DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 78     <-- 78 -->        PDF

te, primjenjivati "visoki uzgoj", a nikako ne podržavati
obnovu u obliku panjača ili kombinirani uzgoj. Potrebni
su učestali uzgojni zahvati koji reguliraju brzinu
prirasta, prisutnost pogrešaka na deblu, boju drveta i fizičko
mehaničke karakteristike drveta. Većina ovih sas-
tojina još je u početnom razvojnom obliku, i uglavnom
se može govoriti o "potencijalnoj kvaliteti". Najveći
dio ovih sastojina je u privatnom vlasništvu, što također
otežava provođenje istraživanja i primjenu potrebnih
mjera.


Uvjet za primjenu uzgojnih zahvata je izbor "elitnih
stabala" kojima treba podrediti uzgojne zahvate u obliku
prorijeda, koje bi omogućile željeni finalni proizvod.
Kod jasena je cilj proizvesti furnirsku oblovinu, a
to je drvo bez vanjskih defekata, cilindričnog oblika i s
optimalnom širinom goda od 4-7,5 mm. Drvo s užim
godom je nervozno, a drvo s prevelikom širinom goda
se previše usušuje.


Istraživanja su vršena u sjevero-istočnoj Italiji u području
Belluna (Veneto) u 5 populacija i 1 u Tarcentu
(Friuli).


Istraživanja su obuhvaćala sljedeće radnje:


ustanovljenje postojanja eventualnih defekata na
stablima


ustanovljenje visine stabala i položaj u etažama sas-
tojine


uzimanje izvrtka pomoću Presslerovog svrdla u
prsnoj visini


Na ovaj način bilo je moguće odrediti da li pojedino
stablo može imati upotrebu kao pilansko ili furnirsko
drvo, varijaciju širine goda s ekstremima, te odnos razlika
u debljini dva susjedna goda.


Na osnovi ovih istraživanja moguće je odrediti potrebne
uzgojne zahvate i njihovu opravdanost. U većini
slučajeva pravi trenutak za početak izvršenja proreda je
prošao. Za uzgojne zahvate ima opravdanja ako postoji
dovoljan broj kvalitetnih stabala promjera od oko 25
cm, srednje dobi manje od 40 g. i srednje širine goda
najmanje 2,5-3 mm. Tada je moguće izvršiti proredu (to
je doduše malo kasno) i to ne previše intenzivnu kako
se ne bi izazvala nagla promjena u prirastu.


Iz broja 2, ožujak - travanj 2000. dajemo osvrt na
sljedeće priloge:


Dazzi Carmelo: Šumarska pedologija na
Siciliji - iskustva i perspektive


Ovi rezultati trebali bi biti podvrgnuti daljnjim ispitivanjima
zbog kompletiranja potrebnih podataka o odnosu
karakteristika drveta i primjene uzgojnih zahvata.


Michele Scotton-Valter Francescato: Sastav vegetacije
naseljene na odronima fliša i vapnenih mo-
rena u području Belluna.


Konfiguracija Italije sa 41,6 % brdskog i 35,2 % planinskog
terena uz klimatske, hidrografske i vegetacij-
ske karakteristike pogoduje stvaranju fliša i ledenjač-
kih morena vapnenačkog sastava.


U ovom članku analiziranje sastav vegetacije naseljene
na ovakvim područjima.


Nadmorska visina je 470-600 m, godišnje oborine
1300-1800 mm, a srednja godišnja temperatura 10 "C .


Na bazi 65 fitocenoloških snimanja ustanovljeno je
5 glavnih tipova vegetacije koja nastanjuju ove odrone.
Ispitivanja su vršena u području sliva potoka Limana (3
odrona) i Cicogna (1 odron)-lijcvc pritoke rijeke Piave.
Prva tri odrona imaju karakteristike tercijarnog fliša, a
četvrti odron je vapnenačka morena manje pedo-
genetske vrijednosti i veće nestabilnosti (odron kamenja
i površinsko pomicanje).


Prilikom analiziranja obrađeni su sljedeći podaci:


broj uzorka, nagib terena, površina uzorka, broj vrsta,
pokrivenost terena, (pokrivenost travama, grmovima,
stablima), stupanj nastanjenosti (1-5), glavne
smetnje, geološka podloga, površinska kamenitost
podloge, dubina tla, vlažnost tla, pH tla.


U opisu vegetacije dati su detaljni tablični pregledi
vrsta koje nastanjuju odrone. Ta vegetacija varira ovisno
o vlažnosti terena i intenzitetu odronjavanja materijala.
Na flišu gdje je veća stabilnost terena i bolje zadržavanje
vlage više je stabala i grmova, dok je na vapne-
nim morenama vegetacija slabije razvijena. Veća je
učestalost biljaka koje se razmnožavaju sjemenom i vegetativnim
putem. Otpornost biljaka je u uskoj korelaciji
sa stabilnosti terena, gdje Graminaceae pokazuju
najveću vitalnost, zatim pionirske vrste grmova a tek
onda određene vrste stabala {P. uigra; F. ornus, O. car-
piriifolia, S. purpurea,./. communis i druge).


Franc Grospić dipl. ing.


U ovom članku autor obrađuje problematiku razlike
šumskoga tla od ostalih vrsta tala razvijenih izvan šumskih
kompleksa. Mišljenje da ta razlika ne postoji, odbačeno
je nakon pažljivih istraživanja.


MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski okoliš)


337