DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 85     <-- 85 -->        PDF

PROGRAM 2000


Osiguranje općekorisnih funcija
ŠUMA ČEŠKE REPUBLIKE


"Lesy Češke republiky" izdale su publikaciju o osiguranju
ciljeva javnog interesa u šumama za 2000. god.
Publikacija je namijenjena građanima Češke republike.
Predstavljamo vam ovu publikaciju.


Odgovorni urednik:Ing. FrantišekM oravek


Tekstove je pripremio autorski kolektiv (10 51.) pod
vodstvom ing. Františeka Moraveka, uz suradnju 5 eksperata.


Fotografije je pripremilo 19 autora ili skupina autora.


Publikacija je tiskana u formatu A4, mekih korica.
Ima ukupno 63 stranice i 80 slika u boji. Tekst je podijeljen
u 12 poglavlja.


1. Uvod (5-10 str.)


Lesy Češke republiky s.p. (dalje LČR) koje upravljaju
državnom šumskom imovinom imaju interes i zadaću
osiguranja općekorisnih funkcija šuma.


Već usvojena Šumarska politika LČR (Hradec Kra-
love, 1996) definirala je glavnu ulogu LČR:


"Uspostaviti optimalan odnos između svih funkcija
šuma u tržnom ekonomskom okruženju, a osigurati pritom
potrajnost prihoda kvalitetne drvne mase uz res-
pekt i razvoj environmentalnih funkcija šuma".


Nadalje, u ovom se poglavlju razmatraju pitanja definiranja
općeg interesa u šumi i uloga poduzeća LČR u
osiguranju ovih funkcija šuma.


2. Funkcije šuma (11-14 str.)


Pod funkcijama šume razumijevamo učinke i ulogu
šume koje odgovaraju čovjeku i drugim živim organizmima.
Zaključujemo, da sve funkcije šume predstavljaju
opći interes.


Uobičajeno se funkcije šume dijele na proizvodne i
neproizvodne. Druga podjela bila bi na prirodne funkcije
i upravljane funkcije. Kakva god podjela funkcija bila,
ona je samo relativna, jer se pojedine funkcije prožimaju,
uvjetuju jedna drugu i dopunjuju. Za potrebe ovoga
Programa odlučili smo se na podjelu funkcija, na:


spontane ili prirodne i


upravljane funkcije.


U spontane funkcije spadaju: klimatska, hidrološka,
estetska, kulturna i zdravstveno-higijenska.


U upravljane funkcije spadaju: proizvodna, vodno-
gospodarska, zaštita tla, rekreacijska, liječilišna. Ovdje
treba dodati i funkcijski učinak održanja, zaštite i povećanja
biološke raznolikosti.


Ne bavimo se vojnom funkcijom, odnosno ratnom,
iako šume imaju i tu funkciju.


3. Vodnogospodarska funkcija (15-22 str.)


Osiguranje kvalitetne pitke vode i zaštita izvora.


Ova funkcija spada u najvažnije environmentalne
funkcije šuma u kulturnoj državi. Skoro 60% pitke vode
u R. Češkoj osigurava se iz površinskih tokova potoka,
rijeka ili vodnih ustava. Čak 27,6% šuma u ČR proglašene
su vodoopskrbnim površinama, uz još 11% šuma
koje služe kao zaštitne šume za vodoopskrbne površine.


Površine šuma podijeljene su na površine po važnosti
za osiguranje zdrave pitke vode (1. PHO, ostale
površ.,2. PHO).


Prema stupnju zaštite voda, razlikuju se i šumsko-
gospodarski zahvati u šumi. Napr. na samim izvorima
vode, ili u blizini voda za piće, šumom treba gospodariti
prebornim načinom. U slučaju potrebe umjetnog po-
šumljavanja, priprema tla se ne smije obavljati na cijeloj
površini, već samo kopanjem jamica. Kod obnove se
preferira prirodna obnova. Dalje slijedi popis zabranjenih
radova i korištenja sredstava na tim površinama, kao
i upute i opredjeljenja u pojedinim šumskim ekosustavima,
od nizinskih šuma do visokogorskih krajeva.


Izgradnja vodnih pregrada i ustava za osiguranje
pitke vode je također vrlo značajna. Slijedi uređivanje
bunara i izvora, kao i njihovo održavanje.


4. Funkcija zaštite tla (23-24 str.)


Tu spada zaštita od erozije i urvina, jer je šuma jedan
od najučinkovitijih stabiliziralućih prirodnih čimbenika,
koji onemogućava eroziju.


Zaštita aktivnog horizonta šumskog tla je jedan od
temeljnih uvjeta za održanje zdravog i visokoproduk-
cijskog šumskog ekosustava. To se osigurava: mješovitim
sastavom šumskih vrsta u sastojini, stručnom izgradnjom
vlaka i šumskih cesta za odvoz drvnih sorti-
menata, izborom stručnih i odgovornih izvođača radova
u šumi, izborom godišnjeg doba (smrznuto tlo, suho
tlo) za izvođenje teških operacija u šumi, brzim popravkom
eventualno nastale štete od gospodarskih radova.


Za smanjenje negativnih učinaka dinamičkog i statičkog
opterećenja tla izazvanog transportom drvnih
sortimenata, treba: ne provoditi čiste sječe s velikom
koncentracijom drvne mase, osigurati izgradnju cesta i
vlaka, što manje strojevima ulaziti u sastojinu, prednost
davati izvođačima koji koriste tehnologiju koja ne uništava
tlo, ili ga najmanje oštećuje.


5. Liječilišna i kupališna funkcija (25-26 str.)


Neke šume proglašene su šumama posebne namjene,
jer se u njima nalaze kupališta ili izvori mineralne
vode.


83
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Zadatak šuma u okolici kupki i liječilišta je vršiti
zaštitu izvora vode, čuvati prostor od buke i vjetrova,
stvarati ugodnu klimu, stvarati povoljni estetski doživljaj,
umirujuće djelovati na korisnike kupki, omogućiti
vanjski boravak, šetnje i ev. vježbe u prirodi.


Pozornim odabirom šumskih vrsta koje se obnavljaju
ili sade u ovim šumama, osigurat će se povoljno filtriranje
oborinskih voda, i povećati estetska vrijednost
šume. Treba postavljati klupe i druge objekte za odmor,
graditi staze za šetnju, ostavljati stara stabla u sastojini,
uz nadzor njihovog zdravstvenog stanja, pošumljavati
ukrasne aleje uz puteve, ograničiti ili zabraniti upotrebu
kemijskih sredstava u zaštiti šuma i graditi vidikovce.


Posebno je važno surađivati s općinskom upravom i
upravom liječilišta o potrebitim zahvatima u šumi.


6. Rekreacijske funkcije šuma (27-34 str.)


Ova je funkcija šume, od stanovništva jedna od
najčešće korištenih funkcija.


Uvijek treba imati na umu da posjetitelj dolazi u šumu
uglavnom radi odmora, obnoviti svoju energiju i
umiriti se. Takav posjetitelj ima svoje mišljenje o šumi,
a često zamjera i predlaže šumarima provođenje nekih
"boljih" uzgojnih mjera u šumi.


Takve posjetitelje treba pokušati stručno educirati,
podastrijeti argumenate, dok mu ne postane jasno da
šumari svoj posao obavljaju stručno i odgovorno.


Kod pripreme za korištenje ove funkcije šume,
potrebno je:


odrediti rekreacijski potencijal pojedinih sastojina u
šumama LČR,


na temelju rekreacijske užitnosti odabrati sastojine
za tu namjenu, a u njima ova funkcija treba biti trajno
osigurana,


pripremiti temeljni popis svih potrebnih informacija
koje se odnose na cijelo poduzeće LCR i šumarstvo
cijele republike.


Kako sastojine pripremiti za rekreacijsku funkciju?


Svaki zahvat u sastojini posjetitelj šume odmah zamijeti
i važe njegov učinak. Ako zahvat nije dobar, tada
su kritike o "zahvatima u našoj šumi" žešće. Ali šume
nisu samo stabla u sastojini, već i čistine, livade, vidikovca.
Zbog toga treba:


osigurati prohodnost po šumskim putevima i stazama,


otvoriti sastojinu na pogodnim mjestima radi mogućnosti
otvaranja pogleda na krajolik (izgradnja vidikovaca),


na pogodnim mjestima, uz vrijedne sastojine ili rijetke
biljke i biljne zajednice, graditi male nadstrešnice s
klupama i plakatima (tablama) s obavijestima o vrijednostima
šume, s podacima o LČR, o načinu gospodarenja,
obrazložiti zbog čega je lokalitet značajan itd.,


obnoviti i izgraditi nove stazice za posjetitelje, označiti
ih i postaviti ploče s potrebnim informacijama,


postojeće objekte u šumi popraviti, a nove ukusno
urediti, jer i kroz brigu za gospodarske i druge objekte
u šumi podižemo ugled poduzeća i zaposlenika
u njima,


urediti prostore za kampiranje i ložišta za vatru,


pomoćna stovarišta koja nisu u funkciji urediti kao
parkirališta,


- izgraditi poučne stazice.


7. Zaštita prirodne šumske raznolikosti
(35-42 str.)


Temeljni zadatak zaštite pojedinih živih organizama
je zaštita njihovih staništa. Nadalje, zadatak nam je da
surađujemo kod inventarizacije pojedinih organizama,
sudjelujemo u konkretnim mjerama njihove zaštite i surađujemo
s organima kojima je povjerena zaštita prirode.
Ovdje se opširnije opisuju pojedine skupine živih
organizama koje treba štititi, ili koje su drugim propisima
zaštićene. Spomenimo samo neke: rijetke zaštićene
biljke, vrijedne i ugrožene vrste drveća i žbunja, zaštićene
ili značajne životinje - kukci, ribe, vodozemci,
ptice, pojedini biotopi, ciljano ostavljena debla, stabla,
panjevi i dr.


8. Proizvodna funkcija (43-46 str.)


Proizvodna funkcija šume u smislu javnog interesa
naglašava se u smislu potrajnosti produkcije drvne mase
kao ekološki obnovljivog izvora energije i građevnog
materijala, materijala za obradu, koji je siguran za
buduće generacije.


Naglašavaju se ovi biotehnički standardi:
prednost ima prirodna obnova šuma,
kod umjetne obnove šuma prednost imaju domaće
vrste drveća,


kod mjera njege neće se upotrebljavati shematski
zahvati u šumi, već će se održavati prirodni nepravilan
raspored stabala,


obnova i njege u šumi obavljat će se na način koji nije
štetan susjednim sastojinama,
izvršit će se sanacija oštećenih sastojina.
Ostali šumski proizvodi također su u sferi proizvodne
funkcije šuma. Kod korištenja sporednih šumskih
proizvoda treba voditi računa da se prevelikim ili prečestim
korištenjem ne devastiraju ovi šumski proizvodni
izvori.


9. Lovstvo (47-50 str.)


Javni interes u ovoj oblasti moguće je formulirati u
ove stavove LCR:


uzgajanje šuma i divljači u šumi moguće je u uzajamnoj
usklađenosti vrsta i broja divljači,


84