DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 125     <-- 125 -->        PDF

U trećem poglavlju opisana je povijest područja
spačvanskih šuma. Navodi se kako je razvoj gradova i
naselja uz rijeku Bosut potrebno djelomično pripisati i
bogatstvu šuma hrasta lužnjaka, a što se poglavito odnosi
na doba Rimskog Carstva kada su šume hrasta lužnjaka
služile stanovnicima kao sklonište, zatim za pašu
i lov te kao izvorište šumskih plodova i drva. Tako su
primjerice inicijali rimske božice lova Dijane nađeni na
ulomku rimskog žrtvenika u Vinkovcima. U srednjem
vijeku malo je pisanih podataka o Spačvi, a više je podataka
poslije osnivanja Vojne krajine 1746. godine.
Autor navodi podatak o 741.907 ha krajinskih šuma koje
besplatno koriste krajišnici za potrebe svojih kućanstava.
Poslije razvojačenja Vojne krajine 1871. godine
Brodska imovna općina sa sjedištem u Vinkovcima dobiva
42.608 ha najvrijednijih hrastovih šuma. Ta imovna
općina dobro je gospodarila svojim šumama unapri-
jedivši poljoprivredu, vodoprivredu i promet te pomogla
i izgradnju šumarskog doma u Zagrebu. Od šumarskih
stručnjaka koji se posebice ističu navodi Antuna
Tomića, književnika i šumara Josipa Kozarca, Miju
Čordašića i Antuna Levakovića.


U poglavlju o nekadašnjim spačvanskim šumama
piše da su bile prašumskog tipa, nepristupačne i neuređene
i sastavljene od hrasta lužnjaka, poljskog jasena i
nizinskog brijesta starosti i 400 godina. Prašumska stabla
imala su promjere preko 100 cm s čistim punodrv-
nim deblima dužine preko 20 m, s 20 do 30 stabala po
jutru.


U 5. poglavlju o današnjim šumama hrasta lužnjaka
u Spačvi autor piše o gospodarenju šumama hrasta lužnjaka,
njihovoj obnovi, prostornom uređenju, drvnoj
zalihi, prirastu i etatu te o šumsko-uzgojnom tretmanu.
U podpoglavlju o gospodarenju šumama autor posvećuje
posebnu pozornost ophodnji hrasta lužnjaka, kojom
je određen cilj gospodarenja. Smatra kako bi u
Spačvi trebalo odrediti i dulje ophodnje od 140 godina i
to u sastojinama hrasta lužnjaka vrlo velike kakvoće,
dobroga zdravstvenoga stanja i posebne biološke i genetičke
vrijednosti. Za takve sastojine predlaže ophodnje
od 1 50 do 180 godina.


U podpoglavlju o obnovi lužnjakovih šuma ukazuje
na teškoće prilikom obnove zbog toga što je u zadnjih


Iz broja 1, siječanj-veljača 2000 dajemo osvrt na
sljedeće priloge:


Aceto P., Pividori M., Siniscalco C: Razvojna
dinamika novoformiranih šumskih zajednica
u planinskom području.


tridesetak godina izostala redovita fruktifikacija, a u
podpoglavlju o prostornom uređenju Spačve autor navodi
"kako ono danas potpuno zadovoljva iako je izvedeno
krajem 19. i početkom 20. stoljeća".


U podpoglavlju o drvnoj zalihi, prirastu i ctatu autor
uspoređuje zbiljsko stanje drvnih zaliha u Spačvi sa
svojim prirasno-prihodnim tablicama za hrast lužnjak
na I. bonitetu u posavskim šumama te ustanovljuje kako
se podaci dobro podudaraju. Upozorava na poremet-
nju prilikom ostvarivanja predviđenog etata zbog propadanja
hrasta lužnjaka, te preporučuje da se najprije
doznače za sječu suha i bolesna stabla. Ustanovio je
kako sveukupni prosječni godišnji prirast ne dosiže
svoj optimalni iznos zbog djelomičnoga sušenja spačvanskih
šuma.


Kod šumsko-uzgojnog tretmana autor govori o intenzitetu
prorijede navodeći pritom Dekanićeva, Mati-
ćeva i svoja iskustva.


U ovom poglavlju autor je posvetio dio teksta drvnoj
industriji "Spačva" iz Vinkovaca, koja je danas sa
svojom pilanom, furnirnicom i finalnim proizvodima
postala jak izvoznik proizvoda iz drva hrasta lužnjaka.


Šesto poglavlje obraduje osobitosti hidrološke uloga
spačvanskih šuma, gdje se ukazuje na golemo značenje
šume u smislu ujednačenja vodnih prilika toga prostora
te značenja površinskih i podzemnih voda za uspijevanje
spačvanskih šuma.


U sedmom poglavlju o Spačvi kao izvorištu stručne
i znasnstvene djelatnosti u šumarstvu, autor je uglavnom
obradio istraživačku djelatnost povezanu uz Centar
HAZU za znanstveni rad u Vinkovcima, te predlaže
kako bi "sadašnja šumarska istraživanja trebalo proširiti
i nadopuniti fundamentalnim istraživanjima iz područja
biologije i fiziologije glavnih šumskih vrsta drveća
s posebnim osvrtom na hrast lužnjak u Spačvi.


U popisu literature navode se 63 rada koji su poslužili
prilikom pisanja knjige, dok se iz biografije autora
ponovno uvjeravamo o zavidno uspješnom životnom
putu akademika Dušana Klepca, koji nam je između
ostaloga, podario i ovu knjigu o Spačvi.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


U ovom prilogu autori obrađuju problematiku vezanu
uz proces razvoja šumske vegetacije na neobrađenim
površinama.


Na području europske zajednice u umjerenim i mediteranskim
zonama neobrađene površine zauzimaju


MONTI E BOSCHI 2


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski okoliš)


243
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 126     <-- 126 -->        PDF

više od 10 milijuna ha i u stalnom su porastu. Na napuštenim
terenima susreću se različiti stadiji razvoja šumske
vegetacije. Posljednih su godina mnoga proučavanja
posvećena ovoj problematici (Gol ley, Cola-
one, Piussi, Pignatti, Ubrizsy, Mondino,
Pai ero i Pey ronel ).


Predmet istraživanja u ovom prilogu je razvoj šumske
vegetacije na napuštenim pašnjacima u području
Castelnuovo Nigra-Canavese (provincija Torino). Proučavana
zona zauzima površinu od 75 ha, nadmorsku
visinu od 1000-1360 m, istočnu ekspoziciju i nagib od
16-37 stupnjeva. Srednja godišnja temperatura iznosi
7,7" C, a prosječne godišnje oborine 1449 mm u 93 kišna
dana. Tu je nekad živjelo 60-ak obitelji koje su se
uglavnom bavile uzgojem stoke, a danas tu žive samo
dvije obitelji. Istraživanjem su ustanovljeni na predmetnoj
površini sljedeći razvojni stadiji:


pašnjaci koji se još koriste: 14,2 ha ili 18,9 %;


napušteni pašnjaci s grmolikom jarebikom (Sorbus


aucuparid) i brezom (Betulapendula):


39,1 ha ili 52,1 %;


mladi brezici: 3,9 ha ili 5,2 %;


zreli brezici: 10,9 ha ili 14,5%;


požarom degradirani brezici: 3,5 ha ili 4,7 %;


mješana šuma bukve i kestena: 0,9 ha ili 1,2 %;


šuma bukve: 1,4 ha ili 1,9%;


umjetno uzgojena kultura ariša: 1,1 ha ili 1,5 %.


Na pašnjačkim površinama dominiraju Nardus stricto
i Potentilla ereeta. Na opožarenim površinama veliki
je udjel Pteridium aquilinum-a (70-80 %).


Važnu funkciju u obnovi vegetacije imaju stara stabla,
koja su postojala i u vrijeme uporabe pašnjaka. Ona
sada imaju ulogu sjemenjaka. Može se zaključiti da su
glavni čimbenici koji utječu na dinamiku razvoja vegetacije
sljedeći:


razdoblje koje je prošlo od prestanka korištenja površina;


blizina i broj stabala sjemenjaka;
- intenzitet i učestalost požara.


Stadiji kroz koji prolazi razvojni tijek vegetacije su:
grmolike formacije breze i jarebike, mladi brezici, zreli
brezici te sastojine bukve s manjim udjelom drugih vrsta
(javor, kesten i dr.).


Cavalli S., Ioale S., Macchia M., Sbragia
M.: Prilog o razmnožavanju česmine raznošenjem
žira pomoću životinja (zoohorija) u obalnoj zoni sjeverozapadne
Toscane.


U pješčanoj obalnoj zoni Toscane vegetacija najprije
učvršćuje pješčane nasipe. To su razne pionirske vrste:
Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia i Arbutus
unedo. Umjetnim putem uneseni su Pinuspinaster i
Pinus pinea. Pored ovih vrsta zapažen je velik udjel
česmine (Ouereus ilex), koja nije unošena umjetnim


putem. Prva stabla koja mogu imati plodove nalaze se
na udaljenosti većoj od 400 m. Sjeme (žir) česmine je
teško od 1-2,5 g, što isključuje mogućnost prenošenja
vjetrom na tu udaljenost. Promatranjem područja ustanovljeno
je intenzivno prenošenje sjemena koja prenosi
sojka (Garrulus glandarius).


Prenošenje sjemena životinjskim putem (zoohorija)
proučavano je niz godina. Od bezkralježnjaka, sitne životinje,
posebice mravi, raznose sjeme od preko 3000
vrsta kritosjemenjača. U prenošenju krupnog sjemena
važnu ulogu imaju mali sisavci (miševi i ostali glo-
davci). Od ptica značajno mjesto zauzimaju Corvidae, i
to posebno sojka kreštalica (Garrulus glandarius) i kreja
lješnikarka (Nucifraga earvocaractes). U promatranom
šumskom kompleksu "Pineta di Levante" površine od
475 ha i dužine od oko 4,5 km paralelno sa linijom mora,
ustanovljena je velika gustoća mladih biljaka česmine.
Prebrojavanjem je utvrđeno 900-14700 biljaka po ha, što
omogućava kompletnu pošumljenost česminom u slučaju
da ne dođe do prizemnog požara.


Pomoću dalekozora promatrane su sojke kako pomoću
nogu stavljaju žir u kljun i prenose ga s istoka na
zapad, odlagajući ga na tlo za buduću prehranu. Nije bilo
moguće ustanoviti kako ga uskladištuju. Letovi sojka
bili su kontinuirani, ali se nije mogao ustanoviti pojedinačni
broj letova. Na mjestu odlaganja pronađeni su ži-
revi u razmacima od 0,2-15 m. Na sjemenkama su se
prepoznavali otisci u obliku slova "V". Dio ovako rasutih
žireva sojke ne pojedu, što omogućava klijanje i razvoj
mladih biljaka.


Autori smatraju ovo pošumljavanje vrlo značajnim i
ekonomski vrijednim, jer bi troškovi pošumljavanja s
oko 2500 sadnica po ha iznosili najmanje 8 mil. lira po
ha (oko 8 mil. DEM).


Maresi G., Ambrosi P., Capretti P.: Napad
Mycosphuerellu laricina (Hartig) Neg. na sastojine
ariša u Trentinu.


U ovom prilogu autori su istraživali pojavu promjene
boje i preranog otpadanja iglica ariša tijekom ljeta
1999. g. u Trentinu. U tom području do tada nije nikada
evidentirana takva pojava. Ovaj napad pojačan je u
mjesecu rujnu, nakon čega je poduzeto istraživanje na
raznim lokacijama, a uzorci su ispitivani u laboratoriju.
Evidentirani su sljedeći podaci:
lokacija (općina, šumski predjel),
vrijeme pojavljivanja simptoma i površina u ha,
intenzitet štete (postotak stabala i postotak obuhvaćene
krošnje),
- položaj šteta na stablima,


podaci o sastojini (uzgojni oblik, učešće ostalih vrsta
i visina napadnutih stabala)
podaci o staništu (oblik, ekspozicija i nadmorska
visina).


244
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Upotrebljavajući razne laboratorijske metode pomoću
mikroskopskog istraživanja oblika konidija, došlo
se do opisa istovjetnog onom kakvog ima Mycospha-
erella laricina, kojega su opisali autori: Hartig,Pat-
t o n i S p e a r.


Napad je raširen na površini od gotovo 500 ha,
uglavnom mješane šume na nadmorskoj visini od oko
1000 m. U literaturi su već prethodno zabilježeni napadi
ove gljive, ali nikada ovakvoga intenziteta. Autori su
zaključili da su intenzitetu napada pogodovale klimatske
prilike tijekom ljeta, koje je bilo izuzetno toplo i
vlažno zbog čestih kiša, tako da M. laricina može biti
indikator nenormalnih meteoroloških prilika.


La M ant i a T., Cu 1 lotta S.,: Postupak za klija-
vost rujevine (Rhus coriuria Lindl.), vrste prikladne
za obnovu mediteranskih degradiranih područja.


Ova se biljka u literaturi često pojavljuje pod nazivom
"sicilijanska rujevina", koja je vrlo zastupljena na
otoku u obliku grma ili manjeg stabla. Pokriva zapadne
dijelove do 1000 m nadmorske visine. Podnosi veliku
sušu, veliku vrućinu, ali i niske temperature do -5° C.
Krajem prošlog stoljeća površine pod rujevinom iznosile
su 28000 ha, što je omogućavalo proizvodnju od
oko 50000 tona lišća, koje se upotrebljavalo za proizvodnju
polifenola, posebice tanina koji se upotrebljavao
u kožarskoj industriji. Kako se danas tanin dobiva
uglavnom sintetskim putem, taje biljka u tom pogledu
izgubila važnost, ali u ozelenjavanju "teških" terena
zauzima značajno mjesto. Stvaranje novih sadnica obavljalo
se pomoću matičnih stabala, od kojih su se odvajali
zakorjenjeni izbojci dužine oko 40 cm i debljine
oko 1 cm. Kako je ovaj način dosta skup, prešlo se na
postupak dobivanja sadnica iz sjemena. Tu se pojavio
problem slabe klijavosti, koja iznosi svega oko 15 %.
Laboratorijskim istraživanjem postignuto je da se nakon
tretiranja kemijskim preparatima (uglavnom sumpornom
kiselinom ), u produljenom roku od 15 h klija-
vost povećala na oko 60 %, što praktički u potpunosti
zadovoljava. Klijanje nakon tretiranja započne već poslije
nekoliko dana i produžuje se za idućih 40 dana.


Primijećeno je da se u slobodnoj prirodi klijavost
sjemena povećava na opožarenim površinama, jer tvrda
opna sjemenke treba biti izložena utjecaju temperature
vatre u prirodi ili sumporne kiseline u laboratoriju.


Povećana klijavost sjemena omagućila je proizvodnju
sadnica po znatno smanjenjim troškovima.


Spine 1 li Raffaele, S p in e 11 i Riccardo: Mehaničko
uređenje kestenovih panjača.


U članku je obrađena uspješnost tehničkih zahvata u
kestenovoj panjači pomoću strojeva "harvester" i "forwarder".


Promatrani stroj je Timberjack 1270B finske proizvodnje.
Težina stroja iznosi 15,9 tona, s motorom Per


kins 1306-8TI turbo, snage 152 kw. Stroj je opskrbljen s
priključnom glavom Timberjack 762C, koja može rezati
deblo promjera do 62 cm ili grane do 43 cm. Glava je
težine 1880 kg s jednim fiksnim i četiri pokretna noža.
Ovaj stroj može obarati stabla i čistiti deblo od grana.
Brzina rada puno ovisi o vještini radnika, kreće se od
13-17 kubika na sat. Produktivnost je mnogo veća kada
se za obaranje stabala upotrebljava motorna pila, koja
stabla reže znatno bliže zemlji. Stroj uspješno obrađuje
granata i zakrivljena stabla na terenima do 38 % nagiba,
što olakšavaju čelične polugusjenice. Učinak se povećava
ako se rade sortimenti u višekratnoj dužini, što pospješuje
odvoz materijala pomoću forvardera. Mnogi poduzetnici
već su nabavili ovakve kombinacije "harves-
ter+forvvarder" i uspješno obavljaju usluge za naručitelje
i u vrlo teškim uvjetima, kao stoje i promatrana kestenova
panjača.


Mulas M., Perinu B., Dias Frarni A. H.:
Obnova biomase i uzgojni zahvati (Myrtus communis
L.).


Mirta (M communis L.) je meditranska biljka iz porodice
Myrtaccae porijeklom iz sjeverne Afrike. Tvori
gotovo čiste sastojine (mirteti), ili ima velik udjel u mje-
šanim formacijama smještenima u ravnici ili do 600-800
m n. v. uzduž obale. Mirta ima veliku mogućnost prilagodbe
na razne pedoklimatske uvjete, pokazujući osjetljivost
na jake vjetrove. Naraste do visine od 3 m u obliku
grma ili vrlo granatog stabalca. Cvjetovi su dvospolni,
oblika ruže, bijeli s prelazom na roza i ljubičasto.
Plodovi su mesnate bobe pretežno jajastog ili okruglastog
oblika, s tamno ljubičastim ovčjem. Boba sadrži
2-20 sjemenki.


Korištenje biljaka je različito, ali uglavnom povezano
sa sadržajem eteričnog ulja, kojega u Ušću ima od
0,1-1,7 %. Radi intenzivnih boja stabljike, osobito u
doba cvjetanja, cijela se biljka smatra ukrasnom. Značajna
je i hranjivost lišća za divlje i domaće životinje. U
Sardiniji je raširena upotreba plodova mirte za proizvodnju
marmelade, slatkiša i likera, te kao začin pri konzerviranju
mesa i salama. Ovako široka uporaba povećala
je potrebu za sve većom biomasom. U zonama
gdje je velika prekrivenost mirtom, proizvodnja biomase
iznosi 13,8 tona lisnatih grančica po hektaru.


Obavljena su istraživanja na pokusnoj plohi sveučilišta
Sassari (Rumaneddo-sjeverozapad Sardinije) na
površini od 4 ha. Pokusi su se obavljali tako da je jedan
dio ostavljen netaknut, dio je posječen golom sječom,
dio na 80 cm visine, a najednom dijelu površine jedna
trećina grana ostala je netaknuta, jedan dio je rezan na
80 cm, a jedan dio na podnožju stabljike.


Učinci raznih načina rezanja očituju se u raznolikosti
proizvodnje u različitim vremenskim intervalima, i
utječu na vrijeme sazrijevanja plodova i ukupnu količinu
biomase. Međutim, sigurno je da su potrebne još


245