DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 80     <-- 80 -->        PDF

D. Böhm: REGRESIJE U AKVATORUU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


Šumarski list br. 3 4. C´XXIV(2000), 197-201


Danas je to bogato nalazište jedine naše biljke male
mesožderke rosike ili Drossere rotundifoliae.


U vrijeme mog dolaska na Plitvička jezera 1959. godine
već je postojao desetak metara široki pojas močvarne
vegetacije, a nanos je sezao podalje u Prošćan-
sko jezero, tada još nevidljiv, ali primjetan na manjim
dubinama na potezu od Napojišta do Samolovskog rta.
Već je onda smanjena cirkulacija vode između Prošćan-
skog jezera i Liman drage. Zamočvareni dio bio je mekan,
pa ni stoka nije mogla pasti na tom nanosu.


U mojem članku iz 1997. godine naveo sam vidljive
promjene na Proščanskom jezeru: smanjenu prozirnost
vode, povremenu cvatnju fitoplanktona, kao i početak
javljanja močvarne vegetacije u nekim uvalama na manjim
lokacijama. Završetak Prošćanskog jezera uz La-
budovačku barijeru bio je u to doba potpuno slobodan
od močvarne vegetacije, završetak Prošća pokrivao je
dolomitni pješčani nanos. Na tom prostranom pješčanom
pojasu pastrve su gradile svoja trla ili plitke jamice
u koje su ispuštale ikru u vrijeme mrijesta.


Početkom šezdesetih godina dno Prošćanskog jezera
već je pokrivao deblji sloj finog plodnog mulja, na
kojemu je na plićim položajima i na srednjim dubinama
obilno rastao velelisni i malolisni krocanj (Myriophyl-
lum). U to su vrijeme ribiči, koji su lovili na Proščanskom
jezeru, izvlačili često duge stabljike kroenja na
svojim udicama.


Maticom naneseni mulj kao i velike količine bukovog
lišča raznosile su struje jezera po čitavoj površini i
taložile ga u sediment. Mulj je postepeno dopro i do same
Labudovačke barijere i kroz razdoblje od dvadeset i
pet godina prekrio raniji pjeskoviti nanos te izbio na površinu
jezera u pojasu širokom od 30 do 50 metara od
jednog do drugog kraja jezera uz Labudovac. Taj je pojas
mulja brzo obrastao tipičnom močvarnom vegetacijom
koju čine brojne vrste, medu ostalim Potamogeton
ili mrijesnjak, trska, razni šaševi, alge i dr.


Kada sam prvi puta nakon Domovinskog rata obilazio
Jezera, primijetio sam na Labudovcu veliku drvenu
konstrukciju na stupovima, koja je služila za prilaz slobodnoj
vodenoj površini, na kojoj su bili privezani, vjerojatno,
turistički čamci. Zamočvareni dio završnog dijela
Prošćanskog jezera danas je izjednačen po visini s
Labudovačkom barijerom, a redovni godišnji biljni otpad
nesmetano putuje, za sada još samo kanalima, u
Ciginovac i Okrugljak i dalje nizvodno prema Kozjaku.
Prilikom ekskurzije Šumarskog društva iz Zagreba
1997. godine, moglo se lako uočiti da modrozelene alge
na brojnim malim pjeskovitim burgetićima vrlo brzo
obrašćuju dno jezeraca. Proces eutrofikacije naglo se
širi na skupinu Srednjih jezera, i pitanje je koliko će
vremena proći do posvemašnje eutrofikacije.


Na jezeru Kozjak zamočvarenje također rapidno napreduje.
Ovo jezero prima dio vode iz potoka Rječice,


koji brojnim izvorima i malim pritokama teče kroz
pretežno bukove šume. Od davnina ovaj potok, pored
velikih količina erodiranog kamenog materijala i zemlje
unosi u jezero i velike količine bukovog listinca. Nanos
se taloži u prostranoj Glibovitoj dragi, pri čemu
krupniji materijal ostaje pretežito istaložen u Dragi, a
sitniji materijal putuje jezerskim strujama po čitavoj
površini, taloži se u brojnim plićim dragama i u sedimentu
jezera. Znatan dio nanosa, odnosno mulja, završava
na krajnjem, suženom dijelu jezera Kozjak, uz jezersku
barijeru.


Nakon Drugog svjetskog rata taj naneseni mulj je
izbio na površinu uz drvene mostove u širini od desetak
metara. Ranih šezdesetih godina zamočvareni pojas
već je iznosio preko trideset metara, a obrasle su ga
brojne močvarne vrste, kao stoje trska, šaševi te osobito
sita (Jiincus). Naravno daje već tada preko završne
barijere voda odnosila redovni godišnji organski otpad
uz veće količine muljevitog nanosa u jezero Milanovac
i dalje u ostala Donja jezera i u Koranu.


Početkom sedamdesetih godina sagrađen je prvi ka-
nalizacijski cjevovod od hotela preko Velike poljane i
Rapajinke do Kozjačkih mostova. Na tome mjestu ovaj
se cjevovod trebao spojiti sa predviđenim odvodom fe-
kalnih voda s platoa sela Plitvice, gdje je po prvoj koncepciji
Prostornog plana trebala započeti izgradnja. Od
izgradnje se odustalo, ali se trasa cjevovoda više nije
mijenjala, iako su uvjeti terena omogućavali gravitacijski
cjevovod od hotela do predviđenog ispusta u vrtaču
na Rastovači. Tada se prišlo izgradnji tlačne stanice i
tlačnog cjevovoda, kojim se pomoću crpki fekalni otpad
tlačio na rub kanjona Dojnih jezera i dalje gravitacijom
do ispusta. Ubrzo su započeli problemi, jer bi kod
svakog nestanka električne energije u mreži, crpke pre-
stajale s radom, a fekalni otpad bi preplavio strojarnicu
i preko preljeva slobodno istjecao u jezero Milanovac.
Slijedili bi popravci elektromotora, zamjena dijelova, a
to je znalo potrajati i nekoliko dana i, da ne duljim, punih
dvadeset godina trajalo je ovakvo stanje.


Koliko je bilo takvih prekida u radu sustava kroz
ovo dugo razdoblje ne znam, ali fekalije su često tekle u
Milanovac tijekom dvadeset godina.


Biljni otpadni materijal zajedno s fekalnim otpadom
putovao je nizvodno i dobrim dijelom završavao na barijerama
Donjih jezera. Ovaj organski otpad zatvarao je
brojne otvore u barijerama i tako doprinosio visokim
vodostajima Donjih jezera u proljeće.


U ljeto 1997. godine obišao sam Donja jezera i na
nekoliko lokaliteta uzeo u šaku busen sa vrha sedrene
barijere. Pri tomu mi je pod prstima zapucketala tanka
staklasta prevlaka najnovijeg sedrenja. Busen je bio
mekan i sastojao se od organske truleži i vrlo neugodno
vonjao. Tako stvorena sedra mogla je izdržati vrlo kratko
vrijeme, jer biju na kraju mehanička snaga vode si-


198