DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 74     <-- 74 -->        PDF

M. Božić: KOLIKA .Hi STVARNA /ALIHA JELE U NAŠIM ŠUMAMA´.´ Šumarski list br. 3 4. CXXIV(2000), 185-195


Tablica 6. Odsjek 61b- Usporedba korištenih tarifa te zaliha obračunatih po njima


Table 6. Subcompartment 61b - Comparison of used tariffs and stocks calculated with them


Prsni
promjer
Diamctar


b. h.


Broj
stabala
Number
of trees


Tarifa, m´
Management table (tariff), m5


Drvna zaliha jele, mVha
(prema naznačenim tarifama)


Fir growing stock, mVha
(according to marked tariffs)


Postotno odstupanje


tarifa i drvnih zaliha


Percently deviation of


tariffs and growing stocks


cm


N


lokalna
local


Špiranec
159


Šurić-
Pranjić
II


Šurić-
Pranjić
I/II


lokalna
local


Špiranec
159


Šurić-
Pranjić
II


Šurić-


Pranjić


I/II


Špiranec 159/
lokalna
(local)


Šurić-Pranjić


II/lokalna
(local)


Šurić-Pranjić


l/II/lokalna


(local)


12,5


9,7


0,049


0,08


0,06


0.07


0,48


0,78


0,58


0,68


63,27


22,45


42,86


17,5


11,9


0,156


0,19


0,16


0,17


1,86


2,26


1,90


2,02


21,79


2,56


8,97


22,5


5,4


0,337


0,36


0,33


0,35


1,82


1,95


1,78


1,89


6,82


-2,08


3,86


27,5


1,1


0,599


0,6


0,58


0,62


0,65


0,65


0,63


0,67


0,17


-3,17


3,51


32,5


4,3


0,942


0,92


0,90


0,96


4,07


3,98


3,89


4,15


-2,34


-4,46


1,91


37,5


3,2


1,358


1,33


1,31


1,40


4,41


4,31


4,25


4,54


-2,06


-3,53


3,09


42,5


8,7


1,854


1,83


1,80


1,91


16,04


15,83


15,57


16,52


-1,29


-2,91


3,02


47,5


11,9


2,425


2,43


2,36


2,51


28,84


28,90


28,07


29,86


0,21


-2,68


3,51


52,5


5,4


3,061


3,15


2,99


3,18


16,55


17,03


16,17


17,19


2,91


-2,32


3,89


57,5


8,7


3,778


3,96


3,68


3,92


32,68


34,26


3 1,83


33,91


4,82


-2,59


3,76


62,5


14,1


4,555


4,9


4,42


4,72


64,03


68,88


62,13


66,35


7,57


-2,96


3,62


67,5


4,3


5,383


5,93


5,19


5,54


23,28


25,65


22,45


23,96


10,16


-3,59


2,92


72,5


8,7


6,293


7,12


5,98


6,44


54,44


61,59


51,73


55,71


13,14


-4,97


2,34


77,5


4,3


7,242


8,39


6,88


7,40


31,32


36,29


29,76


32,01


15,85


-5,00


2,18


82,5


2,2


8,271


9,81


7,80


8,44


17,89


21,22


16,87


18,25


18,61


-5,69


2,04


87,5


U


9,413


11,42


8,77


9,50


10,18


12,35


9,48


10,27


21,32


-6,83


0,92


92,5


10,652


13,17


9,87


10.61


23,64


-7,34


-0,39


97,5


1,1


11,946


15.07


10,97


11,79


12,92


16,30


11.86


12,75


26,15


-8,17


-1,31


Ukupno


106,0


321,45


352,22


308,96


330.74


9,57


-3,88


2,89RASPRAVA - Discussion


Uzrok ovog pomaka najbolje se vidi na slici 5., gdje
je uspoređena Šurić-Pranjić tarifa za II/III. bonitetni
razred s tarifom izračunatom pomoću Spirančevih dvo-
ulaznih tablica uz istu visinsku krivulju.


Tarifa izrađena prema Špirančevim dvoulaznim tablicama
je, uz istu visinsku krivulju, iznad debljinskog
stupnja 62,5 cm strmija od Šurić-Pranjić tarife, radi
čega do naznačenog pomaka i dolazi.


Špirančeve tarife se do, okvirno, debljinskog stupnja
52,5 cm, u svom apsolutnom iznosu ne razlikuju
puno u odnosu na lokalne i Šurićeve tarife, međutim
nakon toga razlika je sve izrazitija, kao što se to uostalom
i vidi iz slika 3. i 4.


Razlog ove "strmosti" Spirančevih tarifa treba tražiti
u visinskoj krivulji na temelju koje je načinjen osnovni
tarifni niz. Na slici 6. usporedio sam visinske krivulje
odsjeka 2b s visinskom krivuljom pripadajućeg im boniteta
te visinskom krivuljom pripadajućeg, Špiranče-
vog 158. tarifnog niza. Visinsku krivulju Špirančevog
158. niza izračunao sam iz dvoulaznih tablica, tako da
sam za iskazani volumen svakog debljinskog stupnja, u
dvoulaznim tablicama očitao visinu.


192


Kako su se u proteklom gospodarenju jelovim šumama
pri obračunu zaliha koristile različite tarife, smatrao
sam potrebitim prikazati njihov međusobni položaj
(slike 2-4.), usporediti ih (tablice 3-6.) te s obzirom na
današnju strukturu sastojina po broju stabala, izraču-
nam i usporedim drvne zalihe dobivene upotrebom istih
(tablice 3-6.).


Lokalne tarife se uz jedan pomak dosta dobro poklapaju
sa Šurić-Pranjić tarifama (slika 2.). Tako lokalna
tarifa za odsjek 61 b, koji prema uklopljenoj visinskoj
krivulji (slika 1.) pripada II. bonitetnom razredu, najmanje
odstupa od Šurić-Pranjić tarife za I/II. bonitetetni
razred. Na temelju visinske krivulje odsjek 39c je
svrstan u II. bonitetni razred (u dominantnom dijelu sa-
stojinc visinska krivulja ide donjom granicom II. boniteta),
a na temelju nje izračunata tarifa se najvećim dijelom
nalazi između Šurić-Pranjić tarifa za I/II. odnosno
II. bonitetni razred, iako je ukupno gledano bliža II.
bonitetnom razredu. Odsjeci 2b i 13a pripadaju II/III.
bonitetnom razredu (jela), a njihove tarife (koje se cijelim
rasponom prsnog promjera gotovo preklapaju) su
najbliže Šurić-Pranjić tarifi za II. bonitetni razred.