DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 72     <-- 72 -->        PDF

neprimjerenog nazivlja i pogrešno opetovanog nizanja.
Obnova ("glavna revisija") osnova gospodarenja je ostala
mrtvo slovo na papiru. Ne spominje se ni u jednoj
osnovi gospodarenja za preborne šume, stoje očita potvrda
neprimjenljivosti propisa.


Do sada propisani rasponi vremena i nazivlja pri izradi
osnova gospodarenja se uz nužne izmjene i dopune
novim znanstvenim spoznajama mogu jednostavno
uklopiti u postojeće metode za uređivanje prebornih šuma
i u primjeni jamčiti objektivno srednjoročno planiranje
u svrhu pravilnog ostvarenja načela potrajnosti
u gospodarenju.


10.


Za prebornu šumu je utvrđeno da se razvija "in con-
tinuo" tj. trajno. Istovremeno, pojedina stabla koja je
izgrađuju i posredstvom kojih pratimo promjene njenog
razvoja - ne rastu trajno. Svako stablo ima svoj "životni
vijek" razvoja. Prema tomu, razvoj šume je kontinuiran
ali nije beskonačan. Stabla uzrasla na istoj površini
se tijekom razvoja mijenjaju; novo uzrasla nadomještaju
stabla koja su prirodnom ili umjetnom selekcijom
uklonjena iz šume i s preostalim stablima na panju
rastu u debljinu i prelaze iz jednog u drugi debljinski
stupanj te tako neprekidno mijenjaju svoj položaj i status
u prostoru sastojine. Stabla fizički ostaju na istome
mjestu, no zbog specifične dinamike razvoja i raspore -
denosti po površini stječe se dojam da se šuma ne mijenja.
Dojam nepromjenljivosti najjasnije izražava sen-
tenca g. akademika D. Klepca: "Svaka preborna sa-
stojina je uvijek slična samo sebi."


No, okularni dojam nepromjenljivosti je samo privid.
Drvna zaliha šume se uslijed promjena uzrokovanih
razvojem stabala također kontinuirano mijenja i u
određenom rasponu vremena završi jedan cjelovit krug
(ciklus) promjena u razvitku.


Dugogodišnjim radom u prebornim šumama, tijekom
praćenja trenda razvoja biološke komponente
(drvne zalihe) utvrdili smo jedan, do sada neprimjenji-
van raspon vremena, koji smo identificirali kao novu
inačicu vremenske komponente uređivanja šuma.
Za ovu inačicu uvodimo u stručno nazivlje novo atribu-
tivno obilježje - ciklus.


Ciklus je prema B. K1 a i ć u (str. 224-5) "skup raznih
pojava, radova, procesa koji tvore zatvoren krug
razvoja u toku nekog vremenskog razmaka". Atribut ciklus
upotrijebili smo upravo zbog toga, što i biološka
komponenta (drvna zaliha) tijekom određenih raspona
vremena tvori cjelovite krugove (cikluse) razvoja.


To nas je potaknulo da ovo područje uređivanja prebornih
šuma dopunimo novim spoznajama o komponenti
vrijeme, koje će omogućiti objektivno srednjoročno
(pa i dugoročno) planiranje gospodarenja uz


racionalno praćenje i evidentiranje promjena razvoja.


Na pitanje, zašto smo naša istraživanja u kontinuumu
razvoja preborne šume usmjerili na određivanje
srednjoročnih vremenskih ciklusa uz već postojeće
kratkoročne (10-godišnje)?,odgovor je: zbog toga, što
se vremenski ciklusi razvoja kao značajne ekonomske
komponente gospodarenja sigurno događaju, no do sada
nisu na odgovarajući način obrađeni, a zbog nedostatka
znanstvene određenosti nisu ni pravilno vrednovani.


Neposredno određivanje vremena trajanja ciklusa
razvoja drvne zalihe uz sustavni slijed nizanja 10-go-
dišnjih gospodarskih razdoblja je u kontinuumu prostor
- vrijeme moguće, jer je vrijeme jedna od triju ure-
đajnih komponenata koja se može izmjeriti i u svezi s
biološkom komponentom odgovarajuće primijeniti.


Nove spoznaje o vremenskoj inačici - ciklus iznosimo
ovdje kao nužno "ad hoc" prethodno priopćenje, a
istovremeno i kao prijedlog za raspravu o primjeni pri
uređivanju prebornih šuma, umjesto neprimjerenih raspona
vremena i nazivlja propisanih Pravilnikom o uređivanju
šuma od 1997. godine.


11.


Radi pravilne primjene ciklusa kao cjelovitog raspona
vremena, iz praktičnih razloga podijeljenog na
10-god. gospodarska razdoblja, nužne su u osnovama
gospodarenja sljedeće promjene nazivlja i oznaka.


Neprimjerena 20-god. gospodarska razdoblja treba
napustiti, sustav nizanja i nazivlja desetogodišnjih gospodarskih
razdoblja sadržajno promijeniti, a zbog uvođenja
novog raspona vremena i naziva ciklus te preimenovanih
desetogodišta, upotrebljavati sljedeće oznake:


I = raspon vremena prvog ciklusa odnosno srednjoročnog
plana gospodarenja;
I/l = prva revizija osnove gospodarenja odnosno prvo
10-god. gospodarsko razdoblje;
1/2 = druga revizija odnosno drugo 10-god. gospodarsko
razdoblje;


kontinuirano slijede treća 1/3, četvrta 1/4 ...itd., ovisno
o trajanju ciklusa.


(Rimska brojka označuje ciklus a indeksi 1, 2, 3, 4...
broj revizije odnosno 10-god. gospodarskog razdoblja
u nizu).


Desetogodišnja gospodarska razdoblja (I/l-1/2 -1/3
-...) o kojima je riječ ne mogu se nizati u nedogled kao
do sada (polurazdoblja).


Iako se deklarativno izjašnjavamo da primijenjenim
gospodarskim postupcima oponašamo i kontinuirano
pozitivno usmjeravamo prirodni razvoj šume ili
drugim riječima, da pravilno potrajno gospodarimo,
kod sastavljanja i donošenja osnova gospodarenja za
preborne šume nismo do sada uzimali u obzir činjenicu,
da niz gospodarskih razdoblja sastavljen od neko-


70