DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 76     <-- 76 -->        PDF

3. Zalihe drvnih sortimenata


um


Godina


Oblovina


Prostorno
drvo


SVEGA


Godina


Trupci


TO


Ukupno


Prostorno
drvo


SVEGA


31.12.1999.


221 764


10 099


231 863


172 939


404 802


31.12.1998.


232 882


5 920


238 807


233 208


472015


1999./1998.


95,2


170,6


97,1


74,2


85,8Ukupne zalihe drvnih sortimenata iznose 31. 12.
1999. 404 802 m3 i manje su za 67 213 m´ ili 14,2 % u
odnosu na 31. 12. 1998.


Stvarne zalihe drvnih sortimenata iznose 31. 12.
1999. 382 921 m3i manje su za 89 094 m3 ili 18,9% u
odnosu na 31. 12. 1998., budući se dio drvnih sortimenata
nalazi na konsignaciji kod kupaca.


II. Prodaja drvnih sortimenata 1998. i 1999. god.


1. U odnosima s drvnom industrijom Poduzeće je
i pod cijenu vlasitite nelikvidnosti produžilo rokove
plaćanja kupcima po ugovoru (pilanskih trupaca sa 45
na 60 dana, furnirskih trupaca na dvanaestine i drva za
preradu sa 60 na 90 dana) i sklopilo sa 18 kupaca


izvoznika petogodišnje ugovore (488 700 m3 trupaca)
želeći i na taj način pridonjeti njenom ozdravljenju, što
će značajno olakšati njihovo poslovanje u prvim godinama
ulaska Hrvatske u VVTO.


2. Prodaja drvnih sortimenata


u 000. m3


Godina


Planirano


Ostvareno


Ukupno
Ost/Plan %


Godina


Oblovina


Prostorno


Ukupno


Oblovina


Prostrono


Ukupno


Ukupno
Ost/Plan %


1999.


1 678


1584


3 262


1710


1 529


3 239


99,3


1998.


1 660


1 710


3 370


1553


1 415


2 968


88,1


1999/1998.


101,1


92,6


96,8


110,1


108,1


109,1U 1999. godini ostvarena je ukupna prodaja
drvnih soritmenata od 3 239 139 m3 ili 9,1% više nego


u 1998. i ostvaren je prihod od 1 014 528 450 kn ili
12,5% više nego u 1998. godini.


III. Obveze prema dobavljačima 1998. i 1999. god.


1. Stupanj podmirenja dospjelih obveza sa 31. 12.


1999. je 85,2% i veći je za 17,3% u odnosu na 2. 7.
1998.


2. Stupanj podmirenja dospjelih obveza sa 2. 7.


1999. je 72,6% i veći je za 6,3% u odnosu na 2. 7.
1998. Dospjele, a nepodmirene obveze iznose
57 178 944 kn i manje su za čak 15 031 499 kn ili


20,8%.


IV. Potraživanja od kupaca 1998. i 1999. god.


Stupanj naplate dospjelih potraživanja na dan
31. 12. 1999. je 90,7% i veći je za 20,4% u odnosu
na dan 03.07.1998. godine.


Stupanj naplate dospjelih potraživanja na dan 1.


7.1999. je 84,6% i veći je za 12,4% u odnosu na dan
3. 7. 1998. godine. Manja su dospjela potraživanja
za 49 800 784 kn ili 31%, iako je ukupni promet potraživanja
porastao za 19% i iznosi 845 614 037 kn.


74