DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ZAŠTO 20-GODISNJA GOSPODARSKA RAZDOBLJA I 10-GODISNJA GOSPODARSKA


POLURAZDOBLJA NISU PRIMJERENO UREĐAJNO VRIJEME ZA ŠUME


PREBORNOG UZGOJNOGA OBLIKA


1.


Tijekom izrade osnova gospodarenja i rada u Komisijama
na njihovom odobravanju uočili smo pri uređivanju
prebornih šuma jedan - za preborne šume neprimjeren
propis primjene temeljne uređajne komponente
vrijeme. Uzrok tomu je neprilagođenost propisa o komponenti
vrijeme u Zakonu o šumama (Narodne Novine
52/90) i važećem Pravilniku o uređivanju šuma (Narodne
Novine 11/97), specifičnom ustroju i trendu razvoja
prebornih šuma.


U primjeni vremenske komponente pri uređivanju
prebornih šuma pojavljuje se neusklađenost između
razvoja preborne šume, odnosno prebornih sastojina
kao vremenski trajnog (kontinuiranog) procesa sjedne
i propisanih raspona vremena izrade redovitih revizija i
obnova osnova gospodarenja s druge strane.


Posljedice se zbog neprimjerenosti propisa mogu
odraziti u prekidu kontinuiteta praćenja promjena razvoja
šume u prirodnom kontinuumu prostor-vrijeme.
Pritom je prividni dojam kontinuiteta skriven u pseu-
dopotrajnom gospodarenju.


Iz vrlo zanimljive i bogate retrospekcije povijesti
postanka i primjene metoda za uređivanje visokih prebornih
šuma proizlazi da su prve metode uređivanja
prebornih šuma istovjetne s metodama visokih regularnih
šuma.


Metode su s više ili manje uspjeha - uz razne pokušaje
prilagodbi -jednostavno kalemljene na šumu, po
konstituciji i ostalim obilježjima različitu od šume za
koju su bile konstruirane.


S vremenom se uvidjelo da se apsolutna starost,
dobni razredi i ophodnja, kao osnovni uređajni elementi
postojećih metoda za uređivanje visokih regularnih
šuma ne mogu srazmjerno primijeniti pri uređivanju
šuma s kojima se preborno gospodari. U svrhu postizanja
prihvatljivih rezultata trebalo je navedene vremenske
elemente, u primjeni pri uređivanju prebornih šuma,
zamijeniti drugim uredajnim elementima, koji će se moći
izravno dovoljno točno izmjeriti i što bolje uskladiti
sa specifičnim obilježjima preborne šume, kako bi uspješno
nadomjestili navedene, za prebornu šumu neprihvatljive
elemente vremena i izdvojili kompatibilne.


Poslije niza pokušaja prilagodbi i primjene različitih
taksacijskih elemenata i njihovih međuodnosa pri iznalaženju
postupaka za uređivanje prebornih šuma, usvojene
su metode koje se temelje na drvnoj zalihi i na
njoj proizvedenom prirastu. Međutim, treća temeljna


uređajna komponenta-vrijeme, iako je mjerljiva veličina,
ostala je za preborni uzgojni oblik u primjeni i
nadalje nedorečena. Uzrok je, kako spomenusmo, specifična
konstitucija populacija (prebornih sastojina ili
preborne šume) u kojima dob stabala i sastojina - kao
nezavisne varijable izražene apsolutnim brojem godina
- nisu primjenljive u široj praksi.


Kao nezavisna varijabla usvojene su izravno mjerljive
dimenzije stabala - prsni promjeri, jer bolje obilježje
za nezavisnu varijablu do danas nije pronađeno.
Zbog toga se pri uređivanju prebornih šuma još i danas
susrećemo s pogrešnim poimanjem primjene jedne
značajne inačice komponente vrijeme u gospodarenju
prebornim šumama.


Jedan takav slučaj potaknuo nas je da ukažemo na
arhaično shvaćanje uloge uređajne komponente vrijeme
pri uređivanju prebornih šuma, kao još jedan od zaostalih
pokušaja kalemljenja uredajnih elemenata iz
visokog regularnog uzgojnog oblika na preborni uzgojni
oblik.


U članku 32. Stavak 2. Zakona o šumama (Narodne
Novine br. 52/90) donesen je jedinstven opći propis:


"Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom donosi
se za razdoblje od 10 godina (I polurazdoblje), ori-
jentacijski za daljnjih 10 godina (II polurazdoblje) kao i
za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje) "


Prema istom članku stavak 6., redovita revizija osnova
gospodarenja gospodarskim jedinicama obavlja
se redovito svake desete a obnova osnova svake dvadesete
godine.


Na temelju citiranog Zakona o šumama doneseni su
Pravilnici o uređivanju šuma (Narodne Novine br.
52/94 i 11/97).


U oba Pravilnika propisi članka 71. stavak 2. su istovjetni:


"Osnove i programi podliježu postupku:


1. revizije u desetoj godini važenja;


2. obnove u dvadesetoj godini važenja;"


Odredbe o temeljnoj uređajnoj komponenti - vrijeme
u vezi su s izradom osnova gospodarenja u pozitivnim
propisima "a priori" unificirane tj. donesene su
kao jedinstvene za sve šume u RH, bez obzira na razlike
u konstituciji, uzgojnom obliku i načinu gospodarenja.
Čimbenik vrijeme se glede načina kako je propisan ne
može svrhovito primjenjivati u svim oblicima gospo-


67