DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Da primjena uredajnih ciklusa ne bi u taksacijama
unijela pomutnju u planirani redoslijed izrade osnova
gospodarenja po godinama i gospodarskim jedinicama,
formalno propisan Šumskogospodarskom osnovom područja,
uređajni ciklus traje do kraja uređajnog razdoblja
u kojem se zatvori ciklus razvoja biološke komponente,
užije propisani etat i završi gospodarski ciklus.


Po završetku prvog ciklusa razvoja, biološka komponenta
u obliku izgospodarene nove, druge drvne zalihe
na panju započinje "in continuo" novi - drugi
ciklus razvoja. Izradom novog srednjoročnog plana
gospodareja započinje drugi uređajni ciklus, a gospodarenje
sukladno s novim propisima osnove gospodareja
za prvo gospodarsko razdoblje drugog srednjoročnog
plana, drugi gospodarski ciklus.


Drugi ciklus označit ćemo s II, niz gospodarskih
razdoblja oznakama II/1-II/2-II/3-..., a sve stručne postupke
ostvarivati sukladno s propisima ovisnim o stanju
šume utvrđenom na početku drugog ciklusa, ali
usmjerene prema istom objektivno određenom cilju
gospodarenja na početku prvog ciklusa.


13.


U detaljni komentar za nas spornog članka 32. Zakona
o šumama (NN 52/90) i članka 71. Pravilnika o
uređivanju šuma (NN 11/97) upustili smo se zbog toga
što se propisi spornih članaka odnose na primjenu po-
trajnog gospodarenja u našim šumama, jednog od
temeljnih načela Helsinške deklaracije, koju je potpi-


AKTUALNO


Poslovanje "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb (u daljnjem
tekstu Poduzeće) u razdoblju od 1. srpnja 1998.
do 31. prosinca 1999. godine odvijala se putem
poslovne politike Upravnog odbora Poduzeća, koju je
provodio menadžment na čelu s direktorom Poduzeća
Ivanom Tarnaj om, dipl. ing. šum.


Vlada Republike Hrvatske imenovala je 11. lipnja
1998. godine šest članova Upravnog odbora Poduzeća i
direktora Poduzeća. Nakon imenovanja Upravnog odbora
i direktora utvrđeni su temeljni ciljevi poslovanja
Poduzeća. Njihovim ostvarenjem postignuti su ovi
glavni rezultati:


1. Tijekom 1998. međunarodna revizorska kuća
Deloitte & Touche d.o.o. Osijek - Ured Zagreb,
izvršila je reviziju temeljnih financijskih izvješća sa


sala 1993. godine i Republika Hrvatska. Potpisane deklarativne
preporuke ugradnjom u stručne propise
(članak 19. Pravilnika o uređivanju šuma) postale su
deklaratorne tj. obvezujuće. Naš prijedlog sustava
uređivanja prebornih šuma jamči, u odnosu na dosadašnje
propise, ostvarenje potrajnog višenamjenskog
gospodarenja.


Nove objektivne spoznaje o vremenskoj inačici -
ciklus uz sažetak cjelovito obrazloženih primjedbi za u
naslovu istaknute neprimjerene raspone vremena pri
uređivanju prebornih šuma, iznijeli smo "ad hoc", budući
daje studija opsežna a prostor u časopisu ograničen.


Predloženi sustav uređivanja može se kao koristan
pokazatelj kretanja odnosa drvna zaliha - prirast -
etat koristiti i pri rješavanju suvremenog problema u
svezi s izborom vremena i mjesta realizacije osnovama
gospodarenja propisanog potencijalno sječivog i marketinški
uvjetovanog etata.


Glede trenutnog zdravstvenog stanja dijela prebornih
šuma, uvođenje vremenske komponente - ciklus
uz 10-god. gospodarska razdoblja, a za jače oštećene
sastojine 5-god. gospodarskih polurazdoblja u
praksi, smatramo nužnim i opravdanim i nadamo se da
će u struci steći "građansko pravo" pri uređivanju prebornih
šuma u Republici Hrvatskoj.


Dr. sc. Radovan Križanec
Izv. sveuč. profesor u m.


stanjem na dan 31. 12. 1996., 31. 12. 1997. i 30. 6.
1998. godine, te za godinu koja je završila 31. prosinca
1998., u skladu s Međunarodnim revizijskim
standardima.


U tijeku je revizija i za poslovnu 1999.godinu.


2. Izrađena je analiza zaposlenih i zaposlenosti u
Poduzeću (1990-1998).


3. Određene su smjernice programa razvoja zapošljavanja
u Poduzeću za iduće razdoblje.


4. Napravljen je prijedlog mjera za provođenje programa
zapošljavanja.


5. Nastale su značajne promjene u povećanju strukture
prihoda Poduzeća, i to kroz:


a) povećanu proizvodnju glavnih šumskih proizvoda,


ANALIZA POSLOVANJA "HRVATSKIH SUMA", p.o. ZAGREB
od 1. srpnja 1998. do 31. prosinca 1999. godine


72
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 75     <-- 75 -->        PDF

b) bolje iskorištavanje sporednih šumskih proizvoda
i


c) bavljene sporednim djelatnostima Poduzeća.
Uređenjem odnosa s drvnom industrijom definirani
su uvjeti i načini prodaje drvnih sortimenata.
Racionalnim i ekonomičnim poslovanjem sustavno
se smanjuju rashodi Poduzeća, porastom proizvodnosti,
motivacijom zaposlenih, ali i provođenjem
kontrolinga na svim organizacijskim razinama
Poduzeća i Grupe,


Ostvarenje ciljeva Programa razvoja Poduzeća
(1991-2025) aktivnom politikom ulaganja u osposobljavanje
svih zaposlenika, a poglavito proizvodnih
zaposlenika, u razvoj poduzetništva, u biološke i
tehničke investicije, u znanstvenoistraživački rad,


bez kojeg nema razvoja hrvatskog šumarstva.


9. Potpisan je Kolektivni ugovor, čije se odredbe ostvaruju.


Uvođenje i provedba navedenih ciljeva dalo je,
unatoč posljedica ratnih zbivanja (12% površine je minirano)
i ispravke temeljnih pogrešaka financijskih izvješća
iz ranijih godina, bolje rezultate već u drugom
polugodištu 1998., a u 1999. godini u usporedbi sa
1998. bilježimo realno i objektivno poboljšanje.


Ako se usporede neki osnovni naturalni i financijski
pokazatelji, a to su proizvodnja, prodaja drvnih
sortimenata, obveze prema dobavljačima, potraživanja
od kupaca, troškovi osoblja, investicije (redovite i
obnova) i financijske rezultate poslovanja, dobiva se
sljedeća slika:


I. Ostvarenje plana proizvodnje 1998. i 1999. god.


/. Šumskouzgojni radovi


1.1. Jednostavna biološka reprodukcija šuma


u kn


Godina


Planirana vrijednost
radova


Ostvarena vrijednost
radova


Ostv./Plan


%


1999.


308 649 597


304210516


98,6


1998.


269 794 156


241976 259


89,7


1999/1998.


114,4


125,7Radovi jednostavne biološke reprodukcije šuma
izvršeni su u 1999. sa 304 210 516 kn ili 98,6% u odno-


1.2. Proširena biološka reprodukcija šuma


su na planiranu vrijednost radova, a u odnosu na 1998.
godinu veći su za 62 234 257 kn ili 25,7%.


u kn


Godina


Planirana vrijednost
radova


Ostvarena vrijednost
radova


Ostv./Plan


%


1999.


131 991 602


117573 163


89,1


1998.


58 433 364


48 512 757


83,0


1999/1998.


225,9


242,4Radovi proširene biološke reprodukcije šuma ostvareni
su u 1999. godini sa 117 573 163 kn ili sa 89,1 %


u odnosu na planiranu vrijednost radova, a u odnosu na
1998. godinu veći su za 69 060 405 kn ili 142,4%.


2. Proizvodnja drvnih sortimenata


uOOO. m:


Godina


Planirano


Ostvareno


Ukupno
Ost./Plan %


Godina


Oblovina


Prostorno


Ukupno


Oblovina


Prostorno


Ukupno


Ukupno
Ost./Plan %


1999.


1 678


1 587


3 265


1 728


1462


3 190


97,7


1998.


1645


1 725


3 370


1 638


1 434


3 072


91,2


1999/1998.


102,0


92,0


96,9


105,5


102,0


103,9Ukupna proizvodnja drvnih sortimenata veća je u odnosno proizvodnja trupaca izvršena je za 102 640
1999. u odnosu na 1998. godinu za 3,9% ili 121 980 m", m3 više, stoje povećanje od 6,5%.


73
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 76     <-- 76 -->        PDF

3. Zalihe drvnih sortimenata


um


Godina


Oblovina


Prostorno
drvo


SVEGA


Godina


Trupci


TO


Ukupno


Prostorno
drvo


SVEGA


31.12.1999.


221 764


10 099


231 863


172 939


404 802


31.12.1998.


232 882


5 920


238 807


233 208


472015


1999./1998.


95,2


170,6


97,1


74,2


85,8Ukupne zalihe drvnih sortimenata iznose 31. 12.
1999. 404 802 m3 i manje su za 67 213 m´ ili 14,2 % u
odnosu na 31. 12. 1998.


Stvarne zalihe drvnih sortimenata iznose 31. 12.
1999. 382 921 m3i manje su za 89 094 m3 ili 18,9% u
odnosu na 31. 12. 1998., budući se dio drvnih sortimenata
nalazi na konsignaciji kod kupaca.


II. Prodaja drvnih sortimenata 1998. i 1999. god.


1. U odnosima s drvnom industrijom Poduzeće je
i pod cijenu vlasitite nelikvidnosti produžilo rokove
plaćanja kupcima po ugovoru (pilanskih trupaca sa 45
na 60 dana, furnirskih trupaca na dvanaestine i drva za
preradu sa 60 na 90 dana) i sklopilo sa 18 kupaca


izvoznika petogodišnje ugovore (488 700 m3 trupaca)
želeći i na taj način pridonjeti njenom ozdravljenju, što
će značajno olakšati njihovo poslovanje u prvim godinama
ulaska Hrvatske u VVTO.


2. Prodaja drvnih sortimenata


u 000. m3


Godina


Planirano


Ostvareno


Ukupno
Ost/Plan %


Godina


Oblovina


Prostorno


Ukupno


Oblovina


Prostrono


Ukupno


Ukupno
Ost/Plan %


1999.


1 678


1584


3 262


1710


1 529


3 239


99,3


1998.


1 660


1 710


3 370


1553


1 415


2 968


88,1


1999/1998.


101,1


92,6


96,8


110,1


108,1


109,1U 1999. godini ostvarena je ukupna prodaja
drvnih soritmenata od 3 239 139 m3 ili 9,1% više nego


u 1998. i ostvaren je prihod od 1 014 528 450 kn ili
12,5% više nego u 1998. godini.


III. Obveze prema dobavljačima 1998. i 1999. god.


1. Stupanj podmirenja dospjelih obveza sa 31. 12.


1999. je 85,2% i veći je za 17,3% u odnosu na 2. 7.
1998.


2. Stupanj podmirenja dospjelih obveza sa 2. 7.


1999. je 72,6% i veći je za 6,3% u odnosu na 2. 7.
1998. Dospjele, a nepodmirene obveze iznose
57 178 944 kn i manje su za čak 15 031 499 kn ili


20,8%.


IV. Potraživanja od kupaca 1998. i 1999. god.


Stupanj naplate dospjelih potraživanja na dan
31. 12. 1999. je 90,7% i veći je za 20,4% u odnosu
na dan 03.07.1998. godine.


Stupanj naplate dospjelih potraživanja na dan 1.


7.1999. je 84,6% i veći je za 12,4% u odnosu na dan
3. 7. 1998. godine. Manja su dospjela potraživanja
za 49 800 784 kn ili 31%, iako je ukupni promet potraživanja
porastao za 19% i iznosi 845 614 037 kn.


74
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 77     <-- 77 -->        PDF

V. Troškovi osoblja u 1998. i 1999. god.


u kn


Godina


Prosječne mjesečne neto plaće


HŠ/RH


%


Godina


"Hrvatske šume"


Republika Hrvatska


HŠ/RH


%


1999.


*3 260


**3018


108,02


1998.


2 692


2 681


100,41


1999/1998.


121,1


112,6* Prosječne mjesečne neto plaće u Poduzeću I - XI 1999.
** Prosječne mjesečne neto plaće u Hrvatskoj I - X 1999.


Troškovi osoblja drže se pod nadzorom, iako pro- i 3,2% je veća od plana, odnosno 8,02% je veća od
sječna mjesečna neto plaća u I-XI 1999. iznosi 3 260 kn prosjeka neto plaće RH I-X 1999.


VI. Investicije u 1998. i 1999. god.


1. Izgrađene šumske protupožarne ceste iz sredstava BRS


Godina


Šumske protupožarne ceste


Ostv./Plan (%)


Godina


Planirano


Ostvareno


Kol. Iznos


1999.


240,51km


31 317821 kn


232,28 km


30 351 525 kn


96,6


96,9


1998.


232,83 km


22 958 843 kn


135,35 km


14717 136 kn


58,1


64,1


1999/1998.


103,3


136,4


171,6


206,2U 1999. godini izgrađeno je 232,28 km šumskih protupožarnih cesta


ili 96,6% od plana, a 71,6% više nego u 1998. godini.


2. Ostvarenje Plana investicija


REKAPITULACIJA


Plan i ostvarenje 1999.


Plan i ostvarenje 1998.


Index


Iznos u kn


Udjel (%)


Iznos u kn


Udjel (%)


1999/1998.


I GRAĐEVINSKI RADOVI


Plan
Ostv.


81787 941
54 044 377


39,8
48,6


64 443 977
23 290 545


58,7
55,1


126,9


232,0


II STROJEVI


Plan
Ostv.


87 796 075
42 617 830


42,8
38,3


14 798 802
3 302 204


13,5
7,8


593,3
1 290,6


III OPREMA


Plan
Ostv.


35 653 102
14601312


17,4
12,1


30 490 709
15 659 628


27,8
37,1


116,9
93,2


SVEUKUPNO


Plan
Ostv.


205 237 118
111263519


100,0
100,0


109 733 488


42 252 377


100,0
100,0


187,0
263,3Najveći problem Poduzeća je zastoj razvoja (1996-
1998) zbog neinvestiranja u sredstva rada i šumske
prometnice, što se ostvarenjem Plana investicija 1999.
konačno želi poboljšati (većim ulaganjem u strojeve i


opremu u odnosu na 1998. godinu). Od strojeva nabavljeno
je 25 skidera, 8 forvardera, 16 kamiona i td.,
čime su stvorene temeljne pretpostavke za uspješnije
poslovanje.


75