DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 65     <-- 65 -->        PDF

KOLIKO JE POSTOJEĆI PROGRAM RAZVOJA (1991-2025) DUGOROČNO STABILNA


ODREDNICA ŠUMARSTVA HRVATSKE?


Dugoročni program razvoja šumarstva Hrvatske,
kao obveza iz Zakona o šumama članak 22. točka 1., u
životu mora biti daleko više od samo zakonske obveze.
On mora, sa svim svojim odrednicama biti dugoročno
stabilna politička i znanstveno-stručna podloga razvoju
šumarstva Hrvatske.


Prirodno je i nužno da se tijekom provedbe tako dugoročnog
programa razvoja, stalno događaju izmjene
putova i metoda, no ciljevi bi u istinu dugoročno morali
biti stabilni. Postojeći Program razvoja (1991-2025),
kojeg su u jeku Domovinskog rata izradili stručnjaci
"Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb, od Komisije Znanstveno
nastavnog vijeća Šumarskog fakulteta iz Zagreba,
ocijenjen je kao značajan doprinos i realna projekcija
razvoja šumarstva te ukupnog boljitka Hrvatske države.
Program nije donijeo Hrvatski državni Sabor, iako
je to zakonska obveza. Već sada, jasno se prepoznaje
nužnost izmjena i dopuna te dakako značajna proširenja
Programa. O čemu se zapravo radi?


Novi Zakon o šumama (Izmjene i dopune NN
41/90) koji je stupio na snagu 16. listopada 1990., nakon
brojnih i do tada najčešće nesvrhovitih reorganizacija
šumarstva, osnivanjem jednog javnog poduzeća u
djelatnosti šumarstva stvorio je u istinu samo pretpostavke
za uspješan razvoj šumarstva Hrvatske. Tek je u
provedbi zakona postalo jasno kolike su razlike u pogledima,
shvaćanjima, mentalitetu, navikama i napose
istinskoj želji da se jedno šumarsko poduzeće kvalitetno
ustroji na razini države, da se iskorijeni u šumarstvu,
neprihvatljiv regionalizam te da su šumarski interesi
cjeline prioritetniji od interesa lokalnih zajednica
ili regija. Sve ove odrednice izvodljive su samo pod vrlo
jasnim, zajedničkim i posebice međusobno čistim računima.
Od svih tih krupnih razlika, do uhodavanja i
prvih koraka jedinstvenog šumarskog organizma u državi,
vrlo je dug put. Sigurno je rat i spora transformacija
zakonske regulative usporavala brzinu hoda prema
zakonom zacrtanom cilju.


Što je rekao Program razvoja?


Nakon opširne analize postojećeg stanja (str. 1-98),
kroz poglavlja:


Osnovne značajke šuma Hrvatske


- Problematika stanja šuma i izvođenja radova


- Lovstvo


- Pomoćne i prateće djelatnosti,


Program je (na str. 100-160), utvrdio razvojne ciljeve
i mjere za njihovo ostvarenje pod motom: "Moć poboljšanja
ne smije propasti na nemoći da se postojeća
rješenja poprave". Upravo pod tim motom moramo prići
izmjenama i značajnim dopunama postojećeg Pro


grama razvoja kako budućnost šumarstva Hrvatske ne
bi dočekivali nego sustavno gradili. Vrijeme u kojem
živimo vrijeme je promjena, ono zahtijeva ozbiljne zahvate
u programiranju naše budućnosti, no više od svega
ono zahtijeva promjene u nama samima.


U poglavljima:


- Osnovne djelatnosti


- Prateće i pomoćne djelatnosti


Program restrukturirania-prcustrojstva i obnove,


Program se je ukratko ali nedvojbeno i vrlo jasno
odredio ovako:


Uređivanje šuma


a) U uređivanju šuma, jasno se utvrđuje kako je osnova
područja; osnovica razvoja.


b) Revirni sustav i revir postaju osnove za gotovo sav
terenski posao u uređivanju šuma, a odjel za uređivanje
šuma, obavljao bi obradu podataka i utvrđivao
smjernice budućeg gospodarenja. U tom pogledu,
do sada je učinjeno vrlo malo. Činjenica, kako je šumarija
najniža organizacijska jedinica, ne isključuje
mogućnost i obvezu da se unutar šumarije prati, dohodovno
motivira i stimulira svaki revir posebno.


c) U Programu je jasno prepoznato kako je razvoj uređivanja
šuma ograničen postojećim Pravilnikom o


uređivanju šuma. Činjenice kroz protekle dvije godine
govore u prilog vrlo značajnih napora struke na
izradi prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o uređivanju
šuma, koje su sada pred donošenjem. Dinamika
događanja i promjena u šumi, vrlo jasno ukazuje
na nužnost odmaka od krutih a dugoročno vrlo
preciznih propisa i upućuje prema tako zvanom ki-
bernetskom uređivanju šuma.


d) Najavljena je ali i ostvarena zakonska mogućnost
izvršenja uređivačkih radova sa vanjskom uslugom.
Tržišna konkurencija nužno će dovesti do modernizacije
i racionalizacije uređajnih radova, a stručno


63
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 66     <-- 66 -->        PDF

odgovorne i kompetentne komisije za ispitivanje osnova
gospodarenja, jamčit će njihovu kvalitetu i
provodljivost.


Program nije najavio ozbiljnije pomake u primjeni
novijih metoda i moderne opreme u izvršenju uređajnih


radova, koji uistinu moraju smanjiti troškove uređajnih
radova. Sada je jasno da se u tom dijelu Program mora
izmijeniti, najaviti racionalizacije i razvoj novih metoda
u izvođenju uređajnih radova.


Uzgajanje šuma


U Programu su jasno najavljeni sljedeći ciljevi:


a) Sanacija postojećih degradiranih šuma


b) Pošumljavanje neobraslih površina (5000ha/god.)


Na žalost, nepromijenjen intenzitet sušenja i propadanja
šuma i šumskih staništa, uvjetuje da radovi sanacija
moraju imati prioritet ispred svih ostalih uzgojnih
zahvata. Kako se količina radova sanacije ne može dugoročno
predviđati a redovni uzgojni radovi moraju izvršavati,
to jasno ukazuje da su radovi sanacije isto
tako i izvanplanski trošak, koji neminovno mora ići na
uštrb redovnih radova proširene biološke reprodukcije
šuma.


Temeljna odrednica postojećeg Programa u pogledu
proširene biološke reprodukcije šuma, određena kao
ulaganje na dugo vrijeme u pošumljavanje novih površina,
teško je ostvariva u ovim gospodarskim uvjetima.
Značajne površine prije spomenutih radova sanacije,
spori prelazak na tržišno poslovanje, ratna djelovanja i
nastale štete, neinvestiranje u proizvodnu opremu i
drugo, nameće nužnost revizije Programa u tom dijelu
uz jasne obveze države u pogledu donošenja stimulativnih
mjera za ostvarenje i značajno smanjenih zadataka
u odnosu na postojeći Program. Isto tako, Program
je, mogućnost izvršenja vrlo određeno vezao uz
izvršenje i provedbu sljedećih mjera:


sređenje katastra i gruntovnice,


izradu programa za privatne šume gdje to još nije
učinjeno,


izvršenje pripajanja novih površina za PBR-u,


izradu prostornih planova županija,


kontinuiranu izmjenu zakona i propisa koji osiguravaju
provedbu Programa.


c) Za bilo kakve ozbiljnije pomake u gospodarenju privatnim
šumama, Program ukazuje na nužne izmjene
ZOS-a, čl 68. i 69. te donošenje niza stimulirajućih
mjera za okrupnjavanje (udruživanje) privatnog


šumskog posjeda, njegovu sanaciju ili podizanje novih
šuma u privatnom posjedu,
d) U području šumskoga sjemenarstva i rasadničar-
stva, provedena je na razini Hrvatske sjemenska
rajonizacija za glavne vrste šumskog drveća. Pokret
osnivanja sjemenskih plantaža utvrđenje i nalazi se
u izvedbi. Pokrivenost svakog rajona odgovarajućim
proizvodnim kapacitetom sjemenskih plantaža,
osigurala bi količinski dostatno, a genetski vrhunsko
sjeme za nužnu rasadničku proizvodnju. To
podrazumjeva bitno intenzivniji pristup prirodnoj
obnovi na malim površinama, odnosno značajno
smanjenje potreba za sjemenom (pretežno žirom
hrasta lužnjaka), a nužne količine šumskog sadnog
materijala morale bi se u većem obujmu proizvoditi
u kontejnerima.
Iz svega ovoga
jasno proizlazi
kako je potrebno
revidirati
dio Programa u
proširenoj biološkoj
reprodukciji
u korist bitno
većih radova sanacije
postojećih
šuma, u kojim su
sušenjem i propadanjem,
ugrožena
najkvalitetnija
šumska staništa.
Obujam
radova na pošu-
mljavanju novih
površina mora
biti usuglašen s
izvorima financijskih
sredstava i programom stimulirajućih mjera države.


Sporedni šumski proizvodi i ostale djelatnosti


Područje sporednih šumskih proizvoda i ostalih djelatnosti,
prepoznato je u operativi kao neizbježna aktivnost
u razvoju Poduzeća i mogućnostima rasta prihoda,
pa onda i zapošljavanja. Poduzet je čitav niz operativ


nih mjera koje bi morale podstaknuti razvoj i na tom
planu. Ukratko, u reviziji Programa, sporedni prozvodi
i ostale djelatnosti Poduzeća moraju dobiti vrlo određene
i značajne funkcije, obveze organiziranja i provedbe,


64
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 67     <-- 67 -->        PDF

sve u svrhu produktivnog
zapošljavanja.
To
praktično znači,
da se kod revizije
svake osnove
gospodarenja,
za svaku
gospodarsku jedinicu
mora vrlo
konkretno ispitati
i propisati
korištenje sporednih
šumskih


proizvoda. Postojeći šumarski kadrovi u uređivanju šuma, morati će se
dopunski educirati i specijalizirati za nova područja u proizvodnji, kako bi
se problem viška zaposlenika mogao preraspodjeliti na nove poslove i osigurati
egzistenciju.


Lovstvo


U vrijeme izrade Programa, Zakon o lovu bio je i izradi
i pred donošenjem. Činjenica je, kako su naknadno
u provedbi uočeni značajni problemi, pa je Zakon o lovu
već doživio dosta izmjena, no čini se da će relativno
brzo doći vrijeme za izradu novog, za hrvatske uvjete
primjerenijeg Zakona o lovstvu. Česte izmjene površine
i broja lovišta, miniranost terena, značajan krivolov,
nekorektno utvrđene veličine i granice postojećih lovišta,
ne osiguravaju dugoračan i stabilan razvoj lovstva
u "Hrvatskim šumama". Poduzeće je pred izradom dugoročnog
programa razvoja lovstva, što će u cijelosti
biti novi sadržaj revidiranog Programa razvoja. Ono
što je imperativ vremena, je bitno intenzivniji pristup
lovstvu, njegovo potvrđivanje na tržištu i stvaranju prihoda
te osiguravanju novog zapošljavanja.


Ekologija


Obveze "Hrvatskih šuma" u pogledu programiranja
i korištenja općekorisnih funkcija šuma koje proizlaze
već iz postojećeg Pravilnika o uređivanju šuma, kao i
one koje će proizaći iz izmjenjenog Pravilnika o uređivanju
šuma, samo potvrđuju logiku da se šumarstvo ne
može niti smije odreći skrbi o cijelom šumskom eko


sustavu. Ovu konstataciju potkrepljuje Program prostornog
uređenja Republike Hrvatske (NN 50/1999.) koji
izrijekom određuje da se sve strategije, osnove, programi
i drugi planski dokumenti, čija je obveza donošenja
propisana zakonima i drugim propisima, moraju usklađivati
s ovim Programom. Ono što vrijedi posebno


65
ŠUMARSKI LIST 1-2/2000 str. 68     <-- 68 -->        PDF

istaknuti, obveza je iz
točke 5-2, gdje se kao
važno određuje obveza
integralnog pristupa gospodarenju
većim cjelinama,
pri čemu osobitu važnost
imaju i područja šuma.
U tomu pogledu, učinjeni
su u operativi neki
značajni koraci i stalno se
čine pa je nužno revizijom
Programa razvoja,
značajno mjesto osigurati
za ovo područja aktivnosti
struke i Poduzeća.


Već u samom nazivu "prateće djelatnosti Poduzeća",
u koje su nabrojene sljedeće djelatnosti; komerci-
jala, informatika, knjigovodstvena, financijska služba i
planiranje, jasno se nameće obveza posve novog dimenzioniranja
i sasvim novog značaja ovim bitnim


Prateće djelatnosti


funkcijama za uspješnost poslovanja Poduzeća. Zbog


toga je obveza revidiranog Programa, da ovim funkcijama
odredi odgovarajući značaj i prostor, kao i vizije
tako nužnog razvoja.


Privatno poduzetništvo


Program je vrlo dobro najavio razvoj vanjske usluge izraditi dugoročne odrednice u pogledu metoda i mjera


i privatnog poduzetništva iz sastava "Hrvatskih šuma", koje mogu osigurati njegovu provedbu. Program mora


stoje čini se i dalje nepromijenjeni cilj. Revidirani Pro- jasno predvidjeti čitav niz mjera koje će, uvažavajući


gram, mora sada puno određenije i s puno više hrabrosti sve naše uvjete i posebnosti biti realno provodljiv.


Unutarnja organiziranost


Iskustva funkcioniranja u proteklih devet godina od
osnivanja "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb do danas, nalažu
neizostavni preustroj Poduzeća s ciljem decentralizacije.
Zakonom nametnuto i osigurano jedinstvo
šumskog gospodarstva Hrvatske, treba iskoristiti za vrlo
prepoznatljive ciljeve jedinstva u šumarskoj politici,
uređivanju šuma, razvoju, planiranju, tržištu, kadrovima
i kontroli. Dohodovnu motivaciju, odgovornost za
poslovanje, kreativnost u stjecanju pa onda i raspodjeli
dohotka, nužno je spustiti do stručno i poslovno kontrolirane
šumarije kao najniže organizacijske jedinice u
Poduzeću. Sada, s puno više sigurnosti možemo ustvr-


i program preustrojstva


diti i pretpostaviti, kako će i ovaj najavljeni zaokret zahtijevati
vrijeme, promjene u zakonskoj regulativi i konačno
kadrovima koji će to provoditi. Zbog svega ovoga,
u revidiranom Programu razvoja moramo se založiti
za nedvojbenu i jasnu najavu, studioznu pripremu, izradu
programa preustrojstva i imperativ iskoraka prema
ukupno boljem i dohodovno motiviranijem obliku unutarnje
organiziranosti.


Tekst i fotografije: Tomislav Starčević


66