DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 79     <-- 79 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 907.1 I DDK 55I.4X


Šumarski list br. 3-4, CXXIV (2000), 197-201


REGRESIJE U AKVATORIJU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


REGRESSIONS IN THE WATER ZONE OF THE NATIONAL PARK PLITVIČKA JEZERA


Dragutin BÖHM*


STANJE


U okviru ovog napisa osvrnut ću se na problem eu-
trofikacije i zamočvarenja Plitvičkih jezera, na osnovni
i najurgentniji problem koji traži hitnu i neodgodivu akciju.
Ovaj je napis pokušaj da se u detaljnijoj razradi, i
uz neke novije spoznaje istakne ova temeljna regresivna
pojava u akvatoriju Plitvičkih jezera, o kojoj je inače
bilo govora u mojem članku objavljenom u Šumarskom
listu br. 3-4/1997. god. pod naslovom "Aktualni problemi
zaštite i očuvanja Plitvičkih jezera".


Kao posljedica dugotrajne erozije zemljišta u izravnoj
i neizravnoj oborinskoj zoni Plitvičkih jezera evidentno
je posljednjih godina ubrzano zatrpavanje akva-
torija naplavljenim ispranim materijalom, osobito na
Prošćanskom jezeru i jezeru Kozjak. Ovaj milenijski i
prirodno uvjetovani regresivni proces, u uravnoteženim
prirodnim uvjetima vrlo je spor i gotovo neprimjetan,
ubrzan u posljednjih tristo godina. Naime, u 17. st.
naseljavajnem stočarskog stanovništva u ovim pustim
krajevima, započinju ogromna krčenja šumskog pokrova
radi osvajanja pašnjačkih i livadnih, i u manjoj mjeri
oraničnih površina. Računa se daje u obje oborinske izvorišne
zone u relativno kratko vrijeme iskrčena gotovo
jedna trećina šuma, većim dijelom u neizravnoj oborinskoj
zoni.


U izravnoj oborinskoj zoni ispiranje, odnosno erozija
površja teče uglavnom oborinskim vodama i vjetrom,
a u neizravnoj zoni trošenjem površja i vertikalnim
ispiranjem putem vode u podzemne tokove i izvorišne
akumulacije Bijele i Crne rijeke i brojnih malih izvora.
Erozija je zahvatila velike krčevine Babinog potoka,
Brezovca i dijela Homoljca, te krčevine uz Bijelu
rijeku, Kremenitu Dragu, Končarev Kraj i Uvalicu. O
intenzitetu tog milenijskog procesa ispiranja svjedoče
na Uvalici i Končarevom Kraju brojne soliterne dolo-
mitske stijene i zubi, visine i preko 10 metara.


* Dragutin Böhm. dipl. ing.
Zagreb, Trnsko 45 a, tel: 6520-502


Prema ovim ostacima stijena, koje su bile otpornije
na trošenje, moglo bi se zaključiti da su to ostaci barem
još jedne ranije interglacijacije, o čemu bi pravi sud trebali
dati geolozi.


Prema svemu sudeći, glavni transport erodiranog
materijala tekao je Bijelom rijekom i postepeno zatrpavao
jednu raniju i danas nevidljivu jezersku akumulaciju,
koja se protezala od Plitvičkog Ljeskovca i završavala
sedrenom barijerom na početku današnjeg Proš-
ćanskog jezera. S vremenom je naneseni materijal potpuno
zatrpao ovu dolinu, a sedrena barijera je do pred
nekih stotinu godina čuvala Prošćansko jezero od zatrpavanja.
U to vrijeme seljaci su imali svoje vrtove uz
ovu akumulaciju pa su u vrijeme visokih proljetnih vodostaja
morali štititi ove površine od velikih voda, gradeći
zemljane nasipe koje su učvršćivali koljem, odnosno
prošćem. Pored toga, vjerojatno su povremeno i razbijali
nizvodnu barijeru kako bi smanjili vodostaj. Pred
stotinjak godina počela je šira uporaba sedre kao građevnog
materijala, pa su seljaci prodavali ovaj traženi
građevni materijal diljem Like i susjedne Bosne. Tako
su postepeno snižavali krunu sedrene barijere. Računa
se daje barijera na taj način snižena za 1,5-2 metra.


Prije zatrpavanja ovog ljeskovačkog jezera, Bijela
rijeka je tekla po zapadnoj, a Crna rijeka po istočnoj
strani doline ispod ceste. Kod gradnje pilane u Ljeskov-
cu spojena su u jedan tok oba potoka, zbog osiguranja
dovoljne količine vode, pa je tako ojačana Crna rijeka
ili Matica probila dijelom novo korito kroz naplavinu
do utoka u Prošćansko jezero.


U godinama poslije Drugog svjetskog rata izgledalo
je daje akumulacija bivšeg jezera potpuno zatrpana i
preko ostataka nekadašnje sedrene barijere. Tada je započelo
isprva polagano, a kasnije sve brže klizanje nanosa
u Prošćansko jezero. Inače, ova naplavina ili tresa-
va, ispočetka vrlo mekana, postepeno se u gornjem sloju
isušila, pa je pretvorena u seoski pašnjak.


197