DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 157-170


UDK 621.31


NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOVNIŠTVA U
PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE


UNNECESSARY ENVIRONMENTAL POLLUTION AND IMPOVERISHMENT OF THE
POPULATION IN THE PRODUCTION OF ELECTRICAL ENERGY


Branimir MOLAK*


SAŽETAK: U članku je riječ o problemima u energetici važnom segmentu
gospodarstva za život ljudi. U Hrvatskoj ne postoje ni valjane bilance energije,
a kamoli jasni ciljevi (koncepcija) njena razvitka i strategija dosezanju tih
ciljeva. To ima za posljedicu prekomjerno visoke cijene energenata u odnosu
na kupovnu moć stanovnika. Spominju se dosezi obnovljivih izvora, a detaljnije
je obrađena elektroenergetika. Neracionalni rad elektroenergetskog sustava
u Hrvatskoj osim previsokih cijena električne energije izaziva i nepotrebno
zagađenje okoliša. U drugim područjima energetike (plin, nafta i derivati, topi
ina rstvo) stanje je još lošije nego u elektroenergetici što ima za posljedicu
još više cijene naftnih derivata, a posebno plina u odnosu na kupovnu moć i
druge europske države nego stoje za električnu energiju, a zacijelo i nepovoljne
učinke na okoliš.


Ključne riječi: energetika, električna energija, bilance, koncepcija,
strategija, cijene, zagađenje okoliša.


1. UVOD


Da bi se moglo živjeti na nekom području potreban
je skladan odnos stanovnika i prirodnih resursa. Međudjelovanje
stanovništva i prirodnih resursa u prostoru
očituje se u gospodarskim djelatnostima. Pod prirodnim
resursima u ovom razmatranju podrazumijeva se:
tlo i sve ono u tlu i na tlu, voda i zrak (+klima). Gospodarske,
pak, djelatnosti obuhvaćaju urbanizaciju s turizmom
kao specifičnim segmentom, poljoprivredu -
proizvodnju hrane (sa stočarstvom, šumarstvom, ribarstvom,
vodoprivredom...), energetiku (s rudarstvom...),
industriju (sa zanatstvom...) i promet. Sve te djelatnosti
utječu na prirodne resurse u prostoru. Taj utjecaj očituje
se na dva načina (slika 1). Jedan je proizvodnja otpada
(kruti, tekući, plinoviti, uz toplinu i buku) koji se odlaže
u prostoru i djeluje na prirodne resurse, uključujući čovjeka.
Drugi je potrošnja prirodnih resursa (rudarenje,
korištenje plodnog tla, voda, šuma...) koja je često takva
da oni nepovratno nestaju.


* Dr. Branimir Molak, dipl. ing.


Eksploatacija fosilnih goriva, kao važan segment
energetike u Hrvatskoj pokazuje kontinuiran trend pada,
stoga je posebno važan oprez u uspostavljanju strategije
razvoja te djelatnosti. Sve gospodarske djelatnosti
ovisne su o prirodnim resursima. O prirodnom resursu
vodi ovisni su urbanizacija, poljoprivreda, energetika
i promet. Nema razvoja naselja bez prirodnih uvjeta
za život stanovnika, kao ni bez osnovnih gospodarskih
djelatnosti (poljoprivreda, energetika, industrija, promet).
Nema razvoja energetike bez potrebe za energijom
u urbanizaciji, industriji, prometu, poljoprivredi i
bez prirodnih resursa za njenu proizvodnju (fosilna goriva,
uran, voda), ili bez mogućnosti nabave energenata
izvan razmatrana područja. Nema razvoja poljoprivrede
bez prirodnih dobara (tlo, voda, klima), bez potrošnje
tih dobara pučanstva u naseljima, bez energije za
obradu, bez strojeva za obradu i preradu - industrije,
bez prijevoza - prometa poljoprivrednih proizvoda do
potrošača. Nema razvoja industrije bez prirodnih resursa
(sirovine), bez potrošnje proizvoda- pučanstvo u naseljima,
bez energije i prometa.


157




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 40     <-- 40 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMASLNJH STANOV. U PROIZVODNJI IX. ENKR.


Šumarski listbr. 3 4, CXX1V (2000). 157-170


Slika 1 : Međudjelovanje stanovništva i prirodnih resursa


Gospodarstvo zemlje, regije, županije ili grada očituje
se u optimalnom korištenju prirodnih resursa i valjanim
spregama gospodarskih djelatnosti. Valjane gospodarske
aktivnosti mogu se ostvariti uz prije spomenuto,
valjanim izborom lokacija za njih, dakle valjanim
planiranjem (i dakako kontrolom provođenja i korekcijama)
skladnog razvoja svih gospodarskih aktivnosti u
prostoru. Samo na bazi proizvodnih učinaka mogu se
ostvariti uvjeti za razvoj nadgradnje: zdravstvo i socijalna
zaštita, briga o kadru - školstvo, kultura, informiranje,
znanost, a dakako i gospodarstvo ovisi o njima.
Posve je jasno da su o gospodarskim učincima ovisni i
upravljanje, financije i trgovina, obrana, sigurnost i
pravosuđe, a gospodarski učinci su ovisni o upravo nabrojenom
- posebno o upravljanju (organiziranom nasuprot
stihijskom) kao i prije spomenutim područjima
nadgradnje. Dakako daje ukupna odgovornost za funkcioniranje
društva (međudjelovanje pučanstva i prirodnih
resursa) na upravi i njenoj sposobnosti organiziranja
na razini države, regije, županije ili grada.


Pod pretpostavkom da postoji materijalna baza
stvorena gospodarskim djelatnostima, za zaštitu okoliša
kao jedan od segmenata u gospodarenju prostorom,
nužno je analizirati (kvantitativno i kvalitativno) utjecaje
svih pet gospodarskih aktivnosti. Znači, valja analizirati,
na primjer, kako urbanizacija djeluje na prostor
(optimalno korištenje tla, proizvodnja i odlaganje ili
prerada svih vrsta otpada), te kako energetika djeluje na
prostor (zrak, voda, tlo i ono iz tla i na tlu) sa stajališta
proizvodnje, potrošnje, itd. Dakle, u svim aktivnostima
nužno je analizirati potrošnju primarnih resursa, proizvodnju
otpada u cijelim ciklusima gospodarskih djelatnosti,
te njihovu ovisnost.


U ovom tekstu razmatra se utjecaj energetike, posebno
elektroenergetike na okoliš i život stanovnika Hrvatske.
Ovaj tekst treba upoznati čitatelje Šumarskog
lista s osnovnim problemima u energetici. Samo s međusobnim
informiranjem o strukama koje su važne za
život ljudi može se ostvariti pozitivan razvoj društva u
cjelini. Poboljšanje stanja u energetici može imati utjecaja
na uzgoj i korištenje šuma.


2. OSNOVNI POKAZATELJI ENERGETIKE, NEDOSTATNE BILANCE, KONCEPCIJA I
STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE U HRVATSKOJ


Domaća proizvodnja energenata (1) svakim se danom
smanjuje i godine 1998. nije zadovoljavala niti polovinu
potreba (48,5%) pa se morala uvažati (slika 2).
Potrošnja ukupne energije (1) u Hrvatskoj (slika 3) za
vrijeme rata je osjetno pala, da bi nakon rata postepeno
rasla. Isto se dogodilo s potrošnjom električne energije.
Od ukupno potrošene energije (slika 3) najveći dio
(56,3%) troši se ( 1998) u tri osnovna sektora: industriji.


prometu i općoj potrošnji (najveći udio u općoj potrošnji
imaju kućanstva). Vrlo velik dio (37,2%) ukupne
energije (1998. god) izgubi se u pretvorbama jednih
oblika energije u druge u samopotrošnji energetskih pogona
i gubicima transporta i distribucije energije, a dio
(6,5%) se troši u neenergetskim potrebama (npr. plin u
petrokemiji).


158




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 41     <-- 41 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI EL. ENER.


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 157-170


Slika 2: Proizvodnja svih primarnih energcnata u Hrvatskoj od 1988. do 1998. godine


Zabrinjavajuće je (slika 3) daje gotovo 40% ukupno
potrošene energije 1998. (čini oko 4/5 energije koja je
uvezena te godine) u Hrvatskoj izgubljeno (1) u pretvorbama
energije, samopotrošnji energetskih objekata
i prenosu i distribuciji energije, dakle u energetskim
sustavima, a ne kod potrošača energije. Nije dobro da
se, uz vrlo nizak stupanj plinofikacije, plin pretvara u
druge oblike energije (električna) i tako gubi, kadaje on


najpogodniji energent za korištenje kod krajnjeg potrošača.
Ono što bi mogli uštedjeti potrošači zanemarivo
je, dakle, prema onome što rasipaju energetski sustavi,
a uz to tu rasipanu energiju bez problema naplate od potrošača.
Stoga nije čudo što su energenti u Hrvatskoj
prekomjerno skupi.


Nikada još u povijesti INA-e nije bio tako nagli
pad proizvodnje nafte (1) s hrvatskih naftnih polja


Slika 3: Struktura ukupne potrošnje primarnih energenata u Hrvatskoj od 1988. do 1998. godine


159




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 42     <-- 42 -->        PDF

B. Molak: NLPOTRLBNO ZAGAĐLN.IL OKOLIŠA I OSIROVIASKN.il-: STA NOV. U PROIZVODNJI HL. LNLR.


Šumarski list br. 3 4.CXXIV (2000). 157-170


(i stagnacija i pad proizvodnje plina) kakav je posljednjih
godina (slike 4 i 5). Nikada još nisu bili
tako veliki gubici (i njihov porast) u dovođenju električne
energije do potrošača (1) u HEP-ovoj mreži
kao što je posljednjih godina (slika 9), a žele graditi
trenutno nepotrebne nove elektrane. Prekomjerni
gubici u dovođenju električne energije od elektrana
do potrošača u Hrvatskoj, uz nepotrebno zagađenje
okoliša (1), stvaraju i nepotreban trošak veći od 800
milijuna kuna godišnje i nikog za to nije briga.


Nafta - Proizvodnja nafte (1) u Hrvatskoj bila je
1998. godine 1,39 milijuna tona, a uvezeno je 3,76 milijuna
tona. Proizvodnja nafte u Hrvatskoj je u nezaustavljivom
padu (od osamdesetih godina je više nego
prepolovljena) te je njena potrošnja sve više ovisna o
uvozu. Trajanje rezervi nafte (2) osjetno je kraće nego
prosječno u svijetu, a istraživanja novih gotovo su obustavljena.


Slika 4: Proizvodnja i razlika uvoza i izvoza nafte (prerada, te kapaeiteti prerade nafte i potrošnja naftnih derivata od
1988.) u Hrvatskoj od 1964. do 1098. godine


Slika 5: Proizvodnja i potrošnja plina u Hrvatskoj od 1952. do 1998. godine


160




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 43     <-- 43 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE-: STANOV. U PROIZVODNJI HL. ENER.


Šumarski list br. 3 4. CXXIV (2000), 157-170


Plin - Proizvodnja plina (1) u Hrvatskoj je u padu.
Godine 1998. iznosila je 1,57 inilijarde m3. U Hrvatsku
se iz Ruske federacije uvozi između 700 i 1100 milijuna
m3 na godinu. Trajanje rezervi plina (2) osjetno je
kraće od prosječnog trajanja rezervi u svijetu.


Ugljen - Proizvodnja (vidi sliku 2) i potrošnja
ugljena (1) u Hrvatskoj gotovo je zanemariva u odnosu
na druge energente i u stalnom je padu, što za jednu
zemlju koja neiria dovoljno vlastitih energenata nije
posve shvatljivo. Ugljenarstvo je područje gospodarstva
koje je u Hrvatskoj zaneinareno.


Nuklearna energija - Hrvatska ne proizvodi električnu
energiju iz nuklearnog goriva, nego je kupuje u
Sloveniji iz zajedničkim novceETi izgrađene nukleaiTie
elektrane. Zbog dovoljno kapaciteta elektrana u Hrvatskoj,
jeftine el. energije na europskom tržištu i spora sa
Slovenijom, HEP u posljednje vrijeme ne preuzima
električnu energiju iz NE Krško koja je građena i nov-
ceiTi potrošača električne energije iz Hrvatske. Rezerve
pridobivog urana u Hrvatskoj nisu dovoljno istražene.
Bilo je pokušaja malih izdvajanja urana iz fosfata.


Hidroenergija i ogrijevno drvo (obnovljivi izvori)
u ukupnoj domaćoj proizvodnji (slika 2) primarne energije
( 1 ) u Hrvatskoj čine oko 1/3 ili više cjelokupne proizvedene
energije ( 1998. god) što nije slučaj u mnogim
zemljama, koje nemaju te prirodne osobine (2). Taj
udio proizlazi iz činjenice daje Hrvatska bogata hidro-
potencijalom koji se iskorištava za proizvodnju hidro-
električne energije. S vremenom se udio obnovljivih izvora
energije u proizvodnji energenata u Hrvatskoj povećava
i u budućnosti će se još više povećavati zbog neminovnog
siTianjivaEija proizvodnje fosilnih energenata.
Proizvodnja energenata u Hrvatskoj i svijetu iz obnovljivih
izvora i procjene mogućeg korištenja u budućnosti
prikazani su u literaturi (2). Hidroenergija je u
Hrvatskoj posebno važan izvor za proizvodnju električne
energije. Ta proizvodnja (1) iznosi u razdoblju od
1993. do 1998. od 4,3 do 7,2 milijarde kWh/god i čini
više od pola ukupno proizvedene električne energije
(slika 9) u Hrvatskoj. Kapaciteti hidroelektrana (3) u
Hrvatskoj 1998. godine bili su 2076 MVV (slika 8). U


Hrvatskoj još postoje određene rezerve hidropotencija-
la za izgradnju hidroelektrana. Smatra se da dosadašnji
iskorišteni hidropotencijal u Hi-vatskoj (4) iznosi 6,6
milijardi kWh godišnje, a preostali tehnički iskoristivi
još 6,1 milijardi kWh. Za proizvodnju električne energije
nužno bi bilo, s porastom potreba za električnom
energijoiri, ponajprije izgraditi preostale tehno - gospodarstveno
prihvatljive hidroelektrane, vodeći brigu o
svim korisniciirja voda i utjecaju njihove gradnje na bližu
i dalju okolicu.


Oni koji bi trebali, ne znaju odrediti kolika je potrebna
primarna energija za proizvodnju električne ( 1 ), pa
dolazi do čudnih i smiješnih zaključaka (5). Ukratko
rečeno, u Hrvatskoj ne postoje niti valjane bilance
energije (5), iako institucija koja bi za njih trebala
bila odgovorna uporno iz godine u godinu izdaje publikaciju
"Energija u Hrvatskoj" (1), koja osim sirovih
podataka o energiji gotovo da ne daje druge
upotrebive informacije. Nepoznati su ciljevi odnosno
koncepcija razvoja energetike, pa ne može biti ni
govora o strategiji razvoja energetike, odnosno do-
sezanja tih ciljeva. Uz to, predviđanja potrošnje
energije (i gubici) vezuju se uz prognozu bruto domaćeg
proizvoda koji također u Hrvatskoj nije jednoznačno
određen (5) niti danas, a niti je bio u prošlosti,
a njegovi iznosi u Hrvatskoj variraju o trenutnim
potrebama dnevne politike. Uz to kako nema
niti pregleda stanja, niti koncepcije i strategije razvoja
svih onih područja (urbanizacija, promet, industrija,
poljoprivreda) koja troše energiju, potpuno
je izvan pameti prognozirati potrošnju energenata
za daleku budućnost kao što je npr. 2020. ili 2030.
godina (6,7), pogotovo na osnovi prognoza porasta
nepoznatog BDP-a.


Po svemu sudeći jedina je svrha "energetske
strategije" (7) koju je Sabor u prijašnjem sastavu
vratio izrađivaču (Ministarstvo gospodarstva i jedan
od tzv. energetskih instituta) u Hrvatskoj stalno
i uspješno podizanje ionako prekomjernih (8) cijena
energenata u odnosu na kupovnu moč stanovnika, a
koje su isključivo posljedica neracionalnog rada
energetskih monopola.


Kod nas se mnogo priča o obnovljivhn izvorima i
stanovništvo bi ih pod utjecajem "zelenog pokreta" rado
koristilo. Stoga je u OVOITI poglavlju nekoliko osnovnih
napomena i o njima.


Sunčevo zračenje osnovni je izvor obnovljivih izvora
energije na Zemlji. I sva fosilna goriva, po organskoj
teoriji njihova nastanka, rezultat su dugotrajne pretvorbe
biomase koja je također nastala djelovanjem Sunčeva
zračenja, a ta goriva se danas mnogo brže troše nego
što procesima u Zemlji nastaju.


3. OBNOVLJIVI IZVORI


OsiiTi Sunčevog energetskog toka (slika 6) izvor
energije na Zemlji je i geotennička energija, dakako u
znatno manjcETi udjelu i gravitacija planeta u još manjem.
Pi´ocjenjuje se (9) daje godišnji tok energije sa
Sunca na Zemlju oko 5,6 E24 J/god. (E24 = 10:4). Oko
30% energetskog toka Sunca na ZeiTilju reflektira se
izravno u Svemir, a preostalih oko 70% te energije sudjeluje
u različitim procesima konverzije na Zemlji i
oslobađa se kao energetski tok Zemlje. Oko 45% ukupnog
energetskog toka pretvara se u toplinu okoline, ko-


161




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 44     <-- 44 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI EL. ENER.


Šumarski lislbr. 3 4. CXXIV (200(1). 157-170


Slika 6: Tokovi energije na Zemlji (Ex = 10N)


Slika 7: Obnovljivi izvori energije i mogućnosti njihova korištenja


ja ponovno završi u Svemiru. Oko 22,5% Sunčeva toka
troši se na isparavanje i padavine na Zemlji. Vjetar, valovi
i morske struje čine oko 2,5% toga toka.
Cjelokupna bioprodukcija na zemlji čini tek 0,1 % energetskog
toka Sunca na Zemlju i dijelom sudjeluje u
proizvodnji fosilnih goriva. Tekuće vode čine samo
0.003% tog energetskog potencijala i dijelom čine
potrošnju primarnih energenata (hidroenergija). Radi
usporedbe vrijedno je istaknuti da cjelokupna godišnja
svjetska potrošnja (bilančnih - komercijalnih) pri


marnih energenata (10), 396 Hl8 J 1996. god., čini tek
oko 0.007% energetskog toka Sunca na Zemlju.


Širok je spektar mogućnosti dobivanja različitih
vrsta energije obnovljivim izvorima (9).


Na slici 7 su naznačeni (9) izvori primarne energije
na Suncu, Zemlji i sustavu planeta, pretvorba ili pojave
u prirodi, pretvorba u objektima koje može izgraditi čovjek
i sekundarni ili korisnički oblik energije koja se
može koristiti kod krajnjeg potrošača, električna energija,
toplina i kemijska energija, npr. proizvodnja vodika.


162




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 45     <-- 45 -->        PDF

B. Mokik: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI EL. ENER. Šumarski listbr. 3 4, CXX1V (2000), 157-170


Očito je da postoje brojne mogućnosti korištenja i
pretvorbe obnovljivih izvora u druge oblike energije
prikladne za korištenje. Treba ih koristiti, ako zadovoljavaju
određene uvjete. Također je očito je daje vrlo
velik - nepresušan energetski potencijal obnovljivih izvora
energije na Zemlji (oko 14 tisuća puta više energije
dođe na Zemlju u godini dana nego stoje ukupna potrošnja
primarnih energenata u svijetu u istom razdoblju).
Stoga ne prijeti energetska kriza na Zemlji s
iscrpljivanjem klasičnih izvora energije.


Niz je čimbenika zbog kojih se u svijetu ne koristi taj
nepresušni izvor energije (osim hidroenergije) znatno
više nego sada. Osnovni razlog je gospodarstvenost, iako
ni drugi nisu zanemarivi (2). Korištenje obnovljivih
izvora energije također može imati znatan utjecaj na okolinu,
koji se često puta prešućuje. Od ukupne proizvodnje
električne energije (umrežene) u svijetu ( 1996.) samo
je ( 10) manje od 0,4% proizvedeno u geotermalnim elektranama,
vjetroelektranama i solarnim elektranama.


Potrošnja električne energije ( 1 ) u ratu znatno je pala,
da bi poslije postepeno rasla (vidi si 9). Godine
1998. ukupna (neto) potrošnja električne energije u Hrvatskoj
bila je 11,5 1 milijardi kWh. Gubici (1) su gotovo
dosegli (1998.) cjelokupnu potrošnju električne
energije u dobrim dijelom uništenoj Hrvatskoj industriji
(1) ili iznose kao 45% ukupne potrošnje električne
energije u svim kućanstvima (1) Hrvatske. Dakako, u
tom iznosu - 45%, opterećuju i prekomjerno visoku cijenu
električne energije za kućanstva, a osobe (11) koje
su takvoj energetskoj politici dale svoj prepoznatljiv
doprinos (6,7) traže da se previsoke cijene električne
energije još povećaju.


U energetici Hrvatske najviše je sporenja o izgradnji
novih, trenutno nepotrebnih elektrana. Izgleda daje njihova
izgradnja za nekoga vrlo unosna. Prije analize podataka
dobro je definirati neke pojmove, kako ih koriste
i drugi (10). Pod potrošnjom se podrazumijeva električna
energija isporučena potrošačima - neto proizvodnja
(tj. bruto proizvodnja umanjena za samopotrošnju električne
energije u elektranama), uvećana za uvoz, umanjena
za izvoz i gubitke dovođenja električne energije
do potrošača. Pod snagom elektrana podrazumijeva se
raspoloživa snaga na pragu elektrana (neto snaga).


Godine 1998. ukupna snaga HEP-ovih elektrana
(slika 8) u Hrvatskoj je prema podacima HEP-a (3) bila
3319,4 MW (termoelektrane 1243,3 MW, hidroelektrane:
akumulacijske 1695,8 MVV, protočne 380,3
MW). Na području drugih sada samostalnih država bivše
Jugoslavije sagrađeno je hrvatskim novcem (3) još
916 MW (NE Krško 316MW, TE Obrenovac 280MW,
TE Tuzla 182MW, TE Gacko 92 MW i TE Kakanj


Unatoč toj činjenici kod nas se besplodno raspravlja
o tome da bi se trebalo znatno više koristiti, osim hidro-
potencijala, i druge obnovljive izvore za proizvodnju
električne energije (vjetar, sunce, geotermalne vode).
Pritom se zaboravlja da bi ih se s obzirom na geografski
smještaj Hrvatske mnogo više moglo koristiti
za zadovoljavanje potreba za toplinskom energijom
ili za neke druge namjene (npr. vjetar za navodnjavanje).


Za svaku primjenu bilo kojeg izvora energije, pa
tako i obnovljive potrebno je objektivno ispitati sve
čimbenike potrošnje i dobave energije. Uz to adekvatnom
politikom države morao bi se izbjeći navijački
pristup u odlučivanju o energentima koji može rezultirati
samo velikim štetama. U Hrvatskoj je već godinama,
unatoč sve veće ovisnosti o uvozu energenata, u
području energetike prisutan pristup u odlučivanju
koji se ne bazira na objektivnim osnovama nego na
moći pojedine energetske grupacije.


46MVV). Dakle ukupna snaga elektrana izgrađena novcem
potrošača električne energije iz Hrvatske je 4235,4
MW. Tome treba dodati još oko 200 MVV industrijskih
elektrana (12) što čini ukupno 4435,4 MW. Maksimalno
opterećenje (3) u 1998. godini bilo je 2585 MW.
Vidljivo je (slika 8) kolika je golema razlika između izgrađenih
kapaciteta - 4435,4 MW i maksimalnog opterećenja
- 2585 MW. Dakle razlika - rezerva snage
(1850,4 MW) bila je 71,6% veća nego je maksimalna
korištena snaga (1998.). Kad bi sve protočne hidroelektrane
bile izvan pogona (presušile rijeke) još bi ostala
rezerva od 1470,1 MW iznad vršnog opterećenja (ako
su hidroakumulacije dobro vođene i termoelektrane dobro
održavane da ostvare maksimum snage kada je to
potrebno). Kad bi i dalje izostala dobava električne
energije iz Srbije, BiH i Slovenije još bi ostala rezerva
snage 554,1 MW iznad vršnog opterećenja. Kada se uzmu
u obzir i elektrane koje su nedavno završene i one u
izgradnji (ukupno oko 700 MVV) stanje u elektroopskrb-
nim kapacitetima bit će još povoljnije-5135,4 MVV.


Sve hrvatske elektrane (bez onih u Sloveniji, Srbiji i
BiH) snage 3519,4 MW proizvele su (1998.) samo
10,48 milijardi kWh (neto) električne energije (1).
Srednja snaga (proizvodnja/8760 sati) kojom su pritom
radile elektrane u Hrvatskoj (slika 8) stoga bila
je tek 1196,5 MW, što je manje nego je snaga samih
termoelektrana (HEP-a) u Hrvatskoj (dakako da
elektrane ne mogu raditi punom snagom cijele godine).
To pokazuje kako je nizak stupanj iskorišteno-
sti (1196,5/4435,4) ukupno izgrađenih kapaciteta -
26,98%, a HEPželi u svojim megalomanskim planovima
izgraditi do 2010. godine ukupno 1500 IY1W


4. ELEKTRIČNA ENERGIJA


163




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 46     <-- 46 -->        PDF

B. Vlolak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJK OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE S´I´ANOV. U PROIZVODNJI EL. ENER.


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 157-170


Slika 8: Podaci o snazi elektrana (1998.) izgrađenih novcem stanovnika Hrvatske u zemlji i na području drugih država
nastalih raspadom bivše Jugoslavije, kao i onih tek završenih i u izgradnji (Plomin2, TE-TO Zagreb, Jerto-
vec...). Naznačena je i srednja snaga proizvodnje i potrošnje električne energije, kao i maksimalno opterećenje
elektroenergetskog sustava Hrvatske 1998. god. Naznačena je i srednja snaga potrošnje električne energije u
Hrvatskoj u 2010. godini pod pretpostavkom da će potrošnja rasti kao u razdoblju od 1993. do 1998. godine
(vidi sliku 9).


novih elektrana. To je vrlo slično slabom korištenju
prekomjernih kapaciteta rafinerija izgrađenih u Hrvatskoj
zahvaljujući megalomanskim odlukama bivših
čelnika INA-e. Ukupna potrošnja električne energije
(1) godine 1998. bila je (neto) 11,51 milijardi kWh, ili
srednja snaga potrošnje (slika 8) bila je tek 1314,0 MW
stoje manje nego je snaga samih termoelektrana u Hrvatskoj
(HEP i industrijske).


Godine 1998. HEP je dosegao rekordne gubitke
električne energije. Oni su iznosili prema podacima
Ministarstva gospodarstva (1) 2,326 milijardi kWh,
a prema podacima HEP-a (3) 2,39 milijardi kWh.
U odnosu prema potrošenoj energiji (neto) oni (1) su
činili prekomjernih 20,2 % (vidi sliku 9) i bili su
gotovo tri puta veći od europskog prosjeka (7,2 % -
1997. god.) (13). Električna energija za "namirivanje"
gubitaka osiguravala se uvozom.


Očito je kolika je golema razlika (slika 8) u potrebnoj
srednjoj snazi potrošnje električne energije (i proizvodnje)
u odnosu na snagu izgrađenih elektrana. I maksimalno
opterećenje sustava (koje je oko dva puta veće
od srednje potrebne snage) dobrano je unutar izgrađenih
kapaciteta. Srednja snaga potrošnje sustava u 2010.
godini, ako se nastavi trend potrošnje iz razdoblja
1993-1998. bit će (uz potrošnju od 16 milijardi kWh) -
1827 MW. I ona će biti u potpunosti pokrivena sagrađenim
kapacitetima. Trend potrošnje je u razdoblju


1993-1998. ponešto ubrzan (slika 9) zbog činjenice da
je do 1995. velik dio Hrvatske bio okupiran i izvan
elektroenergetskog sustava Hrvatske, pa je oslobađanjem
i obnovom zemlje ponovnim priključivanjem potrošača,
porast potrošnje ubrzan, te je stoga i procjena
potrošnje 2010. ponešto precijenjena - optimistična. Na
to možda ukazuje i usporenje porasta potrošnje u 1998.
godini. Potrošnja električne energije po elektrificiranom
kućanstvu (3) stagnira ili je čak u padu (zbog previsokih
cijena električne energije; slično je i sa potrošnjom
plina koja je u osjetnom padu zbog još viših cijena
plina), a ni s potrošnjom u industriji nije bolje (1).


Proizvodnja električne energije u Hrvatskoj nije se
bitno mijenjala u razdoblju rata, a poslije je u porastu
djelomično i zbog nešto djelotvornijeg korištenja termoelektrana
nego stoje bilo prije. Rezerve proizvodnih
kapaciteta su znatne, pa rat nije imao utjecaja na ukupnu
proizvodnju. Ostatak potrebne energije prije rata i
djelomično poslije namirivao se iz elektrana sagrađenih
hrvatskim novcem izvan Hrvatske (NE Krško i termoelektrane
na području bivše Jugoslavije) ili kupnjom
energije na europskom tržištu. Danas iz tih hrvatskih
elektrana s područja bivše Jugoslavije HEP ne dobavlja
električnu energiju. Potrošnja električne energije
je osjetno smanjena u odnosu na razdoblje prije agresije
na Hrvatsku, najvećim dijelom zbog uništenja industrije
(u ratu i posvojbom).


164




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 47     <-- 47 -->        PDF

H. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI EL. ENER.


Šumarski listbr. 3 4, (´XXIV (2000). 157-170


Slika 9: Proizvodnja, potrošnja električne energije, gubici njena dovođenja od elektrana do potrošača i procentualni
odnos gubitaka i potrošnje električne energije u Hrvatskoj (prema podacima Ministarstva gospodarstva
Republike Hrvatske lit. 1) u razdoblju od 1988. do 1998. godine i trend porasta potrošnje do 2010. godine.
Napomena: Na slici je naznačen linearni trend promjena gubitaka (%) određen metodom najmanjih kvadrata
odstupanja. Na slici je prikazan i trend promjena gubitaka (%) u zemljama zapadne Europe. Na slici je naznačen
i linearni trend neto potrošnje električne energije do 2010. godine na osnovi potrošnje od 1993. do 1998.
(metoda najmanjih kvadrata odstupanja; dakako da taj način predviđanja ima svojih ograničenja, ali za sada
nema boljeg načina predviđanja). Naznačeni su brojčani iznosi potrošnje električne energije.


HEP-ovi gubici električne energije u stalnom su
porastu. Samo djelomično je tome uzrok bio rat i razrušena
elektromreža. Gubici su najveći u niskona-
ponskom dijelu mreže, tj. nisu ovisni o geografskom
obliku Hrvatske. Pojavljuju se tvrdnje da su velike
krađe električne energije (1), ali HEP za to ne mari,
nego troškove prebacuje na potrošače (kućanstva). U
svijetu je kontinuirani trend smanjivanja gubitaka
(13), a kod nas zagovornici izgradnje novih elektrana
tvrde da je izgradnja elektromreže skupa (kao da su
izgradnja elektrana, pogon & održavanje i gorivo za
proizvodnju bezrazložno izgubljene energiju besplatni).
Izgleda da im je osnovni "problem" što se elektromreža
može izgrađivati opremom proizvedenom u
domaćoj industriji, a oprema za elektrane se velikim dijelom
kupuje u inozemstvu, dakako, uz proviziju.


Da su npr. u zapadnoeuropskim zemaljama gubiei
kao u Hrvatskoj ( 1998) to bi značilo ( 13) da se te zemlje
odriču više od 500 milijardi kWh ili cjelokupne proizvodnje
električne energije u hidroelektranama u tom
području. To bi im sigurno bilo previše skupo, ali HEP-
u zacijelo nije. Kako inače tumačiti posvemašnju nezainteresiranost
i elektroprivrede i tijela državne uprave
koje bi trebalo nadzirati njen rad - da se to stanje
promijeni.


Da se gubici svedu na europski prosjek to bi značilo
uštedu izgubljene električne energije za faktor
2,8 (20,2/7,2), odnosno gubici bi umjesto 2,33 milijarde
trebali biti 0,83 milijarde kWh. Uštedjelo bi
se, dakle, 1,5 milijardi kWh električne energije, što
bi bez sumnje značilo i osjetno sniženje njene cijene
za kućanstva i znatno smanjenje zagađenja okoliša.


5. CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DRUGIH ENERGENATA ZA KUĆANSTVA U
HRVATSKOJ SU PREKOMJERNO VISOKE I MOGU SE I TREBAJU SNIZITI


Kada naši trgovci plinom, električnom energijom
ili naftnim derivatima žele povisiti cijene,
obično pokazuju kako su oni po cijeni u apsolutnom
iznosu jeftiniji nego u bogatim zemljama zapadne
Europe i traže postizanje "tržišnih" cijena (obično
ne kažu što pod tržišnim cijenama smatraju, ali one


su - po njima - uvijek više nego trenutne). Pri tomu
obično zaboravljaju spomenuti cijene energenata za
zemlje u tzv. tranziciji, jer one baš ne daju valjane
argumente za poskupljenje. To se obično postiže
maskirano - tzv. promjenama tarifnog sustava (za
kućanstva).


165




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 48     <-- 48 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI IE. ENER. Šumarski list bi. 3 4, CXXIY 1201)0), 157-170


Jednu "sitnicu" naši planeri (sve viših) cijena u
energetskim sustavima "zaboravljaju", a to su mogućnosti
plaćanja onih koji koriste tu energiju. Mjera bogatstva
- ekonomske moći pojedine zemlje je ostvareni
bruto domaći proizvod (BDP). Mjera platežne mogućnosti
njenih građana je BDP ostvaren po stanovniku.
Ako se koristi podatak o BDPppp izračunat na osnovi
platežne moći stanovnika pojedine zemlje odnosi su
pouzdaniji, te su stoga korišteni ti podaci ( 14) za međunarodnu
usporedbu. Dakako da i BDP može biti vrlo
neravnomjerno raspoređen onima koji ga troše u pojedinoj
zemlji, ali boljih podataka za usporedbu od
BDPppp za sada nema.


Opterećenje stanovnika potrošnjom energije u


Prosječan stanovnik Hrvatske za ono što godišnje
proizvede - privredi (BDPppp) može kupiti (kad bi kupio
samo električnu energiju od HEP-a) 54304 kWh.
Stanovnici ostalih zemalja koje je HEP izabrao i za njih
pokazao cijene (slika 10.) mogu kupiti u prosjeku oko 2
puta više nego stanovnici Hrvatske (Portugal 1,44 -
Švicarska 2,94). U toj činjenici trgovci električnom
energijom u Hrvatskoj bi trebali tražiti razloge sve teže
naplate potrošene električne energije. Zašto se HEP ne
potrudi da cijenu struje snizi kao stoje npr. u Mađarskoj
ili Poljskoj ili nekim drugim zemljama u tzv. tranziciji?
Zašto se uspoređuje s Austrijom ili Švicarskom? Zašto
HEP ne snizi više nego europske plaće svojih rukovoditelja?
To što su za benzin i plin podaci još porazniji (8),


i Hrvatskoj nije isto za one koji upravljaju energetskim
sustavima s plaćom 30 do 50 tisuća kuna, za one
(s VS kvalifikacijom) zaposlene npr. u tim sustavima


i s plaćom od 3-4 tisuće ili za umirovljenike ili socijalno
ugrožene s jednom tisućom ili manje kuna primanja.
Umirovljenicima su energenti skupi, a rukovo-


i diteljima javnih poduzeća (energetski sustavi) zaci-


i jelo su beznačajno jeftini.


Na slici 10. prikazani su: Omjeri koliko više elektri-
´ čne energije mogu kupiti stanovnici pojednih zemalja u
odnosu na Hrvatsku za ono što godišnje prosječno pri-
´ vrede (BDPppp) i cijene električne energije u američkim
centima /kWh za Hrvatsku i države za koje su pri-
i kupljeni podaci o cijenama električne energije (3,14).


ništa ne opravdava HEP. Možda su loši podaci i za kruh
ili mlijeko (11), ali to nema veze sa HEP-om, njegovim
neracionalnostima i plaćama čelnika HEP-a.


Razlike relativnih cijena plina (8) prema drugim državama
više su nego razlike relativnih cijena električne
energije. To se može tumačiti time daje u Hrvatskoj plin
još i precjenjen u odnosu na električnu energiju, odnosno
daje u podizanju cijena naftno-plinski monopol bio jači
- uspješnji od strujnog. Ipak je cijenom električne energije
stanovništvo više pogođeno nego cijenama plina iz
jednostavnog razloga, a taj je što ima znatno više potrošača
električne energije nego plina. U Hrvatskoj ima
1.737.186 priključaka kućanstava (1997) na clektrosus-
tav, a svega 328.308 priključaka kućanstava (1997) na


Slika 10: Omjeri koliko električne energije mogu kupiti stanovnici pojednih zemalja u odnosu na Hrvatsku (brojke -
stupci - donja skala) za ono što godišnje prosječno privrede (BDPppp) i cijene električne energije (gornja
skala - kvadratići) u američkim centima USc po kilovat satu (USc/kWh) za domaćinstva za Hrvatsku i države
za koje su prikupljeni podaci o cijenama električne energije u 1996. godini.


166




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 49     <-- 49 -->        PDF

H. Molak: M.I´O IKKBNO /A(iABHN.IK OKOLIŠA I OSIROMAŠKNJK STANOV. U PROIZVODNJI HL. LNLR. Šumarski list br. 3 4. CXX1V (2000), 157-170


sustav plina. Ta golema razlika također je posljedica
nepostojanja bilo kakve razumne strategije razvoja energetike
u Hrvatskoj (plin se koristi u energetskim transformacijama
umjesto da se koristi izravno).


Trećina stanovnika svijeta ili više od dvije milijarde
ljudi danas ne koristi električnu energiju. Neke osobe
koje već godinama odlučuju o energetici u Hrvatskoj
(6,7,11 ) trude sc da se što veći broj stanovnika Hrvatske
njima pridruži. Sve veći broj stanovnika Hrvatske (15)
ne može plaćati preskupu električnu energiju, a nakon
što im HEP isključi struju odlučuju se na život bez električne
energije.


U svijetlu navedenih činjenica zapanjuje cinizam
političara i bivšeg savjetnika Predsjednika Tuđmana
za energetiku (Granica) (7,11) i bivšeg direktora
HEP-a (Begovića) kada tvrde daje u Hrvatskoj cijena
(tarifa) električne energije socijalna kategorija i da
cijenu električne energije u kućanstvima treba povisiti.
Koliko je "socijalna" pokazuje slika 10. Možda je cijena
doista "socijalna" - čitaj: beznačajna za "heroje domovinske
pretvorbe", direktore upropaštavanih poduzeća
(radnici mjesecima ne dobivaju plaću), prekobrojne
političare i poneke druge koji u Hrvatskoj (prema
zapadnoeuropskim mjerilima) gotovo jedini nisu socijalna
kategorija, ali za sve druge je prekomjerno skupa.


Ima mnogo unutarnjih rezervi (prekomjerni gubici
dovođenja električne energije od elektrana do potrošača
u HEP-ovoj mreži izgrađenoj naplaćivanjem priključi-


Kad bi se poboljšanjem mreže HEP-a i drugim zahvatima
gubici smanjili, da budu bliski europskom ili
svjetskom prosjeku uštedjelo bi se 1,5 milijardi kWh
električne energije godišnje (na bazi podataka (1) za
1998.). Dakako to bi značilo i smanjenje zagađenja
okoliša, koje se događa u proizvodnji te iščezle električne
energije (1 ).


Ukupno zagađenje okoliša uslijed korištenja svih
vrsta energenata u Hrvatskoj procjenjuje se (1) za tri
vrste zagađivača: sumporni dioksid- S02, dušikovi oksidi
- NO, i ugljični dioksid - C02. Ukupno je u okoliš
1998. godine ( 1 ) prilikom korištenja energije oslobođeno
90,13 tisuća tona S02, 78,27 tisuća tona NO, i 18,11
milijuna tona C02. Nema službenih podataka (1) o
oslobađanju čestica i drugih štetnih tvari prilikom korištenja
energije, koja zacijelo nisu zanemariva.


Godine 1998. ( 1 ) termoelektrane (i toplane) ukupno
su oslobodile (slika 11) u zrak: 47,12 tisuća tona SO,
(52,3 % ukupne emisije u Hrvatskoj), 10,72 tisuće tona
NO, (13,7% ukupne) i 4,06 milijuna tona C02 (22,4%
ukupne) za ukupnu proizvodnju (neto) 4,514 milijarde
kWh električne energije. To znači daje po proizvedenoj


vanja potrošača i skupe električne energije, promašaji u
gradnji objekata, slaba iskorištenost postojećih objekata...)
elektroenergetskog sustava za sniženje cijene električne
energije, samo što to ljudi kojima je prekomjerna
cijena struje - "socijalna" to ne razumiju i ne vide.


Apsurdno je da uz neiskorištene kapacitete HEP posebno
naplaćuje snagu malim potrošačima. HEP bi u biti
trebao potrošačima plaćati odštetu zbog toga što ti
objekti (izgrađeni novcem potrošača) nisu iskorišteni.
Prekomjerna cijena električne energije u Hrvatskoj još je
uvećana golemom cijenom za priključivanje na mrežu.


Razumljivo je da su spomenuti željeli podići cijenu
struje kućanstvima, jer je udio kućanstava od
svih kategorija potrošača u ukupnoj potrošnji najveći,
pa se može prikupiti i najviše novca, a pritom su
kućanstva najnezaštićeniji potrošač (najlakše im se
isključi struja ako ne plate). Od potrošnje električne
energije u upropaštenoj industriji HEP ne može izvući
više novca. Da industrija troši struje kao prije
rata ne bi HEP bio tako "zabrinut" za industriju i
"provodio socijalu" prema industriji.


Zanimljivo je da političari (osim časnih iznimaka) ne
reagiraju u javnosti na sve žešče bezrazložne zahtjeve
čelnika energetskih monopola za poskupljenjem energenata.
Vladajući vjerojatno ne znaju što bi učinili ili još
nisu ušli u problematiku, a oporbenima porast cijena ide
u prilog za stvaranje nezadovoljstva vladajućima.


milijardi kWh električne energije prosječno oslobođeno:
10,44 tisuće tona S02, 2,37 tisuća tona NO, i 899,4
tisuće tona C02.


Stoga jeza nepotrebnu proizvodnju 1,5 milijarde
kWh, koja je (1998.god.) bestraga iščezla u HEP-
ovoj mreži, u HEP-ovim termo-pogonima nepotrebno
oslobođeno u okoliš u prosjeku 15,66 tisuća tona
SÖ2, 3,56 tisuća tona NOx i 1,35 milijuna tona C02.
Dakako da je ta "ušteda" zagađenja, pogotovo za SO,
znatno veća ako je u pitanju proizvodnja "izgubljene"
struje iz ugljena ili mazuta nego iz plina.


Treba se zapitati koliko ta nepotrebna emisija - potpuno
nepotrebno zagađenje - izaziva nepovoljnih učinaka
na zdravlje ljudi. Kolike su nepotrebne štete u šumama
(makar samo i u prostornim metrima drveta)
zbog ove elektroenergetske "strategije"? Nepotrebno
zagađenje okoliša proizvodnjom bestraga izgubljene
energije u termoelektranama Hrvatske čini oko
trećinu ukupnog zagađenja okoliša radom termoelektrana.
Koliki je udio nepotrebnog zagađenja u
proizvodnji električne energije u ukupnom zagađenju
okoliša uslijed potrošnje energije i koliko bi moglo biti


6. NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE


167




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 50     <-- 50 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI EL. ENER.


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (200»), 157-170


Slika 11 : Udjeli različitih sektora potrošnje energije u oslobađanju S02, NOx i CO2 u Hrvatskoj 1998. godine


Slika 12: Udio ti ukupnom oslobađanju SO:, NON i CO, koji bi se mogao izbjeći da se obustavi proizvodnja bestraga
iščezle električne energije ( 1998.god)


smanjeno ukupno zagađenje izazvano korištenjem
energije u Hrvatskoj da se HEP-ovi gubici smanje na
Europski prosjek prikazano je na slici 12.


Iznenađuje da se nitko od tzv. zelenih udruga zbog
toga ne buni, a HEP i Ministarstvo gospodarstva, te donedavnu
Upravu za zaštitu okoliša i prirode moguće
smanjenje zagađenja i troškova u elektrosustavu nije
zanimalo.


Izbor lokacija za sve velike objekte (ne samo
elektrane), ako se ne provede uvažavajući sve struke


koje u njemu trebaju sudjelovati, može izazvati probleme
u okolišu kada se objekt izgradi. Nije stoga
samo nepotrebna proizvodnja iščezle električne
energije u termoelektranama - ta, čiji je utjecaj na
okoliš mjerljiv, nego to može biti i proizvodnja električne
energije u akumulacijskim hidroelektranama
u kojima promjena razine vode u akumulacijama
(kao i samo postavljanje brana prirodnom toku vode)
može imati velik utjecaj na tlo, podzemne vode i
sve ono što na njenu raste u bližoj ili daljoj okolici.


168




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 51     <-- 51 -->        PDF

B. Molak: NEPOTREBNO ZAGAĐENJE. OKOLIŠA I OSIROMAŠENJE STANOV. U PROIZVODNJI I.E. ENEI^ Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). 157-170


Za nepotrebnu proizvodnju (onu nepotrebno izgubljenu
u HEP-ovoj mreži) 1,5 milijarde kWh električne
energije, uz prosječnu djelotvornost njene proizvodnje
(parne turbine) koja je kod nas oko 30%, bezrazložno je
potrošeno 18 El5 Joula primarne energije. Izraženo u
količini bespotrebno spaljena plina (kad bi se za proizvodnju
električne energije spaljivao samo plin: ogrijev-
na vrijednost 1 m3 = 34 milijuna J) to je iznos od 530
milijuna m3 (radi usporedbe: sva kućanstva u Hrvatskoj
potrošila su u 1998. god. ukupno 507 milijuna m3 plina),
ili bespotrebno spaljenog 422 tisuća tona mazuta


Čekanje, manjak pameti, nedostatak poštenja i sve
skuplji energenti jedino je što se u energetici Hrvatske
događa, ma koliko svi o tome šutjeli. U posljednje vrijeme
pomalo uspijeva unatoč medijskoj blokadi da neke
od činjenica o radu energetskih monopola dospiju u
javnost, ali to još nije dovoljno za djelotvornije akcije-
promjenu stanja u toj za život važnoj gospodarskoj grani.
Zanimljivo je da se niti političke stranke (osim časnih
iznimaka), uopće ne zanimaju za promjenu stanja u
energetici nego se bave same sobom. Sve bi htjele samo
osvojiti ili učvrstiti vlast i uživati plodove svoje vladavine,
pa ih nije briga što mnogi ljudi nemaju novca za
prekomjerno skupe energente i druge osnovne potrebe.


Sve je više stanovnika Hrvatske koji ne mogu platiti
račune za plin, struju,...To, hladan stan, mrak... mnogo
je opasnije za stanovnike Hrvatske nego učinak staklenika,
ozonske i kojekakve druge rupe kojima se zamagljuju
stvarni problemi (koji se u Hrvatskoj mogu riješiti
za razliku od globalnih, s kojima se vjerojatno iz dosade
krati vrijeme) i nije etički o tome šutjeti.


Ima mnogo unutrašnjih rezervi u radu energetskih
sustava na bazi kojih bi se prekomjerne cijene
energenata mogle i morale osjetno smanjiti, kako bi
energenti ostali dostupni svim stanovnicima Hrvatske.
Neke od njih u elektroenergetskom sustavu, u
ovom razmatranju tek su samo dotaknute. Oni u tom
sustavu kojima je cijena električne energije "socijalna
kategorija", dakako, to ne vide.


Već godinama u Hrvatskoj je, unatoč sve veće ovisnosti
o uvozu energenata, u području energetike prisutan
pristup u odlučivanju, koji se ne bazira na objektivnim
osnovama, nego na moći pojedine energetske grupacije.
Godinama se pričalo i o nizu obnovljivih izvora,
a u biti se nije napravilo mnogo u korištenju onih koji su
objektivno (uz hidroenergiju) najprihvatljiviji, čije korištenje
ima gospodarsko opravdanje i za koje nije potrebno
veliko mudrovanje ("nacionalni energetski programi",
"strategije energetskog razvoja...). Vrijedi spomenuti
da je u industrijaliziranim zemljama svijeta
1995. god. ugljen činio 36% (najviše električne ener-


(kad bi se spaljivao samo mazut: ogrijevna vrijednost
1 kg = 42,7 milijuna J), ili oko 615 tisuća tona najkvalitetnijeg
ugljena (kad bi se spaljivao samo ugljen: ogrijevna
vrijednost 1 kg = 29,3 milijuna J). Ne treba zaboraviti
daje 530 milijuna m3 plina (po cijeni za zagrebačka
kućanstva 1,56 kuna/m3) danas vrijedna 827 milijuna
kuna. Dakle, bez potrebe je (1998. godine) spaljeno
više od 800 milijuna kuna, koje su ionako platili potrošači
električne energije, pa zašto da se čelnici HEP-a,
oni koji bi trebali nadzirati njihov rad i njima pridruženi
političari zabrinjavaju.


gije proizvodi se spaljivanjem ugljena), a nuklearna
energija 25% ukupno potrošenog goriva za proizvodnju
električne energije.


Oko trećina nepotrebnog oslobađanja SO,, NO, i
C02 iz termoelektrana (na bazi podataka iz 1998.
godine) mogla bi se smanjiti smanjenjem gubitaka
električne energije na europski prosjek. Godine
1998. nepotrebno je oslobođeno u okoliš 15,66 tisuća
tona sumpornog dioksida, 3,56 tisuća tona dušikovih
oksida i 1,35 milijuna tona ugljičnog dioksida.
To nije pobuđivalo tzv. zelene udruge ni odgovarajući
segment državne uprave za zaštitu okoliša na poduzimanje
akcija, iako posljedice na čovjeka, okoliš, pa i na
šume nisu zanemarive.


Navedeno o elektroenergetskom sustavu Hrvatske (i
izgrađenom hrvatskim novcem u državama nastalim
raspadom bivše Jugoslavije) dovoljno ilustrativno govore
o onome što su problemi. Stoga je vrlo utemeljena
tvrdnja da nije potrebna izgradnja novih elektrana u Hrvatskoj
i dalje osiromašivanje stanovnika sve dok HEP:


1. svoje gubitke električne energije ne svede na
racionalnu mjeru;


2. djelotvornije ne koristi izgrađene kapacitete;


3. ne riješi pitanje elektrana izgrađenim hrvatskim
novcem izvan granica Hrvatske;


4. ne zna tko će biti potrošač prekomjerno skupe električne
energije iz elektrana koje bi se gradile.


Uz to, u uređenom gospodarstvu može se također
smanjiti omjer maksimalnog i srednjeg opterećenja
mreže i time otkloniti potrebu izgradnje prekomjernih
kapaciteta elektrana.


U naftno-plinskom monopolu stanje je još gore, izazvane
štete su mnogo veće, a svoj neracionalni rad njegovi
čelnici nastavljaju bezrazložnim poskupljenjem
naftnih derivata. Poskupljenje lažno pravdaju porastom
cijena nafte na svjetskom tržištu, no ono je zanemarivo
po litri naftnih derivata u Hrvatskoj i dobrano je namireno
poskupljenjem naftnih derivata u Hrvatskoj još u
kolovozu 1999. Zbog ograničenja prostora, analiza ra-


7. ZAKLJUČAK


169




ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 52     <-- 52 -->        PDF

li. Molak: NEPOTREBNO ZAÜAni.N.IH OKOLIŠA I OSIROV1ASIiN.il-. S l´ANOV. U PROIZVODNJI EL. ENHR.


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). 157-170


da naftno-plinskog monopola nije mogla biti obuhvaćena
ovim člankom, ali se neki segmenti mogu naći u
drugim objavljenim tekstovima ( 16).


Da bi se stanje u području energetike u Hrvatskoj
popravilo, nužno je da u tom području država
počne funkcionirati. Upravo su se u energetici dogodili
najskuplji gospodarstveni promašaji, da se ne
spomene neka druga teža riječ, s dugoročnim posljedicama.
Država bi hitno morala osnovati kompetentnu
instituciju koja će kontrolirati i usmjeravati
razvoj energetike. Prvo bi valjalo napraviti
objektivan pregled stanja (u Hrvatskoj ne postoje
niti valjane bilance energije). Zatim treba spoznati
ciljeve, odnosno koncepciju razvoja energetike, u
kojima bi se vodilo brigu i o interesima korisnika
energenata u svim područjima života. Tek zatim bi


trebalo osmisliti strategiju razvoja energetike, odnosno
dosezanja tih ciljeva. Uz to treba obaviti pregled
stanja, uspostaviti koncepciju i strategiju razvoja
svih onih područja (urbanizacija, promet, industrija,
poljoprivreda) koja troše energiju.


Zabrinjavajuće je da se u Hrvatskoj do sada nije
našla nijedna institucija vlasti, uključivši i političke
stranke, koja bi bila zainteresirana za sniženje cijena
energenata i aktivnosti koje bi do toga dovele, kako
bi energenti bili dostupni sve siromašenijem stanovništvu
Hrvatske. Izgleda da ih dobrobit stanovnika
zanimala samo deklarativno - npr. pred izbore. To pokazuje
da život malog čovjeka nije zaokupljao pozornost
političara u Hrvatskoj u mjeri u kojoj je to trebao.
Slično je i sa zaštitom okoliša o kojoj se samo mnogo
pričalo.


LITERATURA:


1. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled,


Ministarstvo gospodarstva RH, Zagreb, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.


2. Molak, B.: Obnovljivi izvori energije, danas najpo


uzdanija - hidroenergija, Hrvatske vode, 7
(1999)28,217-235


3. Temeljni podaei 96, 97, 98, HEP, Zagreb


4. Petričec, M., Šimundić, N.: Hidroenergetski


potencijal i problemi daljnjeg razvoja korištenja
vodnih snaga, Hrvatske vode, 1 (1993) 1, 13-16


5. Molak, B.: Zastoje u Hrvatskoj djelotvornost isko


rištavanja energije ovisna o količini oborina?.
Hrvatska vodoprivreda god. 9, br. 88, siječanj
2000., 52-54


6. Projekt: Razvoj i organizacija hrvatskog energetskog


sektora (PROHES), Energetski institut "Hrvoje
Požar", Zagreb, srpanj 1995.


7. Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske


(nacrt), Ministarstvo gospodarstva Republike
Hrvatske, Zagreb, srpanj 1998.


8


Molak, B.: "Strategija energetskog razvitka =
skuplji energenti, Ekonomija god. 6, br. 1, listopad
1999, 85-100


9. Künstle, K.: Die additiven Energiequclen, Erlan


gen 1986, KWU


10. International Energy Annual 1996, DOE, Washing


ton 1998


11. Granić, G. (Tudmanov savjetnik za energetiku):


Struja za kućanstva mora poskupjeti, Novi list,
20. rujna 1999. str. 2.


12. MG bilten 7-8, Ministarstvo gospodarstva RH, sr-


panj-kolovoz 1996.


13. M o 1 ak, B.: Elektromreža u zapadnoeuropskim ze


mljama "proizvela" je četiri puta više električne
energije nego obnovljivi izvori: vjetar, geoter-
malna i sunce sveukupno, EGE 4/99, 116-119


14. World Bank Atlas 1998, Washington 1998


15. Mračna stvarnost, Novi list 22. studenog 1999. str. 10.


16. Molak, B.: Energetika u Hrvata: "Strategija razvi


tka", elektrika, jadranski plin i "bijele noći",
Ekonomija god. 5, br. 3, 1999, 353-379


SUMMARY: The article deals with problems in energy production, an important segment
of the economy. In Croatia there are no valid balances of energy supply and consumption,
let alone clear objectives (concept) of its development and strategies for
reaching these objectives. As a consequence, the price of energy products is excessively
high in relation to the purchasing power of the population. The possibilities of renewable
resources are mentioned, and electrical energy is dealt with in more detail.
Uneconomical operation of the electro-energetic system in Croatia, apart from the very
high price of electrical energy, also causes needless environmental pollution. In other
fields of energy production (gas, oil and its derivatives, thermal energy), the situation is
even worse than in the production of electrical energy. As a consequence, the price of oil
derivatives, particularly of gas, is even higher compared to that of electrical energy in
relation to the purchasing power of the population and to the situation in other
European countries. In addition, the environment is unfavourably affected.


170