DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 77     <-- 77 -->        PDF

M. Božić: KOLIKA JE STVARNA ZALIHA JELE U NAŠIM SUMAMA?


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 185-195


nim tarifama ovisi u prvome redu o distribuciji broja
stabala. Sto se više stabala nalazi u debljinskim stupnjevima
iznad 52,5 cm, i što ih je više u višim debljinskim
stupnjevima to će i odstupanje biti veće.


6. Iz 5. zaključka slijedi daje upitna vrijednost iskazanih
zaliha obračunatih prema Špirančevim tarifama,


posebno u sastojinama i gospodarskim jedinicama s
velikim brojem debelih stabala.


Prilikom usporedbe podataka iz Osnova gospodarenja
u kojima su zalihe obračunavate prema navedenim
tablicama, treba o gore navedenom voditi računa
te bi uputnije bilo uspoređivati njihove temeljnice.


LITERATURA - References


Emrović, B., 1953: O izjednačenju pomoću funkcija
koje se logaritmiranjem dadu svesti na linearni
oblik, s naročitim obzirom na upotrebu kod izrade
drvnogromadnih tablica. Glas. šum. pokuse
11: 73-110, Zagreb.


Emrović, B., 1972: Konstrukcijajednoulaznih tablica
- tarifa (Tarife za jelu na silikatnoj podlozi).
Glas. šum. pokuse 16: 123-157, Zagreb.


Kružić, T., 1993a: Izbor regresijskog modela za izjednačenje
drvnogromadnih tablica. Glas. šum.
pokuse 29: 149-198, Zagreb.


Kružić, T, 1993b: Primjena jednoulaznih tablica u
inventarizaciji šuma. Glas. šum. pokuse, posebno
izd. broj 4: 139-146, Zagreb.


Meštro vi ć, Š., 1967: Algan-Schaefferove i Coklove


tarife prilagođene za automatsko obračunavanje,
Šum. list 91 (1-2): 38-47, Zagreb.


Pranjić, A., 1966a: Interpolirane Šurićeve jednoula-
zne tablice za jelu-smreku i bukvu. Šum. list 90
(3-4): 185-212, Zagreb.


Pranj ić, A., 1966b: Dopunjene Spieckerove tarife za
jednodobne sastojine. Šum. teh. priručnik: 152-
156, Zagreb.


Pranj ić , A. & Lukić, N., 1997: Izmjera šuma. 405
str., Zagreb.


ŠpiranecM., 1976: Tablice drvnih masa jele i smreke.
Radovi 29, 119 str., Zagreb.


Tvrdony, M., 1897: Kubične skrižaljke za stojeću
prodaju jelovih stabala. Šum. list 21(3): 93-103,
Zagreb.


SUMMARY: Various volume tables have been used in forest management
so far to determine the growing stoek. In calculating the growing stock of fir in
the period 1945 - 1994, the tariffs by the following authors have been used:
Surić, then Surić-Pranjić, and finally Spiranec. The use of local tariffs was
prescribed by the Forest Management Act of 1994.


In this paper, the author compares the tariffs and the stocks calculated with
these tariffs so far with local tariffs and the stocks calculated with them. Two
management units with two stands each were selected for the purpose of research.
The stands in the management unit "Milanov Vrh " have uneven structures
and those in "Crni Lug" have a transitional uneven structures.


Spiranec´s tariffs follow local tariffs up to the diameter degree of 52.5 cm,
but after that the former become distinctly steeper than the latter. As breast
diameter increases, the difference becomes more pronounced both in the absolute
and percentage amount. The overall stock deviation calculated with Spiranec´s
tariffs in relation to that calculated with local tariffs depends primarily
on the distribution of tree numbers. The more trees in the diameter degree
above 52.5 cm, and the more trees in higher diameter degrees, the greater the
deviation. Consequently, the value of stocks calculated with Spiranec´s tariffs
is questionable, particularly in stands and management units with a large
number of thick trees (transitional uneven structures).


The local tariffs of the studied stands fit well into the Surić-Pranjić tariff
series, allowing for the half site class shift. The overall stock deviation calculated
with Surić-Pranjić tariffs in relation to the stocks calculated with local
tariffs depends on the integration of the real height curve into the height curve
of the Surić-Pranjić site class, as well as on the differences in the two-parame-
tre tables serving as bases for local tariffs.


Key w o rds : fir, volume tables, growing stock


195