DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 118     <-- 118 -->        PDF

nica). Širenjem prema jugoistoku ris je do danas dopro
do rijeke Neretve, a prema sjeveru do rijeke Krivaje i
Zavidovića. Prisuće risa u jugoistočnim planinama
BiH nije utvrđeno.


Slika 3. Tragove riseva bilo je moguće slijediti na novo palom snijegu
u NP Plitvička jezara; u pozadini masiv Pljcševiec s
vrhom Golom Plješevicom (1649 m), na čijim su sjeverozapadnim
obroncima u dolini rijeke Une odstrijeljeni prvi
riscvi u Bosni i Hercegovini.


Foto: A.Frković


Prema pisanom izvješću izvjestitelja, zakonski status
risa u Bosni i Hercegovini vrlo je šarolik. U Zakonu
o lovu BiH iz 1978. risa nema na popisu divljači, stoje i
razumljivo jer ga do tada nije ni bilo. U Republici
Srpskoj u Zakonu o lovu iz 1994. ris je zaštićen, dok je
Zakon o lovstvu Federacije BiH tek u pripremi.
Ovakvo stanje pogoduje (krivo) lovu, pa je "ris u vrlo
nezavidnom položaju i lovi se gdje ga se god pronađe".


Prema do sada prikupljenim podacima u razdoblju
od prve pojave risa (1980.) do zaključno 2000. godine,
u Bosni i Hercegovini ustrijeljeno je ili na druge načine
stečeno 25 riseva, i to na području općine Bihać (Plje-
ševica) 5, Rama (Vran, Raduša) 4, Šipovo (Priluma,
Crni vrh) 3, Glamoč (Staretina, Priluma, Cincar) 3, Ku-
pres (Cučkovine, Jaram-Krljaj) 3, Bosansko Grahovo
(Šator) 2 risa itd.


Uz izuzetak pokušaja napada na tor ovaca na Vlašić
planini kod Travnika, do sada nije registrirana nijedna
šteta od risa na domaćoj stoci.


Zaključak. Kako uopće nije upitno da li je izvorni
balkanski soj euroazijskog risa ugrožen ili nije, daljnja
nastojanja trebaju ići za tim da se iznađu načini i sredstva
kako spasiti ovu životinjsku vrstu. Prema U.
Breiten m o seru program obnove balkanskog risa
(The recovery of the Balkan Lynx Population. BLx)
odvijao bi se u tri faze. U 1. fazi (2000. g.) prišlo bi se
prikupljanju svih relevantnih podataka koji mogu pomoći
boljem sagledavanju stanja, što je dijelom urađeno
na ovom plitvičkom skupu. Drugom fazom
(2001-2002) predviđen je izlazak na teren radi provjere
točnosti do sada prikupljenih podataka i utvrđivanju
novih saznanja, kako bi se konačno 3. fazom (počevši
od 2003. god.), uz uvjet da sve to ima nade za uspjeh,
prišlo samoj akciji spašavanja i obnove balkanskog risa
(stabiliziranju postojeće populacije s mogućnošću prirodnog
proširenja na područja koja je nekoć stanio).


Alojzije Frković


IZVJEŠĆE SA ŠESTOG SASTANKA EUFORGEN Populus nigra MREŽNOG PLANA
AVIGNON, FRANCUSKA, od 6 do 9. veljače 2000. godine


Na šestom sastanku EUFORGEN Populus nigra
mrežnog plana sudjelovali su sudionici i predstavnici iz
17 zemalja. Sastanak je otvorio predsjednik Sven de
Vri e s, izvjestivši o dosadašnjem radu na očuvanju europske
crne topole i njezinih prirodnih sastojina u Europi.
U sklopu nacionalnih izvješća referirano je o radovima
na "in situ" i "ex situ" konzervaciji crne i bijele topole,
te ritskih šuma, a koji su provedeni tijekom razdoblja
od zadnjeg zasijedanja u Kijevu, održanog u svib


nju 1999. godine. Predstavnici dviju novih članica
(Malta i Švicarska), održali su uvodna izlaganja o stanju
očuvanja europske crne i bijele topole u njihovim
zemljama.


U ime domaćina gosp. M. Bariteau (INRA) pozdravio
je sudionike i upoznao ih sa istraživačkim radovima
u odjelu Unité de Recherches Forestieres Mcditear-
ranees u Avignonu, a koji su vezani za očuvanje geno-
fonda pojedinih vrsta šumskog drveća. Koordinator


236
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Jozef Turok (IPGRI, Italija), izvijestio je sudionike o
primjeni druge faze rada EUFORGEN mrežnih planova.


Slika 2. Očuvanje crne topole u rezervatu prirode uz rijeku Drome
(Francuska)


Tijekom posjete rezervatu prirode uz rijeku Drome,
(Reserve Naturelle des Ramieres de la Drome), održan
je i zajednički tehnički seminar sa sudionicima europskog
projekta o očuvanju crne topole i ritskih šuma pod
nazivom EUROPOP (www.ibn.dlo.nl/europop). Izlaganja
su se odnosila na veze između hidroloških uvjeta,
rasta i genetske varijabilnosti crnih topola, implementacije
pri obnovi poplavnih šuma, kao i na utjecaje dinamike
rijeka i teksture tla na seksualnu/vegetativnu
reprodukciju crne topole. Istraživanja su provedena u
Velikoj Britaniji, a izlagači su bili N. Barsoum i
F. Hughes sa Sveučilišta u Cambridgu. Gosp. J. M.
F at on, voditelj rezervata prirode i F. Lefevre (IN-
RA) upoznali su nas s radovima obnove ritskih šuma na
staništima uz rijeku Drome, kao i sa genetskim istraživanjima
u sklopu projekta na "in situ" konzervaciji sas-
tojina crne topole u Francuskoj.


Slika 1. Dio sudionika na pokusnoj plohi europske crne topole uz
rijeku Drome


U vremenu od zadnjeg sastanka učinjen je veliki
napredak u nadopuni datoteke s klonovima crne topole
koji se nalaze u arhivima pojedinih zemalja sudionika
P. nigra mrežnog plana, a od sada su dostupni i na Web
stranicama. U klonskim arhivima ukupno se nalazi
registrirano 2789 klonova iz 29 zemalja. Također je na
Internetu moguće pretraživanje prikupljene bibliografije
znanstvenih i stručnih radova koji su vezani za
područje istraživanja europskih topola i ritskih šuma
(www.cgiar.org/ipgri/euforgen).


Do kraja godine predviđena je izrada tehničkog bu-
letina o "in situ" konzervaciji crne topole u ritskim ekosustavima,
uz korištenje dosadašnjih spoznaja i rezultata
iz radova istraživača ovog mrežnog plana, a
namijenjenog uzgajivačima i uredivačima šuma.


Izrađen je photo-CD s ukupno 134 selekcionirane
fotografije, koje obuhvaćaju sve aspekte opisa vrste,
njezinog današnjeg statusa te očuvanja genofonda europske
crne topole i ritskih šuma. Originalna kopija dostupna
je svim zainteresiranima, a fotografije se mogu
slobodno koristiti u izdavaštvu, kao i kod promicanja
svijesti u javnosti o važnosti genetskih potencijala
šumskog drveća i očuvanja rijetkih ekosustava.


Usvojena je također i standardizirana opisna lista,
koja će služiti za inventarizaciju sastojina crne topole, a
izradila ju je N.Alba (Španjolska). L. Victto (Italija)
izvijestio je o stanju bazne kolekcije europske crne
topole reproducirane u Institutu Casale Monferrato, a
koja uključuje po dva klona iz svake zemlje predstavnice.
Biološki materijal iz ove kolekcije koristi se za
različita genetska istraživanja (DNK analize, isoenzi-
mi) u drugim europskim institucijama. Sudionici su također
upozorili na važnost prisutnog biodiverziteta u
prirodnim sastojinama crne topole, te bi se i ovaj dio
uključio pri izradi tehničkog buletina.


Budući je ovaj mrežni plan proširen i na bijelu topolu
(Populus alba), suradnja na aktivnostima očuvanja
ove vrste razvijena je do sada u Španjolskoj i Italiji, te
je predviđeno osnivanje baze podataka za sve zemlje
sudionice. Ukazano je na važnost korištenja učinkovitih
tehnika reprodukcije bijele topole, kao i izrade identifikacijske
liste s karakterističnim svojstvima za vrste
P. tremula, P. alba i P. x canescens. Također će se osnovati
bazna kolekcija za bijelu topolu, koja bi poslužila
za istraživanja genetskog diverziteta ove vrste na području
Europe.


Za sljedeći sastanak EUFORGEN P. nigra
mrežnog plana odlučeno je da će se održati u Hrvatskoj
u drugoj polovici 2001. godine.


Doc. dr. se. Davorin Kajba


237