DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS
UDK 630* 904


Šumarski listbr. 3 4.CXXIV (2000). 171-1X4


FRANCUSKA: ŠUME PREKOMORSKIH ĐEPARTMANA


FRANCE: FORESTS OF THE OVERSEAS DEPARTMENTS


Rudolf SABADP


SAŽETAK: Francuska nacionalna šumarska služba (l´Office National des
Forets, ONF), koja gospodari javnim šumama, podijeljena je u 25 šumarskih
direkcija, od kojih su 21 u metropolitanskoj Francuskoj i pokrivaju svih 95 de-
partmana (uključivši dva na otoku Korzika), s ukupnom površinom šuma 3,81
milijuna ha. Od 1946. stvorena su četiri prekomorska departmana: Francuska
Gijana, Réunion (u arhipelagu Mascareignes kod Madagaskara, istočno od
Afrike, u Indijskom oceanu), te Martinik i Guadeloupe (koji su u arhipelagu
Malih Antila, a razdvajaju Atlantski ocean od Antilskog (ili Karibskog) mora).


Otočni departmani šumoviti su više po tom stoje nakon viševrsnih poljodjelskih
kultura tijekom dva stoljeća, ostalo gotovo apsolutno šumsko zemljište
ili pak na nepristupačnim visokim planinama krpice negdašnjih autohtonih
šuma. Francuska Gijana pokrivena je preko 90% tropskim vazda zelenim
šumama, od kojih je najveći dio netaknut. U oba slučaja gospodarenje šumama
povjereno je razvijenoj industrijskoj zemlji Europe, što je jedinstven slučaj
u svijetu.


ONF nastoji na otocima ponovno uspostaviti šume, kojima je prvobitna
uloga zaštitna, kako od erozije, tako i od regulacije režima voda. Privredno
značenje takvih umjetno podignutih šuma, još je beznačajna i vjerojatno će
takav status zadržati u budućnosti, ponajprije stoga što se radi o otočnim de-
partmanima guste prenaseljenosti.


Nastojanje ONF u Gijani ideje da u prvoj fazi otvori oko ´A teritorija, od
kojega bi oko 80-90% bilo gospodareno kako bi se osigurala prirodna regene-
racija poželjnih komercijalnih vrsta nakon prvih sječa, na način da se nepoželjne
vrste prstenovanjem postupno uklone, uz dakako maksimalno zadržavanje
odnosa šuma bliskih prirodnima. Na tome području bi 10-20% šumskih
površina ostalo netaknuto. U šumama predviđenim za ovakvo prevođenje obavlja
se izdvajanje pojedinih gospodarskih jedinica veličine oko 10 000 ha, podijeljenih
u parcele 200-300 ha, gdje se točno vodi statistika svih silvikultur-
nih mjera. Paralelno s izdvajanjem gospodarskih jedinica, obavlja se i otvaranje
šumskim putovima. Ranije izdane koncesije njihovim istekom nisu obnavljane,
već se izdaju nove prema planu si Ivi kulturni h pothvata, koji slijede
nakon eksploatacije primarne šume.


Očekuje se da će pothvat gospodarenja tropskim kišnim šumama u Gijani,
na temelju dragocjenih iskustava biti dobrodošao, kako bi se spasile velike površine
takvih šuma u ekvatorijalnom dijelu Južne Amerike.


Francuska Gijana neće vjerojatno biti, zbog nezdrave klime, atraktivnom
destinacijom naseljavanja, ali će na bazi ogromnih količina drveta izuzetne


* Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi, (redoviti profesor Šumarskog
fakulteta u Zagrebu um.) Račkoga 12, HR-10000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 54     <-- 54 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUMU PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). I7I-IX4


ljepote i kakvoće, uz minerale (zlato), predstavljati interesantno područje s visokim
životnim standardom pučanstva, koje unatoč svemu ovome ima vrlo visoku
stopu rasta.


Ključne riječi: Tropske kišne šume - uređivanje — Sječa šuma -
Pilanarstvo - Stolarstvo Gospodarski razvitak


PREDGOVOR Foreword


Prikaz šumarstva i prerade drva u francuskim prekomorskim
departmanima može biti od interesa za hrvatsku
šumarsku javnost, ponajprije iz razloga što se ovdje
radi o tome da jedna industrijski visoko razvijena zemlja
gospodari tropskim šumama i zbog toga što se u nas
o takvim pothvatima relativno rijetko piše.


Autor ovog prikaza odlučio je da iz svoje knjige
"Francuska: Šumarstvo i prerada drveta", uz sitne
dorade prikaže u Šumarskome listu upravo te prekomorske
departmane. Cijela knjiga, pa i ovaj dio koji je sada
prvi puta u tisku, nastala je kao rezultat proučavanja op-


Francuska je administrativno podijeljena u 95 metropolitanskih
departmana (uključivši departman otoka
Korzike), a od 1946. njima su dodana četiri prekomorska
departmana: Francuska Gijana (Guyane fran aise),
Guadeloupe, Martinik i Réunion.


Nacionalna šumarska služba, Office National des
Forets (ON F) podijeljena je u 25 regionalnih direkcija,
21 u metropolitanskoj Francuskoj a četiri u prekomorskim
departmanima. Svaki takav prekomorski departman
ujedno je i regionalna direkcija, bez obzira na veličinu
državnih i paradržavnih šumoposjeda kojima gospodari
ONF. U metropolitanskoj Francuskoj ima 14,5
milijuna ha šuma i šumskog zemljišta, od čega je 3,81
milijun ha u državnom i komunalnom posjedu (gospo-
dareno po ONF). U Francuskoj Gijani je čak 7,45 milijuna
ha u državnom šumoposjedu, stoje nezamislivo
velik kompleks. S druge strane šume i šumsko zemljište
na otocima Malih Antila, Martiniku i Guadeloupe te
otoku Réunion u arihipelagu Mascareigncs, zauzimaju
površine koje su po veličini unutar ili manje od površina
pojedinačnih metropolitanskih departmana.


Dok su na otočju Guadeloupe, te otocima Martinik i
Réunion šume tijekom posljednjih stoljeća gotovo u
potpunosti devastirane, francuska Gijana je tek malo
načeta na dijelu obale Karibskog mora. Pokrivena je s
preko 7 milijuna ha tropskih kišnih šuma, jedinih u svijetu
kojima gospodari jedna industrijski razvijena zemlja,
s ogromnim potencijalom šumarskog znanja, iskustva
i volje, i te šume pod svaku cijenu želi održati bliskima
prirodnim, pretvarajući oprezno svaki njezin dio u
gospodarsko-zaštitne šume.


sežne literature. U brojnim osvrtima i člancima, s mnoštvom
ideja i mnogo iskustava, teško je bilo odabrati pravi
sadržaj i njegov obujam, a da bi se zadovoljio cilj rada:
pružanje cjelovitije informacije o djelovanju francuskih
kolega u tim udaljenim dijelovima svijeta. U prikazu
se krenulo sa stajališta šumarnika-ekonomiste, iako
se nije smjelo izbjeći, poradi cjelovitosti informacije, ni
prikaze šumskouzgajivačkog i uređivačkog karaktera,
koja područja nisu autorova specijalnost. Ukoliko kompilacije
iz tih područja nisu zadovoljavajuće, autor moli
čitatelje da ga zbog nedostatka ispričaju.


Šumarska politika koju Francuska vodi upravo je
tako i osmišljena: na spomenutim trima otočnim departmanima
šume su gotovo isključivo zaštitne i rekreativ-
ne, intenzivna pošumljivanja u prvome su redu usmjerena
očuvanju tala od erozije te regulacije režima voda i
ostalih općekorisnih funkcija šuma, dok su gospodarske
funkcije u dobroj mjeri sporedne, a ostati će još duže
vrijeme.


Zbog klime i široke raznolikosti tala, biološka diversifikacija
šumskih ekosustava vrlo je velika. Zbog
prisutnosti čovjeka, prirodne šume nije bilo moguće
održati u tri otočna departmana - Réunion, Guadeloupe
i Martinik, osim za poljoprivredu teško dostupnim mjestima.
U tim područjima šuma igra ponajprije zaštitnu
ulogu. Ovi departmani su uvoznici drveta, unatoč maloj
uporabi koju provodi ONF1 i to mahagonij na Malim
Antilima, te kriptomerija i tamarin na Réunion. Nasuprot
tomu Gijana je u stanju zadovoljiti svoje potrebe u
drvetu za preradu.


Nacionalna šumarska služba, National Forestry Service


UVOD Introduction


172
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 55     <-- 55 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUME PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 171-1X4


Tablica 1. Prekomorski departmani
Table 1. Overseas departments


u 1000 ha in 1000 ha


Departmani - Departments


Gijana


Réunion


Guadeloupe


Martinique


Ukupna površina šuma - Total forest area


8 060


88,4


64,3


46,5


Šume kojima gospodari ONF u 1996
Forests managed by the ONF in 1996


7 508


98,9


38,1


15,4


Državne - State


7 450,9


2,8


1,5


2,0


Obalne javne - State litoral


7,5


1,8


Departmansko-državne - Department-state


89,7


27,8


9,7


Departmanske - Departmens


8,7


5,6


1,4


1,1


Općinske - Communal


0,3


Javne ustanove - Public institutions


48,5Izvor: ONF, Rapport Annual 1998


Tablica 2. Proizvodnja šumskih sortimenata
Tabic 2. Timber production


Departmani - Departments


Guadeloupe


Martinique


Réunion


Gijana


2


u 000 m3 oblog drva In 1000 m3 of roundwood


1980.


0,5


0,8


120,0


3,0


124,3


1985.


3,6


2,8


94,4


4,4


105,2


1990.


0,6


1,8


91,0


5,0


98,4


1995.


0,7


2,9


68,2


5,0


76,8


1996.


0,5


5,3


65,7


61,1


77,6Izvor - Source: AGRESTE, Données chiffrées, No. 105, 1998


1. LA GUYANE


Površina francuske Gijane iznosi 8,34 milijuna ha
(83.400 km2), s oko 160.000 stanovnika usredotočenih
uglavnom na priobalnom pojasu, i sa vrlo visokim prirastom
pučanstva od čak 5%/g, zahvaljujući silnom priljevu
imigranata (ponajprije iz la Martinique, la Guadeloupe,
te iz ostalih prenapučenih mjesta ne samo u području
Antilles, već i mnogo šire. Čak se od strane države podupire
i kolonizacija iz metropolitanske Francuske).


Leži vrlo blizu ekvatora (2-6° N). U unutrašnjosti se
podiže oko 800 m visoko pobrđe, koje je dijelom Gva-
janskog gorja. Teritorij je ispresijecan brojnim vodotocima,
od kojih su najveći rijeke Oyapoque i Maroni.
Pučanstvo je uglavnom usredotočeno na glavni grad
Cayenne. Od poljoprivrednih kultura značajne su tropske,
šećerna trska, manioka, riža i kukuruz. Ima ležišta
zlatne rude (oko 70 kg/t) te boksita.


Francuzi prvi put dolaze u Gijanu 1555. godine, ali
ju kao koloniju uzimaju u 17. stoljeću, kada 1604. La
Ravardiere osniva grad Cayenne. Francuski kolonisti
uvoze prvo crne robove za rad na plantažama do ukidanja
ropstva 1848. godine. U vrijeme Direktorija 1794.


tu se deportiraju politički protivnici. U vrijeme napoleonskih
ratova 1809-1817. Gijana je pod okupacijom
Engleza i Portugalaca. 1852. to postaje kažnjeničkom
kolonijom, što prestaje 1938. godine. Naime, prvobitna
zamisao da se deportirani kažnjenici po odsluženju
kazne pretvore u koloniste, pokazala se neostvarivom,
djelomično zbog nezdrave klime, nedostatka poticaja, a
dakako i karakterom samih kažnjenika, od kojih velik
broj bijaše u dobroj mjeri asocijalan.


Gijana je Francuska prema francuskom ustavu iz
1946. te novelacijama iz 1958. i 1962. francuskim prekomorskim
departementom (poput La Réunion, La
Martinique i La Guadeloupe). Zemljom upravlja prefekt
s velikim ovlaštenjima, kojeg postavlja francuska
vlada. Zemlja je podijeljena u dva arondismana, kojima
na čelu stoje podprefekti. U dvadesetak seoskih i gradskih
općina biraju se općinska vijeća, koja izabiru predsjednika
. U francuskom parlamentu Gijana ima po jednog
zastupnika u Nacionalnoj skupštini i Senatu.


Francuska Gijana ima 7,6 milijuna ha šuma, od
kojih su:


173
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 56     <-- 56 -->        PDF

R.Sabaili: Francuska: SUMli PREKOMORSKU I DKPARTMANA


Šumarski list br. 3-4, CXXIV (2000), 171-1X4


70.000 ha mangrove


30.000 ha sekundarne šume (kao posljedica prijašnjih
krčenja)


100.000 ha šuma koje su predmetom uporabe posljednjih
50 godina


7,400.000 ha kišnih netaknutih šuma.


Karakteristika šuma francuske Gijane je velika biološka
diversifikacija tih šuma, koja ima od 7-10.000 ve-
getalnih vrsta, od kojih su oko 1.200 drvenaste vrste.
Na samo jednom ha tih šuma, može se naći i do 250 različitih
vrsta drveća, a to je tri puta više nego ih ima cijela
Europa.


Društvena pozornost glede tih
šuma različita je i katkada kontradiktorna.
One bi mogle poslužiti kao
sigurna pričuva za poljodjelstvo,
njezina odlična biološka različitost
trebala bi ostati sačuvanom, proizvodnja
drveta za preradu posebne
kakvoće trebala bi osigurati opskrbu
sirovinama domaće industrije, neke
zajednice zahvaljuju šumi izvor svoje
egzistencije iz prava korištenja,
kopanje zlatne rude razvija se u središtu
departmana, što može, ako je
loše provođeno, donijeti velike štete
okolišu, itd.: Ambicija ONF je da
dade odgovor na ova mnogobrojna
pitanja multifunkcionalnom potraj-
nom gospodarenju koje treba služiti
za primjer.


Pozornost svekolike svjetske javnosti
tropskim šumama usmjerena je
na francusku Gijanu, posebice prije i
poslije X. Šumarskog Svjetskog
Kongresa i na Sastanku na vrhu održanom,
u Rio de Janciru.


Uz izuzetak uskog obalnog pojasa,
gdje je koncentrirano i pučanstvo,
gusta kišna uvijek zelena šuma
pokriva cjelokupan teritorij. Ona leži
na starom masivu, pomalo uzdignutom,
s gustom mrežom vodotokova
koji formiraju brojne brežuljke s najčešće
strmim padinama.


Osim bogatstva vegetacijskih vrsta već spomenutih,
francuska Gijana bogata je i faunom. Ima oko 1.200
identificiranih vrsta kralježnjaka, oko 400.000 različitih
vrsta insekata, stoje oko 10-20% svih insekata na
zemlji, te 685 opisanih vrsta ptica.


Prvo korištenje šuma započelo je 1852. godine. Tijekom
prvog stoljeća (1852-1946) uporaba šuma za
svekolike primjene (visokovrijedno drvo za umjetno
stolarstvo, ružino drvo za proizvodnju mirisa, gume iz
balate) dostigla je prema procjenama količinu od oko
300.000 stabala s procijenjene površine od oko 1 milijun
ha. Posljedica takvog korištenja na bogatstvo i život
šume bijaše slaba, uz izuzetak izvjesnog osiromašenja


Slika 1. Fi´


1. Francuska Gijana - Karta gospodarenja šumama Map of Forests Management
Arborescences, Nc 38, Mai-Juin 1992, str. 13


; Daje takva opasnost nažalost tužna realnost, može poslužiti recentan
primjer izljeva cijanida iz rumunjskog rudnika zlata u Tisu i Dunav,
stoje nesaglediva katastrofa ne samo po biljni i životinjski svijet,
već i zbog toga što su mnogobrojni stanovnici iz susjednih zemalja
(npr. Ugarska) ostali bez posla, jer su se bavili ribarstvom.
Posljedice na poljodjelstvo, zdravlje i ostalo još nisu ni približno
sagledane.


uzduž manjih plovnih vodotokova, koji su korišteni za
transport visokovrijednih vrsta drveća kao što su amarante,
satensko drvo i courbaril.


Od 1950. do 1992. u šumama je posječeno 2,15 milijuna
m5 s površine od oko 200.000 ha, što znači sječu
od prosječno oko 0,25 mVha, a to je znatno niže od procijenjenog
biološkog prirasta od 0,7 rrvVha.


174
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 57     <-- 57 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUMI: PREKOMORSKIH DHPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. (´XXIV (2000), 171-1X4


Međutim, ta se sječa odnosila na ograničen broj vrsta,
stoje u zoni sječa dovelo do osiromašenja šuma mekih
vrsta (Angélique, Gonfolo, Yamamadou, Manil,
Wacapou, Simarouba, Satiné rubané, Čarapa, Courba-
ril) traženih za piljenje i ljuštenje, a to dakako narušava
prirodnu strukturu šume.


Uslijed toga, od 1954. šumarske službe koje su slijedile
(Bureau pour l´Aménagement des forets de la Guyane,
Office National des Forets), prišle su eksperimentiranju
kako bi proučile regeneraciju eksploatiranih
vrsta, i da bi osigurale prirodnu regeneraciju ili umjetno
pomlađivanje, u nastojanju očuvanja i poboljšanja sas-
tojinskih struktura.


Godine 1991. eksploatacija se odvijala na oko
10.000 ha godišnje, pri tom se sjeklo 90.000 m3, stoje 3
do 15 mVha, već prema stanju šume, a to odgovara sječi
1 do 4 stabla po ha. Ova sječa obuhvaća oko tridesetak
vrsta, od kojih njih pet zauzimaju oko 80 % ukupnog
volumena.


Te su godine postojala 12 poduzeća za eksploataciju
šuma, koja su imala dozvolu nad 132.000 ha, uz trajanje
5 do 15 godina. Sva su postala nevažeća 1996. g.
Nositelji dozvole poslije toga roka mogli su postati samo
poduzeća koja prerađuju drvo. Istovremeno postoji
pravo općinskog korištenja šuma, koje se ponajprije
odnosi na pučanstvo kojemu je to glavni izvor prihoda.
Ta se prava protežu na površinu 502.317 ha, a koja su
prilično rigorozno ograničena da bi se osigurala prirodna
regeneracija i potrajnost.


Na nacionalnim i departmanskim putovima nositeljima
dozvola omogućeno je korištenje šumskih putova
koji se protežu do maksimalne dubine 40 km (400 km
ukupno) koje financira država, te lokalnim pistama koje
izvode sami nositelji dozvola.


Spomenute aktivnosti podliježu obvezi plaćanja
naknada:


Naknada prema površini (3 FFr/ha/g u 1991.);


Naknada za posječeno drvo (prema kategoriji posječenog
drva ) od 5-30 Ffr/nV u 1991. godini


Prerada drveta u Gijani isključivo je okrenuta na
proizvodnju drva za daljnju preradu (stolarstvo, građevna
stolarija, namještaj). Industrijska prerada i uporaba
drva kao energenta, nije do sada pokazala znakove
većeg interesa na lokalnoj razini.


Unatoč ograničenoj sječi, povećala se u 1990. g., kada
je proizvedeno 91.000 m3 trupaca i iz toga 42.000 m3
piljene građe, od koje je 18.000 m3 izvezeno. Stoga se
može zaključiti:


Utrostručenje proizvodnje piljene građe u razmaku
od 12 godina, 1978-1990. dovodi do tvorbe stvarne
pilanarske industrije;


U istom razdoblju dolazi do pada izvoza trupaca,
njihov udio u ukupnom izvezenom volumenu iznosio
je 90% u 1978., dok je 1990. izvezeno samo 1%
trupaca.


Ovoga trenutka ciljevi da se domaća pilanarska industrija
opskrbljuje trupcima su prioritetni:


Postoji quasi samodostatnost departmana glede potreba
za industrijskim drvetom;


Podstiče se izvoz piljene građe i drva za daljnju preradu
prema destinacijama Francuskih Antilles i metropoli.


Da bi se postigli ti ciljevi, potrebno je podsticati:


Stvaranje sektora finalne prerade drveta koji bi bio
dobro struktuiran;


Razvoj proizvodnje drvenih kuća;


Studij konstrukcije i optimalne valorizacije drva
uvođenjem u Gijanu novih materijala kao što su reciklirano
drvo, lijepljeno i lamelirano drvo;


Povišenje kakvoće izrađevina.


Slika 2. Fig. 2. Kretanje proizvodnje trupaca u Guyane-Development of logs in Guyane


175
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 58     <-- 58 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUMI: PRKKOMORSKIH DKPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. CXX1V (2000). 171-184


Slika 3. Fig. 3. Proizvodnja piljene građe u Guyane - Development of sawnwood production in Guyane


SI. 4. Fig. 4. U pilanama franc. Gijanc 1996. ispiljeno je gotovo
66.000 m3 trupaca Guiana´s sawmills have manufactured
in 1996 almost 66,000 m3 of logs


(Foto: ONF, Douhéret)


Šume francuske Gijane mogu postati dobrim pod-
sticajem stvaranju i brzom razvoju višestrukih aktivnosti
istraživanja i oblikovanja te zaštiti i potrajnom
gospodarenju ekosustava tropskih kišnih šuma. Njihovo
stvaranje, uz pomoć lokalnih snaga, uz mobilizaciju
političke volje i financijskih sredstava iz Europe, zadovoljili
bi urgentne potrebe čuvanja okoliša tropskih zemalja.´
Istraživački instituti i škola šumarstva tropskih
kišnih šuma u Kourou, važan je zalog uspjeha i brzih rezultata
u gospodarenju gospodarskih i zaštitnih šuma,
preradi drveta, uporabi drveta u gradnji i ekoturizma.


Šumarska istraživanja u Gijani. Između ostalog,
Nacionalna šumarska služba (ONF) radi od 1966. na


! Douhéret. Jean. 1997.. Guyane Fran aise, Le Pari d´une Gestion
Durable. Arborescens. N° 68, Mai/Juin 1997


eksperimentima započetim 1954. koji je započeo ured
za gospodarenje šumama Gijane glede tehnike i vrsta
za pošumljivanje (20 domaćih vrsta i 20 ispitanih egzotičnih
vrsta). Od 1978. radi se na studijama rekacije šume
poslije eksploatacije različitih intenziteta. Konačno
u 1989/90 ONF osniva dvije eksperimentalne jedinice
po 15.000 ha, kao model za istraživanje prakse individualne
selekcije stabala prije sječe.


Međunarodni centar za istraživanja u poljoprivredi
i razvoju, CIRAD (Centre International de
Recherche sur l´Agriculture et le Développement) ima
Središte za tropsku šumarski tehniku (Centre technique
forestier tropical) smješten u Kourou, sa sljedećim
programima:


Program uzgajanja šuma (izučavanje šumarskih
biljnih zajednica, proizvodnost, regeneracija, mo-
delizacija; izučavanje uzgajanja vrsta drveća za preradu),


Program tehnologije (izučavanje fizičkih i mehaničkih
svojstava drva za preradu; izučavanje ograničenja
glede uporabe; zaštita drveta; promicanje
uporabe drveta u gradnji i izradi namještaja),


Program zaštite tala (učinci iskorištavanja; učinci
krčenja i uporaba za poljodjelske kulture).


Nacionalni institut za istraživanja u poljodjelstvu
(Institut National de la Recherche Agronomique)
djelatan je u sljedećim znanstveno-praktičnim područjima:


Ekofiziologija stabla;


Program izučavanja obogaćenja obešumljenih zona;


Intenzifikacija poljodjelstva;


Zaštita i poboljšanje plodnosti tala.


Služba za znanstvena istraživanja i tehniku u razvoju
(Office de la Recherche Scientifique et Technique
pour le Développement) izučava sljedeća područja:


176
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 59     <-- 59 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUM F. PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. CXXIV (2001)), 171-184


Proučavanje funkcioniranja šumskih ekosustava


Popis i pročavanje flore s aspekta etnologije i fitoke-
mizma


Poznavanje entomo-faune u vezi sa šumskim vrstama


Proučavanje dinamike tala, erozija padina.


Nacionalna škola seoskog graditeljstva, voda i
šuma (Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des
Forets), koja se bavi sljedećim proučavanjima:


Botanika i ekologija


Primijenjena teledetekcija


Sveučilišta (Paris i Montpellier) bave se sljedećim
predmetima:


Botanika i ekologija


Arhitektura stabla


Proučavanje lijana i epifita


Do danas, bez obzira na to što se o potraj nom
gospodarenju tropskim šumama posvećuje velika pozornost
u brojnim deklaracijama i člancima, ono nije
uopće postalo predmetom eksperimentiranja i
istraživanja. Odluka da se u Francuskoj Gijani gospodari
na potrajnoj osnovi, u svrhu proizvodnje drveta,
šume obalnog pojasa ovog prekomorskog departmana
vjerojatno je jedinstven u svijetu u tropima.


Znanstvena dostignuća i tehnike omogućuju uklanjanje
neodgovarajućeg načina gospodarenja. ON F


gospodari šumama Francuske Gijane, koje obuhvaća
oko 90% tog ogromnog departmana (velikog gotovo
kao trostruka površina Belgije, ili skoro 50% veće od
Hrvatske - točnije: 1,48 puta).4 Obešumljenje poljoprivrednim
kulturama, glavni neprijatelj većine tropskih
šuma, nije ovdje glavnom brigom (50.000 ha na
8,340.000 ha ukupne površine, koja prilično sporo napreduje).
Nasuprot tomu, uporaba šuma ide godišnje na
10-15.000 ha. Sječa kakva se odvija, nasuprot metropolitanskoj
praksi, nije uzgojnom mjerom, već jednostavna
sječa s ciljem da se opskrbe lokalne pilane trupcima.


Odraz prakse na potrajnost gospodarenja trebao bi
dati prioritet unaprijed, kako bi se za vrijeme i poslije
sječa održala komercijalna vrijednost sastojina i njihova
biodiversifikacija.


Prirodno pomlađenje malo je poznato i loše primjenjivano,
umjetno pomlađivanje nije praktično i
nije rentabilno. Glavni razlozi za to su:


4 Guyane française - Francuska Gijana - ima ukupno površinu
83.400 km2, a Republika Hrvatska 56.542 km2


Nacionalni centar za znanstvena istraživanja


(Centre National de Recherches Scientifiques) bavi se
sljedećim pitanjima:


Adaptivni mehanizmi biljaka


Sučeljavanje biljaka-kičmenjaka


Ekoetologija kičmenjaka


Proces rasta stabla


Pasteurov institut, koji se bavi sljedećim pitanjima:


Tradicionalna farkakopeja


Antiparazitarna farmakopeja


Nacionalni muzej povijesti prirode (Muséum
National d´Histoire Naturelle) koji se bavi sljedećim
pitanjima:


Životinjska biologija


Dinamika pučanstva


nepoznato je na koji način se izaziva prirodno pomlađenje
date vrste;


pošto je utvrđena sadašnja prirodna regeneracija,
nije poznato kako voditi sastojine da ih se sačuva;


nepoznato je kako saditi na progalama ostavljenim
sječom, ni u krugovima ni prugama načinjenim posebno
u tu svrhu;


obnova monokultura ili miješanih vrsta osjetljivom
je da u postane vrijeme sječe primarne šume najčešće
nerentabilna, a izvodljiva tehnika nije potvrđena.


Ne treba se ovdje dakako buniti, nabrojani rezultati
i problemi nisu ni u kojem slučaju gijanska specifičnost.
Otkada istraživači istražuju, svi su došli do


SI. 5. Fig. 5. Očuvanje maksimuma biodiversifikacijc je dugoročni
cilj potrajnog gospodarenja Maintainig biodivesity is
a long term objective of sustained yield management
(Foto: ONF, J. Douhéret)


Francuska Gijana: Izazov potrajnog gospodarenja sumama


French Guiana: Challenge for sustained yield management of forests


177
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 60     <-- 60 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUMI-: PREKOMORSKIH DhPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 171-1X4


istih zaključaka u većini tropskih šuma u svijetu, posebice
u šumama Južne Amerike. Ovaj posljednji zaključak
sasvim je sigurno naglašeniji u Francuskoj Gijani
od onih u susjednim zemljama (na Gijanskom platou i
u Amazoniji). Ustvari, troškovi regeneracije ondje su
znatno veći, prije svega troškovi uklanjanja primarne
šume i borbe protiv nepoželjnih izbojaka koji su
značajni, što investicije u osnutak takvih sastojina čini
potpuno prohibitivnim.


Prorjede5 su provedive i imaju utjecaj na rast
preostale sastojin e.


Praktičnost prorjeda provodi se progresivno. Najbolji
način da se to ostvari nije u tome da se posijeku
stabla koja će se uklanjati, čime se izlaže riziku da se
stvore brojne štete i oštećenja (stablo padajući stvara
brojna oštećenja), već da ih se ubija u stojećem stanju
jedno- ili dvostrukim prstenovanjem pri dnu stabla, a
potom se pusti da to drvo tako propadne.


SI. 6. Fig. 6. Pogled iz zraka na planinu
Grand-Matoury u Gijani Aerial
view from the mountain
Grand-Matoury in Guiana
Rapport Annuel 1995, ONF,
str. 42


(Foto: ONF)


Pozitivan učinak prorjeda potvrdili su nizozemski
šumarnici u Surinamu´´ od 1978, te Mare Gazel u Gijani
1983. godine. Točnija kvantifikacija učinaka različitih
vrsta proreda na rast sastojine bila je moguća ustanovljenjem
današnjeg pokusnog objekta CIRAD-šume
(prema uputama Paracou-a). Konačno u dva šumarska
pilot objekta ONF-a , Risquetout i Organabo, ispitane
su metode na cjelovitim parcelama, za različite načine
proreda od 1990. godine. Prorede su već provedene na
preko 2.500 ha različitim metodama. Načinjene su probne
plohe za mjerenje rasta sastojina, jedna 1995, druga
1996, a slijedile su daljnje 1997. i 1998. godine.


Potrebno je ustvari mjeriti učinke različitih ispitivanih
metoda, kao i onih koje još nisu ispitivane. Jedini
podaci koji danas postoje su oni iz Surinama (koji su
međutim malo primjenjivi na prilike u Francuskoj Gijani),
i onih iz Paracou, koji odgovaraju jakim i vrlo jakim
sječama (33 do 60 mVha), iza čega slijedi proreda
kojom se uklanja 50 do 80 m´ po ha vrsta koje su nepoželjne
prstenovanjem. Na taj je način utvrđen prosječan
prirast poslije toga posječenih najpoželjnijih komercijalnih
vrsta (angélique i gonfolo) od 5 mm u prsnoj visini,
za kategorije >40 cm promjera. Ako bi se takav rezultat
mogao potvrditi, te ako se dopusti sječa tih vrsta
do 50 cm promjera, uz uklanjanje nepoželjnih stabala u
budućnosti, dobio bi se komercijalni volumen u debljin-
skim razredima od 40 cm do 60 cm u oko 40 godina.7


Pojednostavnjeno, četiri su moguća načina gospodarenja:


tvorba i gospodarenje umjetnim šumama;


gospodarenje prirodnom regeneracijom uz pomoć
pruga;


komercijalna uporaba šuma bez popratnih šumsko-
uzgojnih mjera;


komercijalna uporaba šuma s popratnim šumsko-
uzgojnim mjerama.


Prve od dvije mjere treba odbaciti zbog neizvedi-
vosti, a treću stoga što nije potrajna (potiče progresivno
osiromašenje komercijalnih vrsta šume ). Ne preostaje
dakle nego četvrta metoda, komercijalna uporaba
prirodne šume s popratnim šumsko-uzgojnim zahvatima.
To je način odabran za šume Francuske Gijane od
početka 1980. godine. Da bi se, međutim, krenulo u
primjenu, potrebno je više godina da se uklone mnogobrojne
prepreke.


5 Odnosi s.e na tip proreda kojima je cilj stvaranje boljih svjetlosnih prilika u sastojku (engl. Opening the canopy, thinning).


6 Od 1975. god. nezavisna republika, poznata po bivšem imenu Nizozemska Gijana (gl. grad Paramaribo), također pokrivena velikim dijelom
tropskim kišnim šumama, spada među najveće proizvođače bauxita. Miješano stanovništvo afro-azijatsko-krcolsko, oko 370.000. Od
Franc. Gijane dijeli ju rijeka Maroni.


´ Douhćret, Jean, 1997, Guyane fran aise, Le pari d´une gestion durable, Arborescences, No 68/mai/juinl997.


178
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 61     <-- 61 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUME PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3-4. (´XXIV (2000), 171-184


Prvi program, prva ostvarenja - First programme, first realisations


Gospodari se sa gotovo 400.000 ha šuma. Prva prepreka
odabranom načinu gospodarenja povezana je s
načinom prodaje drveta. Do 1992. pretežiti način uporabe
bio je temeljen na dozvoli iskorištavanja, vrsta
koncesije koja seje odnosila na više tisuća ili desetaka
tisuća ha šuma.


Unatoč odredbama koncesijskih aranžmana, koje
predviđaju "racionalnu" eksploataciju, sa sve boljom
otvorenošću šuma i vodeći računa o regularnom i ispravnom
postupku s posječenim drvetom, eksploatacije
su se u praksi obavljale općenito slijedeći otvaranja šuma
koja je poduzimala ONF, pokatkad i duž sekundarnih
putova koje je načinio koncesionar. Rijetko se dešavalo
daje pokoja dozvola (permis, permit, Erlaubnis,
Lizenz) u potpunosti iskorištena. Nedostatak je u regularnosti
i u odredbama obveza koncesionara, naime
ne zna se točno što i kako valja učiniti, odnosno što nije
dozvoljeno a stoje. To je pridonijelo daje i nadzor nad
ispunjenjem koncesijskog ugovora nepotpun. U takvim
uvjetima nije bilo moguće određivati koje i kakve šum-
sko-uzgojne mjere valja primjenjivati i kako.


Postojeće odredbe u ugovorima o koncesijama predviđaju
na sreću sustav sporazumne prodaje po jedinici
proizvoda, usklađenoj s politikom gospodarenja šumskih
masiva. Godine 1992. dolazi do prekretnice uvođenjem
novog načina prodaje kojega su predložili i prihvatili
korisnici šuma-pilanara. Istovremeno su redigirane
prve gospodarske osnove, vrlo pojednostavljene,
koje kao šumu definiraju* utvrđene površine, podijeljene
u odjele i u kojima se planski provodi otvaranje prometnicama.
Valja razlikovati dva tipa ovakvih podijeljenih
šumsko-gospodarskih površina:


vrsta koja je proizvodna, koja se sastoji od grupe
primarnih šuma i grupe nepotpuno eksploatiranih
šuma otprije;


vrsta zaštićenih šuma, hotimično ostavljenih neotvorenim
šumskim prometnicama i bez eksploatacije,
namijenjenih stvaranju netaknutih prirodnih šuma,
koje pokrivaju 10-20% ukupnih šumskih površina
obuhvaćenih ovakvim planom gospodarenja i
razasutim na najveći mogući broj različitih biotopa,
koji pak predstavljaju konkretnu šumsku zonu.


Projekt je predvidio do kraja 1998. godine stvaranje
54 ovakve šumsko-gospodarske cjeline, površine
575.000 ha, koja bi trebala osigurati opskrbu pilana
trupcima, ritmom stvarne potrošnje, i to za vrijeme od
oko tridesetak godina. Valja imati na umu da današnje


sječe obuhvaćaju oko 65.000 mVgodišnje, uz prosječnu
sječu trupaca 5-6 m3 po hektaru. 1997. godine godišnja
sječa obavljena je na 393.000 ha, obuhvaćajući 35 naprijed
definiranih šumsko-gospodarskih jedinica.


" Ustvari to su identificirani dijelovi velikih šumskih kompleksa,
koji dobijaju svoje ime i granice, obuhvaćajući svaka po 10.000 ha,
podijeljenih na parcele od oko 200 do 300 ha u kojima se provodi
koherentno otvaranje šumskim prometnicama a koje realizira ONF.


SI. 7. Fig. 7. Odvijanje eksploatacije šuma u IV. (Sijani The development
of actual exploitation of forests in French Guiana
Arborescens, N° 38/1992, str. 19


U godini 1997. ostala je samo jedna koncesija manja
od 10.000 ha, koja je istekla krajem 1998. Većina
posječenog drveta sada dolazi iz ovako gospodarenih
šuma i prodaje se po jedinici proizvoda, za ukupne parcele
za 5% od ukupne drvne zalihe. Drvo za sječu se ne
doznačuje, propisuje se samo minimalan promjer koji
se smije sječi. Iskorišteno, tj. posječeno i u šumske Sortimente
izrađeno drvo se obrojčuje, potom se kubicira.
Od 1996. za svaku "šumu" se vodi evidencija za svaku
godinu.


Usredotočenje na silvikulturu na dugi rok. Politika
gospodarenja promijenjena je stvaranjem dvije šumske
pilot šume 1989. godine, Risquetout i Organabo u kojima
su oprobane različite silvikulturne metode poslije
sječa. Te su šume prema mogućnostima uredno eksploatirane
(izdanom šumskom dozvolom) za manje od deset
godina. Svake godine je jedna parcela posječena u
svakoj od tih šuma. Cilj je utvrditi djelotvornost upo-
rabljenih metoda (u smislu prirasta poželjnih vrsta sas-
tojine koja je preostala) i njihovi troškovi.


Do danas su testirane dvije metode:


Sječa tipa "čista selekcija", koja se sastoji u utvrđivanju
stabala budućnosti promjera preko 12,5 cm u
njihovu oslobađanju od lij ana, te u prstenovanju
(umrtvljivanju) drveća vrsta koje se smatraju nepoželjnima
ili konkurentnima. Ovakav način prorjede
dovodi do većeg broja umrtvljenih stabala po ha (5
do 10 stabala po ha), sa po 1,4 nv horizontalne površine
vjerojatno preslabim da bi se ostvario željeni
učinak na rast preostale sastojine.


179
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 62     <-- 62 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SLIMK PRKK.OMORSK.il I DliPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, (XXIV (2000), 171-184


Sječa "miješanog" tipa (kao suprotnost tipu "čiste
selekcije" kao i "sistematičnom " tipu) sastoji se u
utvrđivanju stabala budućnosti promjera većeg od
12,5 cm, zatim u sistematičnom umrtvljivanju uo-
krug 10 m stabla promjera manjeg od naprijed spomenutog.
Ovaj tip čišćenja dovodi do umrtvljenja
npr. na parceli broj 5 u šumi Risqutout 32 stabla (za
36 stabala određenih za budućnost) za 4 m2 horizontalne
površine, odnosno oko 18% ukupne površine.
Godine 1997. ispitana je treća metoda izvedena iz


miješanoga tipa, ali mnogo jača, gdje je predviđena sječa
veličine oko 25%. Ustanovljena je probna ploha praćenja
rasta na dijelu površine sječe miješanog tipa u šumi
Risquetout. Sljedila je ista takva na posječenom dijelu
šume Organabo, a treća u 1997-78. Iz mjerenja je
vidljivo da učinak prorjeda na preostalu sastojinu nije
ustanovljiv, osim nakon više godina. Kako god bilo, do
1976. već je izvršena sječa na 2.446 ha u dvije pilot-šu-
me (Risquetout i Organabo). Godine 1997. ostvarena je
prva prorjeda u uređenoj šumi.


Uvjeti potrajnog gospodarenja.


Trajnost gospodarenja se ne određuje, ona se zaključuje
na dugi rok. Važno je osigurati na samom početku
da su svi uvjeti zadovoljeni, kako bi se izbjegla neugodna
iznenađenja do kojih može doći. Potrebno je stoga
za Gijanu (fran.) dobro procijeniti tehničku izvodljivost,
ali isto tako politiku i financiranje tih operacija.


Izazov zu racionalnu tehniku. S tehničkog stajališta
valja rekapitulirati hipoteze koje su poslužile kao osnova
projekta, utvrditi one koje još nisu verificirane te
ocijeniti da li su one dovoljni poticaju budućnosti. Treba
između ostalog, shvatiti da tehnički poticaj u potpunosti
počiva na pet pretpostavki:


Dobivanje za eksploataciju komercijalnih vrsta na
dug rok.


Nije li to slučaj, doći će do progresivnog osiromašenja,
koje može dovesti do ekstrema da potpuno nestanu
željene vrste unutar 100 do 200 godina. Ustvari ako
ovoga trenutka nema sigurnosti da će se ovakva rege-
neracija i ostvariti, mora se ostaviti dovoljan broj zrelih
sjemenjaka poželjnih vrsta koji moraju ostati na sječini
poslije sječe i umrtvljenja nepoželjnih vrsta (na neki
način intenzivnije čišćenje), pa je vjerojatnost da bi došlo
do prirodne regeneracije u tom slučaju veća. Uostalom,
silvikultura ima kao učinak povećanje relativne
proporcije stabala komercijalnih vrsta na parceli, koje


bi trebale u budućnosti dati prednost pred drugima u


trenutku regeneracije.


Ubrzan rast buduće sastojinc poslije sječe treba biti
dostatan i održan kroz duže vrijeme, kako bi se u
značajnoj mjeri skratila ophodnja.


Nijedan dokaz danas ne osigurava verifikaciju ove
hipoteze, ali su prvi rezultati s kojima se raspolaže
ohrabrujući. Pokaže li se čak u budućnosti daje ovdje
bilo previše optimizma, potrajnost, ustvari, ne bi bila
dovedena u pitanje. Rizik se sastoji jedino u tome što bi
se usvojila ophodnja od 60 godina (umjesto 40 godina
potvrdi li se hipoteza), uslijed čega bi bilo potrebno
eksploatirati veću površinu primarne šume zbog iste
proizvodnje.


Ubrzanje prirasta komercijalnih vrsta i njihova konačna
eksploatacija u dobi ranije zrelosti ne smanjuje
osjetno kakvoću drveta.


Može se pomisliti daje bilo moguće dobiti odgovor
i prije od 40 godina o vjerojatnosti ove hipoteze: dobro
usmjerena istraživanja trebaju ustvari omogućiti da se u
šumi pronađu stabla komercijalnih vrsta, koja bi imala
isto tako brzi rast, i ne starija, na kojima bi bilo moguće
ispitati i verificirati tehnološke značajke drveća u pitanju.
Rezultati bi trebali biti približni onima koje bi se
dobilo poslije primjene silvikulturnih mjera opisanih
naprijed.


Biodiversifikacija treba biti održana.


Ništa nam ovog trenutka ne dopušta da donesemo
hipotezu argumente za ili protiv za ovu hipotezu. Definicija
biodiversifikacije ostaje i dalje fluidnom, čak
kontroverznom, nije čak niti moguće da se uspostavi
nekakav popis kriterija za verifikaciju pri kontroli
eventualne izvedbe. Nije li možda prerano ustrajati na
verifikaciji ovakve potvrde?


Glede gospodarenja šumama u njihovoj ukupnosti,
aktualna administrativna situacija nije u potpunosti povoljna,
budući da gijanske šume nisu u potpunosti zaštićene,
kao stoje to slučaj s metropolitanskim šumama
na koje se primjenjuje Zakon o šumama. Svi dosadašnji
pokušaji i poboljšanja još nisu u potpunosti došli do
točke, kada bi se moglo reći da za provedbu gospodarenja
gijanskim državnim šumama treba biti postignut
administrativno-politički konzensus, kako bi se usvojene
metode gospodarenja i uređivanja čim dosljednije
mogle provesti u svakodnevnoj praksi.


2. LA REUNION9


Otok Réunion smješten je na 21" južne širine i 55° nom od Madagaskara te s otocima Maurice i Rodrigue
15´ istočne dužine (u Saint-Paule), oko 700 km udalje- tvori arhipelag Mascareignes u Indijskom oceanu.


´ La Réunion - Richesse de la France, Revue de Tourisme, de l´Économie et des Arts; Édité par C.A.E.L. Jacques Dclmas & Cie, 1956,
Paris et Bordeaux


180
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 63     <-- 63 -->        PDF

R.Sabadi: branciiska: SUMI I´RIKOMORSKII I DHRARTMANA


Šumarski liši br. 3 4, (XXIV (2000). I 71 -1 K4


Prvi posjetitelji koji su ostavili trag u 17. stoljeću, nazivahu
ga otokom Edena, što je značilo zemaljskim rajem,
zbog bujne vegetacije i ugodne klime, ljepote krajobraza,
obilja flore i faune i bogatstvom boja cvijeća.


Prvobitno ime otoku Bourbon dali su Francuzi, kada
su prema zamisli Colberta, ministra kralja Louisa XIV.
osnovali Compagnie des Indes i kada je ta kompanija
1664. odlučila naseliti taj otok, do tada uglavnom nenaseljen.
Otok je međutim bio dobro poznat u Srednjem
vijeku. Za vrijeme prvih velikih putovanja posjećivali
su ga Arapi, potom Portugalci, Nizozemci, Englezi i
konačno Francuzi. Osim u razdoblju od 1810. do 1815.,
kada je otok u vremenu napoleonskih ratova bio pod
upravom Engleske, otok pripada Francuskoj. Danas je
Réunion departmentaliziran dio francuskog teritorija,
svrstan kao Département d´outre-mer."1 Današnje ime
Réunion dobio je 1793. u vrijeme Francuske revolucije,
adepartmanje od 1946."


Površina otoka iznosi 2 511 km2 i
ima oko 380 000 stanovnika. Gusta
prenaseljenost razlogom je stalnog
iseljavanja, najviše na otok Madagascar,
koji kao bivši francuski kolonijalni
posjed ima institucionalne i
infrastrukturne pretpostavke koje
olakšavaju takva useljavanja.


Načinom na koji je otok naseljavan
od polovice 17. stoljeća, učinio
je populaciju toliko šarolikom i izmiješanom,
da na ovom otoku, za razliku
od svih drugih kolonijalnih posjeda,
nema tenzija autoktone populacije
i doseljenika.


U potpunosti vulkanskog porijekla,
djelo je stoljetnog djelovanja aktivnog
vulkana, čije su česte erupcije
i provale poznate još prvim moreplovcima
Arapima, koji su krstarili
Indijskim oceanom.


Prema mišljenju geologa12, u prvoj fazi razvoja otoka
pojavila se iznad mora jedna vrsta zaokružene i stožaste
protuberance, nastale kao istjecanje žitke mase
koja se postupno hladila i čvrsnula, stvorivši osnovu
starog masiva. To je bilo jezgrom eruptivnih kristalins-
kih stijena, uzduž kojih su se infiltrirale bazaltne mase.
Poslije te prevulkanske faze razvoja otoka, slijedi era
vulkana s kraterima. Pretpostavlja se da su se prvobitni


krateri pojavili u blizini današnjeg Piton de Neiges. Tri
kratera bljuvali su užarenu lavu pokrivši tako u potpunosti
stari bazaltni masiv, stvorivši stožac gotovo 4000
m visine, protiv kojeg su se udružile uobičajene elementarne
sile erozije, diluvijalne kiše, vjetar, vrućina,
smanjujući tako njegov prvobitni obujam i visinu. Najviši
vrh je Piton de Neiges (3069 m), potom u istoj skupini
na istoku je vrh Grand Bernard (2896 m) i u istoj
skupini Le Gros Morne (2009 m). Na zapadnom dijelu
otoka je vulkan Piton de la Fournaise (2631 m). Kasnije,
uslijed još neobjašnjenog fenomena velike snage,
uslijed goleme eksplozije stvorene su tri velike raspu-
kline na razini triju vukanskih tijekova, stvorivši tri velike
duboke doline koje se zovu Cirque de Cilaos na jugu
istočne skupine vulkana, Cirque de Mafate na sjeveru
te Cirque de Salazie na sjeveroistoku. To je, čini se,
bila zadnja manifestacija vulkana u starom masivu.


SI. 8. Fig. 8. Karta Réunina The map of Réunion


Treće geološko razdoblje značajno je po eroziji obilnih
diluvijalnih kiša i stvorenih bujica. One su oblikovale
spomenute doline, a rijeke bogate vodom za zimskih
kiša nose ogromne količine erodiranog materijala
u ocean, stvarajući tako na kilometre široke plaže. To su
sljedeće rijeke: Saint-Etienne, Riviere des Galets, Riviere
de St. Denis, Riviere du Mât, Riviere de l´Est i Riviere
d´Abord, uz dakako brojne manje vodotoke. Na taj


´" Kao što su La Guyane. La Martinique i La Guadaloupc, oba posljednja otoka u Karibima (Antilles) - koji odvajaju Atlantski ocean od
Karibskog mora (la mer des Antilles. Carribcan Sea), sastoji se od Velikih Kariba (Grandes Antilles, s otocima Cuba, Haiti, Jamaica i Porto
Rico) i na istoku i jugu od Malih Kariba (Petites Antilles, koji se dijele na "otoke privjetrine" ("îles du Vent") kamo spadaju francuski posjedi
Martinique i Guadeloupe (Barbados i Dominique u istoj grupi su nezavisni, a Trinidad je, zajedno s Tobago, član britanskog
Commonwealth-a), te Cura ao, nizozemski posjed pri obali Venezuele, a spada u "otoke zavjetrine" (îles sous le Vent).
" L´histoire de la Réunion et ses sources, Y. Pérotin
12 Barassin, .1.. La constitution géologique de la Réunion


181
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 64     <-- 64 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUME PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. i 4. CXX1V (2000). I7I-IX4


je način svekolikim djelovanjem vulkana, erozije, vjetra
i drugih sila stvoren eliptičan oblik otoka, kojemu
duža os teče smjerom zapad-sjeverozapad: istok-jugoi-
stok, a kraća smjerom sjever-sjeveroistok:jug-jugoza-
pad.


Poljoprivreda i na tropskim proizvodima temeljena
industrija, osnovom je gospodarstva. U prvom redu to
je šećerna trska i proizvodnja šećera te ruma, nakon što
je smanjenjem tražnje i bolestima prestao intenzivan
uzgoj kave. Ni pokušaji uzgoja mirodija nisu ostavili
dubljeg korijena, iako je ondje od kultura moguće naći
svega onoga stoje nekoć bilo osnovom gospodarskog
života. Uzgojem različitih kultura dolazilo je do pravih
valova imigracije, tako da na otoku danas ima svih mogućih
rasa i mješanaca. Otok ima dva različita klimata,
jedan "regija vjetra" (Région du vent) koja pokriva sjeveroistočnu
obalu i "regija zavjetrine" (Région sous-le-
vent) koja obuhvaća jugoistočnu obalu.


Sume" pokrivaju trećinu površine Reuniona i predstavljaju
glavnu atrakciju otoka. Ona tvori pejzaž koji
svakim korakom plijeni neuobičajenim bogatstvom.
Široki kanjoni, usječene kružne doline, široke kao na
Cilaos-u i Mafatte, ili brzaci kišnih rijeka, protezanje
pustinje visokih središnjih i vulkanskih visoravni, nezaboravni
su spektakli.


Sume otoka Reuniona prošle su sličan put kao i pučanstvo.
Doseljenici su krčili šume i donosili iz svih
krajeva svijeta druge vrste, bez ikakvoga reda i poštovanja
nekakvih tisućljetnih bioloških ravnoteža. Neke
od vrsta, unešenih sasvim slučajno, razvile su se začuđujuće
dobro, najčešće na račun autoktonih vrsta. Za
ove potonje jedva se i zna, koliko je promjena šumska
vegetacija doživjela u 3 Vi stoljeća, otkad je počelo naseljavanje.


Danas se šuma nalazi većinom u zonama visokih brda
koja su teško dostupna. Ondje su sačuvane dvije
glavne grupe, jedna na zapadu, u okrugu od oko 12 km
udaljenom od Piton des Neiges, druga na istoku,
tvoreći prsten oko Piton de la Fournaise. Prva je veća,
ali je isprekidana reljefom i ljudskom intervencijom u
kružnim visoravnima, dok je druga, osim pustinjske
zone otoka, ostala neprekinuta. Te se dvije mase
susreću na sedlu doline des Cafres.


Izvan tih masiva, drvenasta vegetacija općenito pokriva
padine jaruga i kanjona sve do obalnog pojasa,
najviše na strani privjetrine, dok je strana zavjetrine
šumom rjeđa poradi pretjeranih sječa i krčenja.


11 Les forets de la Réunion, Paul Benda


4 Natte, benjoin (balzamovo drvo), bois noir des hauts, corce blanc, ce
ls Tamarindus indica, fam. Lcguminosac, subfam. Caesaipinoidae, vel


Konačno, bez obzira stoje njezina rasprostranjenost
vrlo ograničena, postoji i šuma ravnice.


Šume otoka Reuniona botanički su vrlo različite.
Moguće je razlikovati četiri tipa sastojina:


Primarna šuma obojanih vrsta drveća pokriva u regiji
Saint-Philippe neprekint masiv, koji se potom
dijeli u druge rasijane krpice: padine visoravni, kosine
jaruga. Od morske razine ona se može penjati
do visine 1.200 m, no ne postiže lijep razvoj po kakvoći
iznad 800 m. Ova kompleksna formacija karakterizirana
je suživotom velikog broja vrsta i
njihovom neregularnom raspodjelom. Neke su bez
gospodarskog značenja, druge pak imaju veliku vrijednost.
14 Sredina je vlažna i teško propušta svjetlo.
Rast je polagan, stabla nisu vitka.


Visinski tamarin" (Tamarin des hauts) ima drvo ružičaste
boje mesa i posebno je lijepo, na visinama
1.200 do 2.000 m u dijelovima zaštićenih od pasat-
nih vjetrova.


Formacije polušume igraju ustvari zaštitnu ulogu,
sastoje se od obilja vrsta, većinom drvenastih, ali
uglavnom ne drveća u klasičnom smislu. U kišnim
predjelima na strani vjetra, gdje precipitacije godišnje
prelaze 4 m, između 1.200 i 2.000 m, rastu drvenaste
paprati i palme. Glede degradiranih formacija,
njihov raspored je vrlo nepravilan i posljedica
je pogrešaka počinjenih posvuda krčenjem prvobitnih
šuma. Mnoge biljke koje ulaze u takve kompozicije
stranog su porijekla, unesene velikim dijelom
i proširene otokom, kao stoje slučaj s goyavier


SI. 9. Fig. 9. Donja etaža šume u Bébour, La Réunion Understory
of forest at Bébour. La Réunion
Rapport Annuel 1996. ONF, str. 44


(Foto:ONF)


>r blanc, tan rouge, tacamaca de bas, itd.


iko drvo listača, sjemenke se dodaju kao začin umacima.


182
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 65     <-- 65 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUME PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski liši br. 3 4, CXXIV(20()0), 171-1X4


ostaju izvan uporabe, bilo radi strmina, neplodnosti ili
pak radi visina. Zbog teškog reljefa, tla koje se sastoji
od nekonzistentnih bazaltnih podloga, otok je još k tome
izložen ekstremima klime te klasičnog nekontroliranog
obešumljenja, koje je ovdje dostigao svoj parok-
sizam. Bujice koje ovdje poprimaju čudesan oblik: klizanje
terena, prekinuće putova, razaranje mostova, zasute
luke, bujicom odnesena sela ili zatrpana nanosima,
banalna su posljedica periodičkih ciklona.


Površine kojima gospodari Nacionalna šumarska
služba (l´Office National des Forets), prema stanju 31.
12. 1998. na otoku Réunion sastavljene su od površina
kako je to prikazano u tablici 3.


Gospodarske šume obuhvaćaju međutim samo oko
8.200 ha, s ciljem da se postigne površina u kraćem


Tablica 3. Površine kojima gospodari ONF na Rćunionu, 31. 12. 98.
Table 3. Areas managed by the ONF in Réunion as per 31.12. 98


Šumoposjed - Type of ownership


Površina ha - Area ha


Državne - State owned


2 806


Okružno-državne - Department-State owned


89 742


Regionalne - Regional


790


Okružne - Departments


5 573


Općinske - Communal


323


Javne ustanove (zaštita obalnog pojasa)
Public establishments Sea shore area protection


482


Ukupno - Total


99 716roku od oko 10.000 ha. Takva šuma raščlanjuje se u četiri
grupe:


visinski tamarind,


kriptomerija,


obojano drvo,


egzotične vrste velike vrijednosti.


Obavljaju se studije o uređivanju i dovođenju šuma
na razinu gospodarskih, na površini 30.000 ha. Također
je završen plan pošumljivanja 2.330 ha u planinskom
masivu kriptomerijom. Istovremeno se provodi intenzivna
aktivnost studije pejzažnog i florističkog stanja
otoka.


Godišnje sječe bile su 1997. oko 6.000 m\ i to oko
80% kriptomerija, a 20% tamarin, koji su prerađeni dijelom
na licu mjesta ručnim prijenosnim postrojenjem
(tzv. "gruminettes"), a dijelom na dvije pilane (u dobroj
mjeri zastarjele), jedne u La Providence, druge u Cilao-
su, a koje pripadaju proizvodnoj jedinici ONF "Sciages
Bourbon". 1996. godine proizvedeno je 1.652 m! piljene
grade ( 1.557 m3 kriptomerije i 95 m3 tamarina). Go-


(Myrtaceae -jestiv plod goyava), corbeille d´or (ili
C. d´argent) (rod Alyssum), vigne marron i longosa.


Konačno ovamo dolaze umjetna novopošumljenja.
Velikim dijelom, najnovijeg porijekla, ona su karakterizirana
velikim brojem posađenih vrsta i disperzijom
parcela. Osim javnih posjeda l´Etang-Salé i
visoravni Cafres, površine pojedinih vlasnika rijetko
prelaze desetak ha. Prije 1950. opće prihvaćena
praksa bila je pošumljivanje monokulturama fi-
laosa (u tropskom klimatu) ili akacije (visinski klimat).
Današnje tendencije su više nijansirane, rabi
se velik broj vrsta i mješavine su česte. Sade se eu-
kalipti, kriptomerije, oleandri i bois noir des bas.


U ukupnosti šume Réuniona, u vlasništvu države su
3, a samo 1 je u privatnim rukama. Važne površine su i


SI. 10. Fig. 10. 30-god. plantaža tamarina, šuma "Haut-sous-lc-
vent", Réunion * Plantation of tamarins, "llaiit-


sous-le-vent", Réunion
Rapport Annuel 1992, ONF, str. 35 Foto: Ph. Schneider


183
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 66     <-- 66 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUMI´ PREKOMORSKIM DKPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. CXXIV (2000). 171-1X4


dinu prije, 1995. izrađeno je 2.079 m3 piljene građe, namijenjene
domaćem obrtu.


Uzevši u obzir potencijalno povećanje šumskih izvora,
Administrativni savjet ONF (Conseil d´administration
de FONF) odlučio se za izgradnju nove pilane
kapaciteta 20.000 m´/god, u koju svrhu je osnovana odgovarajuća
filijala.


Godine 1997. u šumarstvu bilo je zaposleno (uključivši
spomenute dvije pilane i "gruminettes" na licu
mjesta) ukupno 730 ljudi, od čega 530 kao zaposlenici
ONF, a 200 kao zaposlenici za račun Departmentalne
agencije za investicije (l´Agence Départementale
d´Insertion).


Ciljevi šumarstva na Rćunionu mogu se ukratko
nabrojati:


Zaštita prirodnog prostora usmjerena je na borbu


protiv biljnih bolesti, revalorizacija i pošumljivanjc,
ali isto tako usmjerenje djelovanja na zaštitu tala i
strmina od erozije, nadzor nad sječama i krčenjem,
te borba protiv šumskih požara (primjena animalnog
izvlačenja). Borba protiv krivolova vodi se u
suradnji s Brigadom prirode (Brigade de la nature).


Otvaranje šumskih površina posjetiteljima s radovima
otvaranja, što se pokazalo potrebnim prilikom
erupcije vulkana Piton de la Fournaise od ožujka do
rujna i 998.


Poboljšanje putne mreže dovršenjem puta Maido
koji će pridonijeti razvoju visokih regija olakšavajući
iskorištavanje šuma i turistički promet.


(Drugi dio članka s literaturom i sažetkom na engleskom
jeziku u sljedećem broju Šumarskog lista).


184