DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 114     <-- 114 -->        PDF

drvni prirast, trajnu prirodnu regeneraciju, i koje zadovoljava
ne samo ekonomske nego i ekološke i socijalne
momente. Imajući pred očima novu situaciju i nova
shvaćanja o ekološkoj ulozi šuma, bilo je sasvim prirodno
da se šumskogospodarske osnove izrađuju u duhu
Novoga sistema, koji je tada u Hrvatskoj bio službeno
priznat. U tom smislu počinje uređivanje šuma u Nacionalnom
parku Plitvička jezera 1975., koje je dovršeno
1982. godine. Sastavljene su 4 šumskogospodarske osnove,
za šume u površini od 15.301 ha u društvenom i
96,18 ha u privatnom vlasništvu.


Prema tim osnovama šume u Nacionalnom parku
Plitvička jezera najvećim su dijelom bukove šume
(Fagetum illyricum Horv.) na nadmorskoj visini od
700-900 m. Iznad njih rastu mješovite šume bukve i
jele (Abieti-Fagetutn illyricum Horv.), a na nadmorskoj
visini ispod 700 m (550-700 m) nalaze se šume kitnjaka
i običnoga graba (Querco-Carpinetum illyricum
Horv.). Bukva je najraširenija vrsta drveća (73 %), zatim
dolazi jela (22 %), smreka (5 %) i tek su ponešto zastupljene
ostale vrste drveća (crni grab, crni bor itd.).


Uređivanje šuma obavio je Institut za šumarska istraživanja
u Jastrebarskom pod vodstvom dr. D. Cestara,
uz suradnju većega broja šumarskih stručnjaka iz
Instituta i iz Nacionalnoga parka Plitvička jezera. Koordinator
i predsjednik komisije koja je ispitivala spomenuto
uređivanje šuma, bio je D. Klepac. Podaci o
tome objavljeni su u publikaciji Šumarskoga instituta,
Jastrebarsko (Radovi, Zagreb, 1984., str. 1 -249).


Zbog Domovinskog rata, šumarske i ostale aktivnosti
na Plitvicama djelomično prestaju, iako se skrbi i
brine o njihovu opstanku i uređenju za cijelo vrijeme
Domovinskoga rata. U tom smislu je u Hrvatskoj akademiji
1994. godine održan Znanstveni skup u povodu
45. godišnjice proglašenja Plitvica nacionalnim parkom
i 15. godišnjice prisutnosti Plitvičkih jezera na listi
Svjetske prirodne baštine. O tome je 1994. godine izdana
publikacija s referatima. Između mnogih referata
objelodanjen je i moj rukopis Ekološko uređivanje šuma
u Nacionalnom parku Plitvička jezera na strani
69-80, Zagreb, 1994.


Danas, eto, nakon 5 godina, opet ću s vašim dopuštenjem
pokušati nešto reći o tome u čemu se sastoji
ekološko uređivanje šuma u N.P. Plitvička jezera.


Šuma je živi organizam u kojemu se njezine individue
stalno rađaju, žive i umiru, pa se taj organizam mo-


Baker, B. St.: ( 1960) Green Glory, London 1948, Proceedings
Fifth World Forestry Congress, Seattle.


Božicević, S.: (1998) Plitvička jezera, Zagreb,
str. 101.


Bralić, I.: Nacionalni parkovi Hrvatske, Školska
knjiga, Zagreb.


Cestar, D., Hren , V., Ko vače vi ć , Z., M art ino-


že sam obnoviti ako se njime pravilno postupa. Zato ka-
: žemo daje šuma obnovljiv šumski resurs. Ali u svom
i razvoju prirodna šuma prolazi kroz različite faze koje


mogu biti blizu, ali i daleko od uravnoteženoga stanja,
i Šumarske intervencije idu za tim da se uravnoteženo
) stanje postigne uz pomoć šumarske znanosti. A kad se


ono postigne, treba osigurati potrajnost i biološku otpor-
) nost šumskoga ekosustava, da fiziološki ne oslabi i ne


oboli. Dakako, da će biti tu i tamo slučajeva gdje će trc-
i bati tek uspostaviti uravnotežen šumski ekosustav, pri


čemu valja uzeti u obzir samo autoktone vrste drveća.


1 Svakako preporučujem da intervencije u šumi budu


; vrlo oprezne, ali česte i pravovremene.


Sve u svemu, šumarske intervencije trebalo bi us-
1 mjeriti u smjeru postignuća ovih ciljeva:


- zaštiti tlo od erozije;


, održavati bilancu vodnoga režima i sačuvati te


meljni fenomen stvaranja žive sedre;


omogućiti trajnu prirodnu obnovu šuma;


omogućiti znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazov-
nu i rekreacijsku namjenu šuma i cjelokupnoga nacionalnoga
parka;


sačuvati prirodni izgled krajolika;


osigurati život rijetkim vrstama biljnoga i životinjs-
, koga svijeta.


Da bi se postignuli spomenuti ciljevi, treba sastaviti


poseban Naputak o šumsko-uzgojnome tretmanu na


Plitvicama i prema njemu izraditi šumsko-gospodarsku


osnovu za prošireni dio šume N.P. Plitvička jezera u po-


: vršini od oko 8.000 ha.


Smisao ekološkoga uređivanja šuma u Nacional-
i nom parku Plitvička jezera je rezultat dugotrajnoga razvoja
šumarstva na tom području, gdje se tijekom vremena
mogu dobro razabrati ove evolucijske etape:


neuredne preborne sječe do 1937. godine;


regulirane preborne sječe u vremenu od 1937. do
1961. godine, kada se u šumi poslije sječe morala
ostavljati minimalna drvna masa na panju;


preborno gospodarenje poslije 1961. godine, kad
se nastojala u šumi postignuti optimalna drvna zaliha
na panju;


i konačno ekološko uređivanje šuma, koje danas
preporučamo.


vić, J., Pel cer, Z.: (1974) Ekološko gospodarski
tipovi šuma u Nacionalnom parku Plitvička
jezera, Plitvička jezera - Čovjek i priroda, str.
61-66, Plitvička jezera.
Cestar, D.: (1983) Prirodni šumski rezervat "Čorko-
va uvala - Cudinka", Šumarski institut, Jastrebarsko.


LITERATURA


232