DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 96     <-- 96 -->        PDF

BIOLOŠKE MJERE U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA


UVOD


U analizi velikih šumskih požara koji se uglavnom
događaju u području eumediteranske klime značajne u
vegetacijskom smislu po klimatogenoj zajednici hrasta
crnike, treba znati da se takvi događaji gotovo nikako
ne mogu kontrolirati kako u samom nastanku, tako i tijekom
samog odvijanja velikog šumskog požara. Tako
dolazimo do zaključka da nemogućnost kontrole ukazuje
na odsutnost kulture. Stoga se problemi ovakvih
dimenzija trebaju rješavati iz polazišta njegovih samih


Vegetacijske prilike eumediteranske regije koja je u
najvećoj mjeri zahvaćena velikim šumskim požarima
obilježavaju dva značajna parametra; bonitet tla kao
neposredni biotski čimbenik i pravno-imovinski odnosi
kao posredni abiotski čimbenik. Historijski tijek života
čovjeka i njegovo kroćenje prirode i razvoja poljoprivredne
kulture rezultiralo je preklapanjem oblika
vlasništa i boniteta tla. Tako su u pravilu bolji predjeli,
odnosno predjeli s dubljim tlima vezani za privatno
vlasništvo, a siromašnije površine vezane su za državno
vlasništvo. Doba industrijalizacije, odnosno vrto-


Slikal. Primjer kontrolirane šumarske proizvodnje stvaranjem
uvjeta za razvoj crnikovih šuma (Sakanj rat)


kulturoloških korijena, u čemu nam kao primjer može
poslužiti problematika zbrinjavanja otpada, gdje je prva
zadaća spriječiti nastajanje otpada. U dosadašnjem
odnosu prema ovom problemu previše se vremena i
sredstava poklanjalo organizacijskom i tehničkom dijelu
zaštite šuma od požara, zanemarujući vegetacijske
prilike koje su odlučujući čimbenik u razvoju požara
(Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarenc
površine ŠL 7-8/97, S i m i ć ).


glavi razvoj strojeva, nametnuo nam je povećanje obujma
proizvodnje, što se odrazilo na prostor, odnosno na
vegetaciju. Vegetacija ne samo navedene rizične (eu-
mediteran) regije već i cijelog hrvatskog mediterana,
zbog neprilagodljivog oblika poljoprivredne proizvodnje
poprima oblike prethistorijskog doba. Ti procesi u
ekološkom smislu imaju svoje pozitivne i negativne
strane. Površine slabijeg tla obrasle degradiranom vegetacijom
kao posljedicu nestanka ekstenzivnog stočarstva
doživljavaju svoju obnovu, pa u doglednoj budućnosti
možemo na takvim površinama planirati progresivnu
izmjenu uzgojnih oblika. Može se reći da na
tim površinama svjetska globalizacija industrije i trgovine
utječe pozitivno na zaštitu šumskih površina, dok
s druge strane, napuštena bogata antropogena tla sve
više obuhvaća šuma bijelog bora na podlozi makije kao
dominantan oblik vegetacije u cumediteranu. To sa šumarskih
polazišta nema svoj negativni predznak, jer su
to prvi koraci u podizanju klimatogene zajednice, ali
ako se vežemo uz pretpostavku da se društvo ne može
odreći tih bogatih površina u korist šumarstva, utvrđujemo
da ista ta globalizacija djeluje negativno na poljodjelske
aktivnosti u regiji. Međutim za taj negativan
učinak ne treba kriviti vanjske čimbenike, već krivca
treba tražiti u nama i našoj neprilagodljivosti u praćenju
svjetskih standarda.


Slika 2. Zapušteni poljoprivredni predjeli i spomenici čovjekova
truda


Vegetacijske prilike rizične regije (eumediteran)


214
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 97     <-- 97 -->        PDF

UREĐENJE


Za uređenje sveukupnih površina brine se šumarska
odnosno poljoprivredna znanost, tj. za šumske površine
brinu šumari, a za poljoprivredne površine agronomi.
Po logiei stvari granica između ovih grupacija je
određena bonitetom tla, ali je ona određena, kao što
smo već naveli i vlasničkim odnosima. Stoga i pristup
Države prema ovim površinama treba biti različit. Iako
na prvi pogled u Dalmaciji uočavamo velike nepošu-
mljenc šumske površine, upravo zbog požara njihovo
pošumljavanje u cumediteranu nije šumarski prioritet.
Naime, postoje dosta velike površine zrelih borovih
kultura kod kojih je prijeko potrebno izvršiti izmjenu
uzgojnih, odnosno sastojinskih oblika, što znači da se
zrele borove kulture postupno zamjenjuju klimatoge-
nom zajednicom hrasta crnike koja je stabilnija i kvalitetnija
biljna zajednica. Na taj se način spriječava propadanje
dosadašnjeg uloženog truda u realizaciji progresivnih
procesa koji su pri kraju i šteta koje su
ogromne kada korak do cilja cijeli trud izgori. Dakle
prioriteti u uređenju šumskih površina su;


1. izmjena sastojinskih oblika u zrelim borovim kulturama,


2. pošumljavanje neobraslih šumskih površina


3. izmjena uzgojnih oblika degradirane klimatogene
zajednice.


Iz ovih točaka vidljivo je da su one ostvarive s onom
infrastrukturom koju sada posjedujemo u okviru Hrvatskih
šuma.


Problematika poljoprivrednih površina je nešto složenija,
ali je organizacijski rješiva. Temeljni uzrok za-
puštanja poljoprivrednih površina je nemogućnost ostvarivanja
zakonitosti ekonomike obujma, odnosno nemogućnost
smanjenja fiksnih troškova u poljoprivred-


Slika 3. Ljetna svakodnevica


PROSTORA


noj proizvodnji. Glavna prepreka tome su Katastar i
Zemljišna knjiga koje djeluju kao dvije potpuno odvojene
stvari, a njihovo povezivanje je gotovo nemoguće
u kratkom roku. Uostalom za takav posao su potrebna i
iznimna novčana sredstva za geodetsku izmjeru Hrvatske.
Zbog toga u ukupnosti nije moguće provoditi
stimulativnu poreznu politiku u smislu okrupnjavanja
poljoprivrednih posjeda s ciljem učinkovite
proizvodnje.


Jedini izlaz je vidljiv u osnivanju Javnog poljoprivrednog
poduzeća. Ovo poduzeće trebalo bi imati
višestruku korisnu ulogu u društvu sličnu fundaciji po
svojim rezultatima, ali svakako popraćeno u ekzaktnim
odnosima s minimalnom pozitivnom nulom poslovanja.
Takav pristup ovom poduzeću opravdale bi zadaće
koje bi ono ispunjavalo. Inicijativu za osnutak ovakvog
poduzeća mogu dati Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Ministarstvo razvitka i obnove, Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog uređenja ili pak Hrvatske
šume, koje bi kroz svoje programe zaštite šuma mogle
u stvarnosti provesti inicijalne programe.


Slika 4. Nakon požara se otkriju kamene podzide


215