DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ZAŠTO 20-GODISNJA GOSPODARSKA RAZDOBLJA I 10-GODISNJA GOSPODARSKA


POLURAZDOBLJA NISU PRIMJERENO UREĐAJNO VRIJEME ZA ŠUME


PREBORNOG UZGOJNOGA OBLIKA


1.


Tijekom izrade osnova gospodarenja i rada u Komisijama
na njihovom odobravanju uočili smo pri uređivanju
prebornih šuma jedan - za preborne šume neprimjeren
propis primjene temeljne uređajne komponente
vrijeme. Uzrok tomu je neprilagođenost propisa o komponenti
vrijeme u Zakonu o šumama (Narodne Novine
52/90) i važećem Pravilniku o uređivanju šuma (Narodne
Novine 11/97), specifičnom ustroju i trendu razvoja
prebornih šuma.


U primjeni vremenske komponente pri uređivanju
prebornih šuma pojavljuje se neusklađenost između
razvoja preborne šume, odnosno prebornih sastojina
kao vremenski trajnog (kontinuiranog) procesa sjedne
i propisanih raspona vremena izrade redovitih revizija i
obnova osnova gospodarenja s druge strane.


Posljedice se zbog neprimjerenosti propisa mogu
odraziti u prekidu kontinuiteta praćenja promjena razvoja
šume u prirodnom kontinuumu prostor-vrijeme.
Pritom je prividni dojam kontinuiteta skriven u pseu-
dopotrajnom gospodarenju.


Iz vrlo zanimljive i bogate retrospekcije povijesti
postanka i primjene metoda za uređivanje visokih prebornih
šuma proizlazi da su prve metode uređivanja
prebornih šuma istovjetne s metodama visokih regularnih
šuma.


Metode su s više ili manje uspjeha - uz razne pokušaje
prilagodbi -jednostavno kalemljene na šumu, po
konstituciji i ostalim obilježjima različitu od šume za
koju su bile konstruirane.


S vremenom se uvidjelo da se apsolutna starost,
dobni razredi i ophodnja, kao osnovni uređajni elementi
postojećih metoda za uređivanje visokih regularnih
šuma ne mogu srazmjerno primijeniti pri uređivanju
šuma s kojima se preborno gospodari. U svrhu postizanja
prihvatljivih rezultata trebalo je navedene vremenske
elemente, u primjeni pri uređivanju prebornih šuma,
zamijeniti drugim uredajnim elementima, koji će se moći
izravno dovoljno točno izmjeriti i što bolje uskladiti
sa specifičnim obilježjima preborne šume, kako bi uspješno
nadomjestili navedene, za prebornu šumu neprihvatljive
elemente vremena i izdvojili kompatibilne.


Poslije niza pokušaja prilagodbi i primjene različitih
taksacijskih elemenata i njihovih međuodnosa pri iznalaženju
postupaka za uređivanje prebornih šuma, usvojene
su metode koje se temelje na drvnoj zalihi i na
njoj proizvedenom prirastu. Međutim, treća temeljna


uređajna komponenta-vrijeme, iako je mjerljiva veličina,
ostala je za preborni uzgojni oblik u primjeni i
nadalje nedorečena. Uzrok je, kako spomenusmo, specifična
konstitucija populacija (prebornih sastojina ili
preborne šume) u kojima dob stabala i sastojina - kao
nezavisne varijable izražene apsolutnim brojem godina
- nisu primjenljive u široj praksi.


Kao nezavisna varijabla usvojene su izravno mjerljive
dimenzije stabala - prsni promjeri, jer bolje obilježje
za nezavisnu varijablu do danas nije pronađeno.
Zbog toga se pri uređivanju prebornih šuma još i danas
susrećemo s pogrešnim poimanjem primjene jedne
značajne inačice komponente vrijeme u gospodarenju
prebornim šumama.


Jedan takav slučaj potaknuo nas je da ukažemo na
arhaično shvaćanje uloge uređajne komponente vrijeme
pri uređivanju prebornih šuma, kao još jedan od zaostalih
pokušaja kalemljenja uredajnih elemenata iz
visokog regularnog uzgojnog oblika na preborni uzgojni
oblik.


U članku 32. Stavak 2. Zakona o šumama (Narodne
Novine br. 52/90) donesen je jedinstven opći propis:


"Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom donosi
se za razdoblje od 10 godina (I polurazdoblje), ori-
jentacijski za daljnjih 10 godina (II polurazdoblje) kao i
za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje) "


Prema istom članku stavak 6., redovita revizija osnova
gospodarenja gospodarskim jedinicama obavlja
se redovito svake desete a obnova osnova svake dvadesete
godine.


Na temelju citiranog Zakona o šumama doneseni su
Pravilnici o uređivanju šuma (Narodne Novine br.
52/94 i 11/97).


U oba Pravilnika propisi članka 71. stavak 2. su istovjetni:


"Osnove i programi podliježu postupku:


1. revizije u desetoj godini važenja;


2. obnove u dvadesetoj godini važenja;"


Odredbe o temeljnoj uređajnoj komponenti - vrijeme
u vezi su s izradom osnova gospodarenja u pozitivnim
propisima "a priori" unificirane tj. donesene su
kao jedinstvene za sve šume u RH, bez obzira na razlike
u konstituciji, uzgojnom obliku i načinu gospodarenja.
Čimbenik vrijeme se glede načina kako je propisan ne
može svrhovito primjenjivati u svim oblicima gospo-


67
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 70     <-- 70 -->        PDF

darenja, a posebice ne u propisanom obliku u šumama s
kojima se preborno gospodari.


Razlike u ustroju, strukturi osnovnih taksacijskih
elemenata, trendu i vremenu trajanja razvoja, načinu
prirodne obnove kao i drugim obilježjima između visoke
regularne šume (koju tvori niz jednodobnih sastoji-
na) i visoke preborne šume (sastavljene od niza raz-
nodobnih sastojina) zahtijevaju da se u prebornoj šumi
komponenta vrijeme primijenjuje sukladno s rasponom
uređajnog vremena u prebornom gospodarenju. A
ono u pravilu iznosi 1=10 godina.


5.


Osnove gospodarenja za preborne šume se prema
Zakonu o šumama detaljno sastavljaju i nakon usvajanja
Komisija Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
donose Riješenja o važenju istih za desetogodišnja po-
lurazdoblja.


Prema članku 32. istog Zakona to (prvo) desetogo-
dište zovemo prvo gospodarsko polurazdoblje. Ono


nosi oznaku I/l. U istoj osnovi gospodarenja iskazuju
se orijentacijski podaci i načelne odrednice gospodarenja
za sljedeće desetogodište tj. za drugo gospodarsko
polurazdoblje od 10 god., koje nosi oznaku 1/2.
Oba polurazdoblja (I/l +1/2) tvore prvo gospodarsko
razdoblje od 20 godina. Ono nosi oznaku I. Nastavno
na prvo gospodarsko razdoblje donose se i načelni propisi
(brojčani i tekstualni) za drugo gospodarsko razdoblje
od 20 godina. Ono nosi oznaku II.


Propis je tako sročen daje stručna šumarska javnost
uvjerena kako se njegovom primjenom u praksi postiže
kontinuitet potrajnosti gospodarenja u prebornim šumama
Republike Hrvatske. Dojam je pogrešan, jer se
kontinuitet potrajnosti gospodarenja u tom slučaju
poistovjećuje s kontinuitetom izrade osnova gospodarenja
tj. s kontinuitetom potrajnosti uređivanja šuma,
na koji se propis odnosi. Potrajnost uređivanja šuma
uz ovaj propis ne jamči "a priori" i potrajnost pravilnog
gospodarenja u prebornim šumama.


Problem je u tome, što se oba načela (potrajnost
uređivanja i potrajnost gospodarenja) odnose istodobno
na iste jedinice prostorne razdiobe šume i zbog toga
zamjenjuju odnosno pogrešno poistovjećuju. Ovdje
se ne radi - kako to na prvi pogled izgleda - o igri riječi,
već o dva u biti različita osnovna načela.


Odgovor o mogućim uzrocima pojave pseudokon-
tinuiteta potrajnosti kod prebornog gospodarenja potražit
ćemo analizom primjene važećih propisa za komponentu
vrijeme u Zakonu o šumama, iz kojeg smo
prethodno citirali sporni članak 32. i na temelju toga
Zakona donesenih Pravilnika o uređivanju šuma i ostalih
podzakonskih akata.


6.


Na kraju svakog desetogodišta odnosno prvog polurazdoblja
momentalno važeće osnove gospodarenja sastavlja
se i donosi nova za iduće desetogodište tj. za
drugo gospodarsko polurazdoblje. U novo izrađenoj
osnovi se drugo gospodarsko polurazdoblje tretira kao
novo desetogodište njenog važenja, ali se naziva prvo
gospodarsko polurazdoblje i ponovno nosi oznaku
I/l. Ostali rasponi vremena nižu se istim slijedom i nose
oznake kao u protekloj osnovi. Izradom i donošenjem
novih osnova gospodarenja za iste jedinice prostorne
razdiobe, postupci nizanja naziva i oznaka vremenskih
raspona za gospodarska polurazdoblja i razdoblja
se ponavljaju.


Kada se člankom 32. propisani rasponi vremena
prenose u cjelini i istim slijedom iz protekle u svaku novo
izrađenu osnovu gospodarenja za istu višu jedinicu
prostorne razdiobe šuma, nije teško dokučiti daje propisani
redoslijed desetogodišnjih gospodarskih polurazdoblja
i 20. godišnjih gospodarskih razdoblja u dosljednoj
praktičnoj primjeni pogrešno šabloniziran. Ova
učestala pojava pri izradi osnova gospodarenja očito
dokazuje da citirani propis za vremensku komponentu
nije oblikovan primjereno prebornom gospodarenju.


Ako se prvo desetogodište u svakoj novoj osnovi
gospodarenja naziva i tretira kao prvo gospodarsko polurazdoblje,
tada se svaka momentalno važeća osnova
gospodarenja može smatrati prvom osnovom
gospodarenja za gospodarsku jedinicu koja se uređuje,
bez obzira na dosadašnja uređivanja. Ovaj privid
treba promjenom propisa eliminirati iz primjene u
smislu ispravnog nizanja desetogodišta redom, kako
će biti propisana.


Gospodarenje po desetogodišnjim polurazdobljima
koje u svakoj novoj osnovi gospodarenja započinje s
prvim gospodarskim polurazdobljem, poznato je u struci
kao prekidno gospodarenje. Prekidno je zbog toga
što učestalo ponavljanje kratkoročnih prognoza
razvoja od jednog do drugog uređivanja, bez njihove
inkorporacije u znanstveno utemeljene srednjoročne
i dugoročne prognoze, ne jamči kontinui-
ranost primjene načela pravilnog potrajnog gospodarenja.


Neizbježna posljedica primjene navedenog propisa
je mogućnost pojave pseudopotrajnog gospodarenja,


uz koje će se postupno i gotovo neprimjetno narušavati
ekološka stabilnost, strukturna uravnoteženost, konti-
nuiranost prirodne obnove i potrajnost pravilnog prebornog
gospodarenja po načelima oponašanja prirode.


Sa svrhom da se izbjegne mogući nepovoljni trend
razvoja, neophodno je propise o komponenti vrijeme
u svezi s izradom osnova gospodarenja za šume s kojima
se preborno gospodari, prilagoditi tom uzgojnom
obliku.


68
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 71     <-- 71 -->        PDF

7.


Propisana primjena uredajne komponente vrijeme
po gospodarskim polurazdobljima od 10 godina i njihov
zbroj kao gospodarsko razdoblje od 20 godina,
prilagođena je visokoj regularnoj šumi. Suma se ureduje
na bazi dobnih razreda od 20 godina tako, da se nakon
10 godina važenja obavlja redovita revizija osnove
gospodarenja, a nakon 20 godina njezina obnova.


Uz navedeni propis upitno je kako nakon proteklog
desetogodišta važenja osnove gospodarenja za prebor-
nu šumu nazvati postupak izrade nove: redovita revizija
ili obnova osnove, odnosno, kada upotrijebiti prvi,
a kada drugi stručni naziv.


Propisana 20-godišnja gospodarska razdoblja su ne-
smisaoni, logički nespojivi elementi vremena s prebor-
nim oblikom gospodarenja. Vremenskim rasponom i
sadržajem se uopće ne uklapaju u uredajne modele pre-
bornih šuma. Primjenjivana su zbog formalnog zadovoljenja
propisa. Eliminacija ovog oblika vremenske
komponente iz propisa za preborne šume je neupitna.


Dosadašnje poimanje i nazivlje desetogodišnjih
gospodarskih polurazdoblja treba također iz temelja
promijeniti. Za 10-god. gospodarska polurazdoblja nije
dovoljno samo promijeniti naziv u gospodarska razdoblja,
ako će se u osnovama gospodarenja i nadalje
primjenjivati isti sustav nizanja desetogodišta kao do
sada, uz šablonsko prenošenje sustava iz jedne u drugu
osnovu gospodarenja, koje će u svakoj započinjati s prvim
gospodarskim razdobljem. Promjenom "pro forma"
samo naziva desetogodišta bez promjene sadržaja
tj. sustava nizanja desetogodišta neće se postići
svrha. Prešutno će se i nadalje podržavati pseudopo-
trajno gospodarenje.


Uzrok svih opisanih nelogičnosti je isti. Propis primjeren
jednom uzgojnom obliku nakalemljen je na drugi
uzgojni oblik, oprečnih obilježja od prvog.


Ova i ostale dileme oko primjene komponente vrijeme
i nazivlja vremenskih raspona u svezi s izradom
osnova gospodarenja za šume s kojima se preborno
gospodari, ukazuju na nužnost promjena.


8.


Desetogodišta za koja se sastavljaju i donose osnove
gospodarenja za preborne šume su cjeloviti rasponi
vremena za koje se donose jedinstveni propisi i odrednice
gospodarenja. Stoga nema razloga za cjelovito
uređajno vrijeme od 10 godina upotrebljavati kod pre-
bornog oblika gospodarenja stručni naziv gospodarsko
polurazdoblje.


Uređajno vrijeme za koje se sastavlja i donosi osnova
gospodarenja treba imenovati primjerenim stručnim
nazivom gospodarsko razdoblje i u primjenu uvesti


odgovarajuće oznake za uzastopne desetogodišnje raspone
vremena, prilagođene prebornom obliku gospodarenja.


Desetogodišnja gospodarska razdoblja o kojima govorimo
nisu "novum" u uređivanju šuma Republike
Hrvatske.


Ako se hoće dobiti uvid u razvoj znanstvenih spoznaja
i njihovih promjena tijekom vremena u uređivanju šuma
RH, a posebice u raspone vremena o kojima raspravljamo,
dovoljno je kronološki proučiti Instrukcije, Uredbe,
Naredbe, Upute, Pravilnike i dr. o uređivanju, gospodarenju
i sastavljanju (izradi) osnova gospodarenja.


Izdvajamo "Naredbu" o sastavu osnova gospodarenja
za šume pod osobitim javnim nadzorom od 1903.
godine. U toj su "Naredbi" za preborne šume bila propisana
gospodarska razdoblja od 10 godina. Upitno je
zašto su u Pravilniku od 1997. god. bezrazložno zapostavljeni
rasponi vremena prilagođeni prebornom
gospodarenju, poznati već gotovo stotinu godina i u
praktičnoj primjeni dokazani, tim više, što se u obrazloženju
nekih "značajnih odredbi" Pravilnika navodi Naredba
od 1903. god. kao jedan od konzultiranih oslonaca
pri njegovoj izradi.


Prema obrascu "Opće porabne osnove" na str. 77 iste
"Naredbe", etat je trebalo odrediti za tri gospodarska
razdoblja po 10 godina. Prvo gospodarsko razdoblje
nosi oznaku I, drugo II i treće III. Za prvo gospodarsko
razdoblje je etat bio raspodijeljen na dva 5-godišnja
polurazdoblja. Po tada važećim postupcima trebalo je
pri obračunu etata dokazati točnost propisanih veličina
drvne zalihe, temeljnice i broja stabala koji moraju -
prema normalama - preostati na površini nakon sječe.


Na tom načelu (minimalnim drvnim masama koje
moraju ostati poslije sječe) izradio je S. Šurić metodu
za uređivanje prebornih šuma (prilagođenu stanju šuma
- nagomilane drvne zalihe), propisanu Instrukcijom od
1937. godine.


Isto načelo upotrijebili smo kao aksiom i u našem
prijedlogu primjene 10-godišnjih gospodarskih razdoblja
pri uređivanju prebornih šuma, no prilagođenom
novim spoznajama o komponenti vrijeme.


9.


U "Naredbi" od 1903. godine vremenski rasponi
gospodarskih razdoblja i njihove oznake (I, II, III) usuglašeni
su bili s propisima na str. 48:


"Revisija gospodarske osnove je dvovrsna:


1. obična revisija, koja se u pravilu obavlja svakih
10 godina;


2. glavna revisija, koja se obavlja nakon dva ili
više desetgodišta."


Redovite revizije osnova gospodarenja ("obične re-
visije") obavljaju se i danas ali po desetogodištima


69
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 72     <-- 72 -->        PDF

neprimjerenog nazivlja i pogrešno opetovanog nizanja.
Obnova ("glavna revisija") osnova gospodarenja je ostala
mrtvo slovo na papiru. Ne spominje se ni u jednoj
osnovi gospodarenja za preborne šume, stoje očita potvrda
neprimjenljivosti propisa.


Do sada propisani rasponi vremena i nazivlja pri izradi
osnova gospodarenja se uz nužne izmjene i dopune
novim znanstvenim spoznajama mogu jednostavno
uklopiti u postojeće metode za uređivanje prebornih šuma
i u primjeni jamčiti objektivno srednjoročno planiranje
u svrhu pravilnog ostvarenja načela potrajnosti
u gospodarenju.


10.


Za prebornu šumu je utvrđeno da se razvija "in con-
tinuo" tj. trajno. Istovremeno, pojedina stabla koja je
izgrađuju i posredstvom kojih pratimo promjene njenog
razvoja - ne rastu trajno. Svako stablo ima svoj "životni
vijek" razvoja. Prema tomu, razvoj šume je kontinuiran
ali nije beskonačan. Stabla uzrasla na istoj površini
se tijekom razvoja mijenjaju; novo uzrasla nadomještaju
stabla koja su prirodnom ili umjetnom selekcijom
uklonjena iz šume i s preostalim stablima na panju
rastu u debljinu i prelaze iz jednog u drugi debljinski
stupanj te tako neprekidno mijenjaju svoj položaj i status
u prostoru sastojine. Stabla fizički ostaju na istome
mjestu, no zbog specifične dinamike razvoja i raspore -
denosti po površini stječe se dojam da se šuma ne mijenja.
Dojam nepromjenljivosti najjasnije izražava sen-
tenca g. akademika D. Klepca: "Svaka preborna sa-
stojina je uvijek slična samo sebi."


No, okularni dojam nepromjenljivosti je samo privid.
Drvna zaliha šume se uslijed promjena uzrokovanih
razvojem stabala također kontinuirano mijenja i u
određenom rasponu vremena završi jedan cjelovit krug
(ciklus) promjena u razvitku.


Dugogodišnjim radom u prebornim šumama, tijekom
praćenja trenda razvoja biološke komponente
(drvne zalihe) utvrdili smo jedan, do sada neprimjenji-
van raspon vremena, koji smo identificirali kao novu
inačicu vremenske komponente uređivanja šuma.
Za ovu inačicu uvodimo u stručno nazivlje novo atribu-
tivno obilježje - ciklus.


Ciklus je prema B. K1 a i ć u (str. 224-5) "skup raznih
pojava, radova, procesa koji tvore zatvoren krug
razvoja u toku nekog vremenskog razmaka". Atribut ciklus
upotrijebili smo upravo zbog toga, što i biološka
komponenta (drvna zaliha) tijekom određenih raspona
vremena tvori cjelovite krugove (cikluse) razvoja.


To nas je potaknulo da ovo područje uređivanja prebornih
šuma dopunimo novim spoznajama o komponenti
vrijeme, koje će omogućiti objektivno srednjoročno
(pa i dugoročno) planiranje gospodarenja uz


racionalno praćenje i evidentiranje promjena razvoja.


Na pitanje, zašto smo naša istraživanja u kontinuumu
razvoja preborne šume usmjerili na određivanje
srednjoročnih vremenskih ciklusa uz već postojeće
kratkoročne (10-godišnje)?,odgovor je: zbog toga, što
se vremenski ciklusi razvoja kao značajne ekonomske
komponente gospodarenja sigurno događaju, no do sada
nisu na odgovarajući način obrađeni, a zbog nedostatka
znanstvene određenosti nisu ni pravilno vrednovani.


Neposredno određivanje vremena trajanja ciklusa
razvoja drvne zalihe uz sustavni slijed nizanja 10-go-
dišnjih gospodarskih razdoblja je u kontinuumu prostor
- vrijeme moguće, jer je vrijeme jedna od triju ure-
đajnih komponenata koja se može izmjeriti i u svezi s
biološkom komponentom odgovarajuće primijeniti.


Nove spoznaje o vremenskoj inačici - ciklus iznosimo
ovdje kao nužno "ad hoc" prethodno priopćenje, a
istovremeno i kao prijedlog za raspravu o primjeni pri
uređivanju prebornih šuma, umjesto neprimjerenih raspona
vremena i nazivlja propisanih Pravilnikom o uređivanju
šuma od 1997. godine.


11.


Radi pravilne primjene ciklusa kao cjelovitog raspona
vremena, iz praktičnih razloga podijeljenog na
10-god. gospodarska razdoblja, nužne su u osnovama
gospodarenja sljedeće promjene nazivlja i oznaka.


Neprimjerena 20-god. gospodarska razdoblja treba
napustiti, sustav nizanja i nazivlja desetogodišnjih gospodarskih
razdoblja sadržajno promijeniti, a zbog uvođenja
novog raspona vremena i naziva ciklus te preimenovanih
desetogodišta, upotrebljavati sljedeće oznake:


I = raspon vremena prvog ciklusa odnosno srednjoročnog
plana gospodarenja;
I/l = prva revizija osnove gospodarenja odnosno prvo
10-god. gospodarsko razdoblje;
1/2 = druga revizija odnosno drugo 10-god. gospodarsko
razdoblje;


kontinuirano slijede treća 1/3, četvrta 1/4 ...itd., ovisno
o trajanju ciklusa.


(Rimska brojka označuje ciklus a indeksi 1, 2, 3, 4...
broj revizije odnosno 10-god. gospodarskog razdoblja
u nizu).


Desetogodišnja gospodarska razdoblja (I/l-1/2 -1/3
-...) o kojima je riječ ne mogu se nizati u nedogled kao
do sada (polurazdoblja).


Iako se deklarativno izjašnjavamo da primijenjenim
gospodarskim postupcima oponašamo i kontinuirano
pozitivno usmjeravamo prirodni razvoj šume ili
drugim riječima, da pravilno potrajno gospodarimo,
kod sastavljanja i donošenja osnova gospodarenja za
preborne šume nismo do sada uzimali u obzir činjenicu,
da niz gospodarskih razdoblja sastavljen od neko-


70
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 73     <-- 73 -->        PDF

liko uzastopnih desetogodišta tvori cjelovit vremenski
ciklus, po dužini trajanja istovjetan sa ciklusom
razvoja biološke komponente (drvne zalihe).


Uz dosadašnje propise i nazivlja prisutna je također
bila nepoznanica, da li slijed uzastopnih desetogodišnjih
gospodarskih razdoblja tvori konačni ili beskonačni
niz.


Tijekom proučavanja komponente vrijeme u pre-
bornim šumama utvrdili smo daje niz 10-god. gosp.
razdoblja konačan. Zadnje desetogodišnje gospodarsko
razdoblje u nizu je ono u kojem se zatvori krug
prirodnog razvoja drvne zalihe (biološke uređajne
komponente) izmjerene na početku prvog desetogodišta
ciklusa (prve revizije osnove gospodarenja).


Prema našim spoznajama, u gospodarskoj šumi,
gdje je prirodni razvoj pozitivno utjecan pravilnim po-
trajnim gospodarenjem po načelima oponašanja prirode,
krug (ciklus) razvoja biološke komponente
(drvne zalihe) tvori niz od 4-6 desetogodišnjih gospodarskih
razdoblja. Završava u godini u kojoj se srednjoročnim
planom gospodarenja propisani i ostvareni
etat kao zbroj užitih prirasta izjednači s veličinom
prvotno planirane i na kraju ciklusa izmjerene
drvne zalihe na panju.


Tijekom trajanja ciklusa razvoja biološke komponente
ukupni etat će biti jednak prirastu samo uz početnu
normalnu drvnu zalihu. U ostalim slučajevima, u
težnji da do kraja ciklusa primjerenim stručnim postupcima
izgospodarimo normalnu drvnu zalihu (u prvom
ciklusu barem po veličini), prirast i etat će se razlikovati.
Etat će biti manji ili veći od prirasta, ovisno o
veličini razlike između prvotne konkretne i normalne
drvne zalihe.


Iz ove nesporne činjenice proizlazi, da će prirasni
ciklus biti jednak etatnom ciklusu samo u normalnoj
prebornoj šumi. U šumi različitoj od normalne, a
posebice u prijelaznim oblicima, ciklusi će se razlikovati.
Zbog usklađenja tih razlika neophodna je kontrola
za svako petogodište.


12.


Radi ispravnog poimanja i jednoobraznosti stručnog
nazivlja, krugu (ciklusu) razvoja biološke uređajne
komponente pridajemo u gospodarskoj prebornoj šumi
za praksu prihvatljiv atribut: gospodarski ciklus. Ovaj
naziv pokazuje da se ciklus odnosi na gospodarsku
šumu, da se trend prirodnog razvoja ostvaruje pod utjecajem
gospodarenja, a sam naziv je sukladan s nazivom
razdoblja.


Gospodarski ciklus svake preborne šume tvori niz
uzastopno ponavljanih srodnih stručnih postupaka, koji
se nakon određenog broja gospodarskih razdoblja (1/1-
I/2-I/3-I/4-...) završe istovremeno kad se zatvori krug


(ciklus) razvoja biološke komponente. Ciklus razvoja
biološke komponente se zatvara u godini u kojoj se završi
iskorišćenje cijele prvobitne drvne zalihe preborne
šume a istodobno druga drvna zaliha normalne veličine
ostaje u šumi na panju.


S gospodarskog stajališta, gospodarski ciklus je
raspon vremena tijekom kojeg će se, sukladno sa srednjoročnim
planom, pravilnim potrajnim gospodarenjem
po načelima oponašanja prirode užiti etat, ali tako
da na kraju ciklusa na panju ostane drvna zaliha po
veličini jednaka normalnoj (prema primijenjenoj nor-
mali), naravno poboljšane debljinske strukture, omjera
smjese vrsta i površinskog rasporeda stabala.


S uređajnog stajališta, gospodarski ciklus je raspon
vremena tijekom kojeg će se nastojati postići
uravnoteženost odnosa: drvna zaliha - prirast - etat,


kao jednog od temeljnih načela normaliteta preborne
šume i jamca višenamjenske potrajnosti.


Za svako desetogodišnje gospodarsko razdoblje za
koje se sastavlja osnova gospodarenja uvriježen je naziv
uređajno razdoblje. Ono određuje vrijeme važenja
osnove gopsodarenja. Sukladno s ovim atributivnim
obilježjem, predvidivi raspon vremena za koji će biti
izrađen srednjoročni plan gospodarenja za šume pre-
bornog uzgojnog oblika, zvat ćemo uređajni ciklus.


Uređajni ciklus preborne šume je cjelovit raspon
vremena za koji se uz osnove gospodarenja po 10-go-
dišnjim gospodarskim razdobljima izrađuje srednjoročna
prognoza trenda razvoja biološke komponente
šume u obliku srednjoročnog plana gospodarenja.
Primjenom propisa toga plana pravilnim se potrajnim
gospodarenjem hoće tijekom trajanja gospodarskog
ciklusa, na temelju objektivno određenog srednjoročnog
cilja gospodarenja, šumu postupno prevesti u
optimalno stanje definirano normalama.


Uvjereni smo, daje to dovoljno dugačak raspon vremena
za ostvarenje cilja gospodarenja definiranog srednjoročnim
planom u svrhu postizanja normaliteta. Pri tomu
se ni u jednom trenutku ne smije zaboraviti da su
propisi planova gospodarenja pojedinih desetogodišta
segmenti srednjoročnog plana i zbog toga moraju
biti usklađeni s propisima istoga, odnosno uključeni
u srednjoročni plan kao njegov sastavni dio.


Uspješnost gospodarenja ovisit će o usklađenosti
propisa osnova gospodarenja pojedinih desetogodišta s
propisima srednjoročnog plana, savjesnom provođenju
propisa osnova gospodarenja, doznaci visokokvalificiranog
stručnjaka koji će preferirati prirodnu obnovu i
pri tomu voditi računa o prirodnom plodoredu tj.
prirodnoj izmjeni glavnih vrsta, rigoroznoj evidenciji
sječa i ostalih uzgojnih radova te neizostavnoj kontroli
uspješnosti gospodarenja po petogodištima (5-godiš-
njim polurazdobljima).


71