DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 88     <-- 88 -->        PDF

svjetskog rata status ograđene površine bio je nedefiniran,
jer je ograda bila znatnije oštećena, kasnije skinuta
a uzgajalište je nestalo.


Nova povijest ograđenog uzgajališta počinje s godinom
1972., kada je započeta izgradnja uzgajališta za
uzgoj bijelih jelena.


Pretpostavlja se daje prvobitno prirodno stanište bijelih
jelena teritorija nekadašnje Perzije, odakle je divljač
u Češku dopremljena oko 1780. god. Prema povijesnim
dokumentima smatra se daje sustavno mjesto bijelih
jelena u podvrsti Cervus elaphus Maral.


Nakon uvoza ove divljači u Češku, preuzelo ju je
nekoliko poznatih plemićkih obitelji. U uzgoju navedene
vrste nisu imali posebnog uspjeha. Posljednjih 10
grla darovao je hlumecki grof Kinsky grofu Ma-
tyaši Thun Hohensteino vi u Žchušice. Ovdje je
stanište odgovaralo divljači.


Ova vrsta jelena odlikuje se bijelim pigmentom
kože i plave ili smeđe rožnjače oka.


Kako ih je nakon Drugog svjetskog rata ostalo svega
28 grla, kod njih su se javili degenerativni procesi zbog
križanja u bliskom srodstvu. Zbog toga je osnovana još
jedna uzgojna linija i određen novi lokalitet za uzgaja


nje. Tako je izabran lokalitet Haj kod Zleba. Prva divljač
ovamo je dovezena 1973. godine.


Ograđeno uzgajalište je veličine 120 ha, nalazi se na
prosječnoj nadmorskoj visini od 270 m, kod utoka rijeke
Hostačovka u rijeku Doubrava. Blaga klima, razvedena
konfiguracija terena i povoljan odnos vrsta drveća
u mješovitim šumskim sastojinama,
predstavljaju dobre uvjete za uzgoj
zdrave populacije jelena. Najveća
površina, 94 ha obrasla je sastojinama
hrasta, graba i drugih bjelogori-
ca, a od crnogorice najzastupljenija
je smreka i obični bor. Ograđeni
prostor podijeljen je na 7 posebnih
prostora koji služe za odvajanje divljači
u vrijeme rike.


Uzgoj jelena je od tada dobro napredovao,
a godine 1995. u matičnom
je stadu u proljeće bilo 118 grla.
Tada je odlučeno da se osnuje iduća
uzgojna linija. Izabran je lokalitet
Kopidlno, gdje je prevezeno 30 grla,
a 1997-98. još 60 grla. U Žlebama se
danas nalazi 45 grla. Uzgajalištem
nas je proveo Ing. Zdenek N e v o 1 e.


Jedan od objekata uzgajališta u
Žlebama, koje je pod upravom Šuma Češke republike
s.p., Šumarije Ronov nad Doubravou, uređena je površina
za prezentaciju bijelih jelena, vježbi i lova pomoću
sokolova. Ova prezentacija i edukacija obavlja se u ljetnim
mjesecima, a posjećuje ju velik broj posjetitelja,
uglavnom djece s roditeljima. Dnevno je bilo i do 200
posjetitelja. Ova aktivnost odlično prezentira poduzeće.
Posjetitelji u lijepom ambijentu dobiju zanimljive
informacije i imaju blizak kontakt s prirodom. Ovoga
ljeta prezentacije će se nastaviti, a predviđeno je i
poboljšanje i proširenje ovih aktivnosti.


(Časopis "LESU ZDAR", br. 3/99, Lesy Češke re-
publiky s.p., Hradec Kralove, autor Jiri Junek, Pred
novou sezonou ve Žlebech)


Priredio: mr. se. O. Lovas


Prof. dr. Franc B i z j a k :


"TEHNIŠKA PRIPRAVA IN PRENOVA PROIZVODNJE´


Čast mije da mogu prikazati knjigu prof. dr. Franca
Bi zjaka: "TEHNIČKA PRIPRAVA IN PRENOVA
PROIZVODNJE", Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddclek za lesarstvo, 1997., Ljubljana.


Prof dr Franc B i zj a k autor je brojnih znanstveno-
stručnih knjiga i udžbenika iz područja ekonomike, i to
dijela gospodarskog planiranja u proizvodnji i preradi
drva. S velikim iskustvom iz proizvodnje, zatim očigle-


86
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 89     <-- 89 -->        PDF

dnim pedagoškim talentom, uz ogromno znanje, koje
zahvaljuje i poznavanju nekoliko svjetskih jezika, čime
mu je neposredno otvoren pristup u najsuvremenija dostignuća
u području mikroekonomike, on sve bolje,
obuhvatnije i suvremenije piše knjige o problemima
aplicirane teorije troškova, primijenjene posebice na
preradu drveta. On pri tomu ne ostavlja makroekonom-
ski aspekt prerade drva da stoji negdje u zraku, već ga
svrsishodno i znalački stavlja na pravo mjesto aktualnih
općih gospodarskih kretanja. Netom smo pročitali
njegovu zadnju knjigu, kada eto dolazi nova, u kojoj
unosi nove nemire, nove podsticaje, traži nove putove,
nova poboljšanja. Isto kao što sebe usavršava i neprekidno
nadopunjuje, tako i nama, njegovim čitateljima, ne
ostavlja ni trenutak da se opustimo. G. prof. dr. Bizjak
problemima planiranja proizvodnje prilazi na jedini
moguć način: istraživati kako, kada i gdje ima prostora
za poboljšanje?


Obujam i struktura knjige


Knjiga-rukopis "TEHNIŠKA PRIPRAVA IN
PRENOVA PROIZVODNJE" ima ukupan obujam 146
stranica i podijeljena je u pet poglavlja, plus izvori.


Ta su poglavlja sljedeća:


1. Organizacija tehnološke priprave proizvodnje (str.
1-10)


2. Naloge tehnološke priprave proizvodnje (str. 11-70)


3. Kalkulacija stroškov (str. 71 -76)


4. Tehnološke poslovne odločitve (str. 77-91 )


5. Prenova ali reinženering proizvodnje (str. 92-143)


6. Viri (str. 144-146)


U knjizi su date brojne slike i tablice kojima je tekst
na lijep i ilustrativan način približen čitatelju. Slike su
jednostavne, modelskog tipa, usredotočene na prikaz
onoga što je za model bitno, ostavljajući po strani nebitne
ostale detalje. Tablicama, numeričkim i tekstualnim,
autor nastoji, a to mu i uspijeva, da s najmanjim
mogućim brojem ulaza prikaže problem o kojem govori.
Autor vrlo dobro prikazuje slojevitost u razinama
u tehničkoj pripremi i reviziji rada kroz nekoliko tablica,
koje čitatelju daju vrlo dobar uvid u postupnost i
poziciju problema koje valja rješavati. Još jedna vrlina
ove knjige je u tom stoje autor u fusnotama citirao korištene
izvore, ne koristeći fusnote za dopunske rasprave,
čime se odvodi pažnja čitatelja od glavnog teksta.


Kao i u svojim ranijim knjigama, autor logičnim slijedom
u prikazivanju materije ide od poznatoga nepoznatom,
od jednostavnog sastavljenomu. To knjizi daje
posebnu vrijednost, jer čitajući ju i laik, o problemu
pripreme rada zna mnogo i potrebna mu je samo vježba
i iskustvo, da i sam počne postupno rješavati zadaće iz
pripreme rada. Osim te pedagoške vrijednosti, obujam i


slijed izlaganja podijeljeni su tako, daje gotovo matematičkom
preciznošću svakomu od poglavlja posvećeno
onoliko prostora, kolika je važnost svakoga od poglavlja.


Knjigu je napisao iskusan ekonomist s odličnim
obrazovanjem i poznavanjem općih načela ekonomskih
znanosti i specifičnosti materije mikroekonomike
koju obraduje, a to je priprema rada usredotočena na
dinamičku minimizaciju utrošaka, s potrebom njihove
stalne revizije. Autor ne zaboravlja isticati, daje solidna
priprema rada i dinamička kontrola samo jedan od
preduvjeta opstanka na tržištu, posebice onom slobodne
konkurencije. On polazi sa stajališta daje priprema
svrsishodna tek postoje predmet proizvodnje oblikovan
estetski i tehnički, glede upotrebljivosti, te ako za
nj postoji u postojećoj i novoj tražnji prihvatljiv tržišni
segment, koji može, uz dobru pripremu i stalnu reviziju
utrošaka, zadovoljiti osnovne zahtjeve za pokretanje i
održavanje proizvodnje na prihvaćenoj razini.


Bezbroj je primjera u knjizi koji potvrđuju ovu ocjenu.
Na ležeran način se npr. govori o Poke-Yoke napravama
za izbjegavanje nesvjesnih grešaka radnika (str.
120), ili o povezanosti elemenata u sustavu (str 127), o
uvođenju jeftine automatizacije i poboljšanje kvalifikacije
radi povećanja fleksibilnosti (str. 115), ili pak vrlo
ilustrativan prikaz oblika tehnoloških procesa (str.
33) uz još bezbroj drugih primjera vrijednih spomena.


Za mene koji ne vladam slovenskim jezikom kako
bih želio, čitanje ove knjige dovelo me do zaključka, da
sam zaboravio čitajući ju daje napisana za mene stranim
jezikom. Mislim daje to najbolji dokaz daje knjiga
izuzetno zanimljiva, daje pisana razumljivim stilom,
kratkim staccato rečenicama, i daje materiju koja se izlaže
pisao znalac. Samo onaj koji poznaje materiju u
svim pojedinostima, može pisati da čitatelj razumije o
čemu je riječ i da može aplicirati poruke iz pročitanoga
teksta, a to je upravo slučaj s knjigom prof. dr. Franca
Bizjaka.


Ova knjiga ispunjava sve standarde, znanstvene i
stručne, za unapređenje proizvodnje, posebice u preradi
drva, iako je ona bez ikakvih ograničenja upotrebljiva
u svim strukama. Izdavaču bih mogao predložiti da
pokuša ovu vrijednu knjigu ovakvu kakva je, na
slovenskom, ponuditi Hrvatskoj, gdje se za njom upravo
bolno osjeća potreba.


Prof dr. Rudolf Sabadi,
dipl. ing. šum., dipl. oec.


87