DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 78     <-- 78 -->        PDF

VIL Financijski rezultati poslovanja 1997., 1998. i 1999. god.


u 000 kn


Red.
broj


OPIS


OSTVARENO ZA RAZDOBLJE


Red.
broj


OPIS


1. 1.-31. 12.97.


1. 1.-31. 12.98.


1. 1.-30.9.99.


1.


2


3


4


5


1.


Ukupni prihodi


1 415 404


1301 916


1 125 606


2.


Ukupni rashodi


1393 831


1 540 623


1 102 752


3.


Dobit financijske godine


21 573


-


22 854


4.


Gubitak financijske godine


-


238 707


-


5.


Povećanje rashoda u 1998. godini
po ispravkama temeljnih pogrešaka,
nastalih u prethodnom razdoblju po
nalazu revizije i primjene
Računovodstvenih politika


242 025Nakon provedenih ispravaka predloženih od revizije
po temeljnim pogreškama prethodnih razdoblja
temeljnih financijskih izvješća, Poduzeće je u 1998.
godini ostvarilo gubitak u iznosu 238 707 000 kn, koji
je po Odluci Upravnog odbora Poduzeća prenesen u
1999. godinu kao preneseni gubitak.


Po Odluci Upravnog odbora Poduzeća ovaj preneseni
gubitak iz prethodnih godina u iznosu od
238 707 000 kn pokriven je sa 30. 09. 1999. godine iz
zadržene dobiti i revalorizacijske rezerve Poduzeća.


Zaključna razmatranja


Iz gore navedenih pokazatelja nedvojbeno se može
zaključiti da je proces koji je prisutan u Poduzeću
izrazito pozitivnih tendencija i da su zaustavljena
negativna kretanja (pad dugoročnih ulaganja u dugotrajnu
imovinu i biološku reprodukciju šuma, bolji je financijski
položaj u cjelini, troškovi osoblja rastu brže,


ali prate rast proizvodnje i realizacije uz primjenu
odredbi Kolektivnog ugovora i dr.), i to prije svega mobilizacijom
svih kreativnih zaposlenika u Poduzeću,
lako su plaće relativno niske u odnosu na ostala državna
poduzeća, isplaćuju se redovito i ispunjavaju se
ostale obveze prema Kolektivnom ugovoru.


mr. se. Josip Dundović, dipl. ing. šum.


OSNOVANA METEOROLOŠKA STANICA U KRASNU


Na poticaj J.P. "Hrvatske šume", Uprave šuma Senj,
Odjela za ekologiju i Šumarskog instituta Jastrebarsko,
započela je s radom meteorološka stanica 23. srpnja
1999. godine u krugu Šumarije Krasno. Izbor nove lokacije
u središtu najvrijednijih visokih velebitskih šuma,
u svrhu praćenja osnovnih klimatskih podataka, u
prvome redu ima najveću važnost za šumarstvo. Istina,
na području sjevernog Velebita postoji već meteorološka
stanica na Zavižanu na 1594 m.n.v., čiji podaci identificiraju
klimatske prilike više sporednih gospodarskih
šumskih zajednica na gornjoj granici šumske vegetacije.
Naprotiv, mjesto Krasno nalazi se u pojasu najvažnijih
gospodarskih dinarskih bukovo-jelovih šuma
(Omphalodo-Fagetum M a r i n č e k et al. 1992) sjever


nog Velebita, gdje klimatski podaci imaju izuzetni značaj
u znanstvenom i gospodarskom pogledu. Osim toga,
smještaj stanice u krug Šumarije Krasno omogućit
će redovito praćenje podataka, jer su motritelji stalno
nastanjeni u njezinoj neposrednoj blizini. Na kraju nije
zanemariv podatak daje Krasno najveće i gotovo jedino
naselje na Velebitu, pa i ovaj aspekt oko osnivanja
meteorološke stanice svakako je u funkciji poboljšanja
života ovdašnjih stanovnika, te ima i šire društveno
značenje. Međutim, najvažniju ulogu Krasno ima u našemu
šumarstvu. U njemu je daleke 1765. godine osnovana
prva šumarija u našoj zemlji, pa se ove godine obilježava
235 godina neprekidne i plodne šumarske tradicije.
Za to vrijeme Krasno je bilo nepresušni rasadnik


76
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 79     <-- 79 -->        PDF

vrhunskih šumarskih znanstvenika, stručnjaka i radnika
svih ostalih profila, koji egzistira i do današnjih dana.
Zahvaljujući baš najviše šumarstvu, očuvane su i
unaprijeđene velebitske šume ovog područja, koje danas
predstavljaju pravi uzor uspješnog potraj nog gospodarenja.
Upravo takvo stanje bilo je odlučno kod
proglašenja nacionalnog parka "Sjeverni Velebit",
upravo sa središtem u Krasnu. O negativnim učincima
proglašenja nacionalnog parka glede nove nepovoljne
pozicije šumarstva već je bilo govora, pa se ovom prilikom
neće ponavljati.1)


Slika 1. Prije "službenog otvorenja" meteorološke stanice Ivan
Ježutković obavlja posljednje pripreme, jer kod primopredaje
moraju biti uklonjeni svi nedostaci.


(Foto: V. Ivančević)


S obzirom na nedovoljna financijska sredstva meteorološka
stanica skromno je opremljena, ali se u skoroj
budućnosti nadamo njezinom postupnom kompletiranju.
Preko privatne firme "Ana", vlasništvo gosp.
Ivana Ježutkovića, kao najpovoljnijeg dobavljača,
isporučen je minimalni i maksimalni termometar sa
zaklonom i stepenicama, te kišomjer tipa "Zagreb" sa
stupom i menzurom. Krajem prošle godine nabavljen
je još jedan kišomjer za kontinuirano mjerenje oborina.
Izbor lokacije i postavljanje opreme odgovorno je obavila
višečlana ekipa u sastavu: dr. se. Juraj Medvedo-
vić, fitocenolog u Odjelu za ekologiju i zaštitu šuma
Šumarskog instituta Jastrebarsko, Tomislav Vu č e t i ć,
dipl. ing. bivši direktor Hidrometeorološkog zavoda,
MileTomljanović, dipl. ing. šum. upravitelj Šumarije
Krasno, Ivan Ježutković, vlasnik firme "Ana" i
dr. se. Vice Ivančević, rukovoditelj Odjela za ekologiju
Uprave šuma Senj. Ovom prilikom ističemo i
doprinos Jurice Tomljanovića, dipl. ing. šum., upravitelja
Uprave šuma Senj, bez čijeg razumijevanja ne bi
bilo moguće osnovati stanicu. Posebnu zainteresira-


11 V. Ivančević, 1999. U povodu proglašenja Nacionalnog parka
"Sjeverni Velebit", Šumarski list 7-8, str. 378-382.


nost iskazao je Mile Tomlj ano vić, dipl. ing. šum.,
upravitelj Šumarije Krasno, jer kao dugogodišnji
uređivač zna koje važnosti za šumarstvo imaju klimatski
podaci određenog područja ili šumske zajednice. Za
motritelja sporazumno je određen iskusni i zainteresirani
šumarski tehničar Miljenko To m a i ć, koji stanuje
neposredno kraj Šumarije. Uspješno obavljeni poslovi
na višegodišnjem projektu "Fenološka motrenja", zajedno
s mjerenjem temperature tla, najbolja su preporuka
za njegov angažman. Za koordinatora svih poslova
određenje dr. se. Vice Ivančević.


Slika 2. Ekipa zadužena za postavljanje meteorološke stanice u
Krasnu, slijeva: Mile Tomljanović, dipl. ing. šum., dr.se.
Vice Ivančević, dr.se. Juraj Medvcdović i Tomislav
Vučetić, dipl. ing.


(Foto: 1. Ježutković)


Meteorološka stanica nalazi se na 785 m.n.v. Prvo
motrenje započelo je 23. srpnja 1999. godine, kada je u
sedam sati ujutro izmjerena temperatura od +13,5° C, i
zabilježene prve oborine od 23,6 mm. Minimalne i
maksimalne temperature te količine oborina, bilježene
su u propisanim obrascima prema uputama dr. se. Jurja
Medvedovića. Do kraja kalendarske godine zabilježene
su neke karakteristične vrijednosti: maksimalna
temperatura od +31.0" C (8. i 11. kolovoza), minimalna
temperatura od -17,5° C (25. prosinca) što čini apsolutnu
razliku od 48.5° C, s maksimalnom dnevnom količinom
oborina od 93 mm (5. listopada). Prvi snijeg pao
je 18. listopada u visini od 10 cm. U ovoj godini planira
se izgradnja tipizirane meteorološke kućice, kao i nabavka
automatskog digitalnog termohigrografa s uključivanjem
u kompjutorski program. Pojavu meteorološke
stanice u Krasnu radosno dočekujemo i želimo
njezinim akterima puno uspjeha u idućem razdoblju.


Dr. se. Vice Ivančević


77