DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 78     <-- 78 -->        PDF

VIL Financijski rezultati poslovanja 1997., 1998. i 1999. god.


u 000 kn


Red.
broj


OPIS


OSTVARENO ZA RAZDOBLJE


Red.
broj


OPIS


1. 1.-31. 12.97.


1. 1.-31. 12.98.


1. 1.-30.9.99.


1.


2


3


4


5


1.


Ukupni prihodi


1 415 404


1301 916


1 125 606


2.


Ukupni rashodi


1393 831


1 540 623


1 102 752


3.


Dobit financijske godine


21 573


-


22 854


4.


Gubitak financijske godine


-


238 707


-


5.


Povećanje rashoda u 1998. godini
po ispravkama temeljnih pogrešaka,
nastalih u prethodnom razdoblju po
nalazu revizije i primjene
Računovodstvenih politika


242 025Nakon provedenih ispravaka predloženih od revizije
po temeljnim pogreškama prethodnih razdoblja
temeljnih financijskih izvješća, Poduzeće je u 1998.
godini ostvarilo gubitak u iznosu 238 707 000 kn, koji
je po Odluci Upravnog odbora Poduzeća prenesen u
1999. godinu kao preneseni gubitak.


Po Odluci Upravnog odbora Poduzeća ovaj preneseni
gubitak iz prethodnih godina u iznosu od
238 707 000 kn pokriven je sa 30. 09. 1999. godine iz
zadržene dobiti i revalorizacijske rezerve Poduzeća.


Zaključna razmatranja


Iz gore navedenih pokazatelja nedvojbeno se može
zaključiti da je proces koji je prisutan u Poduzeću
izrazito pozitivnih tendencija i da su zaustavljena
negativna kretanja (pad dugoročnih ulaganja u dugotrajnu
imovinu i biološku reprodukciju šuma, bolji je financijski
položaj u cjelini, troškovi osoblja rastu brže,


ali prate rast proizvodnje i realizacije uz primjenu
odredbi Kolektivnog ugovora i dr.), i to prije svega mobilizacijom
svih kreativnih zaposlenika u Poduzeću,
lako su plaće relativno niske u odnosu na ostala državna
poduzeća, isplaćuju se redovito i ispunjavaju se
ostale obveze prema Kolektivnom ugovoru.


mr. se. Josip Dundović, dipl. ing. šum.


OSNOVANA METEOROLOŠKA STANICA U KRASNU


Na poticaj J.P. "Hrvatske šume", Uprave šuma Senj,
Odjela za ekologiju i Šumarskog instituta Jastrebarsko,
započela je s radom meteorološka stanica 23. srpnja
1999. godine u krugu Šumarije Krasno. Izbor nove lokacije
u središtu najvrijednijih visokih velebitskih šuma,
u svrhu praćenja osnovnih klimatskih podataka, u
prvome redu ima najveću važnost za šumarstvo. Istina,
na području sjevernog Velebita postoji već meteorološka
stanica na Zavižanu na 1594 m.n.v., čiji podaci identificiraju
klimatske prilike više sporednih gospodarskih
šumskih zajednica na gornjoj granici šumske vegetacije.
Naprotiv, mjesto Krasno nalazi se u pojasu najvažnijih
gospodarskih dinarskih bukovo-jelovih šuma
(Omphalodo-Fagetum M a r i n č e k et al. 1992) sjever


nog Velebita, gdje klimatski podaci imaju izuzetni značaj
u znanstvenom i gospodarskom pogledu. Osim toga,
smještaj stanice u krug Šumarije Krasno omogućit
će redovito praćenje podataka, jer su motritelji stalno
nastanjeni u njezinoj neposrednoj blizini. Na kraju nije
zanemariv podatak daje Krasno najveće i gotovo jedino
naselje na Velebitu, pa i ovaj aspekt oko osnivanja
meteorološke stanice svakako je u funkciji poboljšanja
života ovdašnjih stanovnika, te ima i šire društveno
značenje. Međutim, najvažniju ulogu Krasno ima u našemu
šumarstvu. U njemu je daleke 1765. godine osnovana
prva šumarija u našoj zemlji, pa se ove godine obilježava
235 godina neprekidne i plodne šumarske tradicije.
Za to vrijeme Krasno je bilo nepresušni rasadnik


76