DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 87     <-- 87 -->        PDF

potpomaganje zaštite genofonda rijetkih i ugroženih
vrsta divljači u određenim površinama i u prirodnim
uvjetima,


- omogućavanje uspjeha u lovu lovačkim organizacijama
u samostalnim lovnim revirima,
upoznavanje javnosti s mogućnostima i načinima
uzgajanja divljači na tradicijski način i današnjim
razvojem uzgoja u ograđenim prostorima i fazaneri-
jama.


Dalje su opisane metode kako to postići.


10. Edukacija javnosti (51-54 str.)


Javno mnijenje nije naklonjeno šumarstvu. Potvrđuju
nam to i sociološka istraživanja, Silva Regina
(1995), INRA, LF Praha (1997), anketa TV PULS 1997
i vijesti u medijima.


Građani traže slobodan ulazak u šumu i žele skupljati
šumske plodove. Žele da šuma bude "u redu",
prema njihovom shvaćanju šume, da im omogućava
ugodan boravak i rekreaciju. Žele biti upozoravani na
opasnosti od krpelja, bijesnih lisica, vukova i si. Za Božić
žele božično drvce iz šume, a svijest o plantažama
božičnih drvaca još nije raširena.


Zbog toga je potrebno građane informirati o službama
koje osiguravaju LCR kroz javne fukcije šuma, a
gospodare sa šumom tako da donose građanima sve koristi
koji se financijski ne mogu izraziti.


Mjere za navedenu edukaciju provode se putem:
demonstracijskih objekata koji služe uglavnom za
posjet stručnim delegacijama, koje posjeduju šumarsko
znanje. Prošle godine je uređeno 7 takvih
objekata, za koje su pripremljeni podaci o povijesti
objekata o potrebnim stručnim informacijama, a izrađene
su i specijalne karte za njih. Bit će pripremljeno
više takvih objekata u svim kategorijama,
pripremljeni pisani materijali o temeljnim informacijama
o poduzeću,


izdavanje reprezentativne publikacije o LČR,
objavljivanje članaka o šumi u medijima, posebice o
odnosu građana prema šumi,


- rad s mladeži,


suradnja sa Češkim savezom zaštite prirode,
financijska pomoć kod raznih kulturnih, socijalnih i
humanitarnih događanja,


- prezentacije LCR na Internetu.


UZGOJ BIJELIH JELENA


U šumi Hâj uz rijeku Doubrava, neposredno iza
dvorskoga parka u mjestu Žleby, prema sačuvanim dokumentima,
bilo je ograđeno uzgajalište divljači već u


11. Istraživački rad i školstvo (55-58 str.)


Provodi se suradnja i pripomoć za projekte istraživanja,
koji imaju i značaj javnog interesa, s Institutom šumarstva
i lovstva Jiloviste-Strnady, šumarskim fakultetima
u Brnu i Pragu i drugim priznatim stručnjacima.


Slijedi popis objavljenih radova za nekoliko godina
unatrag.


Omogućava se korišćenje rezultata istraživanja koje
financiraju LCR javnosti i ostalim vlasnicima šuma.


Odvija se suradnja sa šumarskim školama, pomaže
im se i surađuje kod izrade školskih nastavnih programa.


12. Specijalni projekti (59-60 str.)


Suradnja u okviru međunarodnih projekata.


LČR su se intenzivno i uspješno uključile u program
prekogranične suradnje PHARE CBC između Republike
Češke , Njemačke i Austrije. Program treba dati rješenja
starih ekoloških problema, dugoročnih opterećenja
imisijama i promjenama u šumi.


U okviru velikih projekata odobreni su projekti sanacije
sastojina Krušne hory 95, Jizerske hory 96, Luži-
cke hory 97. LČR moraju osigurati 25-60% vlastitih
sredstava, a ostatak potrebnih sredstava osigurava EU
kroz PHARE program.


Značajnu aktivnost predstavlja i projekt Agentura
fonda obnove šuma u Toplicama, 1. 7. 1998. Fond je
ograničen na 300 000 EURA za jedan projekat. Ovaj
projekt dostupan je svim vlasnicima šuma, a odnosi se
na područje pograničnih oblasti Republike Češke i
Austrije.


Projekat Arboretum relizirat će LČR u bliskoj budućnosti,
u blizini svojeg sjedišta.


Projekat Meznik usmjerenje na postavljanje međaš-
njih kamenova na svojem posjedu.


Program Drvo za život treba pokazati mogućnosti
upotrebe drveta i korisnosti od upotrebe drveta u arhitekturi.


Na kraju je još kratak zaključak, popis korištene literature
i potpun popis autora publikacije.


Prikaz pripremio:
mr. se. O. Lovas


U REPUBLICI ČEŠKOJ


17. stoljeću. U početku je tu bila uzgajana srneća divljač.
Godine 1927. ograđena je površina iznosila 132 ha
i uzgajala se također srneća divljač. Nakon Drugog


85