DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 125     <-- 125 -->        PDF

U trećem poglavlju opisana je povijest područja
spačvanskih šuma. Navodi se kako je razvoj gradova i
naselja uz rijeku Bosut potrebno djelomično pripisati i
bogatstvu šuma hrasta lužnjaka, a što se poglavito odnosi
na doba Rimskog Carstva kada su šume hrasta lužnjaka
služile stanovnicima kao sklonište, zatim za pašu
i lov te kao izvorište šumskih plodova i drva. Tako su
primjerice inicijali rimske božice lova Dijane nađeni na
ulomku rimskog žrtvenika u Vinkovcima. U srednjem
vijeku malo je pisanih podataka o Spačvi, a više je podataka
poslije osnivanja Vojne krajine 1746. godine.
Autor navodi podatak o 741.907 ha krajinskih šuma koje
besplatno koriste krajišnici za potrebe svojih kućanstava.
Poslije razvojačenja Vojne krajine 1871. godine
Brodska imovna općina sa sjedištem u Vinkovcima dobiva
42.608 ha najvrijednijih hrastovih šuma. Ta imovna
općina dobro je gospodarila svojim šumama unapri-
jedivši poljoprivredu, vodoprivredu i promet te pomogla
i izgradnju šumarskog doma u Zagrebu. Od šumarskih
stručnjaka koji se posebice ističu navodi Antuna
Tomića, književnika i šumara Josipa Kozarca, Miju
Čordašića i Antuna Levakovića.


U poglavlju o nekadašnjim spačvanskim šumama
piše da su bile prašumskog tipa, nepristupačne i neuređene
i sastavljene od hrasta lužnjaka, poljskog jasena i
nizinskog brijesta starosti i 400 godina. Prašumska stabla
imala su promjere preko 100 cm s čistim punodrv-
nim deblima dužine preko 20 m, s 20 do 30 stabala po
jutru.


U 5. poglavlju o današnjim šumama hrasta lužnjaka
u Spačvi autor piše o gospodarenju šumama hrasta lužnjaka,
njihovoj obnovi, prostornom uređenju, drvnoj
zalihi, prirastu i etatu te o šumsko-uzgojnom tretmanu.
U podpoglavlju o gospodarenju šumama autor posvećuje
posebnu pozornost ophodnji hrasta lužnjaka, kojom
je određen cilj gospodarenja. Smatra kako bi u
Spačvi trebalo odrediti i dulje ophodnje od 140 godina i
to u sastojinama hrasta lužnjaka vrlo velike kakvoće,
dobroga zdravstvenoga stanja i posebne biološke i genetičke
vrijednosti. Za takve sastojine predlaže ophodnje
od 1 50 do 180 godina.


U podpoglavlju o obnovi lužnjakovih šuma ukazuje
na teškoće prilikom obnove zbog toga što je u zadnjih


Iz broja 1, siječanj-veljača 2000 dajemo osvrt na
sljedeće priloge:


Aceto P., Pividori M., Siniscalco C: Razvojna
dinamika novoformiranih šumskih zajednica
u planinskom području.


tridesetak godina izostala redovita fruktifikacija, a u
podpoglavlju o prostornom uređenju Spačve autor navodi
"kako ono danas potpuno zadovoljva iako je izvedeno
krajem 19. i početkom 20. stoljeća".


U podpoglavlju o drvnoj zalihi, prirastu i ctatu autor
uspoređuje zbiljsko stanje drvnih zaliha u Spačvi sa
svojim prirasno-prihodnim tablicama za hrast lužnjak
na I. bonitetu u posavskim šumama te ustanovljuje kako
se podaci dobro podudaraju. Upozorava na poremet-
nju prilikom ostvarivanja predviđenog etata zbog propadanja
hrasta lužnjaka, te preporučuje da se najprije
doznače za sječu suha i bolesna stabla. Ustanovio je
kako sveukupni prosječni godišnji prirast ne dosiže
svoj optimalni iznos zbog djelomičnoga sušenja spačvanskih
šuma.


Kod šumsko-uzgojnog tretmana autor govori o intenzitetu
prorijede navodeći pritom Dekanićeva, Mati-
ćeva i svoja iskustva.


U ovom poglavlju autor je posvetio dio teksta drvnoj
industriji "Spačva" iz Vinkovaca, koja je danas sa
svojom pilanom, furnirnicom i finalnim proizvodima
postala jak izvoznik proizvoda iz drva hrasta lužnjaka.


Šesto poglavlje obraduje osobitosti hidrološke uloga
spačvanskih šuma, gdje se ukazuje na golemo značenje
šume u smislu ujednačenja vodnih prilika toga prostora
te značenja površinskih i podzemnih voda za uspijevanje
spačvanskih šuma.


U sedmom poglavlju o Spačvi kao izvorištu stručne
i znasnstvene djelatnosti u šumarstvu, autor je uglavnom
obradio istraživačku djelatnost povezanu uz Centar
HAZU za znanstveni rad u Vinkovcima, te predlaže
kako bi "sadašnja šumarska istraživanja trebalo proširiti
i nadopuniti fundamentalnim istraživanjima iz područja
biologije i fiziologije glavnih šumskih vrsta drveća
s posebnim osvrtom na hrast lužnjak u Spačvi.


U popisu literature navode se 63 rada koji su poslužili
prilikom pisanja knjige, dok se iz biografije autora
ponovno uvjeravamo o zavidno uspješnom životnom
putu akademika Dušana Klepca, koji nam je između
ostaloga, podario i ovu knjigu o Spačvi.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


U ovom prilogu autori obrađuju problematiku vezanu
uz proces razvoja šumske vegetacije na neobrađenim
površinama.


Na području europske zajednice u umjerenim i mediteranskim
zonama neobrađene površine zauzimaju


MONTI E BOSCHI 2


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski okoliš)


243