DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Prof. dr. Franc B i z j a k :


"REINŽENIRING IN RAZVOJ PODJETJA", EDUCA 1997.,


(Nova Gorica, 126 str., naklada 500 primjeraka, tisak: Grafika Soča 1997.)


Prof. dr. sc, dipl. oec. Franc B izj ak redovitije profesor
na dva odjela Biotehniške fakultete u Ljubljani.
Prije dolaska na sveučilište, 25 godina radio je u industriji
Slovenije i u inozemstvu. Obavljao je odgovorne
poslove na području ekonomike i organizacije poslovanja,
te na brojnim projektima. Velika tehnička i ekonomska
naobrazba, znanje stranih jezika i veliko iskustvo,
polučili su velik uspjeh na području znanstvenih istraživanja.
Objavio je desetak knjiga i velik broj znanstvenih
radova i u domovini i u inozemstvu. Zapaženi su
njegovi radovi tiskani u vodećim stručnim časopisima u
SR Njemačkoj (i drugdje), koje je stručna javnost izvrsno
prihvatila. Velik doprinos suvremenom obrazovanju
iz područja novih pravaca u primijenjenoj mikro-
ekonomici učinio je prof. dr. sc. Franc Bizjak, kao jedan
od osnivača studija gospodarskog inženjerstva pri Fakultetu
za znanost o okolišu u Novoj Gorici, studiju koji
ima još neshvaćene perspektive u našem sve napučeni-
jem svijetu. Samo malen broj zemalja, onih najrazvijenijih,
imaju takav studij. Govoriti o velikom značenju
ovakvog studija za šumarsku i drvarsku struku gotovo
daje izlišno. Prof. dr. F. Bizjak će i zbog svog zalaganja
za uvođenje ovog studija u Sloveniju sasvim sigurno ući
u anale znanstveno-edukativne djelatnosti Slovenije.


Autor je brojnih znanstveno-stručnih knjiga i udžbenika
iz područja ekonomike. Prof. dr. Franc Bizjak
nagradio nas je jednim djelom, koje će u stručnoj literaturi
u njegovoj domovini, a nadam se i u susjednim
zemljama kao što je Hrvatska, ostati dugo vremena
neophodnim inventarom priručnih polica i radnih stolova
inženjera i ekonomista koji se bave organizacijom
i praćenjem proizvodnje, unapređenjem proizvodnje i
minimizacijom troškova. U području mikroekonomike,
on sve bolje, obuhvatnije i suvremenije piše knjige o
problemima aplicirane teorije troškova, ne ostavljajući
pritom ni makroekonomski aspekt prerade drva da stoji
negdje u zraku, već ga svrsishodno i znalački stavlja na
pravo mjesto aktualnih općih gospodarskih kretanja.


Bitak reinženjeringa autor nam vrlo jezgrovito objašnjava
na str. 31 >, iznoseći daje to neprekidno usmjeravanje
proizvodne organizacije od strukture k procesu,
od podjele posla ka integraciji rada, od pojedinačnih
operacijskih slojeva ka strukturalnim podorganizacij-
skim slojevima i konačno od linijske proizvodnje ka
timskom radu. Proizvodni proces sastoji se od proizvodnje
od procesa i obrađivanih materija datih veličina,
po obliku, kakvoći i tehničkim osobinama determiniranih
egzogenim čimbenicima (tržište, raspoloživa kupovna
moć, ukusi, veličina tržišta i tržišnih segmenata
itd., tj. onoga što bismo mogli reći daje određeno mar-


keting-mix-om datoj u jednoj proizvodnoj strukturi).
Reinženjering ili restruktuiranje procesa proizvodnje,
neprekidna je optimizacija utrošaka svih
materijalnih i kapitalnih inputa kompliciranim postupcima
u takvom proizvodnom procesu.


U 3. poglavlju autor nam ovakav kompliciran postupak
prikazuje kako on funkcionira u praksi. Unatoč nekim
datim čimbenicima proizvodnje, koji se čine fiksnim,
autor nam prikazuje kako je moguće i njih u određenim
rasponima prihvatiti u fluidu i kako je za svaki
proizvod, jedan ili veći broj sličnih, moguće smišljenim
zahvatima dovoditi do točaka u kojima se poboljšava
ekonomija obujma (economy of scale), koju glede broja
proizvoda i udjela fiksnih i varijabilnih troškova u
njegovoj proizvodnji možemo smišljenim djelovanjem
mijenjati ka željenom optimumu. Postoje optimum dostignut,
bitak reinženjeringa upravo je u tome da se i
dostignuti optimum može opet, shodnim zahvatima i
promjena, pretvoriti tek u neko od rješenja u bezbroju
drugih, gdje opet treba biti zadaćom optimizacija. 1 tako
to ide i mora teći, ako se poduzeće želi održati na tržištu
i tržišnoj utakmici.


Knjiga prof. dr. Franca Bizjaka: REINŽENIRING
IN RAZVOJ podjetja podijeljena je u sljedeća poglavlja:


Predgovor


(1) Težnje v razvoju podjetja


(2) Reinženiring kotpogoj razvoju


(3) Reinženiring v praksi


(4) Projekti v reinženiringu podjetja


Citirani izvori obuhvaćaju 19 naslova iz slovenskog,
hrvatskog, srpskog, engleskog i njemačkog govornog
područja.


U predgovoru je autor prikazao kako dolazi do toga
da se latio pisanja ove knjige i o svojim nadama, da će
predmet kojeg obrađuje i način kako to čini, biti prihvaćen
u njegovoj domovini, barem onako kako je to slučaj
u industrijski razvijenim zemljama.


U prvom poglavlju prikazana su i elaborirana mi-
krockonomska načela i problemi minimiziranja troškova
inputa u mogućim kombinacijama čimbenika koji na
optimizaciju utječu, a to je kapitalna struktura za različite
proizvode, veličine proizvodnje, ostalih čimbenika,
posebice vrste proizvoda (trajni potrošni, investicijski
ili proizvod jednokratne upotrebe, zatim proizvod
tipa kao naprijed, ali svrstan prema tome da lije inferioran,
luksuzan ili je nužnošću, već prema veličini koeficijenta
tražnje u odnosu na disponibilan realan prihod
potrošača).


88