DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 79     <-- 79 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 907.1 I DDK 55I.4X


Šumarski list br. 3-4, CXXIV (2000), 197-201


REGRESIJE U AKVATORIJU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


REGRESSIONS IN THE WATER ZONE OF THE NATIONAL PARK PLITVIČKA JEZERA


Dragutin BÖHM*


STANJE


U okviru ovog napisa osvrnut ću se na problem eu-
trofikacije i zamočvarenja Plitvičkih jezera, na osnovni
i najurgentniji problem koji traži hitnu i neodgodivu akciju.
Ovaj je napis pokušaj da se u detaljnijoj razradi, i
uz neke novije spoznaje istakne ova temeljna regresivna
pojava u akvatoriju Plitvičkih jezera, o kojoj je inače
bilo govora u mojem članku objavljenom u Šumarskom
listu br. 3-4/1997. god. pod naslovom "Aktualni problemi
zaštite i očuvanja Plitvičkih jezera".


Kao posljedica dugotrajne erozije zemljišta u izravnoj
i neizravnoj oborinskoj zoni Plitvičkih jezera evidentno
je posljednjih godina ubrzano zatrpavanje akva-
torija naplavljenim ispranim materijalom, osobito na
Prošćanskom jezeru i jezeru Kozjak. Ovaj milenijski i
prirodno uvjetovani regresivni proces, u uravnoteženim
prirodnim uvjetima vrlo je spor i gotovo neprimjetan,
ubrzan u posljednjih tristo godina. Naime, u 17. st.
naseljavajnem stočarskog stanovništva u ovim pustim
krajevima, započinju ogromna krčenja šumskog pokrova
radi osvajanja pašnjačkih i livadnih, i u manjoj mjeri
oraničnih površina. Računa se daje u obje oborinske izvorišne
zone u relativno kratko vrijeme iskrčena gotovo
jedna trećina šuma, većim dijelom u neizravnoj oborinskoj
zoni.


U izravnoj oborinskoj zoni ispiranje, odnosno erozija
površja teče uglavnom oborinskim vodama i vjetrom,
a u neizravnoj zoni trošenjem površja i vertikalnim
ispiranjem putem vode u podzemne tokove i izvorišne
akumulacije Bijele i Crne rijeke i brojnih malih izvora.
Erozija je zahvatila velike krčevine Babinog potoka,
Brezovca i dijela Homoljca, te krčevine uz Bijelu
rijeku, Kremenitu Dragu, Končarev Kraj i Uvalicu. O
intenzitetu tog milenijskog procesa ispiranja svjedoče
na Uvalici i Končarevom Kraju brojne soliterne dolo-
mitske stijene i zubi, visine i preko 10 metara.


* Dragutin Böhm. dipl. ing.
Zagreb, Trnsko 45 a, tel: 6520-502


Prema ovim ostacima stijena, koje su bile otpornije
na trošenje, moglo bi se zaključiti da su to ostaci barem
još jedne ranije interglacijacije, o čemu bi pravi sud trebali
dati geolozi.


Prema svemu sudeći, glavni transport erodiranog
materijala tekao je Bijelom rijekom i postepeno zatrpavao
jednu raniju i danas nevidljivu jezersku akumulaciju,
koja se protezala od Plitvičkog Ljeskovca i završavala
sedrenom barijerom na početku današnjeg Proš-
ćanskog jezera. S vremenom je naneseni materijal potpuno
zatrpao ovu dolinu, a sedrena barijera je do pred
nekih stotinu godina čuvala Prošćansko jezero od zatrpavanja.
U to vrijeme seljaci su imali svoje vrtove uz
ovu akumulaciju pa su u vrijeme visokih proljetnih vodostaja
morali štititi ove površine od velikih voda, gradeći
zemljane nasipe koje su učvršćivali koljem, odnosno
prošćem. Pored toga, vjerojatno su povremeno i razbijali
nizvodnu barijeru kako bi smanjili vodostaj. Pred
stotinjak godina počela je šira uporaba sedre kao građevnog
materijala, pa su seljaci prodavali ovaj traženi
građevni materijal diljem Like i susjedne Bosne. Tako
su postepeno snižavali krunu sedrene barijere. Računa
se daje barijera na taj način snižena za 1,5-2 metra.


Prije zatrpavanja ovog ljeskovačkog jezera, Bijela
rijeka je tekla po zapadnoj, a Crna rijeka po istočnoj
strani doline ispod ceste. Kod gradnje pilane u Ljeskov-
cu spojena su u jedan tok oba potoka, zbog osiguranja
dovoljne količine vode, pa je tako ojačana Crna rijeka
ili Matica probila dijelom novo korito kroz naplavinu
do utoka u Prošćansko jezero.


U godinama poslije Drugog svjetskog rata izgledalo
je daje akumulacija bivšeg jezera potpuno zatrpana i
preko ostataka nekadašnje sedrene barijere. Tada je započelo
isprva polagano, a kasnije sve brže klizanje nanosa
u Prošćansko jezero. Inače, ova naplavina ili tresa-
va, ispočetka vrlo mekana, postepeno se u gornjem sloju
isušila, pa je pretvorena u seoski pašnjak.


197
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 80     <-- 80 -->        PDF

D. Böhm: REGRESIJE U AKVATORUU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


Šumarski list br. 3 4. C´XXIV(2000), 197-201


Danas je to bogato nalazište jedine naše biljke male
mesožderke rosike ili Drossere rotundifoliae.


U vrijeme mog dolaska na Plitvička jezera 1959. godine
već je postojao desetak metara široki pojas močvarne
vegetacije, a nanos je sezao podalje u Prošćan-
sko jezero, tada još nevidljiv, ali primjetan na manjim
dubinama na potezu od Napojišta do Samolovskog rta.
Već je onda smanjena cirkulacija vode između Prošćan-
skog jezera i Liman drage. Zamočvareni dio bio je mekan,
pa ni stoka nije mogla pasti na tom nanosu.


U mojem članku iz 1997. godine naveo sam vidljive
promjene na Proščanskom jezeru: smanjenu prozirnost
vode, povremenu cvatnju fitoplanktona, kao i početak
javljanja močvarne vegetacije u nekim uvalama na manjim
lokacijama. Završetak Prošćanskog jezera uz La-
budovačku barijeru bio je u to doba potpuno slobodan
od močvarne vegetacije, završetak Prošća pokrivao je
dolomitni pješčani nanos. Na tom prostranom pješčanom
pojasu pastrve su gradile svoja trla ili plitke jamice
u koje su ispuštale ikru u vrijeme mrijesta.


Početkom šezdesetih godina dno Prošćanskog jezera
već je pokrivao deblji sloj finog plodnog mulja, na
kojemu je na plićim položajima i na srednjim dubinama
obilno rastao velelisni i malolisni krocanj (Myriophyl-
lum). U to su vrijeme ribiči, koji su lovili na Proščanskom
jezeru, izvlačili često duge stabljike kroenja na
svojim udicama.


Maticom naneseni mulj kao i velike količine bukovog
lišča raznosile su struje jezera po čitavoj površini i
taložile ga u sediment. Mulj je postepeno dopro i do same
Labudovačke barijere i kroz razdoblje od dvadeset i
pet godina prekrio raniji pjeskoviti nanos te izbio na površinu
jezera u pojasu širokom od 30 do 50 metara od
jednog do drugog kraja jezera uz Labudovac. Taj je pojas
mulja brzo obrastao tipičnom močvarnom vegetacijom
koju čine brojne vrste, medu ostalim Potamogeton
ili mrijesnjak, trska, razni šaševi, alge i dr.


Kada sam prvi puta nakon Domovinskog rata obilazio
Jezera, primijetio sam na Labudovcu veliku drvenu
konstrukciju na stupovima, koja je služila za prilaz slobodnoj
vodenoj površini, na kojoj su bili privezani, vjerojatno,
turistički čamci. Zamočvareni dio završnog dijela
Prošćanskog jezera danas je izjednačen po visini s
Labudovačkom barijerom, a redovni godišnji biljni otpad
nesmetano putuje, za sada još samo kanalima, u
Ciginovac i Okrugljak i dalje nizvodno prema Kozjaku.
Prilikom ekskurzije Šumarskog društva iz Zagreba
1997. godine, moglo se lako uočiti da modrozelene alge
na brojnim malim pjeskovitim burgetićima vrlo brzo
obrašćuju dno jezeraca. Proces eutrofikacije naglo se
širi na skupinu Srednjih jezera, i pitanje je koliko će
vremena proći do posvemašnje eutrofikacije.


Na jezeru Kozjak zamočvarenje također rapidno napreduje.
Ovo jezero prima dio vode iz potoka Rječice,


koji brojnim izvorima i malim pritokama teče kroz
pretežno bukove šume. Od davnina ovaj potok, pored
velikih količina erodiranog kamenog materijala i zemlje
unosi u jezero i velike količine bukovog listinca. Nanos
se taloži u prostranoj Glibovitoj dragi, pri čemu
krupniji materijal ostaje pretežito istaložen u Dragi, a
sitniji materijal putuje jezerskim strujama po čitavoj
površini, taloži se u brojnim plićim dragama i u sedimentu
jezera. Znatan dio nanosa, odnosno mulja, završava
na krajnjem, suženom dijelu jezera Kozjak, uz jezersku
barijeru.


Nakon Drugog svjetskog rata taj naneseni mulj je
izbio na površinu uz drvene mostove u širini od desetak
metara. Ranih šezdesetih godina zamočvareni pojas
već je iznosio preko trideset metara, a obrasle su ga
brojne močvarne vrste, kao stoje trska, šaševi te osobito
sita (Jiincus). Naravno daje već tada preko završne
barijere voda odnosila redovni godišnji organski otpad
uz veće količine muljevitog nanosa u jezero Milanovac
i dalje u ostala Donja jezera i u Koranu.


Početkom sedamdesetih godina sagrađen je prvi ka-
nalizacijski cjevovod od hotela preko Velike poljane i
Rapajinke do Kozjačkih mostova. Na tome mjestu ovaj
se cjevovod trebao spojiti sa predviđenim odvodom fe-
kalnih voda s platoa sela Plitvice, gdje je po prvoj koncepciji
Prostornog plana trebala započeti izgradnja. Od
izgradnje se odustalo, ali se trasa cjevovoda više nije
mijenjala, iako su uvjeti terena omogućavali gravitacijski
cjevovod od hotela do predviđenog ispusta u vrtaču
na Rastovači. Tada se prišlo izgradnji tlačne stanice i
tlačnog cjevovoda, kojim se pomoću crpki fekalni otpad
tlačio na rub kanjona Dojnih jezera i dalje gravitacijom
do ispusta. Ubrzo su započeli problemi, jer bi kod
svakog nestanka električne energije u mreži, crpke pre-
stajale s radom, a fekalni otpad bi preplavio strojarnicu
i preko preljeva slobodno istjecao u jezero Milanovac.
Slijedili bi popravci elektromotora, zamjena dijelova, a
to je znalo potrajati i nekoliko dana i, da ne duljim, punih
dvadeset godina trajalo je ovakvo stanje.


Koliko je bilo takvih prekida u radu sustava kroz
ovo dugo razdoblje ne znam, ali fekalije su često tekle u
Milanovac tijekom dvadeset godina.


Biljni otpadni materijal zajedno s fekalnim otpadom
putovao je nizvodno i dobrim dijelom završavao na barijerama
Donjih jezera. Ovaj organski otpad zatvarao je
brojne otvore u barijerama i tako doprinosio visokim
vodostajima Donjih jezera u proljeće.


U ljeto 1997. godine obišao sam Donja jezera i na
nekoliko lokaliteta uzeo u šaku busen sa vrha sedrene
barijere. Pri tomu mi je pod prstima zapucketala tanka
staklasta prevlaka najnovijeg sedrenja. Busen je bio
mekan i sastojao se od organske truleži i vrlo neugodno
vonjao. Tako stvorena sedra mogla je izdržati vrlo kratko
vrijeme, jer biju na kraju mehanička snaga vode si-


198
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 81     <-- 81 -->        PDF

D. Böhm: REGRESIJE U AKVATORUU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


Šumarski list hr. 3 4. CXXIV (2000), 197-201


gumo razbila i odnijela nizvodno. Sedra naime, ako nije
nastala na tvrdoj kamenoj ili travertinskoj podlozi,
nema nikakve čvrstoće i mora propasti.


Već sam na početku istakao, da taj organski otpad
potječe sa jezera Kozjak, a dijelom i od biljnog materijala
s Donjih jezera.


Utvrdio sam da su barijere silno obrasle vrbom, tako
da se najljepše kaskade i slapovi nisu ni vidjeli, pa sam
apelirao na službene osobe neka podrežu i uklone suvišnu
vrbu, a to se redovito radilo i u ranijim razdobljima.


Regresiju u akvatoriju Plitvičkih jezera koja počinje
erozijom površja i unosom organskog i mineralnog materijala
u vodotokove i jezera, treba pod svaku cijenu
zaustaviti. Suočeni s ovom pojavom, prisjećamo se riječi
prof. Ljubice Brnek-Kostić, koja je davnih šezdesetih
godina izjavila: "Zadaća je suvremene službe
zaštite prirode, da svestrano djeluje protiv pojava
narušavanja prirodnog sklada pa čak i ako su te pojave
prirodno uvjetovane, posebno ako je tijek i intenzitet
nepoželjnih pojava i regresija u prirodi ubrzan
i intenziviran ljudskim djelatnostima". To je
upravo slučaj s pojavom zatrpavanja akvatorija nanosom
sa strane, a u vezi s time i pojavom eutrofikacije
Plitvičkih jezera.


Ne postoje nikakve teoretske ni praktične metode
uklanjanja ove regresije, osim čišćenja jezera i vodo-
tokova od gomila nanesenog materijala i plodnoga
mulja. Jednako tako iluzorno je prepustiti ovu pojavu
prirodnom tijeku, jer će priroda u ovom slučaju
samo povećavati i ubrzavati ovu pojavu. Preostaje
dakle, metoda mehaničkog čišćenja nanosa, danas
svakako uz primjenu suvremenih uređaja. Poznato je,
da se muljeviti nanos vrlo uspješno čisti i uklanja pomoću
plovećih bagera-refulera, koji imaju svoj vlastiti
pogon, uređaj za usisavanje, uređaj za separaciju izvađenog
mulja od vode, te napokon uređaj za otpremu
mulja do deponija ili utovarnih rampi na kopnu.
Najnoviji uređaji nemaju teglenicu, već se mulj transportira
dvostrukim plastičnim cijevima od kojih vanjska
ima ulogu zračnog jastuka, odnosno nosača unutarnje
transportne cijevi. Prijenos mulja cijevima obavlja
se dakle, površinom vode, do udaljenosti od 1500
metara, a čitav uređaj radi automatski, nečujno i
gotovo neprimjetno, pa se može upotrebljavati i za
vrijeme turističke sezone. Danas već postoje i domaće
konstrukcije uz osiguran servis. Doprema bagera do
jezera obavlja se kamionski, a uređaj se u prijevozu rastavlja
na dva dijela.


Prije svega potrebno je sačiniti operativni plan radova
po prioritetima i lokacijama. Da bi se izradio pouz-


Moram naglasiti, da je osedravanje Donjih jezera
pod znakom pitanja sve dok se ne osiguraju svi uvjeti za
normalan tok tog biodinamičkog procesa. Zatrpavanje,
zamočvarenje ili drugim riječima starenje jezerskog
sustava započinje na izvorišnom dijelu, gdje su ujedno i
najstarije sedrene naslage. Pri završetku Donjih jezera i
na rijeci Korani nalaze se najmlađe sedrene tvorevine.
Prema tomu, to je područje nizvodnog širenja travertin-
skog akvatorija, pa je ponajprije potrebno na tome dijelu
osigurati prirodne, normalne uvjete osedravanja.


dani plan, prethodno na terenu treba izvršiti mjerenja i
procjene količina nanosa po lokacijama. Danas je to
moguće pouzdano utvrditi pomoću ronilačkih klubova,
koji će to učiniti uz određeni honorar u okviru svojih terenskih
vježbi. Istovremeno, potrebno je utvrditi po
objektima i sastav materijala po krupnoći i porijeklu,
kako bi se mogli predvidjeti odgovarajući usisni uređaji.
Upozoren sam na probleme u svezi s odvozom izvađenog
materijala. To se u pravilu rješava odlaganjem
nanosa u privremene montažne deponije-kontejnere, ili
u slučaju odvoza manjih količina izravnim utovarom u
kamione. Izvađeni mulj dragocjeno je gnojivo, pa se uz
određene dodatke može upotrijebiti u poljoprivrednoj
proizvodnji, ponajprije u proizvodnji krumpira na ličkim
oranicama i velikim poljima. U tom slučaju čitav
posao može po cijeni biti povoljniji.


Pri izradi operativnog plana znanstvenici i stručnjaci
uključeni u ovaj posao moraju odrediti do kojih dubina
će se mulj vaditi. Pretpostavljam da će se prvo ukloniti
vidljivi dio nanosa na zamočvarenim lokalitetima, ali nije
isključeno da će se pokazati potreba zahvata u dubljim
slojevima jezera, jer je nedvojbeno da su dna jezera većinom
pokrivena debljim slojem finog muljevitog plodnog
nanosa, na kojemu raste nekoliko biljnih vrsta, od
kojih u gustim i visokim sklopovima raste krocanj, visok
nekoliko metara, vodeni stolisnik i drugo bilje.


Uklanjanje ovog mulja s većih dubina doći će u
obzir, jer je taj mulj pokretan i stalno putuje nizvodno
prema barijerama.


Zamuljeno dno s gustom i visokom "šumom" Myri-
ophylluma moglo se vidjeti prošle godine u jednom insertu
dokumentarnog filma, koji je snimljen podvodnom
kamerom na jezerima. Ne znam ime autora, no
pretpostavljam daje snimano na jezeru Kozjak.


Zamočvarenje Plitvica svakako je zabrinjavajuća
pojava koja će zahtijevati hitnu intervenciju nadležnih,
u koju bi bilo dobro uključiti i odgovarajuće međunarodne
institucije zbog financijske podrške. No, valja
naglasiti da i nije sve tako crno, jer se istovremeno na


PREPORUKE


199
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 82     <-- 82 -->        PDF

D. Böhm: RI (iRLSIJE U AKVAT0RI.IU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JLZLRA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). 197-201


Slika 1. Matica i Prošćanskojezero


Slika 2. Kanjon Korane


Slika 3. Kaludcrovac kod Šupljare


širokom prostoru izvorišne zone Plitvičkih jezera uočava
naglašena i brza prirodna obnova šuma.


Brojne enklave gotovo su zarasle u posljednjih deset
godina, velike krčevine postupno osvaja šuma po
rubovima, a smreka u dolini Bijele rijeke obrašćuje
iskrčene prostore, kuće i okućnice, napuštene nakon
ratnih operacija. Može se tvrditi da je čitava izvorišna
zona zahvaćena spontanom obnovom šumskog
pokrova. Zbog toga bit će potrebno, ukoliko to već
nije učinjeno, donijeti i zakonsku odluku o zabrani
ponovnog naseljavanja napuštenih sela, te osigurati
sredstva za isplatu naknada za nekretnine.


S pojavom zamočvarenja koje prijeti katastrofom,
odavno su upoznati znanstveni krugovi i stručna javnost,
a jednako tako i odgovorni državni organi, djelatnici
i institucije. U posljednje vrijeme uključena je u
ovu problematiku Hrvatska Akademija Znanosti i
Umjetnosti.


Ovo zabrinjavajuće stanje ne trpi odlaganja, pa se
stoga nadamo, da će država putem novoosnovanog Ministarstva
za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, pokrenuti
akciju za spašavanje Plitvičkih jezera.


200
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 83     <-- 83 -->        PDF

D. Böhm; RlIiRLSIJH U AKVATORI.IU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA Šumarski list hr. 3 4.CXXIV (2000), 197-201


SUMMARY: The author gives a detailed explanation of the beginning and
course of ageing of the Plitvice Lakes, a gem of protected nature in the category
of national parks. This area has been listed into the world natural heritage,
run by the UNESCO in Paris.


The Plitvice Lakes are karst lakes on the substrate of dolomite and lime in
the category of travertine terraced lakes with numerous waterfalls and cascades.
They belong to a younger geological period and were formed after the
latest glacial period. However, there are clear indications and proofs that the
oldest travertine formations belong to the period before the penultimate
glacial period.


The ageing of the lakes is the result of long-lasting natural erosion of the
surface and pétrographie substrate. This process has been accelerated by the
activities of the man and particularly by large-scale cutting of natural virgin
forests on karst, whose protective role enabled the formation and evolution of
the lakes, and with whom they created a unique ecological macro-system.


The regressive process is rapidly spreading from the beginning to the end
of the water zone and represents an invaluable loss in both Europan and world
standards.


Since the end the Second World War, the Plitivice Lakes have been intensively
and ruthlessly exploited by the tourist industry. The overburdened nature,
the misguided building of roads through the very heart of the National
Park, the hotels located in inappropriate places and enormous numbers of
tourists have resulted in a worrying situation. The poor state of the area is further
aggravated by waste water, which threatens the Lower Lakes and the
River Korana.


The author proposes urgent measures to repair the condition, the use of excavator-
refueller and deposit removal. The starting point is the realisation
that the situation cannot be repaired fully, but the ageing process can be mitigated,
that is, postponed for a longer period. With regard to considerable
quantities of deposits, the removal operation will certainly take a long time.
The treatment does not allow any postponement. The authorised government
bodies should embark on the action immediately, and assistance from international
expert institutions is welcome.


201