DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 130     <-- 130 -->        PDF

OBLJETNICE


125 GODINA BRODSKE IMOVNE OPĆINE I ORGANIZIRANOG
ŠUMARSTVA JUGOISTOČNE SLAVONIJE


Prošle 1999. godine kroz dva predavanja održana
članovima HŠD-a ogranaka Zagreb i Vinkovci skromno
smo obilježili 125 godina od osnutka Brodske imovne
općine te organiziranog šumarstva jugoistožne Slavonije.
Starije kolege podsjećamo a mlađe upoznajemo,
da je u Vinkovcima od 30. rujna do 2. listopada
1974. godine svečano obilježena 100. obljetnica. Uz
svečani dio: otvaranje, povijesno-stručni prikaz šumar-
stava jugoistočne Slavonije i kulturno-umjetnički program,
održanje i dvodnevni znanstveno-stručni simpozij
s 30 referata. U povoljnom stručnom i gospodarskom
okruženju, inicijatori i nositelji 100. godišnjice
bili su Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumska
gospodarstva "Hrast" Vinkovci i Slavonski Brod te
HAZU - centar Vinkovci. Kao podloga za predavanja,
predavaču i autoru ovoga prikaza poslužio je upravo
njegov referat od prije 25 godina, Zbornik radova sa
Simpozija i noviji šumsko-gospodarski podaci.


125 godina je dugo razdoblje podložno promjenama,
kako u svakidašnjem životu, tako i u šumi i šumarstvu,
u svijetu i kod nas. Promjene se u šumi na prvi pogled
ne događaju tako brzo kao promjene u društvu, jer
prije 125 godina posađeni žir ili biljka hrasta još uvijek
nije zrelo stablo i tek će za 20-tak godina donijeti puni
prihod, kvalitetnu "slavonsku hrastovinu". No unutarnji
život šume, ulaskom žovjeka u njenu dubinu, cestama,
melioracijama, korištenjem u poljoprivredi umjetnih
gnojiva i insekticida, zagađivanjem zraka, vode i
tla, život naše šume, našeg hrasta i jasena, podliježe sve
bržim promjenama. Stoga su ovakve obljetnice prigoda
da se prisjetimo i zapišemo povijesne događaje naroda,
društva i šume, jer na temelju prošlosti možemo planirati
i budućnost.


Povijest naših šuma i šumarstva ne započinje prije
125 godina, šume su postojale i ranije, o čemu postoje
dokumenti.


Austrougarska monarhija je za obranu od turaka osnovala
Vojnu krajinu, koja je predstavljala vojno
obrambeno područje prema Turskoj, a cilj je bio to pogranično
područje ponovo naseliti, jer gaje dotadašnje
pučanstvo napustilo zbog stalnih turskih napada. Naseljavanjem
je stvarana vojna snaga koja je osiguravala
granicu prema Austrougarskoj i Europi. Teritorijalna
podjela Krajine obavljena je prema vojnim formacijama
- pukovnijama. U tadašnjoj Hrvatskoj i Slavoniji bilo
je 11 pukovnija, od kojih je Brodska bila stacionirana
u Vinkovcima.


Šume na području Sida, Županje, Vinkovaca, Đakova,
SI. Broda i Nove Gradiške bile su pod Vojnom krajinom,
dok su one na području Vukovara, Osijeka, Donjeg
Miholjca i dalje prema sjeverozapadu, bile u vlasništvu
gradova, grofova, crkava i manastira.


Vojni obveznici-graničari cijeli su svoj radno-aktivni
život provodili u službi na granici, gdje su im kao nagradu
za strah, znoj i krv davali i oduzimali zemlju koju
su obrađivali, a mogli su se koristiti i šumom. Šumama
se upravljalo izravno iz Beča preko zapovjednika pukovnije.
Slabljenjem turskog carstva i namjerom Austrougarske
da pripoji Bosnu, prestala je potreba podržavanja
graničnog vojnog režima, pa 1871. godine dolazi do
njegovog ukidanja. Tijekom nekoliko godina likvidaci-
je-razvojačenja Vojne krajine, rješavano je pitanje odnosa
države i krajišnika glede povlastica u šumama.


To je pitanje riješeno zakonom "O ustanovah za od-
kup prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda,
što krajiški stanovnici imaju u državnih šumah, nalazeći
se u Vojnoj Krajini", donesenim 1871. godine, znanim
kao Zakon o segregaciji krajiških šuma. Po njemu
je polovica krajiških šuma prešla u vlasništvo općina i
iz nih su krajišnici trebali namirivati svoje potrebe.
Tako izlučene šume postaju Imovne općine. Zakonom
"O imovnim općinama u hrvatsko-slavonskoj Vojnoj
krajini" iz 1873. godine definiranje njhov status, organizacija
i okvirne smjernice gospodarenja. Imovne općine
su specifičan oblik združene organizacije, one su
(po Marko vicu) najveće seljačke zadruge u Europi
koje okupljaju 150.000 seljačkih domova sa 1,2 mil.
članova. U hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini, na području
11 pukovnija, osnovano je 10 Imovnih općina:
Otočka sa sjedištem u Otočcu, Ogulinska u Ogulinu,
Slunjska u Karlovcu, I Banska u Glini, II Banska u Petrinji,
Križevačka u Bjelovaru, Đurđevačka u Bjelovaru,
Gradiška u Novoj Gradiški, Brodska u Vinkovcima i
Petrovaradinska u Srijemskoj Mitrovici.


Konstituirajuća sjednica zastupstva Brodske imovne
općine (BIO) održana je 8. Studenoga 1873.god., a
javno djelovanje započinje 3. siječnja 1874. godine.
Zakon iz 1881. god. sa tri naputka A, B i C, donosi pobliže
odredbe o uređenju zajedničkog uživanja šuma i
šumskog zemljišta, procjeni i uređivanju šuma, o službovanju
u imovnim općinama. Niže jedinice bile su šumarije
i to: Trnjani, Vinkovci i Babina Greda (kasnije
Cerna). Od Trnjana su kasnije nastale tri šumarije:
Trnjani, Brod i Mikanovci, a od Vinkovaca: Vinkovci,
Otok i Rajevo selo. Kupovinom šuma nastaju nove šu-


248
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 131     <-- 131 -->        PDF

marije Pleternica, Sirač, Slatina i Kamensko. Tako je
kupovinama, Brodska imovna općina udvostručila svoj
šumski posje d na oko 80.000 ha. Provodi se intezivno
gospodarenje, posebice u mladim satojinama a uvodi se
iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji. Temeljena na autonomiji
i kolektivnoj unutrašnjoj upravi, BIO daje svoj
doprinos općem razvoju ovog zaostalog područja nakon
vojno-birokratske tuđinske uprave. On se ogleda u:
potpomaganju privrede, izgradnji komunalnih objekata,
postrojenja za uzgajanje dudovog svilca, osnivanju
voćnih rasadnika (koji su kroz 25 godina besplatno opskrbljivali
kućanstva voćnim sadnicama), gradnji škola i
kulurnih objekata te stipendiranju mladih ljudi željnih
znanja. Putem povoljnih kredita sudjeluje u izgradnji
više kapitalnih objekata u Hrvatskoj i Slavoniji, kao što
su izgradnja: željezničkih pruga Osijek-Našice-N. Kapela
s odvojkom Pleternica-Požega; savskog nasipa
Gunja-Sr. Mitrovica; rekonstrukcija nasipa Gunja-Ko-
baš; izgradnja električnih centralaVinkovci i SI. Brod,
moderne klaonice u Vinkovcima i asvaltiranje ulica.
BIO je sa 70.000 forinti, uz 4% kamate i 2% amortizacije
i 54 polugodišnje rate (27 godina) kreditirala izgradnju
zgrade Hrvatskoga šumarskog društva u Zagrebu
(Dokument o kreditiranju i kreditne knjižice gdje
je uredno evidentirana otplata duga pohranjeni su u
arhivi HŠD-a). Brodska imovna općina prestaje postojati
1945. godine.


Preostala polovica šuma neobuhvaćena BIO ostala
je državi i ona ih 1872/73. organizira kao kao ugarske
državne šumarske ustanove sa tri direkcije šuma: za
Slavoniju sa sjedištem u Vinkovcima, Liku i okolinu u
Sušaku i za ostali dio Hrvatske u Zagrebu. Pod direkcijom
Vinkovci ostaju najvrednije slavonske šume od Li-
povljana do Morovića. Dijelom sredstava njihovog iskorištavanja
grade se željezničke pruge Sisak-Zemun,
Županja-Vinkovci-Osijek-Vrpolje i Vinkovci-Gunja;
cesta Vinkovci-Županja, Županja-Bošnjaci-Podgajci-
Gunja, Bošnjaci-Vrbanja-Drenovci i želj. stanica Spa-
čva - rijeka Spačva, pruge Rijeka -Zagreb te pošumlja-
vanje krša.


1945. godine ove šume se spajaju u jednu cjelinu i
postaju državne. Slijede česte organizacijske promjene.
Od tada proteklo vrijeme, glede šumarstva, možemo
podijeliti u pet razdoblja: 1945. do I960.; 1961. do
1969.; 1970. do 1984.; 1985. do 1990. i 1990. godine do
danas.


Pri Okružnim narodnim odborima 1945. god., osnovani
su Odjeli za šumarstvo s upravnom i nadzornom
funkcijom. Za poslove iskorištavanja šuma osnovana
su zemaljska šumska poduzeća(ZEMŠUPOH). Šumarije
su formirane 1946., a 1947. Glavna direkcija pri
Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva s 8 gospodarstava
(jedno je u Vinkovcima). Gospodarstvo se bavilo
uzgajanjem šuma, iskorištavanjem i pilanskom preradom.
Čuvanje šuma povjereno je šumskoj narodnoj mi


liciji. Krajem 1947. godine osnovana su posebna poduzeća
za iskorištavanjem šuma i manipulacijom (pogonima
na terenu - PODIŠ). Početkom 1949. formirano je
16 šumskih gospodarstava sa šumskim rajonima umjesto
šumarija. Iskorištavanje šuma na ovome području
preuzima Drvna industrija SI. Brod. God. 1950. nestaju
mala šumska gospodarstva i nastaje 9 većih ponovo sa
šumarijama. Ona 1951. prestaju raditi kao privredna
poduzeća i postaju ustanove sa samostalnim finacira-
njem, a čuvanje šuma preuzima osoblje šumarija.
Ustavnim zakonom iz 1953. osnovan je državni sekretarijat
za poslove narodne privrede s upravom za šumarstvo
i lovstvom, koja obavlja izravan nadzor nad
gospodarenjem šumama.


Godine 1954. osnivani su Šumarski inspektorati, a
postojeća gospodarstva se ukidaju.


Za neposredno upravljanje šumama Narodni odbori
kotareva osnivaju šumarije, kao ustanove sa samostalnim
financiranjem. Zadatak šumarije sastoji se u brizi
oko uzgoja i zaštite šuma, a u manjoj mjeri oko istraživanja.


Krajem 1955. godine umjesto inspektorata, kotarski
narodni odbori osnivaju šumarske inspekcije, čija je
dužnost i briga, sprovođenje zakonitosti u šumama.


Odjeli za uređivanje šuma ulaze u sastav Uprave za
šumarstvo i lovstvo NR Hrvatske.


1956. godine osnovano je poduzeće Drvna industrija
"Slavonski hrast" - Vinkovci, koje preuzima iskorištavanje
šuma od Dl Slavonski Brod.


Krajem 1959. godine na temelju Zakona o šumama,
a na političko-teritorijalnim načelima osnivaju se šumsko
privredna područja u Hrvatskoj. Za ta područja ponovno
se formiraju šumska gospodarstva.


Kod nas je formirano šumsko privredno područje
"Spačva" i dodijeljeno na upravljanje Šumskom gospodarstvu
"Spačva" Vinkovci - koje se osniva 1960. godine
i preuzima iskorištavanje šuma.


1960. godine izdvaja se i osniva Šumsko gospodarstvo
Slavonski Brod.


1961. godine Šumsko gospodarstvo "Spačva" integrira
se sa Drvnom industrijom "Slavonski hrast" u novo
poduzeće: Šumsko-poljoprivredno-industrijski kombinat
"Spačva" Vinkovci (ŠPIK "Spačva". Šumarstvo u
tom razdoblju posluje kao djelatnost ili kao Pogon.


To razdoblje obilježava konverzija (krčenje) manje
vrijednih klasičnih šuma te njihovo prevođenje u plantaže
topola (oko 5000 ha plantaža ili kultura brzo-ras-
tućih šuma uglavnom topola). Ovaj veliki zadatak pratila
je i poljoprivreda, jer su topole tražile obradu zemljišta,
pa je u tom smjeru bila orijentirana i mehanizacija.
U šumskoj proizvodnji udomaćuje se motorna pila
i traktor.


U zajedničkom poduzeću ŠPIK "Spačva" veliki
skok u svom razvoju napravila je i drvna industrija.


249
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 132     <-- 132 -->        PDF

3 1. srpnja 1969. godine ŠPIK "Spačva" Vinkovci dijeli
se u više poduzeća, a glavna su dva nova samostalna
poduzeća: Drvno industrijski kombinat "Spačva" Vinkovci
i Šumsko gospodarstvo "Hrast" Vinkovci.


U vremenu od 1. 8. 1969. godine do 31. 12. 1969.
Šumsko gospodarstvo "Hrast" Vinkovci posluje kao samostalno
poduzeće.


Od 1. siječnja 1970. godine Šumsko gospodarstvo
"Hrast" Vinkovci, kao samostalna organizacija udruženog
rada - pravna osoba udružila se u Šumsko privredno
poduzeće "Slavonska šuma" Vinkovci u koji su još
ušla ŠG Osijek, Našice, SI. Brod i Podravska Slatina.


U Vinkovcima je 27. svibnja 1972. godine između
osnovnih organizacija udruženog rada potpisan Samoupravni
sporazum o ponovnom udruživanju u ŠPP
"Slavonska šuma" Vinkovci.


Pri kraju 1973. godine provađajući Ustavne amandmane,
o prijedlogu Novog Ustava, te Zakona o konstituiranju,
radna zajednica na svojim zborovima donijela
je odluku da se Šumsko gospodarstvo "Hrast" Vinkovci
organizira kao radna organizacija sa sljedećim osnovnim
organizacijama udruženog rada: Šumarija Vinkovci,
Vukovar, Županja, Mikanovci, Gunja, Strošinci, Lipovac
Otok, Spačva i Šumarija Cerna, te Transport i
mehanizacija. Usvojen je i Samoupravni sporazum o
udruživanju u složenu organizaciju udruženog rada
ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci.


Mnogo se polagalo na zaostalu njegu mladih šuma.
Devastirani dijelovi šuma konvertirani su u nove kvalitetne
šume.


Nepravilni raspored dobnih razreda u našim šumama,
gdje prevladavaju srednjodobne šume, utječe na
način našeg gospodarenja. U jednom razdoblju našeg
rada (1960-1970) mnogo smo polagali na proširenje
biološke reprodukcije tj. na podizanje brzorastućih šuma
topole i vrbe kako bi iz njihova prirasta dobili glavni
prihod i sirovinu potrebnu našoj drvnoj industriji u vrijeme
kada naše prirodne šume još nisu zrele i ne daju
glavni prihod.


Posebna pozornost posvećena je modernizaciji proizvodnje
uvođenjem suvremene mehanizacije. Možemo
reći da smo u tom pogledu u proteklom razdoblju
imali uspjehe i daje naše šumarstvo odigralo pionirsku
ulogu u zemlji u uvođenju mehanizacije. Danas raspolažemo
sa suvremenom mehanizacijom u našim šumama,
a naši radni ljudi s njom postižu još bolje rezultate.


Ručnu pilu zamijenila je motorna pila, konja-traktor,
kamion i velike ekipaže. Najteži rad utovar isto tako je
mehaniziran i na tim radovima rade dizalice. Radni dnevni
učinak - produktivnost - povećana je nekoliko puta.


Uz suvremenu mehanizaciju vezana je izgradnja
šumskih komunikacija. Iako je izrađeno preko 100 km
cesta otvorenost šuma ne zadovoljava, jer na 1000 ha
šume danas imamo svega oko 3 km cesta, što je ispod
prosjeka Hrvatske, gdje je ta otvorenost oko 6 km


( 1000 ha, dok je ona u Europi oko 10 km šumskih cesta
na 1000 ha šume).


Potrebno je istaći da su od uloženih sredstava oko
90% vlastita sredstva i da šumarstvo teško dolazi do bilo
kakvih kredita za biološke investicije i ceste.


Iako struktura zaposlenih zadovoljava i izvršava zadatke
u proizvodnji, potrebno je još mnogo raditi na
njenom poboljšanju, posebice kod PKV i NK.V radnika.


I životni standard radnika je poboljšan. Radnik je
opremljen svim potrebnim sredstvima higijensko-teh-
ničke zaštite i dobiva topli obrok.


Stambena pitanja radnika uglavnom se rješavaju putem
kredita za individualnu stambenu izgradnju. Napominjemo
da se u ovu svrhu izdvaja 8% sredstava od
brutto OD.


Zdravstveno stanje i starosna struktura radnika vrlo
je nepovoljna. Prosječna starost svih zaposlenih je blizu
45 godina, a teški rad u šumi ostavio je neizbrisive tragove,
te je tako velik broj radnika s umanjenom radnom
sposobnošću.


Rješavano je i pitanje beneficiranog radnog staža za
šumskog radnika sjekača.


Bogatstvo ovog kraja su poljoprivreda i šumarstvo,
te prateće industrije - prehrambena i drvna - i ovi se prirodni
uvjeti moraju iskoristiti.


Šire poslovno povezivanje šumarstva, drvne industrije,
trgovine i drugih sudionika u ovim granama proizvodnje
i prometa neophodno je i treba ga ne samo inicirati
i podržavati, nego i provesti.


Uloga šume bila je velika u prošlosti, a bit će još
veća u budućnosti, u suvremenom društvu gdje prevladava
tehnika i automatizacija, u doba kada suvremeni
čovjek truje i uništava svoju okolinu, a šuma je jedan od
rijetkih bioloških čimbenika koja tu okolinu ponovno
oporavlja i omogućuje mu opstanak.


Drvo kao dio proizvoda ukupnog potencijala šume
bit će samo manji dio koristi od šuma, a ostale opće koristi
šuma mnogo su veće i važnije.


I danas možemo usvojiti mišljenje stručnjaka koji
brinu za budućnost čovjeka a koje glasi: "Čovjek će u
budućnosti moći biti bez drveta (može se naći nadomjestak),
ali bez sume i njene opće koristi čovjek nema
budućnosti i opstanka".


Postojeća organizacija šumarstva iz 1974. godine,
zadržana je do 1985. godine, kada novi Zakon o šumama
ozakonjuje tzv. funkcionalnu organiziranost šumarstva,
"famoznu" OUR-izaciju (organizacije udruženog
rada) i OOUR-izaciju (osnovne organizacije udruženoga
rada). Na vinkovačkom području, kao pravna osoba
osnovan je OUR RO "Slavomska šuma" Vinkovci i
niže jedinice koje nisu bile pravne osobe:


jedna OOUR-a za uzgajanje šuma


četiri OOUR-a za iskorištavanje šuma, sa sjedištima


250
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 133     <-- 133 -->        PDF

u Vinkovcima, Otoku, Županji i Vrbanji
jedna OOUR-a za mehanizaciju i transport, sa sjedištem
u Vinkovcima
jedna OOUR-a za trgovinu i


Radna zajednica zajedničkih službi za cijelu ovu
grupaciju.


Novim Zakonom u šumama donesenim 1990. godine
s primjenom od 1. siječnja 1991. godine, osnovano
je jedinstveno Javno poduzeće "Hrvatske šume" s 15
Uprava šuma, od kojih je jedna Uprava šuma Vinkovci.
Interesantno je usporediti neke podatke iz 1972. godine
i 1998. s kojima raspolažemo.


Šumarije


1972. god.


1998. god.


Šumarije


10


12


(+ Ilok i Strizivojna)


Kadrovi -


VS


35


97


VSS


6


14


SSS


80


255


Organizacija


NSS


65


-


VKV


14


6


KV


258


277


PKV


352


110


NKV


145


56


Ukupno:


955


815


Površina šuma i šum. zemlj.


65.909 ha


70.325 ha


Ukupna drvna zaliha


14,274.000 m!


18,627.073 m!


Tekući god. prirast


447.900 m3


492.372 m3


Propisani etat glavni prihod


221.762 m´-


174.982 nr


Predhodni prihod


94.882 m3


200.403 m3


Ukupni godišnji etat


316.584 m´


375.385 m3


Realizirani etat (neto m)


F-L


19.528 m1


34.936 m3


Pilanski trupe


i


72.566 m3


122.886 nr


TO


58.416 m5


966 nr


Prostorno drvo


49.426 m3


92.762 nr


Ukupno:


207.380 m´


251.580 m3


Uzgojni radovi - pošum. PBR


95 ha


163 ha


proš.


BR


83 ha


64 ha


popunjavanje


107 ha


89 ha


njega" PBR


918 ha


2093 ha


proš.


BR


1213ha


339 ha1972. god.


1998. god.


33.703 ha


25.000 ha


(Kunjevci, Spačva


(Spačva sjever,


Lovstvo


sjever, Spačva jug,


Spačvajug,


Merolino sjever,


Kunjevci), Merolino


Merolinojug)


- drugi korisnici


jelen obični


200 grla (600)


100 grla


jelen lopatar


130 grla (500)


50 grla


srna


90 grla (200)


100 grla


divlja svinja


100 grla (400)


500 grlaosobna


1972. god.


1998. god.


osobna


15


39


kombi


4


14


autobus


1


21


kamion za


Vozila, kom. prijevoz radnika


10


-


traktori


9


22


ekipaže


4


28


zglobni traktori


2+2


8


kamion s prikolicom


3


11


Motorne pile


154


378


Ceste na 1.000 ha šume


2,47 km


oko 8 km251
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 134     <-- 134 -->        PDF

Ostavljamo Vam, da ove brojke komentirate sa svog
gledišta, da u vezi s njima donesete određene zaključke,
a nadamo se da će zaposlenici u šumarstvu, kada tome
dođe vrijeme, dostojno obilježiti 150-tu obljetnicu, kako
to ovakav jubilej i zaslužuje.


U vrijeme proslave našeg jubileja, ne možemo se ne
sjetiti brojnih stručnjaka šumara i ostalih pionira našega
šumarstva koji su nas svojim radom i rezultatima zadužili
i ostavili neizbrisane tragove doprinosa razvoju
šumarstva ovoga kraja ali i preko tih granica. Mnogi su
se isticali radom i izvan struke, na kulturnom, ekonomskom
i drugim poljima svoje djelatnosti. To su:


1. Ante Tomić (1803-1894 g.), pisac prvih stručnih


šumarskih rasprava na našem jeziku, osnivač i
predsjednik Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva;


2. Josip Kozarac (1858-1906 g.), šumar i pisac, du


gogodišnji urednik "Šumarskog lista";


3. Franjo Čordašić (1830-1906 g.), šumar. Nastav


nik uzgoja na šumarskom učilištu u Križevcima.
Izdao je prvi udžbenik o uzgoju šuma na našem
jeziku - "Nauka o sađenju i gajenju šuma";


Ž. Janeš: Plakcta u časl 100. godišnjice šumarstva jugoistočne
Slavonije


4. Đorde Koča (1850-1924 g.), taksator, biolog, ento


molog i zaštitar;


5. Antun Levaković (1885-1955 g.), poznati šumar


ski stručnjak - profesor dendrometrije na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Urednik "Šumarskog
lista" i Cdasnika za šumske pokuse;


6. OskarAgić (1869-1951 g.), šumar, taksator


7. Ivan Srni laj (1894-1957 g.), šumar i dugogodišnji


taksator Brodske imovne općine;


8. Milan C rn a d ak (1884-1970 g.), šumar, taksator;


9. Mato Medvedović (1872-1944 g.), šumar, pisac,


arheolog;


10. Dionizije Š vage lj (-1985 g.), profesor, upravitelj


Centra za zn. rad HAZU - Vinkovci;


11. Ivan Spaić (1919-1987 g.), profesor zaštite šuma


na Šumarskom fakultetu u Zagrebu;


12. Tomislav Lucarić (1915-1990 g.), šumar, tak


sator;


13. Nikola Segedi (1915-1995 g.), šumar, suradnik


Centra za zn. rad HAZU - Vinkovci;


14. Ivo Dekan i ć (1919-1998 g.), profesor uzgajanja


šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi, s onim
divnim stabarjem, spravnim, čistim i visokim, kao daje
saliveno, taj je ne može nikada zaboraviti. Tu se dižu
velebni hrastovi sa sivkastom korom, izrovanom ravnim
brazdama koje teku duž cijelog, dvadeset metara
visokog debla sa snažnom širokom krošnjom, kojano
gaje okrunila kao stasitog junaka. Ponosito se oni redaju
jedan do drugog kao negda kršni vojnici krajiški,
a iz cijele im prikaze čitaš da su orijaši snagom, da prkose
buri i munji, da su najjači i najplemenitiji u svom
carstvu i plemenu...


Gdje je tlo malo vlažnije, tu se podigao viti, svijetli
jasen s bijelom, sitno izvezenom korom, ponešto vijugavog
stabla, komu je na vršiki sjela prozirna krošnja
poput vela na licu krasotice...


Kad god sam prošao tom šumom, svaki put sam
nešto novo vidio, nešto novo naučio; nije ona crna, gluha,
mrtva kakono se izdaleka na obzorju crta i prikazuje,
nego u njoj diše život i svijet izvoran, naravan, gdje
kao nigdje priroda uprav naočigled stvara i ništi, nagađa
i popravlja...


Slavonac ljubi tu svoju hrastovu šumu nadasve.


(Iz "Slavonske šume" od Josipa Kozarca)


Slavko Horvatinović, dipl. ing.


252