DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Božić: KOLIKA JE STVARNA ZALIHA JLLE U NAŠIM ŠUMAMA?


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 1X5-195


Drvnu zalihu pojedinog debljinskog stupnja dobijemo
tako da pomnožimo vrijednost volumena jednog
stabla (iz volumnih tablica) s pripadajućim mu brojem
stabala.


Obračunata zaliha ovisi o tome koje volumne tablice
smo upotrijebili, te nema obilježje stalne vrijednosti, kako
je to rečeno za raspodjelu broja stabala i temeljnicu.


Prema broju ulaza, tablice mogu biti jednoulazne,
dvoulazne, troulazne itd. U našoj praksi najčešće su se
koristile jednoulazne te dvoulazne tablice. U početku
su korištene tablice stranih autora, međutim u međuvremenu
su za većinu gospodarskih vrsta izrađene i tablice
domaćih autora.


Tablice su se u prvo vrijeme konstruirale grafičkim
metodama, da bi se razvojem računala prešlo na računske
metode. Problem kod računske metode predstavlja
odabir matematičkog modela koji treba koristiti pri izjednačavanju
tablica (Kružić 1993a).


Šurićeve tarife iz 1938, njemačke dvoulazne tablice
od Schuberga iz 1891. (Špiranec 1976) te u novije
vrijeme Spirančeve dvoulazne tablice i tarife iz 1976.
su volumne tablice, za jelu, koje su se kod nas najviše
upotrebljavale.


Kod nas su se, osim navedenih Surića i Špiranca,
izradom volumnih tablica za jelu bavili i neki drugi


Jedan od osnovnih i najznačajnijih parametara koji
koristimo prilikom uređivanja šuma je svakako drvna
zaliha pojedine sastojine. Prilikom dosadašnjeg uređivanja
šuma korištene su pri računanju drvne zalihe razne
volumne tablice.


Periodičnom izmjerom sastojina dobivamo informacije
o njenom stanju u vrijeme izmjere, a usporedbom
rezultata izmjere kroz vrijeme donosimo zaključak
koliko je naše djelovanje u pojedinoj sastojku bilo


Za istraživanje sam odabrano dvije preborne sastojine
iz gospodarske jedinice "Milanov vrh" i dvije sastojine
prijelaznih, odnosno nejednoličnih struktura iz
gospodarske jedinice "Crni lug". Iz gospodarske jedinice
"Milanov vrh" odabrao sam odsjeke 2b i 13a, a iz
gospodarske jedinice "Crni lug" odsjeke 39c i 61b.


Izmjeru sam izvršio tijekom 1997. godine. U svakoj
sastojini postavio sam 16 ploha kvadratičnog oblika, veličine
0,0578 ha. Plohe sam postavio kao sustavni uzorak,
te ih iskolčavao pomoću poludijagonala od 17 m.
Ukupna površina primjernih ploha svake sastojine
iznosi 0,9248 ha.


autori. Zajelove sastojine šumarije Ravna gora izrađuje
Tvrdony (1897) volumne tablice za tri razreda visine.
Emrović (1972) izrađuje tarife za jelu na silikatnoj
podlozi. Pranjić (1965) vrši interpolaciju Surićevih
tarifa sa pet na devet bonitetnih razreda, a 1966. nadopunjuje
Spieckerove tarife iz 1951. godine. Alga-
nove tarife iz 1901., koje je 1949. korigirao Schaeffer
te ih nazvao "strmim tarifama", a koje su prikladne za
preborne šume i skiofilne vrste drveća Meštrović
1966. prilagođava za automatsko obračunavanje.


Usporedbom volumnih tablica te drvne zalihe dobivene
upotrebom različitih tablica bavilo se kod nas nekoliko
autora. Tako Emrović (1953) na pokusnim
plohama na Kupjačkom Vrhu i Tuškom lazu (jelove šume)
uspoređuje zalihe dobivene upotrebom volumnih
tablica raznih autora, a Špiranec (1976) uspoređuje
Schubergove, Šurićeve i Institutske (Spirančeve) tablice
za jelu. Pranj ić &Lukić (1997) daju usporedbu
volumena sastojina (hrast) obračunatog prema različitim
tarifama, a Kružić (1993b) obračunava drvnu zalihu
(hrast) primjenom različitih tarifa na osnovi srednjeg
plošnog stabla, aritmetički srednjeg stabla i središnjeg
plošnog stabla.


dobro ili loše. Upotreba različitih volumnih tablica otežava
tu usporedbu.


Da bi se pokazala razlika između pojedinih volumnih
tablica jele i zaliha obračunatim po njima, bit će u
ovome radu obračunata zaliha jele po tablicama koje su
se u odabranim sastojinama koristile od 1951. do danas,
te lokalnim tarifama propisanim Pravilnikom za uređivanje
šuma iz 1994. godine, a na temelju izmjere iz
1997. godine.


Svim stablima na plohama, koja su prešla taksacij-
sku granicu, izmjerio sam prsni promjer, a nekima od
njih radi konstrukcije visinskih krivulja i visinu. U svakoj
sastojini izmjereno je oko 90-ak visina. Na osnovi
podataka dobivenih izmjerom prsnih promjera, obavio
sam obračun strukture po broju stabala (svedeno na ha)
po plohama i odsjecima. Računskim izjednačenjem izmjerenih
visina po Mihajlovoj funkciji:


h = b()*e d +1,30


CILJ ISTRAŽIVANJA - Aim of research


MATERIJAL I METODE - Material and methods


186