DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL. SCIENTIFIC PAPERS Šumarski listbr. 5 6.CXXIV (2000),271-278


UDK 630* 165 + 232.3 (Prunus avium L.) 001.


POČETNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKIH
SVOJSTAVA SJEMENA DIVLJE TREŠNJE {Prunus avium L.)


FIRST STUDY ON THE VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF WILD CHERRY {Prunus avium L.) SEEDS


Dalibor BALLIAN*


SAŽETAK: Rad se bavi varijabilnošću populacije divlje trešnje na lokalitetu
Mrkovići sjeveroistočno od Sarajeva. Prikupljeno je sjeme sa 30 stabala koja
se fenotipski razlikuju uslijed antropogenetskih i zoogenetskih utjecaja.
Detaljno su proučena svojstva dužine sjemena, širine sjemena, debljine sjemena
i težine jedne tisuće (l 000) komada sjemenskog zrna. Uz varijabilnost, ocijenjena
je i hereditarnost za svako od gore spomenutih svojstava prema
Falconeru i Bekeru. Provedena je korelacijska analiza za pojedine odnose
između istraživanih svojstava (dužina sjemena prema širini sjemena, debljina
sjemena prema širini sjemena, težina sjemena prema dužini sjemena, težina
sjemena prema širini sjemena).


K Ij u č n e r ij e č i : Divlja trešnja, varijabilnost sjemena, nasljednost.


1. UVOD:


Divlja trešnja (Prunus avium L.) je vrsta kojoj se u
šumama Bosne i Hercegovine poklanja malo pozornosti.
Najčešće se koristi kao ogrjev, a jako malo kao tehničko
drvo, iako na svjetskom tržištu ima visoku cijenu.
Izučavanju varijabilnosti divlje trešnje u BiH pristupilo
se 1990. god pod rukovodstvom mr. sci. Todora Mi-
kića, u okviru projekta D.C.VII. Ovi radovi su prekinuti
ratom, a materijal je izgubljen. Trenutno nedostatak
sredstava onemogućava veće radove s divljom
trešnjom, ali se pristupilo lokalnim istraživanjima.


Divlja trešnja je još 1954. god. proglašena "Drvom
budućnosti" (B e j d 1, 1954), ali se ipak do unazad dva
desetljeća nije puno vodilo računa o njoj. Spada u brzo-
rastuće vrste, s ophodnjom od 40-60 godina, kada završava
svoje prirašćivanje. S ekološkog gledišta vrlo je
značajna zbog svoje ekološke prilagodljivosti, javlja u
nizinskim šumama uz same rijeke pa sve do područja
šuma visokoplaninske bukve. Najčešće dolazi kao rubna
vrsta šume, na mjestima gdje se zadržavaju ptice,
koje su glavni raznosači sjemena.


* Mr. sci Dalibor Ballian. Šumarski fakultet u Sarajevu,
Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo, BiH


U literaturi se slabo mogu naći podaci za dimenzije
sjemena, jer su malo obrađivani. Mogu se naći samo
podaci za veličinu ploda, kreću se oko jedan cm. Za divlju
trešnju s najsitnijim plodom, koji su u zrelom stanju
crne boje, kaže se da je to varijatet Prunus avium
var. actiana L. (H e r m a n 1971 ), ili čista divlja trešnja.


Za sva svojstva sjemena drugih vrsta šumskog drveća
unutarpopulacijska varijabilnost je velika, npr. kod
jele (Kočiova 1974) breze (Kajba 1996) itd. Razlog
bi trebalo tražiti u visokoj heterozigotnosti jedinki
šumskog drveća. Na visoku heterozigotnost kod divlje
trešnje utječu S-geni kojih ima šest (S,,S2,S3,S4,S5,S6), a
značajni su za oplodnju kod divlje trešnje. Na hetreozi-
gotnost utječe i slaba ili nikakva samooplodnja kod divlje
trešnje. S-geni omogućavaju samo križanje u određenim
kombinacijama (15 kombinacija) i daju hetero-
zigotno potomstvo (P e j k i ć 1978). Divlja trešnja ima
veliki afinitet ka križanju s domaćim sortama trešnje,
što u potomstvu posebice u F2 i ostalim generacijama
daje čitav spektar jedinki različitih formi i osobina.
Zbog velikog afiniteta u križanju s domaćim sortama,
vrlo je teško naći čistu divlju trešnju.


Cilj ovog istraživanja je da pokaže unutarpopulacij-
sku varijabilnost određenih morfoloških svojstava sje-


271
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 14     <-- 14 -->        PDF

D. BALLIAN: POČETNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA SJEMENA ...


Šumarski list br. 5 6, CXXIV (2000), 271-278


Slika 1 : Sjeme divlje trešnje
Picture 1 : Wild chery seed


mena i da procjenu nasljednosti tih svojstava. Pored va- bi pokazati, odnosno usmjeriti i povezati, daljnja istra-
rijabilnosti prikazani su i korelacijski odnosi između živanja s morfologijom sjemena na međupopulacijskoj
pojedinih svojstava sjemena. Ovo istraživanje trebalo razini kod divlje trešnje.


1. 1. Uvjeti staništa:


Klima-Za prikazivanje klimatskih uvjeta koriste se
podaci meteorološke stanice Sarajevo (Bje-
lave), na 630 m/nm, koja se nalazi oko 1-2 km
od istraživanog objekta, koji se nalazi na oko
950-1050 m/nm.


Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,7° C,
srednja temperatura u razdoblju IV-IX mjesec
iznosi 15,5° C.


Prosječna godišnja količina padalina iznosi
946 mm, a za razdoblje od 4. do 9. mjeseca
iznosi 450 mm.


Srednja relativna vlažnost zraka je 72%, a za
razdoblje od 4. do 9. mjeseca je 67%.
Vrijednost De Martonne-ovog indeksa suše za
razdoblje od 4. do 9. mjeseca je 17,6.
Indeks klime Im je 1, što odgovara prijelazno
aridnom tipu klime.


Temperature, padaline i njihov raspored ukazuju
na izmijenjeno kontinentalni karakter klime.
Tlo - Matični supstrat je vapnenac i verfen, na kome
se razvilo smeđe vapnenasto zemljište, a na
verfenu crvenice, uz manje površine sa sirovim
humusom koji se nalazi na samom matičnom
supstratu. Tlo je propusno za vodu, ali postoji
dosta izvora i površinskih tokova u jarugama.
Vegetacija-U ovom području su degradirane šume jako
antropogeno i zoogeno utjecane, najčešći
šibljaci, s dosta crnog jasena, graba, drena,
jasike i ljeske. Divlja trešnja obično dolazi
kao rubna vrsta uz livade ili u međama.
Trenutno stanje- Degradirane šume, koje se nalaze u
društvenom vlasništvu izravno se
prevode u visoke šume pošumljava-
njem crnim borom.


272
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 15     <-- 15 -->        PDF

D. BALLIAN: POČETNA IS I KAZIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA SJEMENA


Šumarski list br. 5-6, CXXIV (2000).271-278


2. METODA RADA:


Tijekom sedmog mjeseca 1998. god. skupljeni su
plodovi sa 30 stabala, minimalno pet kilograma po stablu.
Selekcija je obavljena tako da su stabla kvalitetnog
fenotipa, a da imaju dobar urod. Starost stabala je različita
i nije se mogla uzeti u obzir, jer su stabla pod
jakim antropogenim utjecajem, s jakim lomovima grana
ili lomom debla.


Neposredno po skupljanju plodovi su macerirani i
odvojeno je sjeme metodom flotacije u vodi u roku od
48 sati.


Sjeme je iduća četiri mjeseca držano na hladnom,
tamnom i prozračnom mjestu. U 11 mjesecu se pristupilo
vaganju i mjerenju sjemena. Vaganje je obavljeno
na laboratorijskoj vagi s točnošću od 0,1 g, a mje


renje dimenzija sjemena izvršeno je elektronskim pomičnim
mjerilom s točnošću od 0,01 mm.


Izmjera je obavljena za sljedeća svojstva:


1. Masa 1000 komada sjemenki


2. Dužina sjemena


3. Širina sjemena


4. Debljina sjemena


Za svako stablo izmjereno je 3x30 sjemenki uzetih
slučajno, a u daljnjem radu korištena je srednja veličina
svakog od tri uzoraka. Za težine je uzeto četiri uzorka
po 1000 sjemenki. Nakon izmjere izračunati su osnovni
statistički parametri, srednja veličina, standardna devijacija,
varijaciona širina i koeficijent varijabilnosti, za
svako svojstvo.


Tablica 1 : Analiza varijance s očekivanim srednjim kvadratima za pojedino svojstvo
Table 1 : Form of analysis of variance with expected mean squares for each trait


Izvori varijabilnosti
Source of variation


Suma
kvadrata S.


Stupnjeva
slobode D.f.


Sredina
kvadrata M.S


Očekivani srednji
Kvadrati E.M.S.


F- vrijednost
F-values


Staništa


Qs


r-1


Polusrodnici


Qp


t-1


a2
0+ a2
p + r a\


Polusrodnici x Stanište


Qi


(r-D(t-l)


<52o+ ^ p


Ukupno


Q


rt(n-l)


k croAnalizom varijanec (Tab 1.) utvrđena je unutarpo-
pulacijska varijabilnost za svako svojstvo, a pored toga
je procijenjena nasljednost u širem smislu (Kočiova
1974) uz korištenje sljedeće jednadžbe:


lf= (Kočiova 1974, prema


Stonecyphera 1967)


O"


a


4cr,


p p


Obrađeni su i korelacijski odnosi između određenih
morfoloških svojstava sjemena uz primjenu linearne
korelacije (y = a + b x). Uz linearnu korelaciju izračunati
su svi pripadajući statistički parametri:


1. Standardna pogreška procijene St2


2. Standardna pogreška pravca korelacije Sa i Sb


3. Varijanca nezavisno promjenjive Sx2


4. Varijanca zavisno promjenjive Sy2


5. Kovarijanca Cxy


6. Koeficijent determinacije r2 i korelacijski
koeficijent r


7. Standardna pogreška koeficijenta Sr


Izračunate korelacijsk veze:


Zavisno promjenjiva (y) Nezavisno promjenjiva (x)


- dužina sjemena - širina sjemena


- debljina sjemena - širina sjemena


- masa 1000 kom. sjemena - dužina sjemena


- masa 1000 kom. sjemena - širina sjemena


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA:


3.1. - Unutar-populacijska varijabilnost


3.1.1. - Dužina sjemena


Za svojstvo dužine sjemena, srednja veličina u populaciji,
iznosila je 8,63 mm, standardna devijacija
0,78 mm, koeficijent varijabilnosti 9,04%, a varijacij-
ska širina iznosila je 3,33 mm (od 7,36 mm do 10,69
mm) (Tablica 2).


Iz slike 2. može se vidjeti da su klase pomaknute u
lijevo prema nižim vrijednostima. Prevladavaju stabla
sa sitnijim do srednje dugim sjemenom, a samo manji
broj stabala je s dužim sjemenom.


273
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I). BALLIAN: POČETNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORI´OI OSKII1 SVOJSTAVA SJKMKNA


Šumarski list br. 5-6, CXXIV (2000). 271-27N


Analizom varijance dobivena je veličina koja pokazuje
statistički značajnu razliku između stabala za istraživano
svojstvo, a ona iznosi F=l 17,50**. Između blokova
nije dobivena statistički značajna razlika, a dobivena
veličina je F=0,94.


Procijenjena nasljednost je h2=0,84, stoje bilo i za
očekivati zbog postojanja velike unutarpopulacijske
varijabilnosti svojstva (Tablica 2).


Tablica 2: Osnovni biometriski parametri, F-vrijednosti i vrijednost nasljednosti
Table 2: Basic biométrie parameters, F-values and hertability


Svojstvo
Property


Srednja


Veličina


Mean


size


Standardna
devijacija
Standard
deviation


Varijanca
Variance


Varijacijski


koeficijent


Coefficient of


variation


Širina
variranja
Range of
variation


F-vrijednost
F-value


Nasljednost


h2
Heritability


Dužina


Sjemena
Seed length


8,63 mm


0,61


0,78 mm


9,04 %


3,33mm
7,36.min-
10,69 .max


117,50**


0,84


Širina


Sjemena


Seed width


7,15 mm


0,22


0,47 mm


6,57 %


1,85 mm
6,21 min-
8,06 max


68,00**


0,78


Debljina


Sjemena


S. thickness


5,67mm


0,15


0,39 mm


6,88 %


1,62 mm
4,80 min-
6,42 max


65,86**


0,79


Težina


Sjemena
Seed weight


185g


880,53


29.67 g


16,04%


1,08 g
1.29 min-
2.37 max


34,83**


0,84** Statistički značajna razlika na razini od 1%


^Statistički značajna razlika na razini od 5%


o Ne postoji statistički značajna razlika


3.1.2. - Širina sjemena


Srednja veličina za svojstvo širine sjemena za populaciju
iznosila je 7,15 mm, standardna devijacija 0,47
mm, koeficijent varijabilnosti 6,57%, a varijacijska širina
1,85 mm (od 6,21 mm do 8,06 mm) (Tablica 2).


Iz slike 3. može se vidjeti da se raspored klasa približava
normalnom rasporedu. Prevladavaju stabla sa srednje
širokim sjemenom, a samo manji broj stabala ima
sjeme s minimalnom i maksimalnom širinom.


274
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 17     <-- 17 -->        PDF

D. BALLIAN: POČETNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA SJKMENA .


Šumarski lisl br. 5 6, CXXIV (2000),27 I-278


Analizom varijance dobivena je veličina koja pokazuje
statistički značajnu razliku između stabala,
F=68,00**. Između blokova nije dobivena statistički
značajna razlika, dobivena veličina je F=0,01.


Procijenjena nasljednost je h2=0,78, stoje za očekivati,
jer u populaciji postoji izrazita individualna varijabilnost
za svojstvo širine sjemena (Tablica 2).


3.1.3. - Debljina sjemena


Za svojstvo debljine sjemena srednja veličina iznosila
je 5,67 mm, standardna devijacija 0,39 mm, koefi


cijent varijabilnosti 6,88%, a varijacijska širina 1,62
mm (od 4,80 mm do 6,42 mm) (Tablica 2).


Iz slike 4. može se vidjeti da prevladavaju stabla sa
srednje debelim i debelim sjemenom, tj. da postoji više
stabala s debljim sjemenom, ali u načelu teže ka normalnom
rasporedu.


Analizom varijance dobivena je veličina koja pokazuje
statistički značajnu razliku između stabala (tret


mana), a ona iznosi F=65,86**. Između blokova nije
dobivena statistički značajna razlika, jer je veličina
F=0,01.


Procijenjena nasljednost je h2 =0.79, stoje za očekivati
jer u populaciji postoji izrazita individualna varijabilnost
za istraživano svojstvo sjemena (Tablica 2).


275
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. BALI.IAN: POČETNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA SJKMKNA


Šumarski list br. 5 6, CXXIV (2000), 271-278


3.1.4. - Masa 1000 komada sjemenki


Za svojstvo mase 1000 komada sjemenki dobivena 29,67 g, koeficijent varijabilnosti 16,04 %, a varijacij-
je srednja veličina od 185 g, standardna devijacija je ska širina 108 g ( 129 - 237 g) (Tablica 2).


Slika 5 pokazuje da raspored klasa odstupa od normalnog.
Prevladavaju stabla s masom sjemenom od
160 g. Samo manji broj stabala ili oko 20% ima manje
mase, dok je oko 50% veće mase.


Analizom varijance dobivena je veličina koja pokazuje
statistički značajnu razliku između stabala (tretmana),
a iznosi F=34,83**. Između blokova nije dobivena
statistički značajna razlika, dobivena veličina je F=0,05.


Procijenjena nasljednost je h2=0,84, stoje i za očekivati
s obzirom da postoji statistički značajna razlika
kod unutarpopulacijske varijabilnosti.


Srednja veličina od 185 g za 1000 komada sjemenki
može se usporediti s podacima od Regenta (1980),
koji navodi srednju masu od 175 g. Isto tako dobivena
širina variranja veća je nego je navodi Regent, jer je
dobivena minimalna masa 129 g, a kod datog autora
153 g. Za maksimalnu masu ovaj autor navodi podatak
od 208 g, a u ovom istraživanju dobivena je masä od
237 g. Na razlike u masama vjerojatno utječu različite
provenijencije koje su obrađene u ovom istraživanju i
one stoje Regent uzeo u razmatranje u svojoj knjizi.


Sva svojstva pokazuju statistički značajnu individualnu
unutarpopulacijsku varijabilnost, a i relativno visoku
nasljednost osim debljine sjemena. Od ova četiri
istraživana svojstva, najveću varijabilnost pokazuje
svojstvo dužine sjemena (F=l 17,50**), a nasljednost
dužina i masa 1000 kom. sjemena h2=0,84, dok su druga
svojstva svojstva nižih vrijednosti.


Za stabla kod kojih smo dobili minimalne veličine
za sva četiri istraživana svojstva, kažemo da pretstav-
ljaju "divlji tip" divlje trešnje, poznat kao varijatet Prunus
avium var. actiana L. (H e r m a n 1971). Dati varijetet
ima inače sitne plodove, i kad zriju imaju crnu boju
ploda, pa prema tome i sitno sjeme. Na istraživanom
sjemenu može se vidjeti crna boja koja zaostaje na sjemenu
poslije maceracijc i flotacije. Obično dolazi na
najsitnijem sjemenu (Slika 1.). Ostalo sjeme koje je većih
dimenzija i svjetlo-žute boje, dolazi sa stabala koja
su nastala hibridizacijom divlje trešnje i domaćih sorti
trešnje, tj. predstavljaju hibride F,, F2 i F, neke druge
generacije. Do ovakvih zaključaka dolazimo gledajući
slike 2, 3,4 i 5.


3.2. Korelacijske veze između nekih svojstava.


Analizirane su samo neke korelacijskee veze između
istraživanih svojstava. Kod računanja korelacije
prikazani su svi parametri koji utrvduju neku korela-


cijsku vezu (Tablica 3). Na osnovi dobivenih parametara
može se suditi o jačini korelacijskih veza.


276
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. BALLIAN: POČETNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKU I SVOJSTAVA SJLMKNA


Šumarski list br. 5 6, CXXIV (20(10),271-278


Tablica 3: Osnovni biometrijski parametri linearne korelacijskc veze za ispitivana svojstva.
Table 3: Basic biométrie parameters oflinear correlation for studied properties


Korelacijska veza


Dužina sjemena
- širina sjemena


Debljina sjemena
- širina sjemena


Masa sjemena
-dužina sjemena


Masa sjemena
- širina sjemena


Korelacijska jednadžba


y= 3,90+0,66 x


y= 1,01+0,65 x


y=-35,45+25,53 x


y=-186,97+52,01 x


Parametar


A


3,90


1,01


-35,45


-186,97


Parametar


B


0,66


0,65


25,53


52,01


Standardna pogreška procjene


St


+/-0,7224


+/-0,1667


+/-23,4195


+/-15,9558


Standardna pogreška
pravca korelacije


Sa
Sb


+/-1,4656


+/-0,2832


+/-0,1836
+/-0,0656


+/-11,0694


+/-5,4794


+/.44,8189


+/-6,2552


Varijanca nezavisno promjenjive


s2


0,2270


0,2281


0,6271


0,2223


Varijanca zavisno promjenjive


Sv2


0,6271


0,1556


875,1907


925,4327


Kovarijanca


cxy


0,1445


0,1655


14,3810


17,5386


Koeficijent determinacije


r


0,1468


0,7718


0,0262


0,0852


Koeficijent korelacije


R


+/-0,3831


+/-0,8785


+/-0,1619


+/-0,2919


Standardna pogreška koeficijenta


Sr


+/-0,1746


+/-0,0903


+/-0,1730


+/-0,15903.2.1. - Dužina sjemena (y) i širina sjemena (x)


Dobivena linearna jednadžba glasi:


y = 3,90 + 0,66x,ar = 0,38.


U povećanju dužine sjemena u ovoj linearnoj korelaciji,
širina sjemena sudjeluje sa 38%, dok se ostalo


duguje drugim neobuhvaćenim čimbenicima. Iz veličine
korelacijskog koeficijenta može se vidjeti da ova veza
nije jaka i da se samo sa 38% može objasniti.


3.2.2. - Debljina sjemena (y) i širina sjemena (x).


Dobivena linearna jednadžba glasi:


y = 1,01 +0.65x,ar = 0,87.


Za povećanje debljine sjemena u ovoj linearnoj ko


relaciji širina sjemena sudjeluje sa 87%, dok ostali čimbenici
nisu obuhvaćeni. Iz ovog se može zaključiti da
širina sjemena znatno utječe na debljinu sjemena.


3.2.3. - Masa 1000 komada sjemenki (y) i dužina sjemena (x)


Dobivena linearna jednadžba glasi:


y = -35.45 + 25,53x,ar = 0,16.


Za povećanje mase 1000 komada sjemenki u ovoj li


nearnoj korelaciji, dužina sjemena sudjeluje sa 16%,
dok ostali čimbenici nisu obuhvaćeni. Iz ovoga se može
zaključiti daje ova korelacijska veza slaba.


3.2.4. - Masa 1000 komada sjemenki (y) i širina sjemena (x).


Dobivena linearna jednadžba glasi:


y = -186,97 + 52,01x,ar = 0,29.


Za povećanje mase 1000 komada sjemenki u ovoj linearnoj
korelaciji, širina sjemena sudjeluje sa 29 %, dok
ostali čimbenici nisu obuhvaćeni. Iz ovog razloga može
se zaključiti daje i ova veza slaba kao i ona prethodna.


Samo korelacijska veza između debljine sjemena i
širine sjemena pokazuje veliku međuzavisnost, za raz


liku od drugih korelacijskih veza. Za korelacijske veze
između mase 1000 komada sjemena s dužinom i širinom
sjemena dobivene su male vrijednosti korelacijskog
koeficijenta, jer na težinu utječe debljina ljuske i
specifična gustoća sklerehimskih stanica koje grade
košticu. Pored toga, znatno utječe i veličina sjemena u
ljuski i njegova punoća. Svi osnovni biometrijski parametri
koji su značajni za ovu korelacijsku vezu prikazanu
u Tablici 3.


1. Sva istraživana svojstva pokazuju veliku individualnu
unutarpopulacijska varijabilnost, a posebno
svojstvo dužine sjemena.


4. ZAKLJUČCI:


2


Nasljednost svih svojstava je velika, a posebno je izražena
kod dužine sjemena i mase 1000 kom. sjemena,
gdje je h2 = 0,84, a kod ostalih svojstava kreće se


277
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 20     <-- 20 -->        PDF

IX BALLIAN: POC´liTNA ISTRAŽIVANJA VARIJABILNOSTI MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA SJLMENA


Šumarski list br. 5-6. CXXIV (2000), 271-278


od h2 =0,79 za debljine sjemena i h2= 0,78 za širinu
sjemena.


Od korelacijskih veza najveću međuzavisnost pokazuje
odnos debljine i širine sjemena, dok kod ostalih
korelacijskih veza mnogi neobuhvaćeni čimbenici
imaju veliki udio u toj vezi.


Sva stabla koja imaju male dužine, širine, debljine i
mase sjemena možemo svrstatiti pod varijetet divlje
trešnje, Prunus avium var. actiana L., koji predstavlja
čistu divlju trešnju.


U populacijama divlje trešnje veliko je učešće stabala
koja su nastala spontanom hibridizacijom sa


sortama pitome trešnje. Tako u populacijama imamo
stabla F,, F2, F3 i drugih generacija, što daje veliku
varijabilnost populaciji za istraživana svojstva.


Prisutna hibridizacija sa sortama pitome trešnje daje
novu kvalitetu selekciji, jer se mogu selekcionirati
stabla koja imaju veliko značenje za šumarstvo i poljoprivredu.


Postojanje varijabiliteta za analizirana svojstva ukazuje
na mogućnost njenog korištenja pri izvođenju
šumsko uzgojnih radova, kao i za osnivanje sjemenskih
baza.


5. LITERATURA:


Herman, J., 1971 : Dendrologija za šumare, st.315 -
316. Zagreb


Kajba, D., 1996: Međupopulacijska i unutarpopula-
cijska varijabilnost obična breze (Betulapendula
Roth.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Republici
Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse,
vol. 33 st. 53-108. Zagreb.


Kočiova, M., 1974: Dedivost´ plodov jedle bielej
(Abies alba Mill.) na Slovensku. Časopis slezs-
keho muzea - Acta musei silesiae scries dendro-
logia XXIII-1974, st. 171 -179. Opava-ČSSR.


Mikić, T., 1991: Primjena metoda oplemenjivanja u
podizanju intezivnih kultura šumskog drveća u
cilju povećanja proizvodnje drvne mase sa kratkim
produkcionim periodom. Izvještaj za period
1989-1990. u okviru D.C.VII. Sarajevo


Pejkić, B., 1986: Oplemenjivanje voćaka i vinove
loze. st. 367-385. Beograd.


Regent, B., 1980: Šumsko sjemenarstvo. st. 162-164.,
Beograd.


SUMMARY: Morphological properties of wild cherry (Prunus avium L.)
seeds that have been studied showed high individual variability. Among the
four studedproperties, the seed length has shown highest variability, which is
property of (F= 117,50**), and assessment of heredity is the highest for the
same property (h2=0.84). Other properties gave somewhat lower values.


The minimal values of length, width, thickness and weight of seed grains,
inform us that they characterise a "wild type " of wild cherry, known as the variety
of Prunus avium var. actinata.


The analysed correlations do not present a firm interdépendance, actually
they present the opposite, except for the correlations between seed thickness
and seed width (r=0,H7H5). This indicates that there are many factors affecting
the particular property even though they are not included in the span of
this researches. From this is drawn that only multilateral correlations should
be considered and used in further studies.


The research shows that population consists of numerous hybrid plants, F,,
F2, F3, and other generations that are a product of hybridisation with domestic
cherry sorts. This fact provides a considerable possibility for selection in
forestry and agronomy.


The existence of high variability in the analysed properties introduce the
possibility for using wild cherry in forest cultivation as well as in establishing
the seed basis.


K ey w o rds : Prunus avium, wild cherry, seed variability, heretability.


278