DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 69     <-- 69 -->        PDF

VI. Božić: KOLIKA JE STVARNA ZALIHA JELE U NAŠIM ŠUMAMA´.´


Šumarski list hr. 3 4, CXXIV (2000), 1X5-195


konsti-uirao sam visinske krivulje za jelu za svaki odsjek
posebno. Lokalne tarife konstruirao sam na temelju
visinskih krivulja te Špirančevih dvoulaznih tablica
drvnih zaliha za jelu (deblovinu).


Drvnu zalihu jele obračunao sam prema lokalnoj tarifi,
Spirančevom tarifnom nizu iz prošle osnove gos-


Kako sam u ovome radu odlučio testirati volumne
tablice jele, tako sam, iako su klupirana stabla svih vrsta
drveća, mjerio visine te obračunavao drvnu zalihu isključivo
jele.


Na temelju izmjerenih visina, za svaku sam sasto-
jinu konstruirao visinsku krivulju. Uklapanjem sasto-


Tablica 1. Parametri sastojinskih visinskih krivulja obične jele
Table 1. Parameters of the stand heigt curves of European fir


Gosp.jedinica
Management unit


Milanov vrh


Crni lug


Odsjek - Subcompartment


2b


13a


39c


61b


b0


43,587


44,248


45,058


47,356


b.


23,551


24,242


23,399


25,135podarenja, Špirančevih tarifa na temelju izmjere iz
1997. godine, te Surić-Pranjić tarifnim nizovima.


Odstupanja vrijednosti tarifa i drvnih zaliha izračunao
sam tako da sam razliku volumena po tarifi ili razliku
zalihe podijelio s vrijednošću lokalne tarife ili zalihe
obračunate prema lokalnim tarifama.


jinskih visinskih krivulja jele u granice Šurić-Pranjić
bonitetnih razreda (slika 1.) očitao sam (na temelju dominantnog
dijela sastojinc) bonitetni razred kojem jela
u dotičnoj sastojini pripada.


U sastojinama 39c i 61b jela pripada II, a 2b i 13a
II/III. bonitetnom razredu, (slika 1.)


Za visinske krivulje prebomih sastojina Pranjić
& Lukić (1997) kažu da su one stalnog položaja i
oblika, što bi onda trebalo vrijediti i za lokalnu tarifu.


Prema osnovama iz 1990. godine za odabrane sastojinc
korišteni su sljedeći Špirančevi tarifni nizovi:
odsjek 2b - 158. niz, odsjek 13a - 157. niz, odsjek 39c -
160. niz, odsjek 61b- 159. niz, dok su na temelju podataka
izmjerenih 1997. godine, a na osnovi srednje visine
stabala debljinskih stupnjeva 42,5-52,5 (kako je to
propisano Pravilnikom za uređivanje šuma iz 1985. godine)
odabrani: za odsjeke 2b i 13a - 158. tarifni niz, a
za odsjeke 39c i 61 b - 159. tarifni niz (vidi tablicu 2.)


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


Prsni promjer - Diameter b.h., cm


Slika 1. Sastojinske visinske krivulje obične jele (Abies alba Mill.)
Figure 1. Stand height curves of European fir (Abies alba Mill.)


187