.
Kad je izašla iz tiska i ta posljednja
knjiga imao je tek snage daje
pogleda i zaplače. Zamisao da načini
takav leksikon za Sloveniju nije
uspio ostvariti.


Njegovom smrću slovensko šumarstvo
izgubilo je vrijednog znanstvenika,
a hrvatsko vjernog suradnika
i prijatelja.
Dragi Lojze, neka Vam je vječna
slava i hvala!


Prof. dr. sc. Josip Biskup


2000)


U nedjelju se 20. kolovoza
2000. godine, zauvijek sklopiše oči
sveučilišnoga profesora, doktora
šumarskih znanosti i počasnoga doživotnog
člana Akademije šumarskih
znanosti Roka Benića. Zakoračivši
tek nekoliko dana u deve


desetu godinu života, okupio je 24.
rujna 2000. na Mirogoju, u velikoj
dvorani zagrebačkoga Krematorijuma,
zadivljujuće mnoštvo svojih
štovatelja, prijatelja, kolega, učenika
i slijednika hrvatskoga šumarstva,
drvne industrije, trgovine, su


marskih znanstvenih institucijasveučilišnih krugova, da ga zajedno
s obitelji, isprate u vječnost.


Iz biografskih podataka vidimo
daje sveučilišni profesor Roko Benić
rođen u brodskoposavskom se
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 132     <-- 132 -->        PDF

lu Glogovici na dan Velike Gospe,


15. kolovoza 1911. godine od oca
Antuna, obrtnika i majke Marije.
Danas je rodno selo stopljeno sa
Slavonskim Brodom, u kojemu je
nakon glogovačke osnovne škole,
završio gimnaziju. Diplomirao je
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu 1934., čime je
zacrtana osnova njegova daljnjega
životnoga puta. Struka gaje nosila
u Senj i Rab, gdje je zakoračao svoje
prve šumarske korake u okružju
toliko različitom od rodnoga posavskog,
zatim u Banja Luku, Cazin
i Bosansku Krupu, gdje je obavljao
poslove unutarnje kolonizacije,
iskorištavanja šuma u vlastitoj
režiji i poslove vezane za drvnu industriju.
S velikim ratom vraća se u
Slavoniju, radeći u Spačvi i Ravnateljstvu
šuma Nova Gradiška kao
referent za iskorištavanje šuma, a u
kasnijem razdoblju kao direktor i
tehnički direktor istoimenih šumskih
gospodarstava.
Poratne godine 1947. prelazi na
Poljoprivredno-šumarski fakultet u
Zagrebu gdje je izabran za asistenta
u Zavodu za uporabu šuma, kojega
tada vodi prvi šumarski akademik
prof. dr. A. Ugrenović. Godine
1953. izabran je za docenta, 1955.
za izvanrednog, a 1961. godine za
redovitog profesora za predmet Iskorišćivanje
šuma. Na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu, odnosno
od 1962. Šumarskom fakultetu predaje
predmete Iskorišćivanje šuma,
Organizaciju rada u drvnoj industriji,
Zaštitu na radu i Knjigovodstvo.
Osnivač je poslijediplomskih
studija iz znanstvenih područja Iskorišćivanje
šuma i Organizacije
rada u drvnoj industriji. Petnaest
godina predaje na dodiplomskoj i
poslijediplomskoj nastavi i podiže
nastavne i istraživačke kadrove na
Lesarskom oddelku Biotehniške
fakultete u Ljubljani. Na posljednjem
ispraćaju nije nas stoga začudilo
nazočnost dekana Biotehniške
fakultete prof dr. sc. Istoka Vinklera,
kao i prodekana Gozdarskog oddelka
doc. dr. Igora Potočnika. Predaje
također na Višoj tehničkoj


školi za drvnu industriju u Novoj
Gradiški, odgajajući tada, kada u
Hrvatskoj još nije bilo visokoškolskog
obrazovanja iz područja drvne
industrije, prijeko potrebite stručnjake
drvne preradbe i obradbe.


Uz mnoga zaduženja na matičnom
Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu valja istaknuti dekansku
i prodekansku dužnost, kao
i višegodišnju čelnu poziciju fakultetskoga
Odbora za šume.


Prof. Benić ostvaruje međunarodnu
suradnju studijskim boravcima
u Engleskoj (Forestry département
Universiti Oxford, te na fakultetima
u Bangoru, Edinburgu i
Aberdeenu) kao stipendist UNES-
CO-a, zatim čehoslovačkoj gdje
boravi u Zvolenu i Brnu. Suosnivač
je Asocijacije europskih profesora i
istraživača iz područja iskorištavanja
šuma i šumske tehnike, koja do
danas neprekidno djeluje 34 godine.
Osim toga nalazimo ga na mnogim
savjetovanjima i studijskim
putovanjima u mnogim europskim
zemljama te Rusiji i Kanadi.


Bio je član Hrvatskog šumarskog
društva, a njegov tajnik 1954.
godine, te glavni urednik Šumarskog
lista u godinama 1948. i
1949. Začasni je član Društva inženjera
i tehničara gozdarstva in lesarstva
Slovenije, dopisnik Commonwealth
Forestry Institute u Oxfordu,
počasni član Akademije šumarskih
znanosti u Zagrebu, član


IUFRO-a, te suradnik JAZU.


Prof. dr. sc. Roko Benić je za
vrijeme svoje sveučilišne karijere
napisao 40 znanstvenih radova, 28
stručnih radova te 14 udžbenika i
priručnika. Za znanstveni je doprinos
1980. godine nagrađen republičkom
nagradom "Nikola Tesla".


Može se sa sigurnošću ustvrditi
kako je profesor dr. se. Roko Benić
dao veliki doprinos uspostavi suvremenih
obrazovnih i znanstvenih institucija
i programa obrazovanja šumarskih
i drvarskih stručnjaka u Hrvatskoj
te, uz ostale suradnike, zacrtao
zagrebačku školu iskorišćivanja
šuma i organizacije rada u drvnoj industriji,
na čijim tragovima i danas
djeluju njegovi slijedbenici.


Potrebno je navesti da se profesor
Roko Benić odlikovao skromnošću
i blagošću, visokom inteligencijom,
logičnim razmišljanjem
i zaključivanjem, brzinom odlučivanja
i širinom stručnih i općih interesa.
Njegovo se znanstveno djelo
odlikuje ispravnim odabirom,
kritičnim duhom i istrajnom ozbiljnošću,
stoje cijenjeno u međunarodnim
znanstvenim krugovima. U
odnosima prema kolegama, suradnicima
i studentima prevladavala
je blagost i tolerancija. Stvarao je
mostove prijateljstva, koje nikada
za sobom nije rušio. Njegova je suradnja
s operativom bila plodonosna,
posebno u pionirskom području
organizacije rada u drvnoj industriji,
a doprinos razvoju znanstvenih
područja iskorištavanja šuma i
organizacije rada u drvnoj industriji,
u kojima je djelovao u svom vremenu,
gotovo je nemjerljiv. Uspostavljajući
i vodeći poslijediplomsku
nastavu iz navedenih područja,
osigurao je vrhunski prijenos znanja
i visokokvalitetne, suvremeno
obrazovane stručnjake znanstvenog
i operativnog šumarstva i drvne
prerade u Hrvatskoj, ali i u Sloveniji
te Bosni i Hercegovini. Duboko
sam uvjeren daje svojim pristupom
svima magistrima i doktorantima
ostao u uspomeni kao čovjek
i nastavnik vrijedan trajnoga
štovanja. Putujući s profesorom
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 133     <-- 133 -->        PDF

Benićem u mnoge strane zemlje, vući djelatnici Šumarskoga fakulma,
sumnjama i strepnjama, o radouvjerio
sam se s koliko je uspjeha teta u Zagrebu. stima koje donosi život i rad u žegradio
mostove međunarodnog priPrivatni
život ima pravo na tajljenim
okruženjima, o planovima
jateljstva i suradnje. I stoje najvažnovitost.
Ali, dugogodišnje družeza
budućnost
nije, to nije čuvao za sebe, nego je u nje i prijateljstvo skida velove tajni Oprostili smo se od čovjeka i
svakoj prilici nastojao predstaviti i i razotkriva dio privatnosti. Slušao stručnjaka ispred kojega i za kojim
promovirati mlađe suradnike, osisam
tako iz usta profesora Benića je ubraždena trajno osvijetljena


guravajući im na taj način u onom priče o mnogim životnim događaCoelhova
Osobna legenda. Njegov
vremenu toliko potrebni izlaz u svi


njima iz djetinjstva, školovanja, iz će život i djelo biti potrebno istražijet.
Toga su se sa zadovoljstvom i


rata, iz struke, o odnosima medu ti i budućoj javnosti potpuno i dezahvalnošću
sjećali i sjećaju se njeljudima,
o svakodnevnim proble


taljno predstaviti.
govi slijednici na zagrebačkom Šumima
i zgodama koji se u biografiji


Hvala i slava profesoru Beniću.
marskom fakultetu profesori: Boja-ne navode, o obitelji, supruzi gos


Neka mu je lagana Hrvatska zemlja!
nin, Knežević, Sever, Figurić, Krpođi
Olgi i sinu dr. se. Daliboru Be-
pan, i mnogi drugi umrli ili još žinić,
o ljudskim dnevnim strahovi-Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan


Značajniji radovi


Zadaci šumarstva u Petogodišnjem planu razvitka narodne
privrede FNRJ u godinama 1947-1951.
Šum. list 1947: 13 8-146.


Motorne lančane pile - Prilog poznavanju rada i efekata
pile "Teleš" i "Mercury". Šum. list 72 (1948):
249-261.


Škola uzajamne obuke kao sredstva dizanja produktivnosti
rada. Šum. list 1948: 334-336.
Povodom novog općeg Zakona o šumama. Gosp. list
1948:334-336.
Povodom novog općeg Zakona o lovu. Gosp. list 3
(1948).
Pougljavanje drveta ubrzanim postupkom. Šum. list
1949: 180.
Suha destilacija drveta u pokretnim postrojenjima.
Šum. list 1949: 414-423.


Šumarstvo i drvna industrija. Tehnika 1949: 352-355.


Ubrzano pougljavanje drveta. Tehnički pregled 1949:
166-169.
Obračunavanje zarade unutar radnih brigada s obzirom
na sadašnje propise. Šum. list 1949: 302-303.
Organizacija rada u šumi lančanom metodom. Šum. list
1949: 129-137.


Prilog poznavanju tehnike pougljavanja i kvaliteta drvnog
ugljena proizvedenog ubrzanim načinom
pougljavanja. Šum. list. 73 (1949): 220-232.


Motorne lančane pile (s S. Frančiškovićem). Zagreb,
1949,126.


Iskorišćivanje šuma. Mali šumarsko-tehnički priručnik,
Zagreb, 1949, 234-289. Skideri u eksploataciji
šuma. Šum. list 74 (1950): 388-400.


Naučna organizacija rada i neki problemi rada u eksploataciji
šuma. Organizacija rada 19S 1:21-2S.


Zeitstudium als Mittel zur Bestimmung gerechter Löhne
in Hauungsbetrieb Jugoslawiens. Forstarbeit
2 (1952): 3-5.
Upotreba skidera za privlačenje oblovine. Drvna ind. 1012
(1952): 17-20. Istraživanje o odnosu između širine
goda i zone kasnog drveta kod poljskog i običnog
jasena. Glas. šum. pokuse 11(1953): 53-72.


Iskorišćivanje oblovine kod izrade tesanih i piljenih željezničkih
pragova i tesane i piljene skretničke i
mostovne grade. Šum. list: 127-136, 1953.


Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama promatrana
sa gledišta eksploatacija šuma. Šum. list
1954: 174-182.


Procjena učešća obojene srži u dubećem deblu poljskog
jasena (Fr. angustifolia Vahl). Šum. list 78
(1954): 363-379.


Ljetna i zimska sječa jelovine u Gorskom Kotaru. Drvna
ind. 5 (1954): 1-7. Razmatranje o iskorišćivanju
oblovine kod izrade pragova. Šum. list 1955:
621-634.


Kalkulacije ekonomičnosti u eksploataciji šuma. Drvna
ind. 4-5 (1955): 4-11, 6-8 (1955): 4-12.


Širina goda kao činilac kakvoće poljske jasenovine. Šumarstvo
1955:534-545.


Ekonomičnost izrade željezničkih pragova. Drvna ind.
1 (1956): 2-16.


Učešće kasnog drveta u godu jelovine. Šum. list
(1956): 376-386.


Istraživanje o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli
i srži poljskog jasena. Glas. šum. pokuse 12
(1956): 13-104.


Nagrađivanje šumskih radnika na sječi i izradi i postojeći
propisi o plaćama. Šum. list 1956: 402-411.


Odnosi između cijena nekih drvnih sortimenata. Drvna
ind. (1956): 175-185. Sadržaj i raspored vlage u
deblu poljskog jasena. Anali za eksperim. šumarstvo
JAZU 2 (1957): 5-22.


Istraživanje o rasporedu nekih fizičkih svojstava o deblu
poljskog i običnog jasena. Glas. šum. pokuse
13 (1957): 509-536.


Istraživanje o potrošku vremena za čišćenje debla od
grana i guljenje kore kod ljetne sječe jelovine u
Gorskom Kotaru. Glas. šum. pokuse 13 (1957):
249-279.


S puta po Poljskoj (s J. Krpanom). Drvna ind. (1957):
159-168.
Mogućnost upotrebe motornih vitala "Zwergkuli" i


623
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 134     <-- 134 -->        PDF

"Bergkuli" u eksploataciji šuma. Drvna ind.
(1957): 173-176.


Prirodni gubitak (kalo) u iskorišćivanju šuma. Izd.
Posl. udruženje šumsko-priv. organizacija, Zagreb,
1957.


Kalkulacija troškova i analiza ekonomičnosti u iskorišćivanju
šuma. Zagreb, 1957, 73.
Normiranje rada u drvnoj industriji. Rad. Univ. Sarajevo.
Zagreb, 1957.
Utvrđivanje normalnog učinka rada kod obaranja i izrade
jelovine u ljetnoj sječi. Šum. list (1958): 369


390.
Minimalni promjer trupaca i maksimalno učešće srca
kod bukove pragovske oblovinc. Drvna ind.
(1958): 34-60.


Ekonomičnost mehanizacije sječe. Drvna ind. (1958):
131-134.
Lesnictwo i przonyel drzewni w Jugoslawii. Sylvan No
4,Warszawa, 1958.
Eksploatacija šuma (suautor A. Ugrenović). Zagreb,
1958", 481 str.
Racionalizacija rada u drvnoj industriji. Skripta, Zagreb,
1958, 180 str.


Krojenje oblovine. Institut za šum. istr. Beograd, 1958.


Raspored nekih fizičkih svojstava drveta u deblu bele
topole i bele vrbe. Rad. istraž. Topola Beograd,
(I960): 83-123.


Zračni transport proizvoda eksploatacije šuma. Drvna
ind. 1-2 (1960): 12-15. Učešće i raspored srži u
deblu crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.). Šum.
list 1-2(1961): 10-35.
Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma. Šum.
list 11-12(1961).


The variations of some physical properties of wood in
the stain of Black Alder (Alnus glutinosa Gaertn.).
IUFRO, 13th Congress, Proc. 2, Wien 1961.


Odjel za drvo tehnološkog instituta u Kopenhagenu.
Drvna ind. 1-2 (1961): 28-29.
Varijacije nekih fizičkih svojstava drva u deblu crne johe
(Alnusglutinosa). Drvna ind. 3-4 (1962): 62-66.
Racionalizacija rada u drvnoj industriji. Skripta, Nova
Gradiška, 1962, 191 str.


Neke mogućnosti boljeg korištenja sitnog drvnog materijala
promatrane sa tehničkog i ekonomskog
gledišta. Institut za drvo, Zagreb, 1963.


Jelove grane kao potencijalna sirovina za proizvodnju
ploča iverica i vlaknatica te celuloze i papira.
Drvna ind. 1-2(1964): 12-16.


Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog
srca kod pragovskih trupčića. (Analiza propisa
novog standarda JUS D. D 1020-XII 1962).
Šum. list 5-6 (1964): 205-212.


Organizacija proizvodnje u lesni industriji. Skripta,
Ljubljana, 1965, 297, str.


Einge
Ergebnisse der Forstbenutzung in Niederungswäldern
des Savagcbietes (Slawonische Eichenwälder).
Hochschule für Forstwesen und Holz


verarbeitung Zvolen. Sammelbuch von Referaten
des internationalen Symposiums, Zvolen,
1966,149-158.


Norme i normativi u šumarstvu (sa S. Bojaninom). Posl.
udruž. šum. privr. org. SRH, Zagreb, 1966, 60.
Šumarsko tehnički priručnik (urednik i glav. autor). Zagreb,
1966,56.
Šumsko tehnički priručnik, a) šumski fond i njegova
struktura, str. 9-12; b) Iskorišćivanje glavnih
šumskih proizvoda, str. 321-451; c) Neka svojstva
i upotreba drveta, str. 486-500, Zagreb, 1966.
Eksploatacija šuma. Drvno industrijski priručnik, 674737,
Zagreb, 1967.
Stand und Entwicklung der Mechanisierung der Forstnutzungsarbeiten
in der S. R. Kroatien. Sopron,
1968,5.


Statistička kontrola proizvodnog procesa u industriji
namještaja i građevne stolarije. Drvna ind. 1
(1968): 8-18.
Eine Möglichkeit zur Vcrgrosserung der Rohstoffbasis
für die Faser- und Spannplattenerzcugung. Int.
Symposium übert Mechanisierung bei der Forstnutzung.
Sammelbuch von Referaten, Ljubljana,
1969,187-193.


Neki elementi koji utiču na mogućnost iskorišćenja drva
jelovih grana. Drvna ind. 11-12 (1970).
Einige elemente, von denen die Verwartungsmöglich


keit des Tannenastholzes abhänge. Pozna, 1970.
Organizacija rada u drvnoj industriji. Znanje, Zagreb,
1970.


Der gegenwärtige Stand ubd die künftige Entwicklung
der Mechanisierung, von Holzernte und Transport
in Kroatien. Reinchchof, 1973.


Neke karakteristike drva jelovine Glas. šum. pokuse
1974:220-252.
Iskorišćivanje šuma na području istočne Slavonije i susjednih
područja. JAZU, Centar za znanstveni
rad, Vinkovci, 1974, 137-157.


Stand und probleme der mechanisierung bei der Forstnutzung
in Kroatien. Finska 25 -31. VIII. 1974.


Neki elementi o kojima ovisi mogućnost primjene teške
mehanizacije u nizinskim šumama. JAZU, Centar
za znanstveni rad, Vinkovci, 1975, 381 -388.


Anwendung von Forstschlepper Kockum 820 tree farmer
in Gebirgsforstung in S. R. Kroatiens. Zvolen,
1975.


Der Stand und Tendenzen der Mechanisierung der
Forstbenutzungsarbeiten in der S. R. Kroatien.
Tharandt, 1978.


Die Elemente, welche die Anwendung gewisser Mechanismen
in Holztransport beeinflussen.
Szczecin, Poljska, 1979.


Iskorišćivanje šuma na području Slavonske Podravine.
JAZU, Centar za znanstveni rad Osijek, 1980.
Šumarstvo Slavonije kao temelj razvitka drvne industrije.
Anali Centra Jugoslav, sklad. Osijek, 1981.