DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 185-195


UDK 630* 524 {Abies alba)


KOLIKA JE STVARNA ZALIHA JELE U NAŠIM ŠUMAMA?


WHAT IS THE REAL AMOUNT OF FIR STOCKS IN CROATIAN FORESTS?


Mario BOŽIĆ*


SAŽETAK: Prilikom dosadašnjeg uređivanja šuma korištene su pri obračunu
drvnih zaliha razne volumne tablice. Za obračun drvne zalihe jele od
1945. do 1994. godine korištene su najprije Surićeve, zatim Surić-Pranjić, te
na kraju Spirančeve tarife, a Pravilnikom za uređivanje šuma iz 1994. godine
propisano je korištenje lokalnih tarifa.


Autor je u ovome radu uspoređivao do sada korištene tarife te zalihe obračunate
po njima, s lokalnim tarifama i zalihama obračunatim po lokalnim tarifama.
Za istraživanje je odabrao dvije preborne sastojine iz gospodarske
jedinice "Milanov vrh" i dvije sastojine prijelaznih, odnosno nejednoličnih
struktura iz gospodarske jedinice "Crni lug".


Uklapanje Spirančevih tarifa u lokalne tarife je do debljinskog stupnja
52,5 cm dobro, da bi iste nakon toga postale izraženo strmije od lokalnih. Povećanjem
prsnog promjera taje razlika sve izraženija u apsolutnom i postotnom
iznosu. Ukupno odstupanje zalihe obračunate po Spirančevim tarifama u
odnosu na zalihu obračunatu po lokalnim tarifama, ovisi ponajprije o distribuciji
broja stabala. Sto se više stabala nalazi u debljinskim stupnjevima iznad
52,5 cm, i što ih je više u višim debljinskim stupnjevima to će i odstupanje biti
veće. Iz ovoga slijedi daje upitna vrijednost iskazanih zaliha obračunavatih
prema Spirančevim tarifama, posebno u sastojinama i gospodarskim jedinicama
s velikim brojem debelih stabala (sastojinama prijelaznih struktura).


Lokalne tarife istraživanih sastojina se uz pomak od pola bonitetnog razreda
dobro uklapaju u Surić-Pranjić tarifne nizove. Ukupno odstupanje zalihe
obračunate po Surić-Pranjić tarifama u odnosu na zalihu obračunatu prema
lokalnim tarifama, ovisi o uklopljenosti stvarne visinske krivulje u visinsku
krivulju Surić-Pranjić bonitetnog razreda, te razlikama u dvoulaznim tablicama
na temelju kojih je lokalna tarifa načinjena.


K Ij u č n e r ij e č i : jela, volumne tablice, drvna zaliha


UVOD - Introduction


Najhitnije informacije o svakoj sastojini sadržane su
u ispunjenim obrascima 0-2 (regularne šume) i 0-3
(preborne šume).


Izmjerom sastojina te obradom prikupljenih podataka
dobivamo informacije na temelju kojih procjenjujemo
stanje neke sastojine te određujemo naše djelovanje
u njoj.


* Mr. sc. Mario Božić, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet, Zagreb


Raspodjela broja stabala po debljinskim stupnjevima,
temeljni je podatak na osnovi kojega obavljamo
obračun ostalih strukturnih pokazatelja, kao što su temeljnica
i drvna zaliha.


Raspodjela broja stabala dobivena je neposrednom
izmjerom, a temeljnica množenjem vrijednosti kružne
plohe jednog stabla određenog debljinskog stupnja s
brojem stabala tog debljinskog stupnja, te obje veličine
predstavljaju (promatrano u trenutku izmjere) stalnu
vrijednost.


185