DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 128     <-- 128 -->        PDF

U raspravi koja je uslijedila na kraju programa, svoja
zapažanja, misli i prijedloge iznijeli su brojni eminentni
stručnjaci s područja zaštite prirode i okoliša,
koji već duži niz godina prate stanje ekosustava Žutice,
kao i šireg područja.


Da će se i nadalje vrlo strogo pratiti stanje ekosustava
Žutice uz uključivanje većeg broja mladih ekologa
uz primjenu novih tehničkih dostignuća, jamči Program
GLOBE, koji je iznijet i vrlo učinkovito predstavljen
u sklopu završne rasprave.


Prijedlog projekta "Praćenje stanja i promjena u
okolišu u područjima iskorištavanja prirodnih resursa"
u okviru Programa GLOBE, predviđa u I fazi uključivanje
kao nositelje projekta srednju školu "Ivan Švear"


iz Ivanić Grada, INA- Naftaplin i Hrvatsko ekološko
drušvo, u suradnji s poduzećima "Hrvatske šume" i
"Hrvatske vode", a u kasnijoj fazi bi se uključile i osnovne
i srednje škole iz ostalih gradova uz Lonjsko polje,
koje su uključene u GLOBE program.


Pored ostalih djelatnosti na kraju je predstavljeno i
lovno gospodarenje u državnom lovištu "ŽUTICA", u
kojem je ovlaštenik prava lova lovačko društvo "Fazan"
Topolje, čiji su članovi i ovom prilikom svojim sudjelovanjem
i aktivnostima pomogli da cjelokupni program
završi s ugodnim druženjem u lijepom ambijentu
lovačke kuće Hrastilnica.


M. Glavaš, M. Grubešić,
V. Kušan, B. Prpić


EKOLOŠKA PROBLEMATIKA SUME ŽUTICA


Šumu "Žutica", kao i istoimenu gospodarsku jedinicu
čini kompleks od 6000 ha šuma, kojima gospodari
javno poduzeće "Hrvatske šume", Uprava šuma Zagreb,
šumarija Novoselec.


Smještena je u savskoj nizini u blizini Ivanić-Grada
na samome ulasku u Lonjsko polje.


Ove vrijedne šume obrasle su stablima hrasta lužnjaka,
poljskoga jesena, običnog graba, te crne johe.


Izvorni utjecaj čovjeka u ekosustavu područja Žutice
svodio se nekada isključivo na iskorištavanje šume,
te držanje stoke u šumi. Danas je slika drukčija.


Dio toga svakako treba pripisati globalnom utjecaju
čovjeka na prirodu (rad velikih industrijskih postrojenja,
primjena ekološki nepodobnih tvari, te ukupno negativno
djelovanje na zrak, vodu i tlo). Sve to odražava
se pojavom kiselih kiša, promjenom ozonskog omotača
ili povećanjem radioaktivnosti. U atmosferi se pojavljuju
posljedice izgaranja ogromnih količina fosilnih
goriva, nuklearnih eksplozija ili izgaranja nafte na naftnim
poljima ili u tankerskim katastrofama. Jedna od novijih
teza kao globalni uzrok propadanja šuma navodi
zasićenost zemaljskog omotača ogromnom količinom
radio valova visokih frekvencija.


Lokalni utjecaji čovjeka u Žutici zasnovani su na činjenici
kako je na tom mjestu otkriveno najveće nalazište
nafte u Hrvatskoj, tako daje do sada nabušeno 276
bušotina, što čini oko 6,3 posto ukupne šumske površine
pod objektima INA-Naftaplina. Time nastaju značajne
prenamjene u prostoru.


Utjecaj proizvodnje nafte i plina pratio je dipl. ing.
Nenad Vorel (mentor prof dr. sc. Branimir Prpić) u svom
diplomskom radu. Izabrane su 22 bušotine kao 10% uzorak
za utvrđivanje oštećenosti stabala.


Rezultati mjerenja i ocjene ukazuju da su stabla hrasta
lužnjaka uz bušotine oštećena 49 posto više, a 100 m


udaljena od bušotine 36 posto više od prosjeka oštećenosti
te vrste u Hrvatskoj.


Mogući uzroci oštećenja su sljedeći:


1. promjena mikroklimatskih prilika u šumi,


2. moguća promjena režima podzemnih voda,


3. promjena režima površinskih voda,


4. nesavjesno ispuštanje neekoloških tvari u okoliš.
(To je ponajprije ispuštanje sumporovodika koji
se izdvaja iz plina u postrojenju Etan u zrak).
Uz to, aktivno korištenje objekata INA - Naftaplina,


u šumi nastaje dodatno opterećenje za šumske zajednice
prometom motornih vozila, korištenjem toplinske, električne
energije, te različitim mehaničkim postupcima.
Posljedica su pojava ispušnih plinova, buka i vibracije.


Korištenjem različitih sredstava i medija kod bušenja,
proizvodnje i remonta moguće je izlijevanje štetnih
i opasnih tvari u okoliš. To su goriva, maziva i primijenjena
kemijska sredstva.


Izravan utjecaj na okoliš nastaje pojavom akcidentnih
stanja kao što su erupcije bušotina, požari i pucanje
cjevovoda za transport kapljivih medija.


Pucanja cjevovoda su najznačajniji izravni negativni
utjecaji na okoliš.


Posljedice su istjecanja iz cjevovoda u šumsko područje,
gdje nafta kao totalni dendrocid izaziva sušenje
drveća i uništava ukupnu floru. Od nedavno u naftovodima
prevladava slana voda (50-90%) koja je vrlo nepraktična
za sanaciju, budući da ona vrlo brzo prodire u
tlo i tako onemogućava sanaciju. Posljedice su za okoliš
znatno veće, a uz sve dolazi i do zagađenja podzemne
vode.


Periodično plavljenje (Žutica služi kao retencija)
dovodi do većih oštećenja površine u svim navedenim
slučajevima.


486
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Za sada najveći ekološki problem Žutice su isplačne
jame različitih veličina, koje se nalaze u različitim fazama
sanacije.


Iz samog rudarskog projekta vidljivo je da su one izvor
stalnoga, trajnoga zagađenja okoliša zbog tehničke
nedorečenosti ili nedovoljno studioznog pristupa tehničkom
rješenju kao i izvedbe same isplačne jame. Uz to
postoji stalna opasnost prelijevanja oborinskih voda
preko njenog ruba u nezaštićeni okoliš.


Uz legalne isplačne jame, koje su ipak izvedene po
rudarskom projektu (što znači da´imaju i projekt sana-
cije) postoji i stanovit broj ilegalnih, koje nastaju po
potrebi njihovih korisnika, najčešće uz sam rub šume,
nerijetko i u samoj šumi presjecajući tako kapilarni sustav
tla.


Ostali utjecaji na šumu Žutica:


To su, prije svega, klimatska odstupanja, kada nastaju
duža sušna razdoblja, na što su nizinske šume posebno
osjetljive. Rezultat je pad razine podzemnih voda i
nedovoljne ishranjenosti korjenovog sustava drveća.
Sniženje razine podzemne vode za 25 cm izaziva pojačano,
a za 50 cm potpuno sušenje stabala.


Drugi ekstrem su poplavne vode koje se zadržavaju
duže vrijeme. Zabilježen je slučaj iz 1964. godine (početak
rada prve bušotine) kada se poplavna voda zadržala
tijekom 1965. i 1966. godine izazvavši anaerobio-
sis - nedostatak kisika i povećanje koncentracije C02 u
tlu. Kao posljedica javila se znatna oštećenost šume što
je izazvalo najezdu gubara i velike štete. U razdoblju od
1965. do 1968. intenzivno se posjeklo 1.000.000 m3
drvne mase. Izgradnjom mreže šumskih puteva došlo je
do dužeg zadržavanja oborinske i poplavne vode u tako
stvorenim kazetama, a time i do pojave anacrobiosisa.


Predsjednik HŠD-a prof. dr. sc. Slavko Matić pozdravio
je sve nazočne i čestitao im Dan hrvatskoga šumarstva,
u okviru kojeg se održava i ova 104. redovita
skupština HŠD-a. Ona će se odvijati u dva dijela, ovaj
"formalno-službeni" s početkom u 10 sati, s tematikom
iz predloženog dnevnog reda točka 1 — 6 i onaj dio


Danas je problem riješen izgradnjom odgovarajućih
propusta, kojimaje omogućeno prirodno otjecanje oborinske
i poplavne vode.


Nezanemariv negativni čimbenik na šume Žutice su
poplavne vode rijeke Save. Poplavne vode koje bi trebale
svojim periodičkim pojavama poboljšati kvalitetu
nizinskih šuma, čine suprotan utjecaj i u sinergizmu s
ostalim nepovoljnim čimbenicima pridonose degradaciji
šumskih zajednica.


Uz Savu tu su i poplavne vode rijeke Lonje, koja je
također opterećena fekalnim industrijskim otpadom.


Još jedan negativan čimbenik, ali za sada nedovoljno
proučen, su meliorativni zahvati na Crnec Polju, koji
su također doveli do poremećaja podzemnih voda.


Razina podzemne vode nije mjerena prije i nakon
izgradnje sustava Crnec Polje, ali iz podataka šume Repas
koja je slične strukture, a u kojoj su uočene ozbiljne
posljedice zbog sniženja razine podzemnih voda, mogu
se izvesti isti zaključci.


Ovdje su prisutne i oborinske vode koje ispiru obradive
površine oko Žutice, a opterećene su umjetnim
gnojivima i pesticidima.


Iz svega iznesenoga uočljiva je znatno poremećena
prirodna ravnoteža, stoje svakako ostavilo posljedice
na floru i faunu Žutice.


Poznavanje uzroka koji dovode do propadanja
šuma, prvi je korak do sprječavanja istoga ukoliko
za to postoji ne samo želja, već i financijska mogućnost
svih korisnika prostora.


Nives Farkaš-Topolnik


(točka 7.) koji slijedi nakon pauze s početkom u 11 sati,
s tematskom raspravom "Hrvatsko šumarstvo za 21.
stoljeće". Tom dijelu, na početku rasprave bit će nazočan
i pokrovitelj ovogodišnjeg Dana hrvatskoga šumarstva,
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora gosp.
Zlatko To m č i ć . Usvojen je ovaj


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


104. redovite skupštine HŠD-a održane 20. lipnja u Zagrebu
u dvorani Göthe instituta (Njemačko veleposlanstvo)


487
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Dnevni red


1. Otvaranje Skupštine


utvrđivanje kvoruma i prihvaćanja Poslovnika
rada skupštine


izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovje-


rovitelja Zapisnika


izbor Povjerenstva za zaključke


2. Izvješće o radu HŠD-a između 103. i 104. skupštine
HŠD-a


3. Verificiranje financijskog poslovanja za 1999. god.


4. Verificiranje programa rada i financijskog plana za
2000. god."


5. Rasprava po izvješćima i zaključci.


6. Razno


7. Tematska rasprava "Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće".
Poticatelji rasprave: Prof. dr. sc. Slavko Ma-
tić, predsjednik HŠD-a, Željko Rendulić, dipl. ing.
šum., pomoćnik ministra poljoprivrede i šumarstva i
Željko Rendulić, dipl. ing. šum., direktor "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb.


Ad 1) Utvrđeno je daje skupštini od 97 ovlaštenih
delegata nazočno 81, pa će sve donesene odluke biti punovažne.
Poslovnik rada skupštine prihvaćenje bez primjedbi.
U Radno predsjedništvo ovog prvog dijela
Skupštine izabrani su S. Matić, M. Figurić i I. Grcgoro-
vić, za zapisničara tajnik HŠD-a H. Jakovac, a za ovje-
rovitelje zapisnika T. Starčević, J. Dundović.


Ađ 2) Tajnik HŠD-a H. Jakovac kratko je prikazao
najznačajnije aktivnosti i rad HŠD-a između dvije
skupštine, te analizirao najznačajnije stavke financijskog
poslovanja u 1999. godine.


Svi ovi materijali dostavljeni su u pismenom obliku
uz poziv za skupštinu, članovima U. O., Nadzornog odbora
i delegatima skupštine, tako da su se mogli pripremiti
za eventualnu raspravu. Osim toga, ova izvješća su
prihvaćena i na 6. sjednici U. O. i sastavni su dio zapi


snika te sjednice, također dostavljenog uz poziv za
skupštinu.


Ad 3) Izvješće o izvršenju financijskog plana HŠD-a
u vremenu od 1. siječnja do 31. prosinca 1999. godine,
dostavljeno je uz poziv svim delegacijama, a također i
Izvješće Nadzornog odbora HŠD-a.


Ad4) Nije bilo dopuna-pa su jednoglasno verificirani
program rada i financijski plan za 2000. godinu.


Ad 5) Nakon kratkih objašnjenja i rasprava sva izvješća
su jednoglasno prihvaćena.


Napominjemo, kako ova izvješća ne prilažemo uz
ovaj zapisnik, jer su ona sadržana u prilogu Zapisnika
6. sjednice U. O. objavljenog u Šum. listu 5- 6/2000.


Ad 6) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave,
nego je najavljena točka 7 i tijek odvijanja tematske
rasprave "Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće".
Naime, glede ograničenog vremena boravka na ovom
našem skupu, pokrovitelja predsjednika Hrvatskoga državnog
sabora, gosp. Zlatka Tomčića, s Državnim protokolom
dogovoren je program nazočnosti pokrovitelja
- doček, pozdravna riječ predsjednika HŠD-a, dio poticajnih
referata nakon kojih će se predsjednik Hrvatskoga
državnog sabora obratiti nazočnima - osvježenje
(stanka) i odlazak pokrovitelja. Poslije stanke slijede
izvješća predsjednika ogranaka HŠD-a (nakon provedenih
rasprava po ograncima), zatim rasprava i zaključci.
Predloženo je da u ovom drugom dijelu skupštine u
Radnom predsjedništvu budu članovi HŠD-a, koji su
prema zaključku U. O. bili zaduženi za pripremu rasprave
(poticajne referate) - Matić, Rendulić, Ledinski,
Starčević, Devčić, Pentek i Gregorović. Oni bi također
trebali biti u Povjerenstvu za zaključke.


Prikaz rada drugog dijela skupštine - tematske rasprave
"Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće" (točka 7.
Dnevnog reda) u prilogu je ovoga zapisnika, a u Šumarskom
listu 7-8/2000 uvrstili smo ga u rubriku
AKTUALNO (str. 432).


Zapisnik sastavio


Tajnik HŠD-a


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.


Ovjeritelji zapisnika


Tomislav Starčević, dipl. ing. šum., v.r.


Mr. sc. Josip Dundović, v.r.


488