DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Kao stoje naprijed navedeno, plenarnih izlaganja bilo
je 8, u poljoprivredi 28 izlaganja, u šumarstvu 31
izlaganje, a postera je bilo 5, što znači da su sudjelovala
ukupno 72 autora. Odaziv stručnjaka iz poljoprivrede i
šumarstva bio je velik. Vođene su veoma dinamične
znanstvene i stručne diskusije o iznesenoj problematici.


Zaključci


Za poljoprivredu u prvom redu bilo bi unapređenje
poljoprivredne proizvodnje, osobito povrćarstva, voćarstva,
vinogradarstva te maslinarstva, s posebnim na-


KNJIGE I ČASOPISI


U izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(HAZU) Centra za znanstveni rad Vinkovci tiskana je
knjiga pod naslovom: Najveća cjelovita šuma hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj - Spačva. Autor knjige je
akademik Dušan Klepac, voditelj Centra HAZU za
znanstveni rad Vinkovci i poznati profesor uređivanja
šuma na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Urednici su akademik Dušan Klepac i dr. se. Katica
Corkalo, a recenzenti akademici Mirko Vidako-
vić i Milan M ešt rov. Nakladnika predstavlja akademik
Andrija Kaštelan, pripremu je obavila DE-
NONAd.o.o. Zagreb, a tiskanje KRATIŠ d.o.o. Zagreb.


Knjiga ima 117 stranica B5 formata ilustriranih sa
28 uspjelih fotografija pretežito u boji. Sastoji se od devet
poglavlja s predgovorom akademika Klepca kao
voditelja Centra, te životopisom autora, kazalom osoba
i mjesta te kazalom slikovnih priloga. Poglavlja su:
1. Uvod, 2. Položaj, površina, klima pedološki i fito-
cenološki odnosi u Spačvi, 3. Iz povijesti šumarstva
Slavonije, 4. Nekadašnje spačvanske šume hrasta lužnjaka,
5. Današnje šume hrasta lužnjaka u Spačvi, 6.


glaskom na seoska gospodarstva, zatim optimalno iskorištavanje
poljoprivrednog zemljišta u proizvodnji
zdrave hrane.


U šumarstvu očuvanje šuma i šumskih zemljišta u
svim njihovim prirodnim (uzgojnim) oblicima. Šumarstvo
na kršu mora prepoznati realne mogućnosti svakog
staništa i sastojine te odrediti način i intenzitet uzgojnih
postupaka. Treba težiti povećanju kvalitete staništa,
sastojina i njihovih proizvoda. Da bi se to postiglo
treba odrediti sljedeće: broj biljaka za pošumlja-
vanje; udjel listopadnih vrsta; ulogu postojeće vegetacije
osobito autoktone bjelogorice; uzgojne zahvate u
šikarama i makijama; uzgojne zahvate u panjačama;
uzgojne zahvate s ciljem smanjenja šteta od požara i
biotskih čimbenika (S. Matić).


Što se tiče stoke sitnog zuba, na osnovi dosadašnjih
znanstvenih spoznaja može se zaključiti da su vrijednosti
gubitaka u drvnoj zalihi, lisnoj i travnoj masi veće
od vrijednosti ovaca i koza i u racionalnoj ispaši i brstu
u šumama (V. Topić).


I konačan zaključak je očuvanje svih vrednota krša
uz očuvanje okoliša i biološke raznolikosti toga područja,
jedinstvenog na svijetu po prirodnom bogatstvu i
ljepoti.


Dr. M. Harapin


Hidrološka uloga spačvanskih šuma, 7. Spačva kao izvorište
stručne i znanstvene djelatnosti u šumarstvu,
8. Literatura i 9. engleski sažetak.


U predgovoru autor je naglasio kako je cilj knjige:
"istaknuti i prikazati gospodarsku, ekološku i socijalnu
vrijednost šume Spačve ne samo za područje
Vinkovačko-srijemske Županije nego i za cijelu Republiku
Hrvatsku."


U uvodu autor piše o obilježavanju 30. godišnjice
Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, koji je
osnovan 1969., a s radom je započeo početkom 1970.
godine. Smatra kako je godišnjicu osim s izvještajem
trebalo obilježiti i prigodnim izdanjima pa se odlučio za
temu o šumi Spačvi slavonskom i hrvatskomn biseru,
gdje će osim bogatstva šume opisati i šumarske stručnjake
koji su tu šumu uredili i uzgojili.


U drugom poglavlju autor sažeto opisuje položaj,
površinu, klimu, tlo i šumsku vegetaciju. U opisu površine
naglašava kako Spačva predstavlja jednu petinu
svih lužnjakovih sastojina u Hrvatskoj, a u odnosu na
Europu to je najveća cjelovita lužnjakova šuma.


Akademik Dušan Klepac:


NAJVEĆA CJELOVITA ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA U HRVATSKOJ - SPAČVA


242