DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Slojevi organske materije stvaraju specifičnu mi-
kroklimu i sastav mokroorganizama koji daju šumskom
tlu bitne karakteristike, različite od onih koje imaju druga
tla. U površinskom sloju rastvara se listinac, te ostali
ostaci vegetacije i životinjskog svijeta. Istina je da su
mnoga ostala tla, osim tla tundra, stepa, močvara i pustinja,
razvijana pod utjecajem šuma ali su stoljećima
bez šumskog pokrivača izgubila osobine šumskog tla.
Pritehet i F i s c e r su 1987. g. dali definiciju: "Šumsko
tlo je ono koje je aktualno pod utjecajem šumske
vegetacije".


Rasprostranjenost šumskog tla na Siciliji također se
podudara sa sadašnjom rasprostranjenošću šumske vegetacije,
ali se nalazi pod utjecajem klimatskih i antropoloških
čimbenika. Šume su na Siciliji pokrivale velik dio
ukupne površine, da bi se krajem Drugog svjetskog rata
ta površina svela na svega 85.643 ha. Nakon većih poslijeratnih
zahvata na pošumljavanju, površina pod šumama
danas iznosi 283.000 ha ili 10,4 % površine otoka.
Od te površine na crnogoricu odpada 16 %, bjelogoricu
39,3 %, mješane šume 21,3 % i degradirane šume 23,4
%. Po uzgojnom obliku 77,7 % su visoke šume i 22,3 %
panjače.


Prva intenzivnija pedološka istraživanja na Siciliji
vršena su 1969. g. (Bal latore i Fierotti) u području
planine Madonie. Oni su dali shematski prikaz razvoja
tla koji ima sljedeći tok:


- matična stijena


protorendzina


rendzina


smeđa rendzina


crvenica (terra rosa)


smeđe tlo (terra bruna)


Ovaj tok može biti i obratan, u smislu degradacije,
od smeđe i crvene zemlje do protorendzine.


Autor je obradio specifičnosti tla vezane za vrste vegetacije
sa svim biotskim i abiotskim karakteristikama.
Posebno je interesantan osvrt na tlo gdje uspijeva "Fra-
ssino da manna" -jasen (F. angustifolia), vrsta koja se
od pamtivijeka uzgaja radi proizvodnje smolaste tvari
(manna), koja se upotrebljava za pripravu raznih ljekovitih
preparata. Tla na kojima se uzgaja taj jasen trebaju
biti duboka, glinasta, neutralne reakcije, bogata dušikom,
fosforom i organskim tvarima.


Istraživanje kvalitete i specifičnosti tla ima i značajnu
praktičnu važnost, radi odabira vrsta za pošumljava-
nje i mogućnost ocjene potencijalne produktivnosti tla,
što omogućuje sigurnije investiranje.


Lucio di Cosmo: Bilješka o rasprostranjenosti
plut ujaka (Quercus suber L.) u području Viterba.


Zadatak ovog istraživanja je ustanoviti mogućnost
opstanka plutnjaka u području Vitcrbe s ustanovljenjem
limitirajućih čimbenika.


Plutnjak je rasprostranjen u Španjolskoj, Portugalu,
Francuskoj, Alžiru, Tunisu, Maroku i Italiji, na ukupno
oko dva milijuna hektara površine. Italija sa 98.862 ha
(ISTAT: šumska statistika 1994.) zauzima posljednje
mjesto. Plutnjak je u Italiji rasprostranjen u više provincija,
najviše ga ima na Sardiniji (98.672 ha). U regiji Lazio
ga ima 1.149 ha i to Latina 991 ha i Viterbo 158 ha.


Istraživanja su išla u dva smjera: kvalitetno-kvan-
titetna proizvodnja pluta i teritorijalna rasprostranjenost
plutnjaka, stoje predmet ovog članka.


Prisutnost plutnjaka u području Viterba očituje se u
tri oblika:


- čiste sastojine plutnjaka;


raspršena stabla ili manje grupe u sklopu drugih vrsta
panjača;


- pojedinačna stabla.


Ovi su podaci uneseni u "Kartu rasprostranjen]a
plutnjaka područja Viterbo".


Na rasprostranjenost plutnjaka utječu bioklimatski,
hidrografski i pedološki čimbenici, koji limitiraju njegovu
rasprostranenost i to na sjeveru i jugu neodgovarajući
tereni, a na istoku prevelika količina oborina, koje
na pojedinim supstratima djeluju nepovoljno. Iz tih
razloga plutnjak je uglavnom raširen u koridorima i
manjim izoliranim skupinama.


Pored ovih limitirajućih čimbenika sigurno je daje
hrast plutnjak tijekom stoljeća najviše reduciran nepovoljnim
antropološkim utjecajem.


Loevve V, Gonzales M., Subiri M., Urqui-
eta E., Lopez C, Cabrera J.: Nove pogodnosti u
proizvodnji drveta u južno-središnjem dijelu Čilea.


Posljednjih dvadesetak godina razvoj šumskog sektora
u Čileu postigao je značajan napredak. Razlog tomu
su dobrim dijelom poticaji Vlade određeni zakonom iz
1974. g., kojim država sa 75 % učešća sudjeluje u investicijama
u šumarskoj proizvodnji. Iako ovaj poticaj teoretski
mogu koristiti svi poduzetnici, u praksi su tu mogućnost
koristile samo velike kompanije, jer je država
odobravala financijska sredstva tek nakon uspješno izvršenih
zahvata. U projektu je da se za 15 godina donese
novi Vladin program za proširenje ovih zahvata na manjim
posjedima, a osobito na degradiranim površinama.


Ove investicije unesle su i bitnu promjenu u sastavu
šumske vegetacije. Od ukupne šumske površine
(1.835.985 ha) 92 % se odnosilo na kulture brzog rasta:
Pinus radiata i Eucalyptus sp. Ove monokulture izlože-


338
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ne su napadu raznih štetočinja, posebice Rhyzciona
buoliana i Phoracantha semipunctata.


Cilj istraživanja je bio pronaći vrste koje daju visoku
ekonomsku u ekološku vrijednost. U tu svrhu programirane
su sljedeće radnje:


odabrati vrste drveća koje daju dvostruku korist -
plod i drvo;


odrediti sve značajne karakteristike svake vrste
odrediti potrebne uzgojno-tehničke mjere
razgraničiti površine, koje odgovaraju pojedinim
vrstama drveća


analizirati tržišta i mogućnost plasmana
napraviti ekonomske analize za pojedine kulture
dobivene rezuktate nadopunjene dodatnim specifičnim
argumentima prezentirati svim zainteresiranima


Tijekom projekta odabrane su sljedeće vrste:


orah (Juglans regia), crni orah (Juglan nigra), pitomi
kesten (Castanea sativa), trešnja (Prunus avium),
američka trešnja ili black cherry (Prunus serotina),
likvidambar (Liquidambar styraciflua), grevileja
(Grevillea robusta), jasen (Fraxinus excelsior), pinija
(Pinus Pinea), američka crvena joha (Alnus rubra), crna
joha (Alnus glutinosa), srcolika joha (Alnus corda-
ta), čileanski lješnjak (Gevuina avellana), gorski javor
(Acer pseudoplatanus), tulipanovac (Liriodendron
tulipifera), američki crveni hrast (Quercusfakata).


Sve ove vrste ispituju se po predviđenim kriterijima.
Uspostavljeno je 28 pokusnih ploha veličine 0,5-1,0 ha
na privatnim posjedima. Potrebne radove obavljaju vlasnici
zemljišta, a Institut za šumarstvo (INFOR) daje
potrebni repromaterijal i stručnotchničku pomoć tijekom
trajanja istraživanja. Rezultati istraživanja bit će
sistematizirani, tako da će za pojedine zone sa određenim
karakteristikama biti predviđene potencijalne odgovarajuće
vrste drveta.


S p i n e 11 i R. - S p i n e 11 i R.: Pokusne prorjede u
kulturi pinije - iveranje kompletnih stabala s korijenom


U središnjoj Italiji kulture pinije (Pinus pined), ili
domaćeg bora, kako se tamo obično zove, česte su. Ove
kulture daju okolišu specifičan izgled i imaju skroman
ekonomski značaj, vezan uglavnom za proizvodnju traženih
sjemenka - pinjola. Za što veću proizvodnju pinjola
potrebno je da se krošnja što bolje razvije, a to je
moguće ako se vrše pravovremeno prorjede, vodeći računa
o utjecaju vjetra i opasnosti od požara. Upravo radi
toga preporučljivo je da se prorjedni materijal odvozi.
Ovaj materijal obiluje zelenom masom i nema praktičnu
vrijednost, a njegov odvoz predstavlja znatan tro


šak. Zbog toga se došlo na ideju da se vrši iveranje
kompletnih prorjednih stabala zajedno s korijenom, što
daje veći omjer drvne mase u iveranom materijalu, koji
se može upotrijebiti u proizvodnji ploča vlaknatiea.


Napravljen je pokus u kojem je za vađenje stabala
upotrebljen stroj Benati 160 CSB, težine 20 t i snage
100 Kw, kojim upravlja jedan radnik. Za iverane izvađenih
stabala upotrijebljen je stroj Pezzolato od 380
Kw a hidrauličkim kranom, kojega poslužuje jedan radnik.
Za odvoz iverja upotrijebljena su dva traktora Save
Mercury 85 (62 Kw), sa dvije prikolice ZAM s hidrauličkim
istovarom, kojima su pričvršćene visoke stranice.
Na njima su radila dva radnika, od kojih je jedan slijedio
"iverač", vozeći unatrag da prikolica kupi iverje,
a drugi odvozio napunjenu prikolicu na sabiralište udaljeno
oko jedan kilometar.


Rezultati pokusa su uhrabrujući. Vadeći u prosjeku
50 % stabala dobivalo se 74 tone biomase po hektaru
(prorjeda intenziteta 75% daje 125 t/ha).


Ukupni troškovi iznose oko 300.000 ITL po danu ili
400-600.000 ITL/ha. Vrijednost dobivenog materijala
od oko 45.000 ITL/t pokriva troškove rada.


Ideja da se iveraju cijela stabla iz prorjede, zajedno s
korijenom, čini se vrlo dobra, jer kvaliteta rada i izgled
kulture nakon zahvata je više nego dobar, a boljim odabirom
strojeva, boljom organizacijom posla, te postizanjem
veće cijene za dobiveni materijal, postići će se i
pozitivni ekonomski rezultati.


Frane Grospić, dipl. ing.


339
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ZLATNA PLAKETA
dr. sc. Juraju Medvedoviću na izložbi izuma INOVA 2000


Izložba izuma i inovacija održana je od 26. do 30.
travnja 2000. na Zagrebačkom velesajmu, u organizaciji
Hrvatskog saveza inovatora.


Na izložbi je bilo izloženo 72 izuma, na čijemu je
ostvarenju radilo više od 100 autora. Izumitelji su izlagali
kao članovi Saveza izumitelja Hrvatske, Županijskih
udruga, Kluba izumitelja "Ruđer Bošković",
"INA", Veterinarskog fakulteta i drugi. Bilo bi dobro
kada bi se naši šumari izumitelji uključili u Klub izumitelja
Hrvatskoga šumarskog društva, i zajedno nastupali
na budućim izložbama.


Naš kolega Juraj Mcdvedović izložio je na izložbi
INOVA 2000 svoj izum pod nazivom UREĐAJ ZA
AEROFOTOSNIMANJE. Ocjenjivački sud (5 članova)
pažljivo je razmotrio vrijednost, tehničko-tehno-
loška razina, ekološko značenje i dodatne odrednice
Ocjenjivačkog suda.


Izum UREĐAJ ZA AEROFOTOSNIMANJE, izumitelja
J. Medvedovića, nagrađen je zlatnim odličjem.


Uredništvo čestita inovatoru


340